Förnamn Efternamn - Region Kronoberg

advertisement
1 (2)
Medicinkliniken, CLV
2014-09-25
Lathund öppenvård kardiologi (ej pacemaker), sjuksköterskor
Hur kodar jag mina besök?
Huvuddiagnosen = anledningen till besöket
Bidiagnosen = ev övriga relevanta diagnoser
KVÅ-koder = vad har utförts vid besöket
Diagnoskoder
Angina pectoris
Hjärtinfarkt, subendokardiell
Dilaterad kardiomyopati
Förmaksflimmer
Hypertoni
Hjärtsvikt, kronisk
Ischemisk kardiomyopati
Kronisk ischemisk hjärtsjukdom (tidigare infarkt)
Hjärttransplanterad
Förekomst av biologisk klaff (får endast vara bidiagnos)
Status post CABG (får endast vara bidiagnos)
Status post PCI (får endast vara bidiagnos)
Förekomst av mekanisk klaff (får endast vara bidiagnos)
Förekomst av pacemaker eller ICD (får endast vara bidiagnos)
Kontrollbesök (av frisk patient som inte har några symtom)
SEPHIA-besök (första besök efter hjärtinfarkt), patient utan symtom
Rådgivning (inför coronarangio, Waran-info etc)
Beroende av tobak
Långtidsanvändning av antikoagulantia
I20.9
I21.4
I42.0
I48.9
I10.9
I50.0
I25.5
I25.8
Z94.1
Z95.3
Z95.1
Z95.5
Z95.2
Z95.0
Z09.0 (kirurgi) annars Z09.8
Z09.8 + kod för akuta infarkten
Z71.8
F17.2
Z92.1
KVÅ-koder
24-timmars blodtrycksmätning, uppkoppling och information
Upprättande av rehabplan
Rehabilitering enl rehabplan (råd om kost, motion, livsstil m m)
Information och undervisning
Inställning och utprovning av läkemedel
Omläggning av sår
Bladderscan
Suturtagning
Vaccination
Läkemedelstillförsel i m
Läkemedelstillförsel i v
Läkemedelstillförsel s c
Provtagning
Hälsosamtal
Stödjande samtal
Användande av tolk
Hembesök
Exempel – se nästa sida
AF016
DV093
DV094
GB002
DT003 + ATC
DQ017
AK047
TQX40
DT030 + ATC
DT011 + ATC
DT016 + ATC
DT021 + ATC
AV034
DV030
DU007
ZV020
ZV025
LANDSTINGET KRONOBERG
2 (2)
EXEMPEL
Kontrollbesök på arytmimottagningen. Patienten står på Tambocor för sitt paroxysmala
förmaksflimmer. Varit symtomfri länge.
Text
Diagnos/åtgärdskod
Huvuddiagnos
Paroxysmalt förmaksflimmer
I48.0
(Ev åtgärdskod)
Kontrollbesök efter hjärtinfarkt. Patienten kommer på sitt första återbesök efter ej
kirurgiskt behandlad hjärtinfarkt. Är symtomfri.
Text
Diagnos/åtgärdskod
Huvuddiagnos
Kontrollundersökning efter
Z09.8
Bidiagnos
subendokardiell hjärtinfarkt
I21.4
Kontrollbesök efter hjärtinfarkt. Patienten kommer på sitt första återbesök efter kirurgiskt behandlad hjärtinfarkt. Är
symtomfri.
Text
Diagnos/åtgärdskod
Huvuddiagnos
Kontrollundersökning efter
Z09.0
Bidiagnos
subendokardiell hjärtinfarkt
I21.4
Bidiagnos
Status post PCI (CABG)
Z95.5 (Z95.1)
Kontrollbesök efter hjärtinfarkt. Patienten kommer på sitt första återbesök efter hjärtinfarkt. Har genomgått PCI eller
CABG. Har anginösa besvär, dvs är ej symtomfri.
Text
Diagnos/åtgärdskod
Huvuddiagnos
Angina pectoris
I20.9
Bidiagnos
Tidigare genomgången hjärtinfarkt
I25.8
Bidiagnos
Status post PCI (CABG)
Z95.5 (Z95.1)
Patienten kommer för information och rådgivning inför t ex CABG.
Text
Huvuddiagnos
Information inför CABG-operation
Åtgärdskod
Information
Diagnos/åtgärdskod
Z71.8
GB002
Hjärttransplanterad patient kommer för provtagning.
Text
Huvuddiagnos
Hjärttransplanterad
Åtgärdskod
Provtagning
Diagnos/åtgärdskod
Z94.1
AV034
Download