Migrationsöverdomstolen - Kammarrätten i Stockholm

advertisement
Migrationsöverdomstolen
Avdelning:
MIG 2016:28
Målnummer:
UM1502-16
1
Avgörandedatum:
2016-12-21
Rubrik:
Ett offentligt biträde kan, förutom för kostnader för arbete, även
beviljas skäligt förskott på ersättning för tidsspillan och utlägg.
Lagrum:




Rättsfall:

5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde
27 § och 28 § rättshjälpslagen (1996:1619)
6 § förordningen (1997:405) om offentligt biträde
24 § rättshjälpsförordningen (1997:404)
REFERAT
MG förordnades i juli 2015 som offentligt biträde i en familjs ärende om asyl. I
januari 2016 kom MG in med kostnadsräkning och tillhörande
arbetsredogörelse till Migrationsverket där hon begärde ersättning för arbete,
tidsspillan och utlägg i förskott. Av kostnadsräkningen framgick att yrkad
ersättning för tidsspillan avsåg resa mellan Lund och Migrationsverket om en
timme och 30 minuter. Yrkad ersättning för utlägg avsåg reseersättning för
resan samt tolkkostnader.
Migrationsverket beslutade den 21 januari 2016 att betala ut förskott på
ersättningen för MG:s arbete som offentligt biträde samt tillhörande
mervärdesskatt. Som skäl angav Migrationsverket i huvudsak att förskott bör
betalas ut men att det yrkade beloppet inte är skäligt då Migrationsverket
endast betalar ut förskott för nedlagt arbete och den begärda ersättningen
innefattar utlägg för tidsspillan samt tolkutlägg. Den slutliga ersättningen
kommer att fastställas i samband med att verket avgör avlägsnandeärendet.
MG överklagade beslutet till migrationsdomstolen och yrkade att hennes
framställan om förskott på ersättningen skulle bifallas med hela det yrkade
beloppet, dvs. även avseende tidsspillan och utlägg.
Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (2016-02-18, ordförande
Liljeqvist), avslog i dom MG:s överklagande. Som skäl för avgörandet angavs
bl.a. följande. Migrationsverket har inte tagit ställning till skäligheten som
sådan av den ersättning som MG begärt för tidsspillan och utlägg. Den
ersättning för arbete som enligt det överklagade beslutet har utgått i förskott
till MG utgör merparten av det totala beloppet med vilket hon begärt ersättning
i ärendet. Det kvarstående beloppet är inte tillräckligt stort för att
migrationsdomstolen ska ändra Migrationsverkets beslut.
MG överklagade migrationsdomstolens dom och yrkade att hennes framställan
om ersättning skulle bifallas med hela det yrkade beloppet, dvs. även avseende
tidsspillan och utlägg. Till stöd för sitt överklagande anförde hon bl.a. följande.
Avseende arvode och även tidsspillan kan det finnas skäl att göra en
skälighetsbedömning. Gällande utlägg, framförallt tolkkostnader, finns inte den
skälighetsaspekten att ta hänsyn till utan detta utgör en faktisk kostnad
biträden har för att fullgöra sina uppdrag. Med hänsyn till att det är utlägg som
inte kan undvikas och som Migrationsverket ska ersätta förefaller det orimligt
att inte bevilja ersättning även i denna del. Detta framförallt eftersom det är
den post som främst belastar likviditeten av de offentliga biträdenas företag.
Justitiekanslern ansåg att det fanns förutsättningar att bevilja MG förskott även
för utlägg och tidsspillan med ett skäligt belopp och framförde bl.a. följande.
Bestämmelserna i rättshjälpsförordningen innehåller inte någon begränsning till
ersättning för arbete när det gäller förskott. Utgångspunkten bör således vara
att offentliga biträden kan beviljas förskott också på ersättning för utlägg och
tidsspillan. Av information inhämtad från Migrationsverket framgår att detta är
verkets nuvarande inställning i denna fråga.
Sveriges advokatsamfund som beretts tillfälle att inkomma med yttrande i
målet framförde bl.a. följande. Det finns rättsligt stöd för att förskott på
ersättning till offentligt biträde ska kunna utgå även för tidsspillan och utlägg.
Redan av ordalydelsen av de aktuella lagbestämmelserna följer att begreppet
”ersättning till offentligt biträde” används som ett samlingsbegrepp för
ersättning omfattande arbete, tidsspillan och utlägg.
Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2016-12-21, Benson,
Silfverhjelm och Hjulström, referent), yttrade:
1. Vad målet gäller
Frågan i målet är om ett offentligt biträde som inte frånträtt sitt uppdrag, kan
beviljas förskott på ersättning för tidsspillan och utlägg.
2. Tillämpliga bestämmelser
Av 5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde framgår att bestämmelserna
om ersättning till rättshjälpsbiträde i 27 § och 28 § rättshjälpslagen
(1996:1619) ska tillämpas även i fråga om ett offentligt biträde.
Ett rättshjälpsbiträde har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och
utlägg som uppdraget har krävt (27 § första stycket rättshjälpslagen).
Ersättning till ett rättshjälpsbiträde fastställs i samband med att den rättsliga
angelägenheten avgörs genom dom eller beslut eller när rättshjälpsärendet
avslutas på något annat sätt (28 § rättshjälpslagen). Ett rättshjälpsbiträde som
har frånträtt sitt uppdrag i förtid har rätt till förskott på sin ersättning med ett
skäligt belopp. Även i andra fall har biträdet rätt till sådant förskott, om det
finns skäl till det med hänsyn till det arbete som har lagts ned i ärendet och till
den tid som återstår innan ersättningen kan fastställas (6 § förordningen
[1997:405] om offentligt biträde och 24 § rättshjälpsförordningen [1997:404]).
3. Migrationsöverdomstolens bedömning
Migrationsverket har avslagit MG:s yrkande om förskott på ersättning för
tidsspillan och utlägg med hänvisning till att verket endast betalar ut förskott
för nedlagt arbete.
Ett offentligt biträde som inte har frånträtt sitt uppdrag har rätt till förskott på
sin ersättning om det finns skäl till det med hänsyn till det arbete som lagts ned
i ärendet och till den tid som återstår innan ersättningen kan fastställas.
Migrationsöverdomstolen konstaterar att begreppet ersättning inte begränsas
till att endast avse kostnader för nedlagt arbete. Det var därför fel av
Migrationsverket att avslå MG:s begäran om förskott på ersättning för
tidsspillan och utlägg med hänvisning till att verket endast betalar ut förskott
på ersättning för nedlagt arbete.
Av utredningen i målet framgår att MG numera har beviljats förskott på den
aktuella ersättningen. Målet ska därför skrivas av från fortsatt handläggning.
Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen skriver av
målet från fortsatt handläggning.
Sökord:
Litteratur:
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards