Akutmedicin 12 högskolepoäng

advertisement
Akutmedicin
12 högskolepoäng
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
Tentamen A:1
Fristående kurs
Namn:
(Ifylles av student)
Personnummer:
(Ifylles av student)
Tentamensdatum:
Tid:
12 03 30
3 timmar
Hjälpmedel:
Inga hjälpmedel
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
Totalt antal poäng: 66 poäng
Godkänt: 46 poäng i kombination med 50 % rätt på
respektive ämnesområde
Väl godkänt: 56 poäng i kombination med 50 % rätt
på respektive ämnesområde
Allmänna anvisningar:
Sätt en ring runt det rätta svaret. OBS! Endast ett rätt svar.
Rättningstiden är som längst tre veckor
Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Ewa Lagerström
4354751
1
Vätskebalans, Syra bas, Hematologi, Endokrina och metabola rubbningar
(10)
1. Vilken av följande faktorer utlöser inte hypoglykemi?
A.
B.
C.
D.
Alkohol
Fysisk ansträngning
Missad måltid
Feber
2. En medelålders man kommer vakenhetssänkt in till akutintaget med ambulans.
Datajournalen visar att han har diabetes och B-gukos är 43 mmol/L. Blodtrycket
är 80/60 mmHg. Vad skall prioriteras?
A.
B.
C.
D.
Vätsketillförsel iv Insulininjektion iv
Kaliumtillförsel iv
Bikarbonattillförsel iv
3. En patient kom för 10 dagar sedan in på sjukhus pga svår urosepsis. Nu dyker
hennes medicinlista upp från vårdcentralen. Utebliven behandling med ett av
dessa läkemedel kan leda till allvarliga tillstånd relativt snabbt, vilket?
A.
B.
C.
D.
Levaxin (tyreoideahormon)
Trombyl (acetylsalicylsyra)
Mirtazapin (antidepressivt)
Fosamax (mot osteoporos)
4. Bör patienter med anemi och sviktande cirkulation erhålla blodtransfusion?
A.
B.
C.
D.
Ja, men endast om man gjort benmärgsprov först
Ja Nej
Nej, man bör endast ge isoton vätska första dygnet
5. Vad bör prioriteras till patient med feber och neutropeni?
A.
B.
C.
D.
Antibiotikabehandling
Blododling
Blodtransfusion
Lungröntgen
2
6. Lätt sänkt natriumvärde efter operation kan åtgärdas med…….?
A.
B.
C.
D.
Viss vätskekarens Glukostillförsel
Insulin
Kortison
7. Vilken av följande faktorer avspeglar bäst hjärt-minutvolymen?
A. Medvetandegraden
B. Andningsfrekvensen
C. Urinproduktionen D. Kroppstemperaturen
8. Två organsystem är viktigast för reglering av syra-basbalansen, vilka?
A.
B.
C.
D.
Hjärta och lever
Lungor och njurar
Hjärta och njurar
Lungor och lever
9. Vid hyperglykemi blir patienten ofta acidotisk pga produktion av ketonkroppar.
Varför leder detta till en ökad andning?
A.
B.
C.
D.
Ökad andning kan sänka blodsockret
Ökad andning kan höja pH
Ökad andning kan sänka pH
Ökad andning leder till insulinproduktion
10. PÅ din avdelning ligger en 85-årig man pga Kol-exacerbation.
Saturationsmätning vid 21-tiden visar 88 % och du får ordinationen att han
skall ha kvar 0,5 L syrgas via grimma. Är det rimligt?
A.
B.
C.
D.
