Examinationsuppgifter kardiologidelen SVK kärl VT 2015. Hur stor

Examinationsuppgifter kardiologidelen SVK kärl VT 2015.
1. Hur stor andel av befolkningen lider av hjärtsvikt? (1p)
2. Beskriv hur du akut behandlar en patient med symtomatisk bradykardi (4 p)
3. Vilka patienter med förmaksflimmer ska erbjudas behandling med
antikoagulationsläkemedel som strokeprofylax? (4 p)
4. Du träffar en patient på mottagningen med kronisk hjärtsvikt. Ekokardiografi visar EF 20%.
EKG visar sinusrytm frekvens 80 / min och vänstersidigt skänkelblock. Patienten beskriver att
symtom på hjärtsvikt uppkommer efter ca 200 meters promenad på plan mark. Nämn 5
läkemedel och 2 devicebehandlingar som är evidensbaserade hos denna patient (3.5 p)
5.
Beskriv skillnaden mellan typ I och typ II hjärtinfarkt (2p)
6. Ange 4 orsaker till förhöjdt troponin T som inte är hjärtinfarkt (2p)
7. Vilken är den vanligaste mekanismen respektive orsaken till ventrikulär tackykardi av typen
toursades de points? (2p)
8. Ange 5 bakomliggande orsaker till hjärtsvikt (5p)
9. Ange 3 kontraindikationer till ACE-hämmare vid hjärtsvikt (3p)