Historien om Internet

advertisement
Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT3620
Historien om Internet
2004-10-14
Historien om Internet
Författare: Michael Daskalakis ([email protected])
Handledare: Gordana Dodig Grnkovic
1
Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT3620
Historien om Internet
2004-10-14
2
Sammanfattning
Internet har blivit det nya sätet att kommunicera för alla. Det har för den senaste generationen
i I-länderna en självklarhet vad internet är och vad man ska använda den till. E-post och
hemsidor det är bara starten nya tekniken erbjuder möjlighet till telefoni tv och en stor del
olika nya tjänster som de som lade grunden till det bara kunde drömma om i deras vildaste
drömmar.
Författare: Michael Daskalakis ([email protected])
Handledare: Gordana Dodig Grnkovic
Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT3620
Historien om Internet
2004-10-14
3
Innehållsförteckning
Historien om Internet ________________________________________________________ 1
Sammanfattning ________________________________________________________ 2
Innehållsförteckning _____________________________________________________ 3
1 Inledning_______________________________________________________________ 4
2 Historisk översikt _____________________________________________________ 5
2.1 Händelser som ledde till det första nätverket ___________________________ 5
1957 (Här börjar allt) _____________________________________________________ 5
1961 – 1967 ____________________________________________________________ 5
2.2 De första nätverken __________________________________________________ 5
1968 – 1971 ____________________________________________________________ 5
1972 __________________________________________________________________ 6
1973 – 1974 ____________________________________________________________ 6
1975 – 1980 ____________________________________________________________ 6
2.3 Internet börjar ta form. _______________________________________________ 6
1981 – 1983 ____________________________________________________________ 6
1984 – 1986 ____________________________________________________________ 7
1987 – 1991 ____________________________________________________________ 7
2.4 Dagens Internet är fött _______________________________________________ 8
1992 __________________________________________________________________ 8
1993 __________________________________________________________________ 8
1994 __________________________________________________________________ 8
1995 – 2000 ____________________________________________________________ 9
2001 – Idag ____________________________________________________________ 9
3 Framtida Utveckling_________________________________________________ 10
4 Ordlista ______________________________________________________________ 11
5 Referenser ___________________________________________________________ 12
Internet ________________________________________________________________ 12
Författare: Michael Daskalakis ([email protected])
Handledare: Gordana Dodig Grnkovic
Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT3620
Historien om Internet
2004-10-14
4
1 Inledning
Internet ett medium som de flesta av oss använder dagligen på olika sätt, vissa läser nyheter
andra kommunicerar med släkt vänner och kolleger över hela världen genom e-post och olika
forum och program för internet diskussion.
Det många dock inte inser är det revolutionära samarbetet som har behövts för att bygga upp
det som vi idag kallar Internet. Den representerar ett av de lyckade exemplena av förmånerna
man kan få när man under längre tid satsar på forskning och utveckling av en
informationsstruktur.
Internet enligt många har vi haft sen den första webbläsaren Mosaic kom 1993 men det är inte
sant, grunderna till internet lades redan mycket tidigare och det var inte med tanke på
vetenskaplig forskning och kommunikation.
I följande rapport så kommer vi att skåda olika viktiga tidpunkter av detta samarbete mellan
olika aktörer, i fallet Internet är starten ganska präglad av militära och statliga projekt som har
lett till bildandet av olika organisationer som har lett till konstruktionen av det som idag heter
Internet, med e-post, webbsidor samt ett otal andra verktyg och tillämpningar m.m. som
använder sig av Nätet som det kallas på svenska.
Författare: Michael Daskalakis ([email protected])
Handledare: Gordana Dodig Grnkovic
Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT3620
Historien om Internet
2004-10-14
5
2 Historisk översikt
2.1 Händelser som ledde till det första nätverket
1957 (Här börjar allt)
[Stamnät: Inga – Hostar: Inga]
Detta år skickar dåvarande Sovjetunionen (USSR) upp den första satelliten byggd av
människan till rymden ”Sputnik”. Amerika (USA) finner sig självt efter i utvecklingen
det kan de inte acceptera, för att överkomma detta bakslag grundas inom Amerikanska
Försvarsdepartementet (Department of Defence) en avdelning som fick benämningen
ARPA (Advanced Research Projects Agency) för att återställa Amerikas ledning i
vetenskap och teknik som är användbar för militären.