Ja, saturation på denna nivå är rimligt att ha över natten Nej, patienten måste omedelbart till IVA
Nej patienten behöver 5 L syrgas på grimma
Ja, men man måste följa saturation varje halvtimme under natten
3
Chock och multipel organsvikt (10)
11. Definitionen av chock är………?
A. Ett kliniskt syndrom som alltid har sin orsak i hypovolemi
B. Ett akut kliniskt syndrom initierat av hypoperfusion och allvarlig
funktionsnedsättning av vitala organ
C. Ett akut kliniskt syndrom som alltid innebär medvetandepåverkan och hypoperfusion
D. Ett akut kliniskt syndrom där man ofta inte vet orsaken och som alltid börjar med
hypoperfusion
12. Normaldistributionen av blodflöde går i normalfallet mest till………?
A.
B.
C.
D.
Hjärtat
Bukorganen
Hjärna
Muskler
13. Vad beskriver Hb´s dissociations kurva ?
A.
B.
C.
D.
Vilken Hb gräns man måste ha för att vara tillräckligt syrsatt
Hur många hemoglobinmolekyler som binder syrgas
Syrgasmättnaden i hemoglobinmolekylen vid ett visst syrgastryck
Hemoglobinvärdet vid ett visst syrgastryck
14. Njurskador kan man indela i prerenala, renala eller postrenala. Vilken av dessa
tre är orsaken till sepsisutlöst njurskada ?
A.
B.
C.
D.
Prerenala
Renala
Postrenala
Det är lika vanligt med alla tre
15. Vad är den hormonella förklaringen till att S – Glukos ökar vid chock ?
A.
B.
C.
D.
Adrenalininsöndring ökar
Glukagoninsöndringen stiger
GH (tillväxthormonet) ökar
Alla ovanstående ger ökade B-Glukos nivåer
4
16. Laktat, vad är det ?
A.
B.
C.
D.
Bildas vid aneaerob metabolism och är smörsyra
Bildas då kallekrein-kinin systemet är igångsatt, då smörsyra ökar
Bildas då första linjens försvar sätts igång, bakterier bryts ned och smörsyra bildas
Bildas då patienten hämtar sig från sin chock och smörsyran bildas som restprodukt
17. En 25%- ig blodvolymsförlust ger……….?
A.
B.
C.
D.
Coma och omättbart blodtryck
Takykardi, sjunkande blodtryck, oliguri
Takypné, stigande temperatur
Konfusion, takykardi och ökad diures
18. Hur mycket av 1,0 liter Ringer-Acetat (kristalloid vätska) stannar kvar i
blodbanan ?
A.
B.
C.
D.
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
19. Vilken åtgärd är viktig att snabbt utföra vid en svår sepsis ?
A.
B.
C.
D.
Tar temperatur och sätter KAD
Mäter blodtrycker kontinuerligt eller ofta och räknar andningsfrekvens
Behandlar med antibiotika och vätska
Alltid blododla och mäta temperatur
20. Vilka organ favoriseras cirkulatoriskt vid manifest chock ?
A.
B.
C.
D.
hjärna och hjärta
hjärta och njurar
njurar och hjärna
lungor och hjärta
5
Sviktande funktion i cirkulationsorganen (10)
21. Vad är inte rätt vad gäller hjärtminutvolymen:
A.
B.
C.
D.
Mäts med ejektionsfraktionen
Beräknas genom att multiplicera slagvolymen med hjärtfrekvensen
Ökar oftast med ökande hjärtfrekvens
Är den mängd blod hjärtat pumpar på en minut
22. Vad är rätt om diastole?
A.
B.
C.
D.
Blir kortare vid högre hjärtfrekvens
Den fas då hjärtat kontraheras
Den fas då hjärtat pumpar ut blod i aorta
Den fas då lungartären fylls
23. Vad menas ungefär med hjärtats inotropi?
A.
B.
C.
D.
Är samma som systole
Motståndet för hjärtarbetet
Graden av syrebrist i hjärtat
Hjärtats kontraktionskraft
24. Vad är rätt avseende hjärtinfarkt och instabil angina?
A.
B.
C.
D.
