“Med hjärtat i centrum” “Med hjärtat i centrum”

“Med
“Med hjärtat
hjärtat ii centrum”
centrum”
Hjärtsvikt
Hjärtsvikt
“Ny
“Ny bot
bot på
på gammal
gammal sot.”
sot.”
Göteborg
Göteborg101022
101022
Kurt
KurtBoman,
Boman,professor,
professor,överläkare
överläkare
Forskningsenheten,
Forskningsenheten,Skellefteå,
Skellefteå,Umeå
Umeåuniversitet
universitet
Hjärtsvikt
Paradigm I
1940 - 1970-talet
Kardiorenala modellen
- ödemtillstånd ”backward failure”
Behandling:
Diuretika
Digitalis
Betydelse: Lindring av symtom; andfåddhet, trötthet
Definitioner
Cirkulationssvikt
Hjärtsvikt
Hjärtmuskelsvikt
- akut
-kronisk
Hjärtsvikt
Systolisk dysfunktion
”Nedsättning av hjärtats arbetsfas”
Diastolisk dysfunktion
”Nedsatt funktion i hjärtats vilofas”
Kronisk hjärtsvikt
Kliniskt tillstånd
karaktäriseras av:
Salt och vattenansamling i kroppen
beroende på
Av hjärtsjukdom nedsatt hjärtarbete
Hjärtsvikt
Kompensationsmekanismer
- Frank-Starling mekanismen; ”Hjärtat spänner musklerna”
- Hypertrofi; ”Hjärtmuskeln blir större”
- Aktivering av sympatiska nervsystemet
- Aktivering av renin-angiotensin aldosteronsystemet
- Antidiuretiskt hormon
- Natriuretiskt hormon (ANF)
Hjärtsvikt
Sympatikusaktivering
”Stresshormonerna ökar”
Pulsen ökar
Kontraktionskraften ökar
Venerna drar ihop sig
Artärerna drar ihop sig
Kompenstionsmekanismer
Sympatikus
Kronisk
sympatikusaktivering
x
Nedreglering
av betareceptorer
Beta-receptor
blockerare
Nedsatt blodflöde
Störningar i hjärtrytmen
Celldöd
Förvärrad hjärtsvikt
Hjärtsvikt
Var står vi idag?
Neurohumorala modellen
- hämning av den neuroendokrina aktiveringen
Behandling: ACE-hämmare, betablockad, spironolakton
Betydelse: Lindra symtom, motverka försämring, förlänga livet.
Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systemet
Renin-substrat (angiotensinogen)
Renin
Angiotensin I
X
CONVERTING ENZYME
Angiotensin II
ACE-hämmare
Aldosteron
Salt och vattenansamling
ÖDEM = Vätskeansamling i kroppen
”Hjärtsviktens onda cirkel”
HJÄRTSJUKDOM
Minskad minutvolym
Kompensatoriskt
svar:
Utflödesmotståndet
ökar
- Sympatikus
- RAAS
- ADH
Ökad kärlsammandragning
Salt och vattenansamling
Behandling av hjärtsvikt
BEHANDLINGSMÅL
* Symtomlindring
* Arbetsförmåga
* Livskvalitet
* Pulsreglering
* Profylax
* Prognos
LÄKEMEDEL
* Diuretika
* ACE-hämmare
* Beta-recetor-blockad
* Digitalis
* Spironolakton
* Angiotensin-ll-blockad
* Nitrater
* Kärlvidgare
Hjärttransplantation
Pacemakerbehandling och defibrillator
Dåtid och framtid
1960
Brady
1990
Tachy
IN-
Data base
2000 CRT
ICD
HF nurse/ HF clinic
Electrophysiologist
2010 distansmoniterering, informationsnätverk
ESC Guidelines
2010-11-08
Prof Kurt Boman, Forskningsenheten,
Skellefteå
CRT
Evidensgradering
Måttligt till svår hjärtsvikt (funktionsklass NYHA IIIIV), sinusrytm och QRS duration ≥ 120ms.
8 randomiserade studier med 3380 patienter.
Evidensgrad 1 för:
Morbiditetsminskning: Mortalitet
45% (OR 0.55, CI: 0.44-0.68)
Mortalitetsminskning: Morbiditet
28% (OR: 0.72; CI: 0.59-088)
samt
Livskvalitet
Förbättrade livskvalitet: -7,1% (95%CI: - 2.9 till -11.4).
(Viktad skillnad mätt med Minnesota Living with
Heart Failure Questionnaire)
• Uppföljning och eftervård på hjärtsviktsmottagning för
patienter som vårdats på sjukhus för kronisk
hjärtsvikt
•
Mycket gott vetenskapligt underlag för minskad
morbiditet (Evidensgrad 1)
• Gott vetenskapligt underlag för minskad mortalitet
(Evidensgrad 2)
Fysisk träning
Palliativ vård
“Ett liv I berg- och dalbana”
Margareta Brännström
Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008
Hjärtsvikt i framtiden
Var står vi?
Tillbaka till hjärtat
Hjärtmuskelcellen
- reparation och transplantation
av hjärtmuskelceller
- stimulera tillväxt av hjärtmuskelceller
- differentiering av hjärtmuskelcellen
Mekanisk assist eller transplanation?
CRT