Exempel på tidigare skrivningsfrågor Regional Forskningsmetodik.

advertisement
ExempelpåtidigareskrivningsfrågorRegionalForskningsmetodik.
Fråga
Figuren visar ett stapeldiagram över mätresultat (x-axel) och frekvensen (y-axel) av dessa vid
en viss undersökning.
Markera i figuren medelvärde med A och median med B.
Vilket eller vilka av dessa värden är lämpligast att beskriva resultatet med här?
Varför?
Vilka spridningsmått kan användas för medianvärdet?
Vilka spridningsmått kan användas för medelvärdet?
Fråga
Definiera bias
Fråga
Nedanstående figurer visar histogram över förbättringen vid två olika behandlingar. Man vill
undersöka om behandlingsresultaten skiljer sig åt.
Vilka förutsättningar skall vara uppfyllda för att man skall få använda ett t-test?
Får man använda ett t-test här?
Fråga
Definiera stratifiering
Fråga
Vilken är huvudprincipen för urval i kvalitativa undersökningar?
Fråga
Vad är en confounder?
Fråga15
Ange fyra tänkbara datainsamlingsmetoder vid kvalitativa studier
Fråga
Figuren anger antalet barn per familj i ett stickprov om 100 slumpmässigt dragna familjer från
alla familjer i en närliggande kommun.
Beräkna aritmetiska medelvärdet av antalet barn per familj.
Beräkna medianen och 25 %- och 75 %-kvartilerna för antalet barn per familj.
Standarddeviationen blir s = 1,40. Ange ungefärliga gränser för hur många barn 95 % av
familjerna i kommunen borde ha om antalet barn per familj vore normalfördelat.
Vad betyder svaret för fördelningen.
Fråga
För att beskriva data används olika typer av centralmått. Förklara medelvärde, medianvärde
och typvärde.
Fråga
En undersökning av det linjära sambandet Y = a+Rx, mellan systoliskt blodtryck
(Y mmHg) och ålder (x år) bland kvinnor i åldersintervallet 50 - 70 år gav som resultat
ekvationen Y = 110 + 0.6x.
Vad betyder det att parametern R är 0.6?
Ett 95 % konfidensintervall för R blev CI(95 %) = (-0.03, 1.23). Vad kan man dra för slutsats
av detta när det gäller blodtryckets samband med åldern?
Vad kan man med hjälp av denna undersökning säga om blodrycket hos 20-åriga kvinnor?
Fråga
En annons för läkemedlet H anger att läkemedlet minskar risken för hjärtinfarkt med drygt 40
% jämfört med placebo och anger en referens till en nyligen publicerad studie. Du får tag i
artikeln och ser resultatet i tabellen nedan (siffrorna anger antal patienter).
Hjärtinfarkt
Ingen hjärtinfarkt
Läkemedel H
19
125
Placebo
33
133
Behandlingsgrupp
Beräkna absoluta risken för hjärtinfarkt i respektive grupp
Beräkna oddsen för att få hjärtinfarkt om behandling sker med Läkemedel H respektive om
placebo ges.
Beräkna oddskvot (OR) för hjärtinfarkt jämfört med placebobehandling
Fråga
I statistiska undersökningar görs ibland totalundersökningar, men oftast
stickprovsundersökningar.
Vad krävs för att en stickprovsundersökning ska anses ha ett slumpmässigt urval?
Fråga
För att beskriva data används olika typer av centralmått. Förklara medelvärde, medianvärde
och typvärde.
Fråga
Vilka spridningsmått kan användas för median respektive medelvärde?
Fråga
Vilka av följande korrelationskoefficienter stämmer in på Figurerna 1 och 2?
Korrelationskoefficienten är
a)
-0,20
b)
0,95
c) 0,40
d)
1
e)
-1
f) 0.60
g)
0
h) -0,95
Figur 1
Figur 2
Download