Presentation årsrapport 2013 (ppt, nytt fönster)

advertisement
Centrumråd Hjärtsjukvård 2014-04-08
HJÄRTSJUKVÅRD 2013
sydöstra sjukvårdsregionen
Jan-Erik Karlsson
RMPG - Hjärtsjukvård
TILLGÄNGLIGHET – förbättring
• God tillgänglighet till nybesök kardiologi, Thoraxoperation, Ablationer - förbättring jfr
2012, ”privat SöS”
Nationellt
• SoS riktlinjer 2014 – 2015
• Kvalitetsindikatorer - målnivåer
Regionalt
• Regionalt kompetensstöd – arbete pågår, men US tveksamma, har egna PM. Övriga
positiva
• Regional upphandling av pace/ICD/aortastent/coronarstent
Utveckling
•
•
•
•
Kardiogenetik – ökat behov med ökad kostnad
Kateterburna interventioner
Läkemedel – antitrombotiska läkemedel
Onko-kardiologi
Första besök inom specialiserad vård
Andel hjärtpatienter som fått besök
inom 60 dagar i relation till alla väntande
Operation/åtgärd inom specialiserad vård
Andel hjärt/thoraxpatienter som fått operation/åtgärd
inom 60 dagar i relation till alla väntande
Dödlighet vid hjärtinfarkt i Sverige 1994 - 2012
Behandling vid hjärtinfarkt 2013
Kranskärlsröntgen – PCI
antal per 100 000
Fördröjningstid från ankomst sjukhus till coronarangiografi för
patienter med icke-ST↑-infarkt och GRACE score > 140
Sekundärprevention efter hjärtinfarkt
Sekundärprevention efter hjärtinfarkt (Q4)
HJÄRTOPERATIONER
Hjärtoperationer per 100 000 inv 2003 - 2013
KLAFFSJUKDOMAR 2013
TAVI per 100 000
Klaffingrepp per 100 000
HJÄRTSVIKT
behandling med RAAS- & betablockad (RIKS-svikt 2013)
Antal nya ICD/CRT-D per 100 000 inv
Antal ICD/CRT-D 2013
FÖRMAKSFLIMMER (FF)
•Tromboemboliprofylax viktigt! Förebygg stroke!!
Underbehandling – MÄT!
• Nyaläkemedel – dabigatran/rivaroxaban/apixaban
• Primärvård!
• Radiofrekvensablation
Flimmerablationer per 100 000 inv
SAMMANFATTNING
• GOTT regionsamarbete
• RMPG arbete med Regionala vårdriktlinjer pågår och flera
dokument färdiga, men tveksamhet från US/tid och man har
sina egna PM samt Nationella riktlinjer
• Akut kranskärlssjukvård fungerar väl i regionen
• Tid till coronarangiografi vid icke-ST↑-infarkt?
• Arytmier
→ Sviktpace (CRT) → ej hittat pat. → arbetas med detta
→ Förmaksflimmer – NOAK bör öka!
• Hjärtsviktdiagnostik/behandling – Primärvård!
• Klaffsjukdomar – kateterburna ingrepp!?
• PROBLEM – täckningsgrad för register!!!
Download