1(2) PM Hjärtsvikt hos barn Kliniska fynd – symtom Det tidigaste

1(2)
PM
Hjärtsvikt hos barn
Kliniska fynd – symtom
Det tidigaste kliniska tecknet på hjärtsvikt är takypné. Andra fynd är takykardi och leverförstoring.
Galopprytm förekommer ibland vid uttalad hjärtsvikt. Uppfödningssvårigheter, dålig viktuppgång,
blekhet och svettning vid matning är vanliga anamnestiska uppgifter.
Akut hjärtsvikt med uttalad låg hjärtminutvolym och nedsatt perifer perfusion uppträder hos nyfödda
vid t ex ductusberoende hjärtfel som exempelvis coarctation. Supraventrikulär takykardi hos nyfödda
kan efter 1-2 dygn ge uttalad hjärtsvikt.
Nedanstående behandlingsförslag gäller barn med hjärtsvikt oavsett genes.
Allmän behandling:
1. Hjärtläge – halvsittande i säng/famn för att minska centrala blodvolymen och minska
andningsarbete.
2. Syrgas – 30-50 % 0,5-2 l via tratt eller grimma vid kraftig övercirkulation i lungorna eller stas.
3. Nutrition – små frekventa måltider. Ofta erfordras sond då energibehovet är ökat 20-50 %.
Dietistkontakt för ev kaloriförstärkning. Undvik påtagligt ökade vätskevolymer. Följ vikt och
urinproduktion dagligen.
4. Ro/sedering – morfin 0,05-0,1 mg/kg i.v . Späd 1 ml Morfin 10mg/ml med 9 ml NaCl 9
mg/ml, koncentrationen blir 1 mg/ml. Ges långsamt under 10-15 minuter.
Ger kärldilatation och ev sänkning av hjärtfrekvensen.
5. Reducera feber, behandla infektion, korrigera anemi.
6. Respiratorbehandling kan bli aktuell vid uttalad hjärtsvikt.
Farmakologisk behandling:
Preparaten nedan är de som kan bli aktuella i det akuta skedet. Behandling med ACE-hämmare,
betablockare etc initieras lämpligen efter kontakt med regionklinik och behandlas inte i detta PM.
Preparat/åtgärd
Furosemid
(initialt i.v.)
(Inj.vätska alt mixtur
Impugan 10mg/ml)
Följ elektrolytstatus.
Furosemid < 2mg/kg/d
behöver ofta ingen
kaliumsubstitution.
Vid hypokalemi, välj i
första hand tillägg med
Tabl Spironolakton
eller Mixtur Kajos.
Dosering
i.v.
0.5-1 mg/kg x 1-3
p.o.
0.5-3 mg/kg x 1-2(-3)
2(2)
x
Spironolakton
tabl 25 mg, kapsel 5 mg
(ex tempore)
Följ elektrolyter
x
Kajos
mixtur 33 mg (0.85
mmol) K / ml.
Rätt dos ofta 1 ml
Kajos per 1 mg
Furosemid.
Följ elektrolyter.
(Se FASS. Ofta po underhållsdos
Digoxin
(mixtur Lanoxin 50
direkt)
ug/ml)
1.5-3.0 mg/kg/d
delat på 2 doser
2 ml/kg/d
(~ 2 mmol/kg/d)
delat på 2 doser
Underhållsdos:
10 ug/kg/d (=0.1 ml/kg x 2)
Kontrollera s-digoxin
3 dagar efter
dosändring.
Ref.omr: 1.2-2.4 nmol/l
Lanoxinmixtur 50 ug/ml p.o. enl FASS:
Initial digitaliseringsdos mg/kg/dygn
Underhållsdos mg/kg/dygn
Prematura <1,5 kg
0,025 mg (0,5 ml)
0,005 mg (0,1 ml)
Prematura 1,5 kg-2,5 kg
0,030 mg (0,6 ml)
0,006 mg (0,12 ml)
Barn upp till 2 år
0,045 mg (0,9 ml)
0,010 mg (0,2 ml)
Barn 2-5 år
0,035 mg (0,7 ml)
0,008 mg (0,16 ml)
Barn 5-10 år
0,025 mg (0,5 ml)
0,00625 mg (0,125 ml)
Digitaliseringsdosen delas upp på flera doseringstillfällen med halva dosen vid första doseringstillfället och resterande
doser med 4-8 timmars intervall. Det kliniska svaret ska utvärderas innan ytterligare doser ges. Underhållsdosering kan
påbörjas efter 24 timmar och delas lämpligen upp på en morgon- och kvällsdos.
Anders Thåström
Överläkare
Jan-Åke Hammersjö
Överläkare/medicinskt ledningsansvarig
Marie Törnlöf
Verksamhetschef
_______________________________________________________________________________
Barn- och ungdomskliniken
Skapat 2013-01-25
Västerviks sjukhus
Gäller tom: 2016-01-25
593 81 Västervik