Vid instabil angina har man ont mer än en gång till skillnad från hjärtinfarkt
Instabil angina är vanligen smärtfri
Vid hjärtinfarkt påvisas hjärtmuskelskada
Endast hjärtinfarkt räknas till akuta koronara syndrom
25. Varför är det viktigt att ta EKG tidigt vid hjärtinfarkt?
A.
B.
C.
D.
För att hitta ST-höjningar
För att hitta ST-sänkningar
För att hitta förmaksflimmer
För att det ingår i rutinen
26. Vad har hänt med prognosen för sjukhusvårdade med hjärtinfarkt de senaste
tjugo åren?
A.
B.
C.
D.
Den har försämrats
Den har varit oförändrad
Dödligheten har halverats
Dödligheten har varit oförändrad
6
27. Vad är reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt?
A.
B.
C.
D.
Behandling för att ta bort ockluderande blodpropp
Betablockad intravenöst tidigt vid infarkten
Trombocythämmande behandling, t ex acetylsalisylsyra
Morfin mot bröstsmärtan
28. I vilket av följande tillstånd förväntar du dig inte stegring av troponiner?
A.
B.
C.
D.
Vid allvarlig takyarytmi
Vid muskelskador med hypovolemi
Vid muskelskador utan hypovolemi
Vid myokardit
29. Vid behandling av kronisk hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga på hjärtat
används i första hand följande läkemedel utom en av följande:
A.
B.
C.
D.
ACE-hämmare
Betablockerare
Kalciumhämmare
Aldosteronblockerare
30. Hjärtsviktpacemaker används för att förbättra ett särskilt problem hos vissa
hjärtsviktpatienter och kan vara aktuellt till patienter med breda QRS på EKG.
Varför??
A.
B.
C.
D.
Breda QRS ger risk för dålig läkemedelseffekt
Breda QRS kan ge risk för utveckling av AV-block
Breda QRS är en indikator för asynkron aktivering av vänster kammare
Breda QRS gör att betablockerare inte kan användas
7
Arytmier och arytmibehandling (10)
31. Vad är inte rätt om retledningssytemet?
A.
B.
C.
D.
Ger effektiv impulsöverföring och automaticitet
Störning kan ge grenblock
Störning kan ge sjuk sinusknuta
Pacemaker behandlar alla störningar i retledningssystemet
32. T-vågen på EKG avspeglar……..?
A.
B.
C.
D.
Kamrarnas depolarisering (urladdning)
Kamrarnas repolarisering (återuppladdning)
Förmakens depolarisering (urladdning)
Förmakens repolarisering (återuppladdning)
33. Adenosin används för att bryta vissa supraventrikulära takykardier. Hur verkar
det?
A.
B.
C.
D.
Förlångsammar den elektriska ledningen generellt
Blockerar impulserna i sinusknutan
Blockerar impulser i AV-noden
Blockerar impulserna i kamrarna
34. Vad är den väsentliga skillnaden mellan elkonvertering och defibrillering?
A.
B.
C.
D.
Elkonverteringen görs synkroniserad med R-vågen på EKG
Defibrilleringen görs synkroniserad med R-vågen på EKG
Elkonverteringen görs synkroniserad med T-vågen på EKG
Defibrilleringen görs synkoniserad med T-vågen på EKG
35. Vad innebär tvådygnsregeln för elkonvertering av förmaksflimmer?
A. Flimmerdebuten måste vara känd och ligga mindre än 2 dygn tillbaka för att
man ska kunna elkonvertera utan föregående antikoagulantiabehandling
B. Om debuten är okänd betraktas flimret som mindre än 2 dygn gammalt
C. Om flimret funnits mindre än 2 dygn måste förbehandling med antikoagulantia
ske innan elkonvertering
D. Flimmer som funnits mindre än två dygn måste genomgå transesofageal
ekokardiografi
8
36. Kateterburen ablation brukar hjälpa patienter med WPW-syndrom. Varför?
A.
B.
C.
D.
Extrabanan är inblandad i hjärtklappningar
Extrabanan ger ofta hjärtsvikt
Extrabanan utlöser oftast förmaksflimmer
Extrabanan ger EKG-avvikelse som försvinner efter ablation
37. Varför är ventrikeltakykardi ofta ett allvarligt tecken hos en patient?
A.
B.
C.
D.
Ger ofta ökad risk för plötslig död
Patienterna är ofta hjärtsjuka på annat sätt med t ex hjärtsvikt
Ger ofta ökad risk för återfall i allvarlig rytmstörning
Alla av ovanstående
38. Vad är den vanligaste bakomliggande hjärtsjukdomen till ihållande
ventrikeltakykardi?
A.
B.
C.
D.
Tidigare hjärtinfarkt
Högt blodtryck
Mitralisstenos
AV-block
39. Ihållande AV-block III är en allvarlig bradyarytmi. Vad är enda behandlingen på
lång sikt?
A.
B.
C.
D.
Pacemaker
Digitalis
Betablockerare
Betastimulerare
40. En patient med ICD kommer in med elektrisk storm, dvs har haft flera
defibrilleringar under kort tidsrymd. På akuten får patienten en ny chock i vaket
tillstånd och upplever svår smärta. Vad är den viktigaste åtgärden akut?
A.
B.
C.
D.
Ge betablockad
Ge stesolid
Stäng av ICD:n med ringmagnet
Ge adenosin
9
Lungmedicin (10)
41. Vad styrs andningen av vid höga CO2-nivåer då CO2-receptorerna har förlorat
sin funktion?
A.
B.
C.
D.
den hypoxiska driven
den hyperkapniska driven
styrkan i diafragman
lågt pH-värde
42. Var uppstår de normala andningsljuden?
A.
B.
C.
D.
i kapillärerna
i de stora bronkerna och trachea
i bronkiolerna samt alveolerna
i larynx samt farynx
43. Vad stämmer in på astma?
A.
B.
C.
D.
stabila PEF-värden över tid
varierande PEF-värden, ronki apikalt kan förekomma
oftast ses en sänkt lungfunktion, alltid normala andningsljud
oftast ses en sänkt lungfunktion, alltid krepitationer basalt
44. Hur mycket skiljer sig pCO2 i arteriellt blod jämfört med venöst blod?
A.
B.
C.
D.
ingen skillnad
ca 2 kPa
ca 1 kPa
ca 0.1 kPa
45. När föreligger indikationen för NIV (non invasiv ventilation) vid KOL?
A.
B.
C.
D.
AF>15, pH >7.4
pH 7.45, pCO2 12
pH < 7.35, pCO2> 8 (9), RLS 4
pH < 7.32, pCO2> 8 (9), RLS 1
10
46. Hur mycket syrgas ger man, en man i 70-årsåldern med okänd anamnes, och som
bedöms vara i behov av syrgas?
A.
B.
C.
D.
10 liter på mask
1 liter syrgas på grimma
börja med 1 liter, följ POX samt kliniskt svar
avvakta med syrgas tills blodgas är tagen
47. Vad bör man misstänka då en patient är något svullen i övre delen av kroppen
samt att det uppstår ett knastrande ljud då man tar på bröstkorgen?
A.
B.
C.
D.
troligtvis föreligger hjärttamponad
troligtvis föreligger pleuravätska
subcutant emfysem föreligger i kombination med pneumothorax
subcutant emfysem föreligger i kombination med pleuravätska
48. När bör akut thorakocentes utföras?
A.
B.
C.
D.
det finns ingen indikation för akut thorakocentes, dvs aldrig
patientens tillstånd (POX, AT, AF) avgör hur bråttom det är
om vätskan är dubbelsidig samt mer än 2 cm
om vätskan flyter ut i flankläge på röntgen
49. Hur behandlar man en svår KOL exacerbation akut?
A.
B.
C.
D.
Stesolid, vätska iv, syrgas samt Combivent
Syrgas, Combivent, Kåvepenin
Syrgas, Combivent, Furix, morfin, ev diuretika
Syrgas, Combivent, kortison, ev diuretika
50. Vad bör man tänka på vid medelsvårt-svårt astmaanfall?
A. Var liberal med Combivent, helt OK att ge 2-3 doser på samma gång
B. Var mycket försiktig med syrgas pga risk för koldioxidretention
C. Låt patienten i första hand inhalera Ventoline i relativt hög dos, ca 10 mg på en och
samma gång
D. Ge alltid 1000 ml Ringer Acetat snabbt
11
Akut buk (10)
51. Om orsaker till akuta buksymtom på ett allmänt akutintag; Ange vilket
alternativ som stämmer!
A.
B.
C.
D.
perforation är vanligare än primär inflammation
patienter med "funktionella symtom" söker sällan eller aldrig akut
abdominell kärlkatastrof är vanligare än appendicit
appendicit är vanligare än cholecystit
52. Den allmänna peritoniten slår till- och utvecklas med olika snabbhet beroende
på orsak. Rangordna med avseende på snabbhet i peritonittillslaget!
A.
B.
C.
D.
perforerat duodenalulcus-diverticulitperforation(colon)-tunntarmsischemi
tunntarmsischemi-diverticulitperforation(colon)-perforerat duodenalulcus
perforerat duodenalulcus-tunntarmsischemi-diverticulitperforation(colon)
diverticulitperforation(colon)-tunntarmsischemi-perforerat duodenalulcus
53. Tidig diagnos och därmed adekvat åtgärd vid ex. hjärtinfarkt och stroke är av
största betydelse för prognosen. Vissa "kirurgiska" sjukdomar är förknippade
med sepsis. Fördröjd adekvat åtgärd ökar mortaliteten med………?
A.
B.
C.
D.
1% / timma
3% / timma
7% / timma
12% / timma
54. Komplikationer till gallstenssjukdomen kan ibland vara orsak till att patienten
triageras till högsta prioriteringsgrupp. Vanligaste orsak är i så fall.......?
A. cholangit, gallstensileus
B. pancreatit, gallstensileus
C. cholangit, pancreatit
D. cholangit, cholecystit
55. Massiv haematemes (H), ulcusperforation (P), appendicit (I) bör lätt kunna
komma rätt i ett triageringssystem. Ordna efter fallande prioriteringsgrad.......?
A.
B.
C.
D.
H,P,I
H,I,P
P,H,I
P,I,H
12
56. En 65-årig man insjuknar med diffus smärta i epigastriet. Söker akut 6 timmar
senare och har då ömhet i bukens högra nedre del. Temperatur 38,2. Man tänker
först på appendicit, men patienten är tidigare appendectomerad. CT-us visar en
osedvanligt stor, nedhängande gallblåsa med cholecystittecken, viket också visas
vid ultradljudsundersökning varvid också konkrement påvisas.
Vilken symtomsekvens beskrivs i anamnesen?
A.
B.
C.
D.
visceral smärta-smärtvandring-parietal smärta
visceral smärta-smärtvandring-referred pain
parietal smärta-smärtvandring-visceral smärta
parietal smärta-smärtvandring-referred pain
57. Triagera följande 3 patienter;
1) Upprepade massiva blodkräkningar hos patient med Waranbehandling pga
mekanisk klaff, pulsfrekvens 120/min, bltr 80 syst, patienten blek, kallsvettig
2) Etyliker med upprepde kräkningar sista 2 dagarna, men nu skrämd över rikligt
med blodstrimmor i uppkräkningarna. Ter sig påtagligt dehydrerad.
3) Åldrad tidigare frisk kvinna med några veckors anamnes på svart avföring. Blek
("alabastervit"), påtagligt trött och allmänt svag. Helt tjärfärgad faeces. Snabbkontroll
av Hb visar 46.
A.
B.
C.
D.
3-1-2
1-2-3
1-3-2
3-2-1
58. En äldre hjärt-kärlsjukpatient söker med uttalad epigastriell smärta och
allmänpåverkan. Bukstatus är "blankt", men med vanlig triagering
högprioriteras patienten. EKG visar snabbt förmaksflimmer, grenblock. Vilken
provkonstellation ger mest sannolikt utslag?
A.
B.
C.
D.
Hb, s-Krea, leverstatus
s-amylas, CRP
s-laktat, syra-bas
d-dimer, LPK, troponin
13
59. En 15-årig yngling får vid midnatt smärta i bukens nedre del, blir illamående
och kräker. Får sedan relativt snabbt tilltagande smärta, svullnad och ömhet i hö
punghalva. Mamman ringer vid 05-tiden för att få råd. Åtgärd?
A.
B.
C.
D.
avvakta hemma över natten med smärtstillande pga sena timmen och lång resväg
kontakta sin ordinarie vårdcentral när den öppnar kl 08
ordna snar tid hos urolog
komma snarast, fortsatt fastande, till akuten för omedelbar bedömning och sannolikt
snar testisexploration på op.avd.
60 Akut svår pancreatit är speciellt fruktad, då den kan leda till :
A.
B.
C.
D.
abscessutveckling i nekrotisk pancreasvävnad
diabetes efter utläkning
snabb utveckling av SIRS - MODS
kronsik diarré efter utläkning -
14
Evidensbaserad medicin (6)
61. I vilken kunskapskälla/databas skulle du sist leta efter svaret på en klinisk
medicinsk frågeställning?
A.
B.
C.
D.
Pubmed
Cihnal
SBU rapport
Cochrane Database of Systematic Reviews
62. Extern validitet i en studie betyder;
A.
B.
C.
D.
kvaliteten på ingående data
kvaliteten i hur studien genomförts
tillämpbarheten i en vidare population än den som ingått i studien
precisionen i data
63. Evidensbaserad medicin (EBM) anklagas ibland för att vara ” statistisk
medicin”, ”kokboksmedicin, ”ingen läkekonst”. Varför är det fundamentalt
fel?
A.
B.
C.
D.
EBM varierar beroende på urvalet av metoder
EBM har som en av sina hörnpelare patienternas preferenser
EBM förutsätter neutrala metoder
EBM använder bara strikta statistiska metoder
64. Om man vill upptäcka biverkningar av en intervention (man gör något med
patienterna för att se en ev. effekt t.ex. läkemedel), vilken studiemetod är i
regel då bäst?
A.
B.
C.
D.
Tvärsnittsstudie
Prospektiv(framåtblickande) observationsstudie
Fall-kontrollstudie
Randomiserad kontrollerad studie
15
65. Ett läkemedelsföretag vill komma till den klinik där du jobbar och berätta
om det nya läkemedlet Progenitorivox (se reklamvideon på YouTube); ”Det
minskar risken för ångest med 50%”. Du läser snabbt genom studien som
omfattade sammanlagt 64 patienter varav 40 fullföljde studien helt o hållet
och studien var inte blindad. Du kan i resultatdelen se att ångest förekom i
behandlingsgruppen i 3% av fallen och i kontrollgruppen hos 6%.
Varför är studien av ringa värde ?
A. Den absoluta riskreduktion är 50%
B. Studiepopulationen är onödigt stor
C. Avsaknaden av blindning gör att förväntningar hos patienterna kan
ha spelat en betydande roll för hur de upplevde effekten
D. Den relativa riskreduktionen är 45%
66. Vad betyder det att en studie har en bra precision?
A. deltagarna i studien är representativa för den population av vanliga
patienter där man ska tillämpa resultaten
B. att deltagarna har analyserats av extern expert
C. att kvaliteten på hur studien genomförts är god
D. att resultatens spridning är begränsad
16
17
Download