ATC-koder - Region Östergötland

advertisement
INFORMATIONSDAG
SJUKDOMSKLASSIFIKATION
Välkomna
Lilian Kikuchi och Lena Granberg
Sjukdomsklassifikation i Östergötland
2016
Dagens program
•
•
•
•
•
•
•
Förbättrad kodningskvalitet i Östergötland
Nyhetsbrev och uppdateringar från Socialstyrelsen
NordDRG 2016
ATC-koder
Primärvårdskoder i specialistvården
Vårdtillfällen med IVA-vistelse
Standardiserade vårdförlopp
(Marie Lagerfeldt, Per-Anders Heedman)
Patientregistret
Kvalitetsindikatorer
Indikatorområde 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.1 Huvuddiagnoskod saknas.
1.2 Bakteriediagnos B95–B96 som huvuddiagnoskod.
1.3 Resistens mot antimikrobiella ämnen U82–U85 som
huvuddiagnoskod.
1.4 Z48, Z49, Z51.0 eller Z51.1 som bidiagnoskod.
1.5 Kod för skada eller förgiftning utan kod för yttre orsak.
1.6 Förlossningsutfall Z37 som huvuddiagnoskod.
1.7 Förlossning O80–O84 som bidiagnoskod.
1.8 SIRS R65 och Septisk chock R57.2 som huvuddiagnoskod.
1.9 Kod för sena effekter som huvuddiagnos.
Tack
sekreterare/vårdadministratörer!
Socialstyrelsens
nyhetsbrev
Nyhetsbrev 2015-12-15
•
Ändringar i ICD-10-SE och KVÅ
•
Ändringar av fördjupningskoder
•
Lista med diagnoser som inte ska användas som huvuddiagnos
•
Kodningsanvisningar för akut appendicit
Ändringar ICD-10-SE
Influensa J09-J11 (förtydligande)
Influensa, identifierat virus typ A
Influensa, identifierat virus typ B eller C
J09.9
J10._
Influensa, ej identifierat virus
J11._
Ändringar i ICD-10-SE
Socialstyrelsen följer WHO:s rekommendation att i ICD-10-SE
införa koder för Zikavirus.
U06.9
Infektion med Zikavirus, ospecificerad
Zikafeber
Koderna innefattar encefalit orsakad av Zikavirus.
Encefaliten kodas
G05.1* U06.9†
Febersjukdom orsakad av Zikavirus
A92.8 + U06.9
U-koderna är tilläggskoder till infektionskoden!
8
Ändringar KVÅ
Exempel borttagen kod
AV116 Klinisk funktions- och aktivitetsbedömning
Ersätts av
AV130 Bedömning av funktionsförmåga (i)
AV131 Bedömning av funktionsförmåga med standardiserade
bedömningsinstrument/metoder (i)
AV132 Bedömning av aktivitetsförmåga (i)
AV133 Bedömning av aktivitetsförmåga med standardiserade
bedömningsinstrument/metoder (i)
Exempel ny kod
GB020 Artrosskola (i)
NordDRG 2016
Tilläggskoder i KVÅ som börja med Z, t ex ZXC40
”Användande av ultraljud” som inte föregås av annan
åtgärdskod leder till felaktig DRG-grupp; Z74O ”Omöjlig eller
allt för ospecificerad åtgärd, besök”
Dessa koder är tilläggskoder för att ytterligare beskriva den
eller de åtgärder man utfört.
Kod för tidsåtgång ska alltså inte användas för att ange hur
lång tid besöket tagit.
10
ATC-koder
Använd fullständiga 7-ställiga ATC-koder i Cosmic
Patientregistret markerar andra koder som felaktiga
Primärvårdskoder i
specialistvården
Varning för funktionen ”hämta alla” under sökord
diagnos i Cosmic
IVA-vård
Dokumentation vid vårdtillfällen med IVA-vistelse
Svårigheter att hitta åtgärder utförda på IVA i
bakavdelningens epikris
Förbättringsarbete pågår för tydligare dokumentation
Kvalitetsindikator 1
Dialys
Patient med kronisk njursvikt, stadium 5 kommer för planerad
dialysbehandling.
Huvuddiagnos: Dialysbehandling
Bidiagnos:
Kronisk njursvikt
KVÅ-kod:
Hemodialys
Z49.1
N18.5
DR016
Z49._ kan enbart användas som huvuddiagnos
Kvalitetsindikator 1
Strål- och cytostatikabehandling av malign sjukdom
Patient med bröstcancer kommer för planerad
cytostatikabehandling.
Huvuddiagnos: Cytostatikabehandling
Bidiagnos:
Bröstcancer
KVÅ-kod:
Cytostatikabehandling
Z51.0 och Z51.1 kan enbart användas som
huvuddiagnos
Z51.1
C50.9
DT116
+ ATC-kod
Kvalitetsindikator 1
Sena besvär
Först beskriver man det aktuella problemet, dvs vilket sent besvär
patienten har, därefter lägger man till kod från
T90-T98 + orsakskod Y85-89
(OBS inte orsakskoden V, W, X eller Y som användes vid skadetillfället!)
Vid sena besvär blir besväret huvuddiagnos inte T-koden
Kvalitetsindikator 1
Känselnedsättning hand efter brännskada på spisplatta
Huvuddiagnos: Känselnedsättning hand
R20.1
Bidiagnos: Sent besvär efter brännskada på spisplatta
T95.2
Y86.9
(Kodning vid det tidigare olyckstillfället var T23.0 + X15.9)
Utdata från vårddatalaget
2015
Data från 2016-01-15 för hela 2015
Hela region Östergötland, alla vårdgivarkategorier:
Ej DRG-grupperade slutenvårdstillfällen
Ej DRG-grupperade öppenvårdsbesök
1813
42383
Felaktigt DRG, slutenvård
109
Felaktigt DRG, öppenvård
1706
Egenkontroll, ej DRG
Faktureringsöversikten
Download