Akutmedicin 12 högskolepoäng

advertisement
Akutmedicin
12 högskolepoäng
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
A:3
Programstudenter AMB, AN och IVA och fristående studenter
TentamensKod:
Tentamensdatum:
Tid:
12 01 21
Hjälpmedel:
Inga hjälpmedel
Totalt antal poäng på tentamen:
86 poäng
För att få respektive betyg krävs: Godkänt: 60 poäng i kombination med 50% rätt på
respektive ämnesområde
Väl godkänt: 73 poäng i kombination med 50% rätt på
respektive ämnesområde
Allmänna anvisningar:
Sätt en ring runt det rätta svarsalternativet!
OBS endast ett rätt svar!
Nästkommande tentamenstillfälle:
Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Ewa Lagerström
033/271668
Lungmedicin (10)
1. Vad är definitionen av respiratorisk insufficiens?
A, Hypoxi (pO2< 8) och/eller hyperkapni (pCO2 >6.5)
B, Hypoxi (pO2<8) samt takykardi
C, Hypokapni (pCO2 <4)
D, Takypné
2. Vad gäller vid respiratorisk insufficiens?
A, Ge 5 liter syrgas så att POX blir 98-100%
B, Målsaturation är >90%
C, Patientens saturation får aldrig överstiga 90% med syrgasbehandling
D, pCO2 är ej intressant
3. Vid vilket sjukdomstillstånd hör man fr a rassel?
A, Hjärtsvikt
B, Akut astma
C, Grav KOL
D, Pneumothorax
4. Var sitter sensorerna för syrgas och koldioxid?
A, I förlängda märgen
B, I carotis
C, I aortabågen
D, På alla tre ställena
5. Vad händer med blodgaserna vid svårt akut astmaanfall?
A.
B.
C.
D.
Inget alls
pO2 sjunker lite och pCO2 stiger mycket
pO2 sjunker och pCO2 sjunker
pO2 sjunker, men pCO2 påverkas knappt förrän sent i förloppet
1
6. Med obstruktiv lungfunktionsinskränkning menas i första hand?
A, utflödeshinder beläget på bronknivå
B, små lungvolymer
C, hyperinflation
D, snabb andning
7. Hur kan sensorerna för O2 samt CO2 adapteras till patientens värden?
A, Båda av dem adapteras
B, Ingen av dem adapteras
C, O2 receptorerna adapteras till låga pO2-värden
D, CO2 receptorerna adapteras till höga pCO2-värden
8. Vilka symptom är vanligt förekommande vid respiratorisk insufficiens?
A, Cyanos, dyspné, yrsel
B, Hjärtsvikt, dyspné samt buksmärtor
C, Dyspné, perifera ödem, huvudvärk
D, Dyspné, cyanos samt andningskorrelerad bröstsmärt
9. Vad händer med blodgaserna vid svår KOL-exacerbation?
A, pCO2 sjunker, pO2 sjunker
B, pO2 stiger, pCO2 stiger
C, pCO2 stiger, pO2 sjunker
D, pO2stiger, pCO2 sjunker
10. I samband med akut omhändertagande av patient med obstruktiv lungsjukdom,
bör man i första hand?
A, Koppla på CPAP/BiPAP omedelbart
B, Övervaka, sätta nål, kontrollera POX samt blodgas
C, Sätta nål och därefter ge 1000 ml Ringer Acetat snabbt
D, Ta basprover samt kontrollera POX
2
Vätskebalans, Syra bas, Hematologi, Endokrina och metabola rubbningar
(10)
11. Postoperativt och vid svåra sjukdomstillfällen kan insöndringen av antidiuretiskt
hormon öka, så kallad SIADH. Vilken förändring i elstatus kan inge misstanke
om detta?
A.
B.
C.
D.
Hypernatremi
Hyponatremi
Hyperkalemi
Hypokalemi
12. En patient inkommer akut med uttalad hyponatremi. Vilket av följande symtom
talar starkt för att patienten bör övervakas noga, helst IVA, vid
elektrolytkorrigeringen?
A.
B.
C.
D.
