Uttryck av opioidreceptorer under ischemi

advertisement
Uttryck av opioidreceptorer under ischemireperfusionsskada i råtthjärta
Populärvetenskaplig sammanfattning
Elias Chemlal Ärlemalm
Supervisor: Professor Lars Grip
Akut hjärtinfarkt är en av de största anledningarna till död och sjuklighet i världen och
orsakas av en plötslig proppbildning i ett av kärlen som försörjer hjärtat med blod. Under
decennier har behandlingsstrategierna utvecklats kraftigt. Hörnstenen är att återställa
blodflödet i det blockerade kärlet. Men framgångarna till trots är akut hjärtinfarkt fortfarande
ett stort problem inom sjukvården.
Under de senaste decennierna har mekanismerna för hjärtinfarkt kartlagts och studerats på
cellnivå i syfte att bättre förstå exakt hur hjärtcellerna dör. Interventioner mot ett flertal
mekanismer har prövats men har i stort sett misslyckats med att ge bra resultat då de
tillämpats i kliniska studier.
Ett lovande begrepp som kom att kallas ”ischemisk konditionering” har dock beskrivits. Detta
innebär att korta perioder av nedsatt blodflöde till hjärtat resulterar i en mindre infarktstorlek
när en stor hjärtinfarkt uppträder något senare. Man tycks alltså kunna ”träna” hjärtat inför en
infarkt genom att utsätta det för lindriga nedsättningar av blodflödet. Detta ses som kroppens
egna skyddsmekanism. Flera mindre kliniska studier har visat lovande resultat vid
tillämpandet av olika konditioneringstyper. Konditioneringens mekanismer har även studerats
intensivt i syfte att utnyttja dess effekter med ett läkemedel. Detta eftersom att ett läkemedel
kan vara tekniskt enklare och effektivare att använda gentemot att utföra konditioneringen
manuellt.
En grupp av ämnen som tycks härma konditioneringens hjärtskyddande effekter är opioider.
Frågor kring var opioider utövar sin effekt och via vilka måltavlor (receptorer) de verkar är
dock delvis men inte helt besvarade. Det finns data som talar för att opioider verkar på
hjärnan som via nervtrådar skyddar hjärtat, medan andra studier talar för att opioiderna utövar
sin effekt direkt på hjärtat. Denna information är viktig att klargöra eftersom att den styr hur
och under vilka förutsättningar man kan ge ett läkemedel på bästa sätt.
Därför var denna studies syfte att kartlägga hur opioidernas receptorer är belägna i
hjärtvävnaden och om en akut hjärtinfarkt påverkar deras förekomst. Det här gjordes på råtta,
då detta är en vanlig modell att studera hjärtinfarkter med.
Undersökning visade på två olika opioidreceptorers förekomst i hjärtat. Den ena var tydligt
lokaliserad till hjärtats blodkärl, medan den andra inte med säkerhet kunde knytas till de
vanligaste celltyperna i hjärtat. Något högre nivåer av den ena receptortypen sågs i delar av
hjärtat som varit utsatta för nedsatt blodflöde, men en komplettering till denna undersökning
behövs för att kunna säga om så verkligen är fallet.
Då man försöker använda kroppens naturliga skyddssystem, är det sistnämnda fyndet viktigt
att utforska vidare eftersom att det skulle klargöra om det finns ett naturligt samband mellan
nedsatt blodflöde och opioidreceptorer. Eftersom att receptorerna dessutom inte fanns i
hjärtcellerna är orsakerna bakom den hjärtskyddande effekten fortfarande oklara. Därför
behövs fortsatta undersökningar även angående detta föra att klargöra vilken roll opioidernas
måltavlor spelar i hjärtat under en hjärtinfarkt.
Download