Joakim Järphag

advertisement
Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska
Hjärtinfarkt är idag den vanligaste dödsorsaken både i Sverige, Europa och totalt i hela
världen. Därför är det mycket viktigt att patienter som tidigare har haft hjärtinfarkt får en
optimal behandling och uppföljning för att minska risken att igen insjukna i en ny hjärtinfarkt.
För dessa patienter som tidigare har haft hjärtinfarkt finns det 7 behandlingsmål som anses
vara de viktigaste för att förebygga patienter från att åter insjukna i hjärtinfarkt. Dessa är att
undvika ett för högt blodtryck, för höga blodfetter, för höga blodsockervärden, undvika
övervikt, att inte röka och att motionera minst 3 gånger i veckan och då minst 30 minuter per
gång samt att ta 4 olika läkemedel som har en skyddande effekt för hjärtat.
I denna forskningsstudie som bestod av 37 patienter från Göteborg som för två år sedan haft
en hjärtinfarkt visade det sig att ingen patient klarade av att uppfylla alla behandlingsmålen.
Bara 4 patienter klarade av att uppnå 6 av de 7 behandlingsmålen och 13 patienter klarade av
att uppfylla 5 stycken av behandlingsmålen. De behandlingsmål som var svårast för
patienterna att klara av var att undvika övervikt samt att motionera minst tre gånger i veckan
vilket bara klarades av 22 % av patienterna i studien.
Att ingen patient klarade alla behandlingsmålen och att bara 4 patienter klarade 6 av
behandlingsmålen är ett inte tillfredställande resultat som visar på att uppföljningen och
behandlingen två år efter hjärtinfarkt inte fungerar optimalt bland patienterna i denna studie.
Detta är mycket anmärkningsvärt med tanke på att denna behandling är central för att
förhindra framtida insjuknande i hjärtinfarkt som är vår tids vanligaste dödsorsak.
Vad anledningen är till att denna behandling inte fungerar optimalt vet man inte men det
finns anledning att tro att denna behandling inte prioriteras i tillräckligt stor utsträckning på
sjukhusen och på vårdcentralerna i Göteborg. Många patienter känner sig också omotiverade
till denna behandling eftersom de känner sig fullt friska och inte inser att de kan drabbas av en
21
ny hjärtinfarkt i framtiden. Men hjärtinfarkt är en lömsk sjukdom eftersom den underliggande
sjukdomsprocessen sker i det tysta och i många fall helt utan symptom och debuterar sedan i
ett akut insjuknande.
Själva forskningsstudien gick till på så vis att patienterna kallades till Forskningsenheten på
Östra sjukhuset och där fick genomgå olika undersökningar samt blodprovstagning och svara
på olika frågor. Allt för att ta reda på hur bra de klarar av att uppfylla de 7 viktigaste
behandlingsmålen.
Då denna studie enbart bestod av 37 patienter är den för liten för att säga generellt hur
behandlingen efter hjärtinfarkt fungerar bland alla patienter i Göteborg. Men den är viktig för
den visar att eftersom behandlingen bland dessa 37 patienter inte fungerar tillfredställande
finns det anledning att tro att den inte heller gör det för de andra patienterna som har haft
hjärtinfarkt i Göteborg. Därför är det viktigt att fortsätta med forskningen så att fler patienter
kan inkluderas.
22
Download