Illamående
Oro
Desorientering Buksmärtor
13. En 22-årig kvinna inkommer med påverkat allmäntillstånd. Hon har 40 graders
temp och anamnes på miktionsbesvär. Man misstänker pyelonefrit. Vad i
kvinnans mottagningsstatus får dig att misstänka att hon har en begynnande
cirkulationssvikt trots att trycket är hyggligt, 105/60 liggande?
A.
B.
C.
D.
Saturationen är 94 %
Pulsen är 115/minut
Andningsfrekvensen är 20/minut
Hon är somnolent
14. En ung kvinna med astma har larmat ambulans pga ett svårt astmaanfall. När
ambulanspersonalen kommer till kvinnans lägenhet kan de notera att hon har en
dålig syrsättning. De tillför därför patienten syrgas generöst via mask. Gör de
rätt?
A. Nej, patienten riskerar nu andningsstillestånd B. Ja, men endast om de också tillför patienten vätska
C. Nej, de bör avvakta tills patienten anlänt till sjukhus
D. Ja, en astmatiker slutar inte andas då man tillför syrgas
15. Vilken syra-basrubbning ses vid hyperglykemi?
A.
B.
C.
D.
acidos
högt pCO2
alkalos
ökad base excess
3
16. Patienter som utvecklar hypertyreos utvecklar flera symtom, vilket av
nedanstående hör inte till dessa?
A.
B.
C.
D.
Hjärtklappning
Viktnedgång
Oro
Trötthet
17. En äldre dam inkommer från sitt boende på grund av försämrat allmäntillstånd. I
de initiala proverna noterar du att patienten har ett högt blodvärde. Vad bör då
då misstänka?
A.
B.
C.
D.
Att patienten är dehydrerad
Att patienten troligen är mycket bättre än hon verkar och kan åka direkt hem
Att patienten har leukemi
Att patienten har hypotyreos
18. Ett av följande är inte ett kliniskt tecken på dehydrering:
A,. Nedsatt hudturgor
B. Nedsatt urinproduktion
C. Andfåddhet
D. Lågt blodtryck
19. Vilket av nedanstående påståenden avseende diabetes och alkoholmissbruk är
felaktigt?
A. Insulinberoende diabetes är vanligt bland etyliker pga tidigare pankreatiter
B. Alkohol medför ökad risk för hypoglykemi då leverns förmåga att frisätta lagrat
glukos minskar
C. Genom att dricka alkohol minskas risken för hypoglykemiattack
D. Etyliker med diabetes drabbas ofta av glukosrubbningar eftersom patienten själv
vanligen sköter behandlingen
20. Vid misstanke om Addisonkris bör man tillföra ett av nedanstående läkemedel iv,
vilket?
A.Glukos
B.Adrenalin
C.Kalium
D.Kortison 4
Evidensbaserad medicin (6)
21. Randomisering (slumpmässig fördelning) i en kontrollerad (med en
kontrollgrupp/jämförelsegrupp) studie är den bästa metoden för att;
A.
B.
C.
D.
få en rättvis könsfördelning
minska spridningen i resultaten
få en jämn fördelning av störfaktorer (confounders)
hindra undersökaren från att veta vilken behandling som ges till
vilken deltagare
22. Vilken är en av fördelarna med att göra observationsstudier (studie där man inte
aktivt gör något med patienterna utan bara observerar vad som händer med dem
över tid)?
A. Man får färre störfaktorer att ta hänsyn till
B. Risken för bortfall minskar
C. Oväntade effekter t.ex. biverkningar är lättare att fånga eftersom
studierna ofta löper över längre tider och lättare kan omfatta många
patienter
D. Könsskillnader kan ses över tiden
23. Vad betyder det att en studie har inslag av bias?
A.
B.
C.
D.
Systematiska fel i insamlingen och/eller tolkningen av data
Slumpmässig fel i insamlingen och /eller tolkningen
Ojämn fördelning av data
Stora bortfall av data
24. Intern validitet i en studie betyder;
A.kvaliteten på ingående data
B. kvaliteten i hur studien genomförts
C. tillämpbarheten
D. precisionen i data
25. Du läser en studie på 80 patienter totalt. Du noterar att 10 patienter avbröt
studien (bortfallet). I vilken situation betyder bortfallet mest?
A.
B.
C.
D.
Om antalet händelser som man är intresserad av att mäta är många
Om antalet händelser som man är intresserad av att mäta är få
Om bortfallet sker tidigt
Om bortfallet sker slumpmässigt
5
26. Om man vill mäta effekten av en intervention (man gör något med patienterna för
att se en ev. effekt t.ex. läkemedel), vilken studiemetod är då bäst?
A.
B.
C.
D.
Tvärsnittsstudie
Kohortstudie
Fall-kontrollstudie
Randomiserad kontrollerad studie
6
Sviktande funktion i cirkulationsorganen (10)
27. Hur många kranskärl avgår normalt från aorta ascendens?
A.
B.
C.
D.
1
2
3
4
28. Tyvärr avlider många med akut hjärtinfarkt innan de kommit i kontakt med
sjukvården. Vad är den vanligaste orsaken?
A.
B.
C.
D.
Hjärtsvikt
Förmaksflimmer
Hjärtruptur
Ventrikelflimmer
29. Remodellering efter hjärtinfarkt är ett centralt begrepp i utveckling av hjärtsvikt.
Vad utmärker det?
A.
B.
C.
D.
Ändring av geometri och dimensioner av hjärtat
Dilatation av vänster kammare
Fibrosinlagring i muskeln
Alla av ovanstående
30. BNP och NT-pro-BNP används fr a för att:
A.
B.
C.
D.
Påvisa hjärtsvikt
Utesluta hjärtsvikt
Styra behandlingen av hjärtsvikt
Undvika onödig behandling av hjärtsvikt
31. För diagnostik av hjärtinfarkt används vanligen:
A. Troponin + symtom och/eller vissa EKG-förändringar
B. Kranskärlsröntgen
C. Troponin ensamt
D. CT thorax
7
32. Hjärtats inotropi kan påverkas av följande alternativ utom en. Vilken?
A.
B.
C.
D.
Läkemedel
Det sympatiska nervsystemet
Ischemi
Preload
33. Vad är den enskilt viktigaste faktorn för dålig prognos vid hjärtinfarkt?
A.
B.
C.
D.
Hjärtsvikt
Högt blodtryck
Hög ålder
Avsaknad av PCI-behandling
34. Plackfissur är den inledande händelsen vid akuta koronara syndrom. Vad leder
den till?
A.
B.
C.
D.
Trombbildning i kärlet
Blödning från kärlet
Arterioskleros
Hjärtinfarkt
35. Slagvolymen kan påverkas av följande faktorer utom en. Vilken?
A.
B.
C.
D.
Preload
Crossload
Afterload
Inotropi
36. Vad räknas till akuta koronara syndrom:
A.
B.
C.
D.
Hjärtinfarkt och instabil angina
Hjärtinfarkt
Instabil angina
Alla former av angina pectoris
8
Smärtfysiologi (10)
37. Vilket påstående är fel gällande Nociceptiv nervtransmission ?
A.
B.
C.
D.
Ger upphov till beröringskänsla Överförs kemiskt i synapsklyftan Kan hämmas genom blockering av jonkanaler Fortleds elektriskt längs nervfibern (axonen) 38. Vilket svarsalternativ är rätt gällande Central sensitisering ?
A.
B.
C.
D.
Hämmar smärttransmissionen i ryggmärgen Hämmar smärttransmissionen i hjärnan Ger upphov till sekundär hyperalgesi Alla är rätt 39. Vilket alternativ är rätt gällande begreppet Refererad smärta?
A.
B.
C.
D.
Är ett referat i patientjournalen Refereras via jonkanaler Är ett kvalitetssäkringsbegrepp Är en visceral smärta som förläggs till somatisk struktur 40. Vad är rätt för projicerad smärta ?
A.
B.
C.
D.
Vid nervaktivering projiceras smärtan till talamusområdet
Paranoida patienter projicerar sin smärta på andra
Vid nervaktivering projiceras smärtan till nervens innervationsområde
Speciella projektionsneuron aktiveras
41. Vad är rätt för nedåtgående banor från hypothalamus och PAG?
A.
B.
C.
D.
Innerverar framförallt nedre extremiteten
Är huvudsakligen kolinerga
Är opåverkbara av emotioner
Är smärthämmande
42. Vilket påstående är riktigt?
A.
B.
C.
D.
A‐betafibrer fortleder smärta C‐fiberaktivitet ger upphov till skarp vällokaliserad smärta A‐delta fiberaktivitet ger upphov till skarp vällokaliserad smärta Inget är rätt 9
43. Vilket påstående gällande den spinala grindmekanismen är rätt?
A.
B.
C.
D.
Aktiveras av smärtförande A‐delta fibrer Är utlöst via supraspinala mekanismer Aktiveras av beröringsfibrer Genereras i storhjärnan 44. Vilket påstående gällande projicerad smärta är rätt?
A.
B.
C.
D.
Genereras aldrig i perifera nervsystemet Förläggs till den perifera nervens innervationsområde Medieras via cyklo‐oxygenas (COX) Hämmas alltid av nervstimulering 45. Vilket påstående är rätt? Från talamus sprids nociceptiv transmission till……?
A.
B.
C.
D.
Cortex Retikulära systemet Limbiska systemet Alla ovanstående 46. Vilket påstående är fel? Faktorer som kan vara smärthämmande…….
A.
B.
C.
D.
Positiv förväntan Minskad sensorisk aktivering Muskelarbete Suggestion 10
Smärtbehandling Akut smärta (10 )
47. Vilket alternativ är rätt? Akut smärta ger upphov till…..!
A.
B.
C.
D.
Bradykardi
Ökad tarmmotilitet Vattenkastningsbesvär Liten pupill 48. Vilket alternativ gällande Antiinflammatoriska läkemedel är felaktigt?
A.
B.
C.
D.
Är NSAID och coxiber Kan ge nedsatt andning Kan ge njurinsufficiens Skall ges med lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid
49. Vilket alternativ är rätt gällande morfin?
A.
B.
C.
D.
Intravenös administrering ger långsamt anslag Peroral administrering ger snabbt anslag Kan ges oralt, subkutant och intravenöst Intravenös administrering kräver högre dos 50. Vilket svarsalternativ är rätt? Som fettlösliga opioider räknas…..
A.
B.
C.
D.
Fentanyl
Oxykodon Diklofenak Alla alternativen är rätt 51. Vilket svarsalternativ stämmer inte gällande biologisk tillgänglighet?
A.
B.
C.
D.
Är den del av ett läkemedel som når blodbanan i oförändrad form Är 100% vid i.v. tillförsel Är 30% för p.o. morfin Är den del av ett läkemedel som bryts ner i levern 11
52. Vilket alternativ är rätt?
Generell stressreaktion vid akut smärta ger upphov till….
A.
B.
C.
D.
Sänkt kortisol Ökning av insulin Ökad retention av natrium Ökad utsöndring av vatten 53. Vilket alternativ är fel? Akut smärta ger upphov till…..
A.
B.
C.
D.
Svettning Blodtrycksfall Pupilldilatation Oro 54. Vilket alternativ är fel? Opioiders anslagstid styrs av……
A.
B.
C.
D.
Eliminationshastighet Fettlöslighet Administrationssätt Dos 55. Vilket alternativ är rätt? För morfin gäller…..
A.
B.
C.
D.
10 mg s.c. är ekvipotent med 2 mg p.o. 2 mg s.c. är ekvipotent med 2 mg p.o. 10 mg s.c. är ekvipotent med 30 mg p.o. Inget av ovanstående 56. Vilket alternativ är rätt?
A.
B.
C.
D.
Akut smärta behandlas huvudsakligen farmakologiskt Långvarig smärta behandlas huvudsakligen farmakologiskt Akut och långvarig smärta handläggs på samma sätt Alla alternativen är rätt 12
Arytmier och arytmibehandling (10)
57. Vilken av följande brukar inte anses vara en riskfaktor för emboli vid
förmaksflimmer?
A.
B.
C.
D.
Högt blodtryck
Diabetes mellitus
Hjärtsvikt
Aortastenos på hjärtultraljud
58. Vad avspeglar P-vågen i ett EKG?
A.
B.
C.
D.
