PARAD inom primärvården

advertisement
PARAD inom primärvården
Olle Christmansson
2 (6)
Rutin
PARAD inom primärvården
16179-2
Primärvårdsstaben
Marianne Nilsson (mani9)
Innehållsförteckning
1
2
3
4
Inledning
Syfte
Mål
PARAD
3
4
4
4
4.1
P = Problem
4
4.2
A = Adekvat anamnes och aktuellt status
4
4.3
R = Rekommenderad handläggning
5
4.4
A = Avstämning
5
4.5
D = Dokumentation
5
5
Checklista PARAD
6
GODKÄNT AV
Olle Christmansson
GILTIGT FR O M
2015-02-27
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
3 (6)
Rutin
PARAD inom primärvården
16179-2
Primärvårdsstaben
Marianne Nilsson (mani9)
1 Inledning
En av de vanligaste bakomliggande orsakerna till tillbud och negativa händelser i
vården är, att det på ett eller annat sätt brustit i kommunikationen mellan patient
och vårdgivare eller mellan olika vårdgivare
God och säker vård förutsätter en effektiv kommunikation och att informationen
överförs korrekt i alla led och vid alla tillfällen. Speciellt viktigt är detta vid akuta
situationer och när kommunikationen sker under tidspress.
Viktig medicinsk kommunikation sker både i telefonsamtal, vid patientbesök, vid
rådfrågning mellan olika personal och i handledningssituationer.
För att både avsändare och mottagare ska kunna skapa en gemensam förståelse av
situationen behöver kommunikationen:

vara tillräckligt utförlig

vara korrekt

vara avgränsad

komma i rätt tid.
Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet, där viktig information om
enskilda patienter överförs mellan olika individer och verksamheter. Otydlig
kommunikation kan leda till att patientsäkerheten hotas. Det gäller även i dialogen
mellan personal, patienter och deras närstående.
Brister i kommunikationen kan till exempel bestå i att:

syftet med kontakten inte framgår

informationen innehåller faktafel eller missuppfattas

informationen är ofullständig

speciella problem eller angelägenhetsgraden i situationen
inte framhålls eller uppmärksammas

rekommendation om åtgärd saknas eller är oprecis

eventuella oklarheter inte klaras ut mellan sändare och mottagare innan
kommunikationen avslutas

en tydlig överenskommelse inte träffas om vad, vem och när

att dokumentationen saknas eller är otydlig
GODKÄNT AV
Olle Christmansson
GILTIGT FR O M
2015-02-27
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
4 (6)
Rutin
PARAD inom primärvården
16179-2
Primärvårdsstaben
Marianne Nilsson (mani9)
Med en gemensam struktur för hur kommunikationen och informationsöverföringen
kan gå till, minskar riskerna för att viktig information glöms bort eller
missuppfattas.
För några år sedan lanserades SBAR som en metod att förbättra främst
rapporteringen inom sjukvården. Eftersom rapportering i primärvården är relativt
marginell (mest till sjukhusklinik eller ambulans) tillförde inte SBAR så mycket.
Därför har ett annat system för kommunikation utvecklats, som huvudsakligen
följer den struktur som redan används.
PARAD står för: Problem, Adekvat anamnes och aktuellt status, Rekommenderad
handläggning, Avstämning samt Dokumentation.
2 Syfte
Syftet med PARAD är att underlätta för alla yrkeskategorier att tydliggöra det
medicinska problemet, minska riskerna för att viktig information glöms bort eller
missuppfattas och att använda en gemensam struktur för att kommunicera.
3 Mål
Målet är att all viktig information kommer fram och att inblandade aktörer är
överens om hur man ska gå vidare, oavsett om det är möte mellan patient och
personal eller mellan personal.
4 PARAD
4.1 P = Problem
Här ska tydliggöras vilket eller vilka problem som föreligger, vilka personer som
deltar i mötet och var det sker.
4.2 A = Adekvat anamnes och aktuellt status
Här ska mottagaren inhämta det viktigaste ur anamnes, aktuellt status samt annat
väsentligt. Förbered detta genom att före samtalet göra en kort sammanfattning av
den historik, som du anser är relevant för det aktuella problemet.
GODKÄNT AV
Olle Christmansson
GILTIGT FR O M
2015-02-27
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
5 (6)
Rutin
PARAD inom primärvården
16179-2
Primärvårdsstaben
Marianne Nilsson (mani9)
4.3 R = Rekommenderad handläggning
Här ska vårdgivaren föreslå lämplig utredning. Här kan ingå rådgivning, hänvisning
till andra aktörer, livsstilsråd men även recept på läkemedel, remisser för
sjukhusbedömningar.
4.4 A = Avstämning
Denna punkt är en av de viktigaste. Här skall informationen anpassas, alternativa
lösningar övervägas, lämplig uppföljning anges, Detta ska förankras och modifieras
tillsammans med de finns berörda. Avsluta därefter med att sammanfatta, allt
tydligt och klart. Ska andra delges informationen?
Innan kommunikationen avslutas – ställ gärna frågorna:
• finns fler frågor?
• är vi överens?
4.5 D = Dokumentation
All väsentlig medicinsk information ska dokumenteras. Tydliggör här planerad
uppföljning.
GODKÄNT AV
Olle Christmansson
GILTIGT FR O M
2015-02-27
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
6 (6)
Rutin
PARAD inom primärvården
16179-2
Primärvårdsstaben
Marianne Nilsson (mani9)
5 Checklista PARAD
Huvudmoment
Delmoment
Att tänka på
P
Problem



Patient
Personal
Plats

Prioritera så tiden
räcker till
A
Adekvat anamnes
Aktuellt status


Aktuella läkemedel
Analysera varför
patienten kommer
nu

Anpassa ordval, tempo
och ordval efter
personen
Allmänpåverkan
Allergier?
Alkohol/rökning/
droger
Anhörigvåld?




R
Rekommenderad
handläggning




A
Avstämning





D
Dokumentation


GODKÄNT AV
Olle Christmansson
Relevant utredning
– lab
Röntgen, remisser,
recept
Rikta vårdinsatser
på HC rätt – DL,
DSK, PSE, SJG
Råd om livsstil



Riktlinjer att följa?
Risk för allvarlig
sjukdom eller suicid?
Rehabilitering?
Allt uppfattat?
Alternativa
lösningar?
Avtala uppföljning
Acceptans hos
berörda?
Avslut –
sammanfatta, klart
och tydligt?
Dokumentera
medicinsk
information och
tydliggör planering
Diagnos?




Anhöriginformation?
Avvikelserapport?
Att förebygga
Anhörigstöd?

Delge andra
vårdgivare?
GILTIGT FR O M
2015-02-27
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
Download