Processmodell

advertisement
Implementeringsprocess/
Metodkomponenter/Insatseroch
komponenter
genomförande
Steg1-Undersökabehovoch
• Möten/samtalmedskolornadär
förutsättningar
förutsättningarnaundersöksoch
diskuteras*
• Finnsdetettupplevtbehov(av
• Eventuellförstärkningav
tobaksförebyggandeinsatserpå
förutsättningargenom
skolan)?
handledning,kommunikationoch
• Finnsinsiktomattförändring
målformuleringar.
krävs(attnuvarande
• Skolorna
arbetssätt/förhållningssättinte
informeras/medvetandegörsom
fungerar/räckertill)?
implementeringsprocessenoch
• Finnsviljaochmotivationatt
metodkomponenter.
förändras(ställerenmajoritet
• Skolornauppmanas(omdetinte
avmedarbetarnasigbakomen
redanärgjort)attbilda
satsningpå
arbetsgrupp/projektgruppmed
tobaksförebyggandearbetepå
godförankringikollegietoch
skolan)?
medledningsstöd.
• Finnsettgynnsamtklimat(tid,
• Skolornasarbetsgrupper
resurser,ledningensstöd)för
informerarskolansövriga
förändring
personalomattskolanskadeltai
(tobaksförebyggandearbetepå
projektet.
skolan)?
Avstämning-Omförutsättningarna,
enligtovan,ejärtillfredsställande
uppfyllda–arbetamedattstärka
dessainnanvigårvidaremednästa
steg.
Ansvar/Berördaaktörer
(Färger)
BLÅ=Projektledningsansvaratt
genomföra
ORANGE=Skolansarbetsgrupp
ansvarattgenomföra
GRÖN=Projektledning
tillsammansmedskolornas
arbetsgruppharansvar/genomför.
RÖD=Allpersonaldeltari
insatsen/alternativtska
informeras.
Tid
juni–okt.
2015
Implementeringsprocess/
komponenter
Steg2–Förankrabehovetav
förändring
Medvetandegöraorganisationen
(skolan)ochdess
intressenter/omvärldomatt
förändring(tobaksförebyggande
arbetepåskolan)behövs.
Strävansmålattuppnåhos
medarbetareochomvärldidettasteg:
• Kunskap
• Accept
• Engagemang
• Stöd
Avstämning-Omdessamålinte
uppfyllstillfredställande,arbetamed
attstärkadessainnanvigårvidaretill
nästasteg.
Metodkomponenter/Insatseroch
genomförande
• Utbildningsinsats1–Allpersonal
deltar.
Innehålliutbildningen–Motivationtill
attarbetatobaksförebyggande(ungdom
ochtobak,skolansstyrdokument,
tobakslagenm.m.).Vadsägerforskning
ochbeprövaderfarenhet.Påvilketsätt
kommerprojektetsmetodattstödja
skolornastobaksförebyggandearbete
ochpåvilketsättärdenhärmetoden
merverksamänandra/befintlig.
• Kommunikation–Dialogmed
skolorna,nyhetsbrev.
• Taframinformationoch
presentationeromprojektettill
skolansintressenter
• Spridainformationtillskolans
intressenter
• Utvärdering–Enkätutvärdering
eleverdel1/telefonintervjuer
medlokalasamordnare
Ansvar/Berördaaktörer
(Färger)
BLÅ=Projektledningsansvaratt
genomföra
ORANGE=Skolansarbetsgrupp
ansvarattgenomföra
GRÖN=Projektledning
tillsammansmedskolornas
arbetsgruppharansvaratt
genomföra
RÖD=Allpersonaldeltari
insatsen/alternativtskatadelav
information
BRUN=Projektledning
tillsammansmedutvärderarens
ansvarattgenomföra.
Tid
Oktober2015
–mars2016
Implementeringsprocess/
komponenter
Steg3–Valavinsatseroch
planeringavgenomförande.
Strävansmålattuppnådennadel:
• Förståelseförmetodochvalda
insatser.
• Planeringavinsatsernas
genomförande
Avstämning-Omdessamålinte
uppfyllstillfredställande,arbetamed
attstärkadessainnanvigårvidaretill
nästasteg.
Steg4–Utbildningidennya
metoden
• Utbildningsinsatser
• Demonstrationer
• Material
Avstämning-Ovanståendeinsatser
skavaratillfredsställandegenomförda
innanvigårvidaretillnästasteg.
Metodkomponenter/Insatseroch
genomförande
• Mötenmedskolansarbetsgrupp
förattdiskuteraochplanerain
metodenskommande
tobaksförebyggande
insatser/komponenter
• Framtagandealternativt
revideringavskolans
förhållningssätttill
tobak/tobakspolicy.
• Utvecklingavgenomförandeplan
förskolan(varjeskola)
• Kommunikation–dialogmed
skolornaochnyhetsbrevsom
presenterarkommandeinsatser.
Ansvar/Berördaaktörer
(Färger)
BLÅ=Projektledningsansvaratt
genomföra
GRÖN=Projektledning
tillsammansmedskolornas
arbetsgruppharansvaratt
genomföra
ORANGE=Skolansarbetsgrupp
ansvarattgenomföra
RÖD=Allpersonaldeltari
insatsen/alternativtskatadelav
information.
Tid
BLÅ=Projektledningsansvaratt
genomföra
GRÖN=Projektledning
tillsammansmedskolornas
arbetsgruppharansvaratt
genomföra
mars2016–
nov2016
•
Tematiska/riktade
utbildningsinsatser–Delarav
personal(deltarefterintresse
ellerrollpåskolan)Exempelpå
teman–EffektivANTundervisning,MI,Atttaframen
tobakspolicy,samverkanmed
föräldrar,eleverochaktöreri
närområdetm.m.Projektledning
stårförinnehållochföreläsare.
Februari–
maj2016
Implementeringsprocess/
Metodkomponenter/Insatseroch
komponenter
genomförande
Steg5–Stödnärmetodenbörjar
• Elevdialog,samverkankring
användas.
skolansförhållningssätttill
tobak/tobakspolicy
• Handledning/uppföljning
• Föräldradialog,samverkankring
• Kollegialfeedback
skolansförhållningssätttill
tobak/tobakspolicy
Avstämning–Metodenskomponenter
• GenomförandeavANTskahaanväntspåskolanocholika
undervisning
formeravhandledningsstödskaha
• Dialog/samverkanmedexterna
givitsinnanvigårvidaretillnästasteg.
intressenter(handlaresomsäljer
tobakiskolansnärområde,
fritidsverksamhet,
tillsynsansvarigam.fl)
OBS–SKOLANSARBETSGRUPPHAR
ANSVARFÖRATTOVANSTÅENDE
INSATSERGENOMFÖRSMENTARSTÖD
AVOCHINVOLVERARÖVRIG
PERSONAL
LÖPANDEHANDLEDNINGGESAV
PROJEKTLEDNINGENTILLSKOLANS
ARBETSGRUPP
Ansvar/Berördaaktörer
(Färger)
BLÅ=Projektledningsansvaratt
genomföra
ORANGE=Skolansarbetsgrupp
ansvarattgenomföra
GRÖN=Projektledning
tillsammansmedskolornas
arbetsgruppharansvaratt
genomföra.
BRUN=Projektledning
tillsammansmedutvärderarens
ansvarattgenomföra.
RÖD=Allpersonaldeltari
insatsen/alternativtskatadelav
information
Tid
april2016–
juni2017
•
•
•
•
•
Utvecklingavformerförkollegial
feedback/interndialogtillstöd
förgenomförandeavinsatserpå
skolan
Genomförandeavkollegial
feedback/interndialogtillstöd
förgenomförandeavinsatserpå
skolan.
Stödjande
kommunikationsinsatser,dialog,
nyhetsbrev,lokalpress
Utvärdering–del2,3och4.
Återkopplingaveventuellt
genomfördutvärderingartill
skolornasarbetsgrupper.
Implementeringsprocess/
komponenter
Steg6–Varaktigtvidmakthållande
avmetoden
• Utvecklingavstruktureroch
rutinerförlångsiktighetoch
metodensintegreringi
ordinarieverksamhet
Avstämning–Finnsstruktureroch
rutinerdokumenteradepåskolan?
Metodkomponenter/Insatseroch
genomförande
• Skolornasarbetsgruppoch
ledninggesstöd/handledningatt
utvecklarutinerochstrukturer
förmetodensfortlevnadpå
skolan.
• Dokumentationav
rutiner/struktur=regelverk+
återkommandeinsatser,tid,
ansvarochuppföljning.
• Stödjande
kommunikationsinsatser,
nyhetsbrev
• Slututvärderinggenomförs(HT
2017)Enkäterelever,
samordnare,intervjuer
skolpersonalochrektor.
Återkopplingtillskolornagällande
projektetshelagenomförandesamt
utvärderingsresultat.
Ansvar/Berördaaktörer
(Färger)
BLÅ=Projektledningsansvaratt
genomföra
ORANGE=Skolansarbetsgrupp
ansvarattgenomföra
GRÖN=Projektledning
tillsammansmedskolornas
arbetsgruppharansvaratt
genomföra
BRUN=Projektledning
tillsammansmedutvärderarens
ansvarattgenomföra
RÖD=Allpersonaldeltari
insatsen/alternativtskatadelav
information.
Projektledningsansvaratt
genomföra–Blå
Tid
April-sept
2017
Februari2018
Attundersökaförutsättningar
*Frågorattställavidinledandemötenmedskolornaförattundersökaförutsättningarna(steg1seovan)
1)Finnsdetettupplevtbehovattarbetatobaksförebyggandepåskolan?2)Hurserskolledningensengagemangutförprojektet/att
arbetatobaksförebyggande?3)Finnsdetenklarmajoritetipersonalgruppensomärpositivatillattmedverkaiprojektetocharbeta
tobaksförebyggande?4)Finnsdetenlångsiktigviljatillförändring(gällandedettobaksförebyggandearbetetpåskolan)sominte
utmanasavkonkurrerandeinsatser/krav?
Vidnegativaellervagasvarpåovanståendefrågor–analyseraochdiskuteramedskolornahurvikanöka/stärkaförutsättningarna?Vad
ärdrivkrafternasomkanökaledningens/personalensengagemang?Hurbörvikommunicera?Vilkabudskapnårfram?o.s.v.
Avstämningspunkter:
Implementeringsprocessenäri6steg.Dessastegkommerävenattvaraavstämningspunkter/hållplatserförskolornaiprojektet.Föratt
gåvidaretillnästastegsåmåsteskolanhauppnåttentillfredsställandenivåiföregåendesteg.Påsåsättunderlättarviförengod
implementeringavmetoden.Medanledningavdettasåärdetidsangivelsersomfinnsiovanståendeimplementerings-och
metodmodellpreliminära.
Skolornasarbetsgruppersarbetsområden:
Arbetsgruppernasarbetekandelasiniinterntochexterntsamtarbetemedstrukturochrutiner.Detinternaarbetethandlaromskolans
egetarbetemedimplementerings-ochmetodkomponenter(semodellenovan).Detexternaarbetethandlaromattinformeraochfåmed
förskolanviktigaintressenter(föräldrar,kommunensskolförvaltningm.fl).Arbetetmedstrukturochrutinerhandlaromattutveckla
juststrukturochrutinerförmetodenslångsiktigafortlevnadpåskolan.Arbetsgruppenharunderprojekttidenstödochhandledning
frånprojektledningenförattkunnagenomförasinaarbetsuppgifter.
Projektledningen
Ansvararförattdrivaimplementerings-ochmetodprocessenframåtienlighetmedovanståendeimplementerings-ochmetodmodell.
Atttaframinnehållochmaterialtillutbildningsinsatsernaochplaneraochgenomföradessatillsammansmedskolornasarbetsgrupper.
Attlöpandetaframinformationsmaterialsamtåterkopplaresultatavprojektetsolikadelutvärderingartilldeltagandeskolor.Att
löpandehandledaochpåolikasättstödjaskolornasarbetsgrupperiderasarbete.
Angåendehelapersonalensdeltagande
Målsättningenärattallpersonalskadeltaidenförstautbildningsinsatsen–Steg2samttadelavdenprojektinformationsom
projektledningentarframiformavnyhetsbrev.Dettaförattallaskavarainformeradeomvadprojektetharförmålsättning,vad
projektetkommerattinnebäraförskolanochattmanfårinformationomdetlöpandearbetet.Detärocksåviktigtattallpersonaltardel
avochställersigbakomdetförhållningssätt/denpolicysomtasframinomramenförprojektet.Iövrigtdeltarmanutifrånintresse,
funktionellerefterönskemålfrånskolledning.Detärskolansarbetsgruppsuppgiftattspridainformationomprojektetsamtinvolvera
delaravövrigpersonaldärdetkännsrelevant.Dockärdetnaturligtvisså–attjuflersomärdelaktigaochinvolveradedestobättre.
Övergripandeprojektmål
• Attskolanskaarbeteienlighetmedvadsomangesitobakslagenochskolansstyrdokument
• Attskolanskaanvändaforskningsbaserademetoder
• Att-eftergenomfördimplementering-färreeleverskabrukatobak
Download
Random flashcards
Create flashcards