Kamrarnas depolarisering (urladdning)
Kamrarnas repolarisering (återuppladdning)
Förmakens depolarisering (urladdning)
Förmakens repolarisering (återuppladdning)
59. Allvarlig proarytmi av läkemedel kan vara av olika typer. Vilken typ av
proarytmi är man mest rädd för, därför att den kan leda till död?
A.
B.
C.
D.
Förmaksflimmer
VES
Förmaksfladder
Torsade des pointes
60. Varför är lungvensisolering effektiv vid förmaksflimmer?
A.
B.
C.
D.
Kammarfrekvensen blir lägre efter ablation
Många flimmer triggas av extraslag som kommer från lungvenerna
Impulsöverledning från förmak till kammare hämmas
Ändrar elektrofysiologin så antiarytmika hjälper bättre
61. Patienter med WPW-syndrom brukar rekommenderas:
A.
B.
C.
D.
ICD
Pacemaker
Kateterburen ablation
Elkonvertering
13
62. Vad är den vanligaste bakomliggande hjärtsjukdomen till ihållande
ventrikeltakykardi?
A.
B.
C.
D.
Genomgången hjärtinfarkt
Aortastenos
Mitralisstenos
AV-block
63. Adenosin används för att bryta vissa supraventrikulära takykardier. Hur verkar
det?
A.
B.
C.
D.
Förlångsammar den elektriska ledningen generellt
Blockerar impulserna i sinusknutan
Blockerar impulser i AV-noden
Blockerar impulserna i kamrarna
64. Vad är sant om rytmkontroll (där man strävar efter att behålla sinusrytmen) eller
frekvenskontroll (där man accepterar permanent förmaksflimmer och
frekvensreglerar)?
A.
B.
C.
D.
Rytmkontroll ger bättre prognos för överlevnad och stroke
Frekvenskontroll ger bättre prognos för överlevnad och stroke
Båda ger ungefär likvärdig prognos för överlevnad och stroke
Ingen är framkomlig väg när det gäller att behandla förmaksflimmer
65. MAZE-operation är en behandling för:
A.
B.
C.
D.
Förmaksflimmer
WPW-syndrom
Ventrikeltakykardi
AV-block
66. En baksida vid behandling med ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) är:
A.
B.
C.
D.
Ökad risk för förmaksflimmer
Risk för emboli och stroke
Risk för hjärtinfarkt
Risk för inadekvat chock
14
Chock och multipel organsvikt (10)
67. Vilka organ favoriseras cirkulatoriskt vid manifest chock ?
A. hjärna och hjärta B. hjärta och njurar C. hjärna och njurar D. hjärta och lungor 68. I det första stadiet av ARDS ser man flera symtom…..Vilket alternativ är rätt?
A. normal lungröntgen, hypoxi, kommer efter 24‐48 timmar B. normalt PaCO2, kommer inom 24 timmar, bilaterala infiltrat på lungrtg C. ökat dead space. ökat behov av syrgas, hög mortalitet D. normal lungröntgen, dyspné, takypné 69. Vilket av följande är inte ett tidigt symtom på sepsis ?
A. Feber
B. Perifer konstringtion
C. Takypné
D. Leukocytos
70. Vilken av följande behandlingsprinciper ingår inte i behandlingen av cardiogen
chock ?
A. Arytmibehandling
B. Höja afterload
C. Inotropt stöd
E. Respiratorstöd
71. Hormonella förändringar vid chock leder bland annat till att adrenalinnivåerna
stiger. Detta får till följd att:
A. Insulin nivån sjunker, fria fettsyror stiger och b-glukos sjunker
B. B-glukos stiger, insulin nivåer sjunker och fria fettsyror stiger
C. B-glukos stiger, cortisol och aldosteron sjunker
D. Allt är oförändrat utom att adrenalin stiger
15
72. Svår sepsis definieras som …Sepsis med……..! Vilket alternativ är rätt?
A. Hypotension, organsdysfunktion och hypertermi
B. Organdysfunktion, hypoperfusion och hypotension
C. Hypoperfusion, hypotension och hypotermi
D. Organdysfunktion, hypotermi och hypotension
73. Hur kan chock definieras?
A. Ett tillstånd där efterfrågan och behov av syrgas styrs av tillgång och leverans
B. Ett tillstånd där behovet av hemoglobinmolekyler är större än tillgången
C. Ett tillstånd där efterfrågan och tillgång på syrgas och hemoglobinmolekyler
styrs av behov
D. Ett tillstånd där efterfrågan och behov av syrgas överstiger tillgång och
leverans
74. Vilket svarsalternativ är rätt rörande energimetabolismen av kolhydrater?
A. Slutprodukten är kväveoxid, vatten och energi
B. Syftar till att bilda energi (ATP)
C. Kan bara fungera om syrgas finns närvarande
D. Anaerob metabolism ger mer ATP än aerob
75. Vad innebär det att Hb´s dissociatioskurva högerförskjuts ?
A. Hb molekylen binder syrgasmolekylen lättare
B. Hb molekylen släpper ”svårare” syrgasmolekylen
C. Hb molekylen släpper ”lättare” syrgasmolekylen
D. Hb molekylens saturationsgrad förblir oförändrad
76. Vilket av följande påståenden är osant?
A. Ger man en kristalloid vätska stannar ca 25 % kvar i blodbanan
B Kristalloid vätska stannar bättre kvar i blodbanan än kolloid
C. Plasma används då patienten har brist på koagulationsfaktorer
D. Vid septisk chock är det viktigt att man ger mycket vätska 15-20 ml/kg på
kort tid
16
Patofysiologi i cirkulationsorganen (10)
77 . Ett av nedanstående alternativ ger inte belägg för kritisk ischemi vid claudicatio
intermittens! Vilket?
A.
B.
C.
D.
vilovärk
smärtlindring vid högläge
sår
gangrän
78. Vid akut extremitetischemi är det viktigt att särskilja om orsaken är emboli eller
trombos. Ett av nedanstående är inte av akut embolisk karaktär:
A.
B.
C.
D.
Plötslig debut av smärta
Förmaksflimmer
Andra benet friskt
Diffus debut i tiden av symtom
79. Symtomtriaden med akuta buksmärtor, lågt blodtryck och pulserande resistens i
buken skall medföra:
A.
B.
C.
C.
Patienten erhåller smärtlindring och ompalpation inom 6 timmar
Akut operation för misstänkt rupturerat bukaortaaneurysm
På grund av det låga blodtrycket, blodtryckshöjande åtgärder
Till IVA för monitorering och vätsletarapi
80. Differentialdiagnosen vid misstänkt bukaortaaneurysm kan vara?
A.
B.
C.
D.
hjärtinfarkt
uretärsten
pancreatit
alla av ovanstående
81. Vad är kännetecknande för aortadissektion?
A.
B.
C.
D.
spaltning av artärens vägglager
ruptur av artären
vidgning av artären i ett aneurysm
intet av ovanstående
17
82. Symtomdebut vid aortadissektion är svår smärta. Vad har patienterna förutom
detta?
A.
B.
C.
D.
högt blodtryck
högt blodsocker
höga blodfetter
högt kreatinin
83. Viktig att komma ihåg vid planeringen av behandling av atheroscleros är att
sjukdomen är att betrakta som……… Vilket alternativ är rätt?
A.
B.
C.
D.
Ofarlig sjukdom med gynnsam prognos
Systemsjukdom som drabbar flera delar av kärlträdet
Går alltid att bota
Går att lindra med måttlig konsumtion av alkohol
84. Bukaortaaneurysm rekommenderas att opereras när de uppnår en storlek i
diameter av:
A.
B.
C.
D.
3,5 cm
4,5 cm
5.5 cm
6,5 cm
85. Karotisoperation med TEA rekommenderas för:
A. patienter med dåligt minne
B. alla symtomgivande patienter med TIA/minor stroke
C. Symtomgivande patienter med TIA/minor stroke och samtida stenos på relevant sida >
70%
D. Asymtomatiska patienter med stenos >70%
86. Förutom atheroscleros, föreligger vid aneurysmsjukdom även:
A.
B.
C.
D.
relativ järnbrist
relativ collagenbrist
relativ elastinsbrist
relativ kalciumbrist
18
Download