Läs Sara Rattiks projektbeskrivning (msword 16,9 kB)

advertisement
Hjärtinfarkt, en av de främsta dödsorsakerna i västvärlden, uppkommer om en emboli eller
blodpropp täpper igen koronarkärlen som förser hjärtat med blod. Detta orsakar syrebrist i
hjärtat vilket i sin tur orsakar vävnadsskada och nedsatt hjärtfunktion, något som i
förlängningen kan leda till hjärtsvikt. Även om många nuvarande behandlingar har visat sig
effektiva vid hjärtsvikt så är det höga dödsantalet ett tecken på ett ouppfyllt kliniskt behov
som kräver en bättre förståelse för sjukdomens patofysiologi.
Balansen mellan inflammation och reparation av vävnadsskada i hjärtat efter hjärtinfarkt är
viktig för att undvika komplikationer. Orphan nukleär hormonreceptor Nr4a1 är en
transkriptionsfaktor som nyligen visats fungera som en molekylär ”på och av knapp” som
kontrollerar balansen mellan inflammation och reparation i hjärtat. Nr4a1 påverkar uttrycket
av gener som är involverade i flera viktiga processer vid hjärtinfarkt t.ex. celldöd, celldelning
och inflammation. I det föreslagna projektet så kommer vi studera om och hur man kan
påverka uttrycket av Nr4a1 vid hjärtinfarkt för att förhindra utvecklingen av hjärtsvikt.
Vi kommer att använda oss av flera olika musmodeller som saknar Nr4a1 i olika celltyper för
att undersöka hur uttrycket av Nr4a1 i olika celler samt tidpunkten för uttrycket påverkar
hjärtfunktionen efter hjärtinfarkt. Dr. Swirski är expert på hur inflammation påverkar
reparation av vävnadsskada i hjärtat och hans grupp har tillgång till innovativa tekniker för att
analysera hjärtfunktion samt unika metoder som gör det möjligt att titta i realtid på hur
immunceller beter sig vid en hjärtinfarkt. När vi har utvärderat hur och vid vilken tidpunkt
som funktionen av Nr4a1 är viktig så kommer vi testa att terapeutiskt blockera eller potentiera
Nr4a1 för att se om det kan förbättra hjärtfunktionen och förhindra utvecklingen av hjärtsvikt
efter hjärtinfarkt.
Denna studie kommer ge en ökad förståelse för hur inflammations- och reparationsfaserna
regleras efter hjärtinfarkt. Vår förhoppning är att våra resultat i förlängningen ska bidra till
utvecklingen av nya läkemedel för behandling av hjärtsvikt.
Download