1961 – 1967
[Stamnät: Inga – Hostar: Inga]
-
Under denna Period utvecklas parallellt konceptet om nätverk baserade på paket av 3
grupper ARPA (USA), RAND (USA) och NPL (UK) forskarna på de olika
institutionerna kom fram till liknande slutsatser utan att ha haft någon kännedom om
de andra gruppernas arbete.
- RAND ett statligt företag med forskaren Paul Baran i spetsen fick i uppgift från
Amerikanska Flygvapnet att göra en studie om hur de skulle kunna bibehålla
kontrollen över sina raketer och bombare efter att ha utstått en attack med kärnvapen.
Specifikation för studien var: ett decentraliserat militärt forskningsnät som skulle
kunna överleva en attack på ett antal noder (städer, baser) i USA så att kontrollen av
kärnvapen inte skulle gå förlorad och möjliggöra ett motangrep.
- ARPA i samarbete med forskare på MIT utvecklades konceptet om växlade nätverk.
- NPL forskning ledde till bland annat myntandet av termen ”packet”.
Informationen från alla dessa grupper blev jämförd på en konferens 1967 då ett sammandrag
gjordes av alla slutsatser som de olika grupperna kommit fram till.
2.2 De första nätverken
1968 – 1971
[Stamnät: 50Kbps ARPANET – Hostar: 4]
-
-
I augusti 1968, efter att Lawrence G. Roberts och det ARPA finansierade
forskningsgruppen raffinerat strukturen och specifikationerna för ARPANET begärdes
anbud in för konstruktionen av nyckelkomponenter till det nya nätet, paket växlarna
kallade IMP (Interface Message Processor). Vinnande anbudet kom från företaget
BBN.
BBN använde sig av en Honeywell minicomputer som bas på vilken de skulle bygga
växeln. Det fysiska nätet för ARPANET byggdes under 1969 och sammanband 4
noder: UCLA (University California Los Angeles), SRI (Stanford), UCSB (University
California Santa Barbara) and University of Utah. De olika noderna är kopplade till
varandra genom 50Kbps länkar.
Författare: Michael Daskalakis ([email protected])
Handledare: Gordana Dodig Grnkovic
Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT3620
Historien om Internet
2004-10-14
-
6
1970 blev NWG (Network Working Group) klara med första protokollet för host-tillhost kommunikation NCP som gör att datorer på samma nät kan kommunicera med
varandra.
1972
[Stamnät: 50Kbps ARPANET – Hostar: 23]
-
Det första e-post programmet framställs av Ray Tomlison från företaget BBN och
leder till att e-post var en av de viktigaste applikationerna på det nya nätet i över 10 år.
ARPA byter namn till DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)
Oktober 1972 gjordes en demonstration av ARPANET på ICCC (International
Computer Communication Conference).
1973 – 1974
[Stamnät: 50Kbps ARPANET – Hostar: 23]
-
-
Utveckling av det protokoll som i ett senare skede kommer att kalla TCP/IP. Detta nya
protokoll skulle tillåta nät vars datorer kommer från olika tillverkare att kommunicera
med varandra.
Internet används för första gång som term i en rapport om TCP från Vint Cerf och
BoB Kahn
Ethernet utvecklas av Robert M. Metcalfe och Xerox PARC. Ethernet blir det idag
dominerande kopplingssätet för nätverk.
1975 – 1980
[Stamnät: 50Kbps ARPANET – Hostar: 23+]
-
Europa och USA sammanlänkas med nätverk genom SATNET som använder sig av
INTELSAT satteliter som ägs av en gruppering av olika länder.
AT&T utvecklar Unix operativsystemet med sin nya funktion UUCP (Unix-to-UnixCoPy) som ledde till att USENET grundades.
USENET ett decentraliserat nätverk för nyhetsgrouper som grundades av Studenten
Steve Bellovin och programmerarna Tom Truscott och Jim Ellis.
IBM utvecklar BITNET som introducerar ”spara och skicka vidare” nätet. Det har
använts för e-post och listservrar.
2.3 Internet börjar ta form.
1981 – 1983
[Stamnät: 50Kbps ARPANET, 56Kbps CSNET, X-25 SUNET, samt satellit och radiokopplingar –
Hostar: 562]
-
-
-
NSF (National Science Foundation) konstruerade ett stamnät kallat CSNET för
institutioner som inte har tillgång till ARPANET. Vinton Cerf kom med förslaget på
en plan för att sammanlänka CSNET och ARPANET.
