Klargörande från Socialstyrelsen kring DRG

advertisement
Stockholm 2010-03-16
Klargörande från Socialstyrelsen kring DRG-kodning vid distansuppföljningar
En ökning av antalet patienter med pacemaker och ICD har inneburit en större belastning
på mottagningarna runt om i landet. För att effektivisera mottagningsverksamheten har allt
fler kliniker börjat använda teknik för distansövervakning och distansuppföljning av dessa
patienter.
Det råder dock en osäkerhet om hur dessa distansuppföljningar skall registreras och DRGkodas. Swedish Medtech har därför tillfrågat Socialstyrelsen om ett klargörande i frågan och
vi vill nu genom detta brev delge er Socialstyrelsens svar.
Socialstyrelsen föreslår DRG 905O, kontroll av patient med pågående behandling, övriga
besök.
För att registrera detta DRG krävs följande:
Huvuddiagnos: till exempel I47.2 Paroxysmal ventrikulär takykardi (eller annan lämplig
huvuddiagnos).
Åtgärd: DF016, Kontroll och omprogrammering av pacemaker eller defibrillator (AICD) i
kombination med åtgärdskoden XS012, Telefonkontakt med patient.
Tillsammans registreras kontrollen som ett distansuppföljningsbesök med
telemonitoreringsteknik.
OBS! Om man inte registrerar koden för telefonkontakt så antas det vara ett fysiskt besök.
Bifogat finner ni Socialstyrelsen svar på Swedish Medtechs förfrågan.
Med vänlig hälsning,
Bahar Aldur,
jurist och projektansvarig för hälsoekonomifrågor, Swedish Medtech
[email protected], 08-586 246 08
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik och består av ca 150
medlemsföretag. Föreningen arbetar för att främja patientsäkerhet, innovationer och en
långsiktigt hållbar sjukvård. Vi har sektorsgrupper inom kardiologi, operation, an/iva,
infektionsprevention, ortopediska implantat, ICT, sårläkning, inkontinens, stomi, diabetes,
nutrition, onkologi och hjälpmedel.
BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK
TFN 08-586 246 00
innovationer∙ patientsäkerhet ∙ hållbar sjukvård
[email protected]
Box 22307 104 22 Stockholm
www.swedishmedtech.se
Besök Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm
Download