Hjärt- och kärlsjukdomar Ågrenska 080416 Hjärtats olika funktioner

Cirkulationsorganens sjukdomar
dominerar som dödsorsak i Sverige
KVINNOR
MÄN
cirkulation
tumör
andning
övrigt
Hjärt- och kärlsjukdomar
Ågrenska 080416
250.000 människor i Sverige har utvecklad hjärt/kärlsjukdom
Madeleine Wertsén, sjukhustandvården,SU/Mölndal
Hög konsumtion av hjärtkärl läkemedel
bland äldre svenska män och kvinnor
70
60
50
40
kvinnor
män
30
20
10
0
65-74
75-84
85-
Läkemedelsregistreringen i Jämtlands län 2000
Hjärtats olika funktioner
• Muskel
• Kranskärl
• Klaffar
pump
hjärtsvikt
energi/syre ischemisk hj.sjd
backventile klaffel
• Retledning tändning
rytm/överledning
1
Ateroskleros
(åderförkalkning)
• Endoteldysfunktion
– kronisk inflammation
• Fria radikaler
• Hög kolesterolhalt
• Adhesionen till endotelet ökar
• Leukocyter
• Trombocyter
• Inflammatoriska svaret aktiverar
makrofager och speciella T-lymfocyter
– oxiderat LDL-kolesterol tas upp - skumceller
– stimulerar migration och proliferation av
glatta muskelceller
• Detta fortgår
– artärväggen förtjockas
– lumen oförändrat i början
– dilatation som kompensation
• Aktiveringen av makrofager frisätter
cytokiner, hydrolyserade enzym,
chemotoxin ….fokal nekros
• Fibrös vävnad formar sig som hätta
• Utvecklat aterosklerotiskt plack med
lipid och nekrotiskt material
Hjärnans
blodförsörjning
Primärt aterosklerotiskt
relaterad hjärtsjukdom
•
•
•
•
•
Hjärtinfarkt
Angina pectoris
Hjärtinsufficiens
Cerebrovaskulära sjukdomar
Perifera kärlsjukdomar
Riskfaktorer
• Högt blodtryck*
• Rökning
• Höga blodfetter – låg andel HDL-kolesterol*
– förhöjd mängd triglycerider*
• Ärftliga faktorer
• Övervikt - bukfetma
• Diabetes typ 2 – nedsatt glukosintolerans*
• Stress
• Rubbningar i koagulationskaskaden
Metabola syndromet är samlingsnamn för ett antal faktorer som ökar risken
för hjärt-kärlsjukdom. Finns fler definitioner. *=International Diabetes
Federation
2
Förebyggande åtgärder vid
ateroskleros och diabetes typ 2
•
•
•
•
•
•
Rökstopp
Regelbunden motion
Bra kosthållning
Låg/måttlig alkoholkonsumtion
Viktnedgång till normal vikt
Minskad stress
Läkemedel
• Högt blodtryck
• Blodfettssänkande
–
–
–
–
–
–
Statiner sänker LDL - hämmar bildningen i levern
Fibrater – ökar HDL
Eztimib minskar kolesterolupptag i tarmen
Nikotinsyra
Gallsyrabindare kombineras med statiner
Fiskfettsyror Omega-3-fettsyror
• Viktreducerande
• Proppförebyggande ASA
Behandling av angina pectoris
Angina Pectoris
Utlösande faktorer
- fysisk ansträngning
- stress
- oro
- kyla
- kraftig måltid
- ibland även vila
•
•
•
•
Påverka livsstilsfaktorer
Lågdos ASA
Nitroglycerinpreparat vid anfall
Betablockerare, Kalciumantagonister och
långverkande nitrater
• Ballongsprängning PCI = Percutaneous
Coronary Intervention
• Kranskärlsoperation CABG
3
Hjärtsvikt - Etiologi
• Vanligaste orsakerna är ischemisk
hjärtsjukdom och hypertoni.
• Klaffel: en relativt liten, men viktig orsak till
hjärtsvikt. Möjligheten till kirurgisk
behandling är ofta god.
4
5
Tryckökning vid
högerkammarinsufficiens
Prevalens av hjärtsvikt ökar med åldern
Epidemiologi
Framingham-studien
Prevalens av hjärtsvikt
per 1 000 personer
• 80 % av hjärtsviktspatienterna på sjukhus är över 75
år
80
• 10 % av personer över 80 år har symptomgivande
hjärtsvikt.
Män
Kvinnor
60
40
• 20 % av alla inläggningar och 30% av vårddagarna
på invärtesmedicinska avdelningar beror på
hjärtsvikt.
20
• Hjärtsvikt står för flest vårdtillfällen
0
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
Ålder
• Stroke står för flest vårddagar
Ho et al. 1993.
Behandling av hjärtsvikt
NYHA I - Inga symtom
NYHA II - symtom vid mer
uttalad ansträngning t ex
springa till buss
NYHA III - Sjuka och
sköra, andfåddhet vid lätt
ansträngning t ex
städning
•
•
•
•
•
•
Diuretika – Furosemid, Salures, Esidrex
ACE-hämmare - Renitec, Triatec,
Betablockerare – Inderal, Emconcor
AT receptorblockerare - Cozaar, Aprovel
Spironolakton
Digitalis
NYHA IV - Andfådda i
vila, skall ej ha
tandbehandling
6
Odontologiska aspekter
• Avsätt god tid
• Behandla sittande - halvliggande
• Res upp långsamt
• Vad utlöser anfall
• Ha kärlvidganden medel t ex
nitromex/suscard lättillgängligt
• Undvik smärta - ev sedering
• Undvik adrenalin
• Lugn miljö
Odontologiska aspekter forts.
• Undvik behandling upp till 6mån efter
hjärtinfarkt
• By pass - ej antibiotika profylax
• Antikoagulantiabehandling
• Muntorrhet
• Infektioner
• Herpesreaktivering
• Ca-flödeshämmare Verapamil®,
Adalat®,Plendil®, Cardizem® gingivahyperplasier
Rytmrubbningar
7
Pacemaker
Odontologiska aspekter
•
•
•
•
•
•
•
•
Låg hjärtfrekvens – res långsamt
Antikoagulantia vid flimmer
Undvika starka magnetiska fält
Ej MRI
Ej TENS ung elektrisk akupunktur
Ej diatermi
Sensibilitetstest med el går bra
Depuration med ultraljud går bra
Hjärtklaffsjukdomar
• Klaffel
– Stenos –klaffen förträngd
– Klaffinsufficiens
• Endokardit
– Subakut bakteriell endocarditis (endo.lenta)
– Akut endokardit
Överläkare Göran Dellgren Thoraxkliniken Huddinge sjukhus
Hjärtklaffproteser
• Mekaniska klaffar <70år
– Lång hållbarhet
– Lindrig obstruktion
– Livslång antikoagulantiabehandling
– Stent -sykrage
• Biologiska klaffar >70år
– Begränsad hållbarhet, reoperation
– Måttlig obstruktion
– Antikoagulantiabehandling i 3 mån
– Gris eller kalvpericard
– Sykrage
Överläkare Göran Dellgren Thoraxkliniken Huddinge sjukhus
8
Odontologiska aspekter
klaffsjukdomar
Hjärtklaffproteser forts
• Stentless (enbart aortaklaff)
– Ingen antikoagulantiabehandling
– Ingen sykrage – större klaffyta – mindre obstruktion
– Utmärkt hemodynamik mycket litet flödesmotstånd
– Liknar den naturliga klaffen
– Tekniskt mer komplicerat
– Hållbarhet?
• Engångsdos antibiotika vid blodiga
ingrepp t ex extraktion, depuration,
endodontisk behandling eller blodiga
lagningar
– Amoxicillin 2g 1tim före ingrepp
– Klindamycin 600mg 1tim före ingrepp
• Infektionsutredning vid endokardit
Infektionsutredning
•
•
•
•
•
•
Anamnes medicinsk
Anamnes odontologisk
Extra oralt: Palpabla lgl, svullnad, rodnad, sår
Röntgen: Komplett även över tandlösa partier
Status: Parodstatus, kariesförekomst djupa kaviteter
Periapikalstatus
– Samtliga rötter skall bedömas
– Läkningsbild – rekvirera rtg från ord tandläkare
• Slemhinnna sår, fistlar, abscesser, rodnad mm
V cava sup
Pulmonalis
klaff
Aorta
Lungvener
Lungartärer
Höger
förmak
Mitralisklaff
Vänster
förmak
Tricuspidalis
klaff
Aortaklaff
Höger
kammare
Vänster
kammare
V cava inf
9