ARPANET byter grundprotokoll från NCP till TCP/IP denna övergång planerades
under flera år och alla enades till ett gemensamt datum för denna övergång. Det
skedde den 1 januari 1983. Vikten av denna genomgång var så viktig att man kom att
trycka upp knappar som det stod ”I survived the TCP/IP transition”.
Vid universitetet i Wisconsin utvecklades DNS (Domain Name System) som tillåter
paket att skicka till ett domännamn (T.ex. http://www.mds.mdh.se) istället för att folk
skulle vara tvungna att minnas långa ip nummer.(T.ex. 130.243.77.20)
Författare: Michael Daskalakis ([email protected])
Handledare: Gordana Dodig Grnkovic
Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT3620
Historien om Internet
2004-10-14
-
7
SUNET (Swedish University NETwork) grundas i början på 80 talet för att
sammanlänka svenska Universitet och Högskolor.
1984 – 1986
[Stamnät: 50Kbps ARPANET, 56Kbps CSNET, 1.544Mbps (T1) NSFNET, samt satellit och
radiokopplingar – Hostar: 2308]
-
-
ARPANET delas nu upp i två delar MILNET som ska täcka amerikanska militärens
behov och ARPANET som ska ge stöd till avancerade forskningsprojekt.
National Science Foundation uppgraderar sitt nät till T1 1, 5Mbpslinor mellan de olika
noderna.
IBM utvecklar avancerade routrar som ska användas när CSNET uppgraderas.
CISCO grundas 1984 av forskare från Stanford Universitetet, dessa forskare har
fortsatt med det arbete de höll på med på universitetet och det har lett till att Cisco
blivit ett av företagen som har bidragit med mest i utvecklingen av internet.
Det bildas en grupp 1986 som har som arbete att agera central för allt arbete som sker
med Internet. Gruppen går under benämningen IETF (Internet Engineering Task
Force)
Länder som är kopplade till Internet och andra nät under 1991
1987 – 1991
[Stamnät: 56Kbps CSNET, delvis 45Mbps (T3) NSFNET, privata stamnät, samt satellit och
radiokopplingar – Hostar: 617 000]
-
-
Amerikanska försvarsdepartementet bestämmer sig för att lägga ner ARPANET
(1990)
Strax efter implementationen av NFS nya nät märker man att användarna ökar så
snabbt att de behöver uppgradera sitt nät igen.
3 företag bildar en ideell organisation kallad ANS (Advanced Network & Services),
vars roll är att forska inom höghastighetsnätverk. Snart så kom man fram med
konceptet för T3, en 45 Mbps lina. Företagen som grundar ANS är Merit, IBM och
MCI.
CERN i Genève implementerar ett nytt system för hypertext, som ska erbjuda
tillräckligt med informationstillgång åt forskare som är medlemmar av det
internationella Högenergi fysik gruppen.
Författare: Michael Daskalakis ([email protected])
Handledare: Gordana Dodig Grnkovic
Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT3620
Historien om Internet
2004-10-14
8
2.4 Dagens Internet är fött
1992
[Stamnät: 45Mbps (T3) NSFNET, privata sammankopplade stamnät, samt satellit och radiokopplingar –
Hostar: 1 136 000]
-
ISOC (Internet Society) grundas.
CERN introducerar World Wide Web (webben som vi känner till idag).
NFSNET uppgraderar hela sitt stamnät till T3
1993
[Stamnät: 45Mbps (T3) NSFNET, privata sammankopplade stamnät, samt satellit och radiokopplingar –
Hostar: 2 056 000]
-
InterNIC grundas av NSF för att erbjuda specifika internet tjänster: Databas och
Arkiv, registrering och information när det gället ip-nummer mm på Internet.
Den första webbläsaren ”Mosaic for x” utvecklas av Marc Andreesen ihop med NCSA
och Illinois Universitet.
1994
[Stamnät: 145Mbps (ATM) NSFNET, privata sammankopplade stamnät, samt satellit och
radiokopplingar – Hostar: 3 864 000]
-
Internet som vi känner den nu börjar ta form. Till de redan existerande näten kopplas
det ett flertal nya, kopplingar sker mellan de redan existerande och INTERNET är fött.
Pizza Hut ett av de första företagen som hamnar på nätet. Man kan beställa pizza från
nätet.
Första Internetbanken öppnar.
Stamnät på 145Mbps introduceras.
Länder som är kopplade till Internet och andra nät 1997
Författare: Michael Daskalakis ([email protected])
Handledare: Gordana Dodig Grnkovic
Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT3620
Historien om Internet
2004-10-14
9
1995 – 2000
[Stamnät: 145Mbps (ATM) NSFNET (privatiserat), privata sammankopplade stamnät, samt satellit och
radiokopplingar – Hostar: 3 864 000 +]
-
-
Driften av NFSNET läggs ut till 4 privata bolag.
Trafiken i SUNET har dubblerats varje år sen nätet grundades i början på 80 talet så
att man nu i slutet på 90 talet sett behovet att uppgradera nätet till ett nyare och
snabbare. Planer på ett nytt fiberoptiskt nätverk som ska koppla ihop högskoleorterna,
det nya nätet får namnet GigaSUNET.
1999 – 2000 årsskiftet då alla datorer skulle braka samman
2001 – Idag
[Stamnät: 145Mbps (ATM) NSFNET (privatiserat),
10Gbps SUNET, privata sammankopplade stamnät, samt
satellit och radiokopplingar – Hostar: 15 000000 +]
-
-
Internet är i konstant utveckling och
förbättring. Nya standarder är på väg och
kommer att implementeras så fort man har
löst de tekniska problem som de flesta nya
system har.
GigaSUNET tas i drift under 2002.
Internet växer med en hastighet som endast
tillåter oss att gissa på antalet hostar dock
är alla överens att det för tillfället
överstiger 15 000000.
Författare: Michael Daskalakis ([email protected])
Handledare: Gordana Dodig Grnkovic
Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT3620
Historien om Internet
2004-10-14
10
3 Framtida Utveckling
Internet förutspås en ljus framtid då fler och fler kopplar upp sig mot det samt kräver fler
och mer avancerade tjänster än dem som finns tillhanda för tillfället. Det finns flera nya
tjänster som är på testnivå eller har driftsatts ganska nyligen men som ses som framtidens
nödvändigheter. Som exempel kan vi ta IP-telefoni och TV över internet, IP-telefoni har
används för tillfället av flera tusen användare över hela världen en vision är att den ska ersätta
det traditionella telenätet, samma sak gäller TV över Internet men i dess fall ligger det på
testnivå.
Internet ett nät som har växt över de gränser som des ursprungliga grundare hade i sin vision.
Författare: Michael Daskalakis ([email protected])
Handledare: Gordana Dodig Grnkovic
Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT3620
Historien om Internet
2004-10-14
11
4 Ordlista
Switch
IP-telefoni
Honeywell minicomputer
Växel
NCP
IP
TCP
Paket
Packet
= elektronisk enhet som används för sammanlänka datorer.
= Telefoni som använder nätverk som kopplingsmedium
= Namn på en dator som användes som kärna i de första växlarna
= Se ”Switch”
= Network Control Protocol
= Internet Protocol ansvarar för transporten av paket från nod till
nod.
= Transport Control Protocol ansvara för den korrekta
överföringen av information.
= Information som skickas runt på internet delas upp i mindre
delar som heter paket
= Se ”paket”
Författare: Michael Daskalakis ([email protected])
Handledare: Gordana Dodig Grnkovic
Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT3620
Historien om Internet
2004-10-14
12
5 Referenser
Då Internet är ett digitalt medium så finns all dess historia på just internet, därav så refererar
jag till olika sidor på nätet.
Internet
http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml (2004-10-08)
http://www.isoc.se (2004-10-08)
http://basun.sunet.se (2004-10-08)
http://basun.sunet.se/html_docs/info_sunet/historia.html (2004-10-08)
http://www.cisco.com (2004-10-08)
http://www.ietf.org (2004-10-08)
http://www.w3.org/ (2004-10-08)
http://www.w3.org/Consortium/#background (2004-10-08)
http://www.nd.edu/~networks/visual/caida14.gif (2004-10-13)
http://mappa.mundi.net/maps/maps_011/ (2004-10-13)
Författare: Michael Daskalakis ([email protected])
Handledare: Gordana Dodig Grnkovic
Download