Gemensamma CSR-satsningar i leverantörsleden

advertisement
mars 2014
Gemensamma CSR-satsningar i
leverantörsleden
- Tre kinesiska företag beskriver sina
erfarenheter
Av Yang Hua
”Det är stödet och de stränga kraven från H&M som har hjälpt vårt företag att
successivt ta till sig idén om företags sociala ansvar och bli bättre och bättre på
det,” säger Zhang Yifeng, Social Compliance Manager. Foto: Zhang Yifeng
Genom Corporate Social Responsibility (CSR)-revisioner, som
syftat till att förbättra den interna styrningen, har kinesiska
exportföretag under den senaste tioårsperioden uppnått mål långt
bortom att få en order från internationella kunder. Att få en order
från ett internationellt företag är i många fall fortfarande den
främsta motivationsfaktorn, men en del kinesiska företag ser vikten
av CSR utifrån policyutvecklingen i Kina, alltmer medvetna kunder
och en ny generation arbetstagare.
Postadress:
3 Dongzhimenwai Dajie
BEIJING 100600
P.R. China
Telefon:
+86 010-6532 9790 (amb
+86 010-6532 9791 (visum)
E-post:
[email protected]
Besöksadress:
3 Dongzhimenwai Dajie
Sanlitun
Telefax:
+86 010-6532 5008 (amb
+86 010-6532 2909 (visum)
www.swedenabroad.se/peking
2(8)
Sveriges Ambassad
Peking
Mars 2014
Somliga företag drivs av kunders CSR-krav
Zhang Yifeng är Social Compliance Manager på ett företag i Ningbo,
som tillverkar kläder som T-shirts och pyjamasar. Det svenska
klädföretaget H&M är en viktig kund. “Det är stödet och de stränga
kraven från H&M som har hjälpt vårt företag att successivt ta till sig
idén om företags sociala ansvar och bli bättre och bättre på det,” säger
Zhang Yifeng. Enligt henne organiserar H&M varje år regelbundna
utbildningar för sina leverantörer i Kina på olika teman såsom CSRrevision, energieffektivitet, avloppsrening, m.m. Utbildningarna riktar
sig inte endast till klädindustrin, utan även till andra leverantörer som
t.ex. fabriker för textilfärgning, tvätt och tryck, som kan ha ännu större
miljöpåverkan.
“Vi studerar trender i nationell och lokal
regeringspolicy om miljöskydd och försöker att vara
framsynta när vi utformar vår produktionsprocess,”
säger Wang Bo.
H&M är en stor kund och deras krav är viktiga för företagets högsta
ledning. Exempelvis har H&M bett företaget att lösa problem med
övertid som orsakas av lönesystem baserat på betalning per producerad
enhet. Ledningen för Zhangs företag undersöker hur systemet kan
ändras till tidsrelaterad lön i kombination med olika former av
prestationsbaserad bonus, för att göra det mer rimligt.
Zhang Yifeng säger: “H&M har en kultur som går ut på att de växer
tillsammans med sina leverantörer. De berättar öppet för oss om sina
försäljningspriser, vinstmarginaler, utvecklings- och framtidsplaner.
Därför är vi redo att se saker från deras perspektiv och samarbeta med
dem, istället för att bara ta vårt eget företag i beaktande.”
En leverantör åt svenska OneMed, som förser sjukvården med
förbrukningsmateriel, har också tagit till sig CSR genom sina kunder.
Lv Bingxian, fabrikschef på företaget, som är baserat i Kinas Zhejiang-
3(8)
Sveriges Ambassad
Peking
Mars 2014
provins, säger: “Genom utveckling av handel och affärer med Europa
och USA ökar antalet kinesiska företag som anammar CSR-konceptet.”
OneMeds leverantör, som producerar medicinska textilier, har etablerat
en CSR-grupp som består av alla sektionschefer för att driva
förändringen av företagets interna styrning. CSR-gruppen följer
utvecklingen av regeringspolicies, lagar, föreskrifter och annan extern
information, den utvärderar det befintliga ledningssystemet och
försöker att förbättra det utifrån kundernas krav.
“Jag hoppas att våra fabriker håller samma mått varje
dag, så att kunderna kan komma när som helst”, säger
Zhang Yifeng.
Somliga företag gör CSR till en integrerad del av verksamheten
Vinda Paper i Guangdong-provinsen har haft en annorlunda
infallsvinkel till CSR än de båda ovan omnämnda företagen. Vinda
Paper har blivit det ledande varumärket för hushållspapper,
toalettpapper och pappersnäsdukar i Kina, pga sin inställning till
hållbarhetsfrågor. Det har lockat SCA:s uppmärksamhet, ett svenskt
företag som är globalt ledande inom hygien- och
skogsindustriprodukter. SCA har varit delägare i Vinda sedan 2007 och
har blivit en betydande delägare sedan november 2013.
Vindas betoning på hållbarhet återspeglas i företagets investeringar i
energieffektivitet och minskning av förorenande utsläpp, liksom i
noggrant genomtänkt intern ledning. Energieffektivitet är viktigt för
Vinda för att minska produktionskostnaden. Därigenom kan företaget
vidmakthålla de lägsta kostnaderna i branschen för samma produkter.
En annan fördel är att Vindas fabrik i Peking kunde fortsätta sin
verksamhet under de olympiska spelen i Peking 2008, då
utsläppsgränserna var särskilt hårda, eftersom företaget levde upp till
regeringens krav på minskning av förorenande utsläpp. “Vi studerar
trender i nationell och lokal regeringspolicy om miljöskydd och
försöker att vara framsynta när vi utformar vår produktionsprocess. Om
vi sitter och väntar tills policies är formellt antagna, skulle vår teknik
4(8)
Sveriges Ambassad
Peking
Mars 2014
halka efter avseende tillförlitlighet och mognad”, säger Wang Bo,
Executive Vice President of Production på Vinda.
“Vinda arbetar med CSR i syfte att ta hand om de anställda.
Utgångspunkten för vårt sociala ansvar är vårt eget företag”, säger Wang
Bo, Executive Vice President of Production på Vinda. Foto: Vinda
Nöjda medarbetare är effektiva och stabila medarbetare
Kundkrav, lagar och förordningar är endast externa drivkrafter. Ännu
viktigare är att företaget kan förbättra sin interna ledning och
därigenom stärka sin konkurrenskraft. Det handlar inte bara om hårda
värden som finansiering och teknik, utan också om mjuka värden som
medvetenhet och ledningsmetoder.
En stabil personalstyrka kan hjälpa företaget att upprätthålla
produktkvalitet, kostnads- och arbetseffektivitet på optimala nivåer.
Med anledning av detta överväger Vinda noga frågor om löner, välfärd
och arbetsledning. Exempelvis kan en repetitiv rörelse under längre tid
orsaka arbetsrelaterade skador hos medarbetare. För att undvika detta
har Vinda utformat arbetsscheman med hänsyn till placering,
arbetsintensitet och andra faktorer rörande arbetsställning, som gör att
medarbetarna byter position regelbundet under produktionsprocessen.
Det bidrar till arbetseffektivitet och minskar risken för arbetsrelaterade
skador. ”Vinda arbetar med CSR i syfte att ta hand om den egna
personalen. Utgångspunkten för vårt sociala ansvar är vårt eget företag”,
5(8)
Sveriges Ambassad
Peking
Mars 2014
säger Wang Bo. För närvarande ligger personalomsättningen på Vindas
fabriker runt 2-3% varje månad. Om en fabrik har en
personalomsättning över 3% blir det en fråga för ledningen.
Övertid är en svår fråga som många fabriker i Kina ställs inför. Wang Bo
anser att det är nödvändigt att analysera olika faktorer, såsom
arbetsintensitet, medarbetarnas preferenser och arbetsvillkor för att
finna en lösning. Många unga medarbetare vill inte arbeta långa pass,
utan föredrar mer fritid. Denna förändring i inställning hos
medarbetarna besvarar Vinda genom ökad automatisering och
kompetensutveckling, så att personalen kan utföra olika sorters arbete,
vilket ger ökad flexibilitet i fördelningen av personalresurser. Om
övertid inte kan undvikas pga en brådskande order så tillfrågas
medarbetarna. Vill de inte arbeta övertid kan fabriken inte tvinga dem. I
vilket fall som helst undviker Vinda övertid så långt det går, eftersom
det minskar arbetseffektiviteten.
Revision är ett effektivt sätt att förbättra CSR-villkor
Zhang Yifeng anser att CSR-revision kan hjälpa fabriker att förbättra
sin styrning och göra arbetet lättare. ”Under 2013 har vi genomgått
CSR-revisioner ungefär 130 gånger i våra fyra fabriker. Jag som ansvarar
för dem hoppas att våra fabriker håller samma mått varje dag, så att
kunderna kan komma när som helst”, säger Zhang Yifeng. Chefen för
hennes företag lägger stor vikt vid CSR och relaterade frågor har blivit
ett återkommande ämne på agendan för ledningsgruppsmötet varje
månad.
Sedan 2013 har företaget en CSR-ansvarig på varje fabrik, som inte
endast tar hand om CSR-revisioner, utan också kontrollerar fabriken
varje dag i enlighet med kundernas krav. Om det föreligger problem ska
de kommuniceras omgående till ledningen och personalen. Zhang
Yifeng upplever att den ordinarie personalen har blivit mer
samarbetsvillig än tidigare.
Nästa steg är revision av underleverantörer
Under 2014 kommer Zhang Yifeng att genomföra interna CSRrevisioner i alla företagets fabriker. Varje fabrik kommer att kontrolleras
ad hoc. Problem som upptäcks kommer att diskuteras vid
6(8)
Sveriges Ambassad
Peking
Mars 2014
ledningsmöten och CSR-resultat kommer att vara en av indikatorerna
för chefernas årliga resultatmätning. Att stärka styrningen av
leverantörskedjan är också ett av hennes mål för 2014. Zhang Yifeng har
sedan 2008 börjat besöka flera leverantörer inom textiltryck, tvättning
och broderi. Hon kommer att utvidga denna krets till leverantörer av
garn, textiltillverkning, färgning m.m., vilka är strategiskt viktiga för
hennes företag. Syftet är att optimera leverantörskedjan i enlighet med
kundens krav och kraven från hennes eget företag. ”Vi vill börja med
grundläggande frågor och successivt öka våra krav i framtiden”, säger
hon.
Enligt Lv Bingxian, som är fabrikschef, spelar regeringspolicy, särskilt från lokala
regeringar, en viktig roll för att öka medvetenheten om företags sociala ansvar i
hela industrin och marknaden. Foto: Lv Bingxian
Lv Bingxian förklarar att hans företag har delat in sina CSR-mål i tre
faser. Under första fasen är målet att kontrollera att företaget lever upp
till den lokala regeringens policy, lagar och förordningar avseende miljö,
säkerhet, arbete m.m. Målet har redan uppnåtts när det gäller
efterlevnad av gällande lagar och förordningar i Kina och andra asiatiska
länder. Under den andra fasen kommer företaget att gradvis försöka
möta högre standarder i Europa och Amerika. Under den tredje fasen
kommer de att kräva av sina leverantörer att de tar socialt ansvar och
stödja leverantörerna att leva upp till kraven, så att hela kedjan arbetar åt
samma håll. Lv Bingxian säger: ”Vi kommunicerar CSR-konceptet till
våra leverantörer redan nu. Vi brukar prioritera de leverantörer som
7(8)
Sveriges Ambassad
Peking
Mars 2014
vidtar åtgärder för förbättring med en gång, så länge kostnaden ligger
inom ramen för vad vi kan acceptera.”
Vinda planerar att publicera en hållbarhetsrapport 2014, liksom att ta
fram en CSR-strategi, etablera en grupp som ansvarar för
implementering och utveckla relaterade resultatindikatorer.
CSR-relaterade kostnader måste återspeglas och accepteras i priset
Alla tre företagsföreträdare som vi intervjuat anser att kostnad, styrning
av leverantörskedjan och medvetenheten hos konsumenter är stora
utmaningar för att vidareutveckla det sociala ansvaret. Lv Bingxian
säger: ”Vi hoppas att kunderna också tar den CSR-relaterade kostnaden
i beaktande när de utvärderar leverantörer. Om leverantören själv måste
bära den extra kostnaden blir konkurrenskraften lidande.”
Wang Bo lyfter också fram att företagen möter utmaningar som
kostnad, tekniska flaskhalsar och instabilitet i leverantörskedjan. ”Företagen måste hitta en balanspunkt bland frågor om hållbarhet,
marknaden och sin egen företagsstrategi”, säger Wang Bo.
Enligt Zhang Yifengs åsikt är kontroll av leverantörskedjan den största
utmaningen. ”Styrning av leverantörskedjan är en mycket bred fråga.
Det finns mycket att göra och det kommer att ta tid. Vissa leverantörer
som gör ett bra jobb i år kan ha förändrats nästa år”, säger Zhang
Yifeng. ”Om fler klädfabriker engagerar sig i socialt ansvar blir det
lättare för oss. Vi måste utvecklas tillsammans.”
Om tröskeln höjs kommer de oansvariga företagen att
behöva förändra sina strategier och de som tar sitt
sociala ansvar kommer att vinna konkurrensfördelar.
Ökad medvetenhet om CSR blir avgörande för förbättringar
Det kommer att ta tid för vanliga kinesiska konsumenter att öka sin
medvetenhet om företagens sociala ansvar. Även om produktkvalitet
och -säkerhet har blivit viktiga frågor för allmänheten, är de flesta
konsumenter mer känsliga för prisökningar. Under tiden har vissa
8(8)
Sveriges Ambassad
Peking
Mars 2014
företagskunder börjat beakta CSR i sin upphandling. ”Många av våra
kunder, såsom högklassiga hotell, IKEA, KFC och McDonald’s,
undersöker noga frågor om vår pappersmassa, kemikalieinnehåll och
säkerhet. De kräver att all vår pappersmassa ska levereras av fabriker
som är certifierade enligt FSC eller PEFC”, säger Wang Bo.
Lv Bingxian anser att regeringspolicy, särskilt från lokala regeringar,
spelar en viktig roll i att öka medvetenheten om företagens sociala
ansvar i hela industrin och marknaden. Om tröskeln höjs kommer de
oansvariga företagen att behöva förändra sina strategier och de som tar
sitt sociala ansvar kommer att vinna konkurrensfördelar.
Skicka e-mail till artikelförfattaren.
Sveriges Ambassad CSR Centre
 Nyhetsbrevet Corporate Responsibility News
 Sveriges Ambassad i Peking

Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards