Moms - Lnu.se

advertisement
Momshandledning för Linnéuniversitetet
Skatteregler avseende mervärdeskatt för ingående moms,
utgående moms, EU moms, byggmoms samt
importmoms.
Författare: Ekonomiavdelningen
År: 2016
Uppdaterad: 2016-05-16 JS
Innehåll
1. Inledning, allmänt om moms (mervärdeskatt) ____________________________________ 4 1.1 Myndighetsutövning _______________________________________________ 5 1.2 Avgifter allmänna handlingar enligt avgiftsförordningen ________________ 5 1.3 Statliga myndigheter ______________________________________________ 5 1.4 Skatteverkets information __________________________________________ 5 1.5 Definitioner och viktiga begrepp _____________________________________ 6 1.6 Grundläggande krav på fakturan ____________________________________ 7 1.6.1 Fakturans innehåll och texter __________________________________________
1.6.1.1 Uppgifter som alltid ska finnas på en kundfaktura ___________________
1.6.1.2 Uppgifter som ska framgå på faktura som avser momsfri omsättning ___
1.6.1.3 Uppgifter som alltid ska framgå på en faktura som avser
myndighetsutövning __________________________________________________
1.6.1.4 Uppgifter som ska framgå på en faktura vid handel med andra länder _
7 8 8 8 8 2. Momssatser _________________________________________________________________ 9 2.1 Exempel på momssatser för varor och tjänster _________________________ 9 2.1.1 Påläggs moms och beräkning av marginalmoms __________________________ 10 2.2 Undantag från momssatserna ______________________________________ 10 2.2.1 Bilar ____________________________________________________________ 10 2.2.2 Representation ____________________________________________________ 11 2.2.3 Annonser ________________________________________________________ 11 2.2.4 Fraktkostnader ____________________________________________________ 11 2.2.5 Idrott____________________________________________________________ 11 2.2.6 Rumsuthyrning ____________________________________________________ 11 2.2.7 Uthyrning av lokal _________________________________________________ 12 2.2.8 Stipendier ________________________________________________________ 12 2.2.9 Omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster ________________________ 12 2.2.9.1 Kombinationer av varor och byggtjänster _________________________ 12 2.2.9.2 Övrigt avseende byggtjänster samt undantag från omvänd skattskyldighet
__________________________________________________________________ 13 2.2.10 Inköp som avser skattepliktiga förmåner för anställd _____________________ 13 2.3 Blandade momssatser _____________________________________________ 13 2.3.1 Representation ____________________________________________________ 14 2.3.2 Konferenser ______________________________________________________ 14 2.4 Utbildning ______________________________________________________ 14 2.4.1 Momsfri utbildning ________________________________________________ 14 2.4.1.1 Ersättning praktikkostnader ____________________________________ 15 2.4.1.2 Studieavgifter till studenter från tredje land _______________________ 15 2.4.2 Momspliktig utbildning _____________________________________________ 15 2.5 Regler för externfinansierad verksamhet _____________________________ 16 2.5.1 Definition av bidrag enligt ESVs anvisningar 2005;14 _____________________ 16 2.6 Begagnade varor _________________________________________________ 17 2.7 Inköp och försäljning av anläggningstillgångar/inventarier _____________ 17 2.8 Internethandel___________________________________________________ 17 3 Handel med länder inom EU __________________________________________________ 17 3.1 Regler för handel med varor och tjänster inom EU ____________________ 17 2 (34)
3.2 EUs medlemsländer med landkoder och benämning på skatt/moms ______ 18 3.3 Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) i EU-länder _______________ 19 3.4 Handel med varor inom EU ________________________________________ 20 3.4.1 Huvudregler vid handel med varor inom EU, Gemenskapsinternt förvärv (GIF) _
3.4.2 Transportköp _____________________________________________________
3.4.3 Avhämtningsköp __________________________________________________
3.5 Tjänster inom EU ________________________________________________ 22 3.5.1 Huvudregel vid försäljning och köp av tjänster till näringsidkare _____________
3.5.2 Huvudregel vid försäljning och köp av tjänster till privatpersoner ____________
3.5.3 Undantag från Huvudreglerna ________________________________________
3.5.3.1 Tjänster avseende fastigheter t ex uthyrning av rum i hotellrörelse ____
3.5.3.2 Transporttjänster _____________________________________________
3.5.3.3 Tillträde till kulturella och liknande evenemang ____________________
3.5.3.4 Diverse tjänster, s.k. intellektuella tjänster ________________________
3.5.3.5 Digitala tjänster _______________________________________________
3.5.3.6 Förmedlingstjänster ___________________________________________
3.5.3.7 Restaurang- och cateringtjänster ________________________________
3.5.3.8 Korttidsuthyrning av transportmedel _____________________________
4 Handel med länder utanför EU ________________________________________________
4.1 Inköp av varor från länder utanför EU (3:e land), IMPORT ____________
4.2 Inköp av tjänster från länder utanför EU (3:e land) ), IMPORT _________
4.3 Försäljning av varor till länder utanför EU (3:e land), EXPORT _________
4.4 Försäljning av tjänster till länder utanför EU (3:e land), EXPORT _______
20 21 22 22 23 23 23 23 24 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 5 Återbetalning av moms inom EG ______________________________________________ 27 6 Schablonfördelning Moms____________________________________________________ 27 7 Lathund för Momshantering i Linneuniversitet __________________________________ 29 7.1 Lathund Inköp av varor och tjänster ________________________________ 29 7.1.1 Lathund Inköp inom Sverige _________________________________________
7.1.2 Lathund Inköp från länder inom EU ___________________________________
7.1.3 Lathund Inköp från länder utanför EU (IMPORT) ________________________
7.2 Lathund Försäljning av varor och tjänster ___________________________ 32 7.2.1 Lathund Försäljning inom Sverige _____________________________________
7.2.2 Lathund Försäljning till land inom EU _________________________________
7.2.3 Lathund Försäljning till land utanför EU (EXPORT) ______________________
8. Kontaktpersoner på Linnéuniversitetet vid momsfrågor___________________________ 34 3 (34)
29 30 31 32 33 34 1. Inledning, allmänt om moms (mervärdeskatt)
Riksdagen beslutade om en ny mervärdesskattelag (ML)1 juli 1994. Med anledning av
Sveriges medlemskap i EU den 1 januari 1995, har riksdagen beslutat om ändringar som innebär
en anpassning till den beskattningsordning som gäller inom EU. Förändringar sker löpande.
Myndigheters redovisningsskyldighet regleras i Förordningen (2002:831) om myndigheters rätt
till kompensation för ingående mervärdeskatt. I förordningen regleras bland annat vilka
myndigheter som har rätt till kompensation för ingående mervärdeskatt, hur redovisningen av
moms ska gå till samt begreppet momskompensation.
Mervärdesskatt är en allmän konsumtionsskatt som oftast benämns moms. Linneuniversitet är
momsregistrerat och har därmed skyldighet att redovisa ingående respektive utgående moms.
Linneuniversitet har inte avdragsrätt för ingående moms utan vi får kompensation för den moms
vi betalar. Den ingående momsen rekvireras från Skattemyndigheten i Jönköping och den
utgående momsen betalas till Skattemyndigheten.
Linneuniversitetets momsregistreringsnummer/organisationsnummer är 202 100 6271. Vid
handel med EU-land ska VAT-nummer SE202 100 6271 01 anges.
Skyldighet att redovisa moms föreligger enligt ML i tre situationer:



Moms ska redovisas till staten vid omsättning inom landet av varor och tjänster som är
skattepliktiga och görs i en yrkesmässig verksamhet.
Moms ska redovisas när någon gör ett s.k. gemenskapsintern förvärv (vid handel mellan
EU-länder).
Moms ska redovisas vid skattepliktig import från land utanför EU.
För att skattskyldighet för moms ska föreligga måste alla fyra nedanstående kriterier vara
uppfyllda:




Omsättning
Omsättningsland är Sverige
Yrkesmässighet, se även ”Myndighetsutövning”
Skattepliktiga varor och tjänster
Observera att för att omsättning av en vara eller tjänst ska föreligga krävs att något överlåts eller
tillhandahålls mot ersättning. Det finns med andra ord ett krav på prestation och motprestation.
Enligt ML föreligger ingen omsättning om något överlåts utan motprestation. Detta medför att
det inte utgår någon moms då en gåva eller bidrag överlämnas. Det är därför viktigt att veta då
Linneuniversitet mottar ett bidrag om detta utgör ersättning för en motprestation av något slag
(då föreligger skyldighet att redovisa moms) eller om det är ett oberoende bidrag helt utan krav
på motprestation (ingen skyldighet att redovisa moms).
Varje omsättning av vara och tjänst inom landet ska beskattas om inte omsättningen är särskilt
undantagen. Tillhandahållande av varor och tjänster som ingår i Linneuniversitets
myndighetsutövning, t ex protokoll och bevis, räknas dock inte som yrkesmässig verksamhet.
Mellan statliga myndigheter debiteras ingen moms. En förteckning över statliga myndigheter,
det s.k. myndighetsregistret finns på ESV:s hemsida, www.esv.se.
4 (34)
1.1 Myndighetsutövning
Vid statlig verksamhet är ett avgörande kriterium huruvida tillhandahållandet av varan eller
tjänsten ingår som ett led i myndighetsutövning. Om så är fallet anses kravet på yrkesmässighet
(se kriterierna ovan) inte uppfyllt.
Med myndighetsutövning menas beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets
maktbefogenheter och baseras på offentligrättsliga regler. Av momslagen framgår att ett
tillhandahållande inte är yrkesmässigt om det ingår som ett led i myndighetsutövning.
Det innebär att moms inte ska tas ut när staten utövar myndighetsutövning. All
verksamhet som statliga myndigheter bedriver är dock inte myndighetsutövning. På
avgiftsintäkter ska utgående moms debiteras, förutom när det gäller sådant som är ett led i
myndighetsutövningen.
Exempel på myndighetsutövning är försäljning av undervisningsmaterial/kompendier som ingår
i momsfri utbildning till studenter på LNU, intäkter för Högskoleprovet, stipendier, betalning
för begärda kopior av allmänna handlingar enligt 15§ avgiftsförordningen.
1.2 Avgifter allmänna handlingar enligt avgiftsförordningen
Avgifter på allmänna handlingar ska normalt tas ut för följande;
 Kopia eller avskrift av allmän handling
 Utskrift av upptagning för automatisk databehandling
 Kopia av video- eller ljudbandsupptagning
 Sådana bevis och registerutdrag som avses i 20§ i avgiftsförordningen
Normalt är de nio första sidorna gratis. Avgift tas för närvarande ut enligt följande;
 Tio första sidorna: 50 kr
 Varje sida därutöver: 2 kr
Om någon systematiskt för att undvika betalning gör ”småbeställningar” kan myndigheten vid
en sådan beställning ta ut 50 kr från och med första sidan.
1.3 Statliga myndigheter
Staten är en juridisk person och därför ska inte någon moms debiteras vid handel mellan statliga
myndigheter. En förteckning över statliga myndigheter, det s.k. myndighetsregistret finns på
ESV:s hemsida, www.esv.se. Undantag från momsbefrielse är dock de statliga affärsverken
Statens Järnvägar, Svenska Kraftnät, Sjöfartsverket samt Luftfartsverket.
1.4 Skatteverkets information
Varje år ger Skatteverket ut en momsbroschyr som kortfattat informerar om de regler och
eventuella nyheter som gäller för året. Momsbroschyren samt ytterligare information finns på
Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se. Där finns även ställningstaganden i fliken
Rättsinformation.
5 (34)
1.5 Definitioner och viktiga begrepp
I nedanstående tabell förklaras olika begrepp som används i samband med moms och i dessa
anvisningar.
Benämning
Förklaring
Avdragsrätt
Rätt att dra av ingående moms på inköp eller import för verksamhet som
medför skattskyldighet
Beskattningsunderlag
Det värde på vilket moms beräknas
EG-land
Område som tillhör den europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde
(EU-länder utom vissa områden). Benämningen EG har ersatts med EU
Elektronisk tjänst
Tjänst som tillhandahålls elektroniskt, oftast via internet
EU
Europeiska unionen
Export
Försäljning av vara till en plats utanför EU:s momsområde eller omsättning av
en tjänst utanför EU:s momsområde
Förvärv
Inköp
Ett GIF innebär ett förvärv av en vara (lös egendom) d v s äganderätten ska ha
Gemenskapsinternt
övergått mot ersättning. Dessutom ska:
förvärv (GIF)
 Varan ha transporterats till förvärvaren av denne eller av säljaren eller
för någonderas räkning.
 Varan ha överförts till ett annat medlemsland (gränsöverskridande
transport) än det där transporten påbörjas.
 Transaktionen ske mellan momsregistrerade näringsidkare (eller
momsregistrerade juridiska personer) i olika medlemsländer.
 Köparens och säljarens momsregistreringsnummer (VAT) anges på
fakturan.
Syftet med GIF är att åstadkomma en beskattning i destinationslandet
(destinationsprincipen). Därför är det förvärvet av varan som beskattas.
Skatten redovisas i köparens land och efter det landets bestämmelser. Köparen
har avdragsrätt eller rätt till återbetalning i samma omfattning som vid köp
från en inhemsk säljare.
Import
Ingående moms
En vara tas in till Sverige från en plats utanför EU:s momsområde
Moms som företagare betalar på inköp till verksamheten eller själv beräknar
på inköp vid omvänd skattskyldighet
Införsel
En vara tas in till Sverige från ett annat land
Inventarium
Tillgång avsedd för stadigvarande användning i verksamheten
ML
Mervärdesskattelagen (SFS 1994:200)
Mervärdesskatt
Benämns även som moms
Mervärdeskattedeklaration Deklaration av moms som lämnas till skatteverket varje månad
Momsregistreringsnummer Ett nummer som skatteverket tilldelar den som momsregistreras
Myndighetsutövning
”Beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter,
och som kommer till stånd och får rättsverkningar för eller emot den enskilde i
kraft av offentligrättsliga regler, och inte på grund av avtal eller i övrigt
regler av privaträttslig natur”
Näringsidkare
Den som bedriver näringsverksamhet oavsett skattskyldighet till moms
Omsättning
När en vara överlåts mot ersättning eller när en tjänst utförs, överlåts eller på
annat sätt tillhandahålls någon mot ersättning (försäljning)
6 (34)
Benämning
Förklaring
Omvänd skattskyldighet
Innebär att det är köparen och inte säljaren som är skattskyldig, ska betala och
deklarera momsen
För att dessa ska vara momsfria ska de ges ut minst 4 nummer per år och vara
ett medlemsblad som ges ut av en organisation eller sammanslutning och är
avsett för medlemmar i dessa. Huvudsakligt syfte ska vara att sprida
information om organisationen
Procentsats för beräkning av utgående moms (skattesats x beskattningsunderlag = moms)
Den som ska betala momsenen till staten
Något som kan omsättas (säljas) och som inte är en vara
Land som inte är EU-land
Varuhandel med tre olika momsregistrerade parter i skilda EU-länder
Moms som företagare tar ut av sina kunder, eller själv beräknar på inköp vis
omvänd skattskyldighet, och redovisar till staten
Näringsidkare som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller fast
etableringsställe i Sverige och inte heller vistas stadigvarande här
Med vara menas materiella ting som t ex färdiga konsumtionsvaror. Hit räknas
även råvaror, halvfabrikat, färdiga konsumtions- och kapitalvaror samt
fastigheter. Även gas, värme och kyla samt elektrisk kraft räknas som vara
Internationellt momsregistreringsnummer (Value added tax)
Periodiska medlemsblad
och personaltidningar
(tidsskrifter)
Skattesats
Skattskyldig
Tjänst
Tredje land
Trepartshandel
Utgående moms
Utländsk företagare
Vara
VAT-nummer
Vinstmarginalbeskattning
Momsen beräknas på skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris
VMB
1.6 Grundläggande krav på fakturan
För att Linneuniversitets ska få kompensation för moms måste leverantörsfakturan vara formellt
riktig. Detta innebär att den ska vara utställd på Linneuniversitet samt att leverantörens
firmanamn, adress och momsregistreringsnummer anges på fakturan. Momsbeloppet ska
dessutom vara specificerat.
När en kundfaktura ska skrivas måste nedanstående anvisningar följas. Om en vara eller tjänst
är befriad från moms ska det på fakturan finnas en hänvisning till relevant bestämmelse i
mervärdesskattelagen (ML) eller bestämmelse i det 6:e mervärdesskattedirektivet. Enligt
Skatteverket anses informationskravet vara uppfyllt genom att du anger exakt orsaken för
momsbefrielsen. På fakturan kan t ex anges moms är undantagen på grund av att det är fråga om
utbildning som anordnas av det allmänna och finansieras med anslag över statsbudgeten.
1.6.1 Fakturans innehåll och texter
Grundläggande uppgifter på en faktura ska alltid finnas på en faktura. Sedan finns det uppgifter
och extra texter som ska läggas till på fakturor beroende på vem köparen är. För vissa
Försäljningar finns det i mervärdesskattelagen (ML) krav på att du ska göra en särskild
notering eller uppgift i fakturan som förklaring till att du inte har tagit ut någon
mervärdesskatt. Detta är en extra uppgift du ska ange utöver de uppgifter som normalt ska
7 (34)
finnas med i en faktura enligt ML. Även om ML inte kräver det så finns inget som hindrar att du
skriver en särskild notering eller uppgift i fakturan.
1.6.1.1 Uppgifter som alltid ska finnas på en kundfaktura
Uppgifter som alltid ska framgå av en faktura oavsett om det är en köpare inom eller utanför
Sverige;
 Datum för utfärdandet
 Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en eller flera serier
 Säljarens momsregistreringsnummer
 Kundens registreringsnummer om kunden är skattskyldig i annat EU-land och har
åberopat sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms
 Säljarens och köparens namn och adress
 Varornas mängd och art eller tjänstens omfattning och art
 Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts. Vid betalning i
förskott eller a conto anges datum för betalning – om det kan fastställas eller om det
avviker från fakturadatum
 Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriser exklusive moms
samt ev. rabatt som inte ingår i enhetspriset
 Tillämpad skattesats
 Den moms som ska betalas
1.6.1.2 Uppgifter som ska framgå på faktura som avser momsfri omsättning
När en omsättning är skattebefriad ska alltid en hänvisning ske på kundfakturan till relevant
bestämmelse i mervärdeskattelagen.
Hänvisning på fakturan vid handel inom staten kan något av följande anges;
 Avser inomstatlig försäljning
 Internt statlig försäljning
 Ej utåtriktad verksamhet
1.6.1.3 Uppgifter som alltid ska framgå på en faktura som avser myndighetsutövning
Hänvisning på fakturan vid myndighetsutövning;
 Omsättningen medför inte skattskyldighet för säljaren enligt 4 kap 7§
mervärdeskattelagen (1994:200)
 Omsättningen utgör inte yrkesmässig verksamhet enligt 4 kap 7§ mervärdeskattelagen
(1994:200)
 Omsättningen ingår som ett led i myndighetsutövning
1.6.1.4 Uppgifter som ska framgå på en faktura vid handel med andra länder
Vid handel med andra länder måste en särskild notering göras som en förklaring vid momsfri
försäljning. Nedan följer exempel på vad du kan skriva i fakturan vid olika sorters
försäljningar.
Vid momsfri varuförsäljning till andra EU-länder;
Intra-Community supply = gemensamhetsintern omsättning
Article 138 VAT directive = Artikel 138 mervärdeskattedirektivet
8 (34)
Vid momsfri försäljning av tjänster till andra EU-länder;
Reverse charge = omvänd skattskyldighet
Article 196 VAT directive = Artikel 196 mervärdeskattedirektivet
Vid försäljning till länder utanför EU (export) kan en notering skrivas men det är inte ett krav.
Exempel på texter;
Vid momsfri varuförsäljning till länder utanför EU;
Article 146 VAT directive = Artikel 146 mervärdeskattedirektivet
Vid momsfri försäljning av tjänster till länder utanför EU;
Article 146 VAT directive = Artikel 146 mervärdeskattedirektivet
Vid handel med t ex Spanien eller Polen kan det förekomma att ett företag är näringsidkare trots
att de inte har något VAT nummer. Du kan vara registrerad för nationell moms men ej
internationell moms. Har du något som visar att företaget är registrerad för nationell moms ska
du hantera momsredovisningen som du gör inom EU. Däremot kan du inte redovisa inköp i
Periodisk sammanställning. Det blir en differens som du måste kunna visa en förklaring till.
2. Momssatser
Sverige har tre olika momssatser 25 %, 12 % och 6 %. Den generella momssatsen är 25 % och
gäller på de flesta varor och tjänster. Ett antal undantag finns dock. Nedan ges några exempel på
varor tjänster för varje momssats.
2.1 Exempel på momssatser för varor och tjänster
25 % moms
● bilparkeringsavgifter
● konsultuppdrag
● kopieringskort
● kodkort (ej moms på deponeringsavgift)
● uppdragsutbildning
● porto
● serveringstjänster avseende vin, öl samt starksprit som förtärs på restauranger
● konferensavgifter
● uthyrning av lokaler med särskild utrustning t ex en studio
● annonsering i icke periodiska publikationer samt i allmänna nyhetstidningar
12 % moms
● livsmedel
● hotellkostnader/rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande
● camping
● kostnader för telefon, tv, tvätt och parkeringsplats etc. i samband med hotell eller camping
● liftkort
● konstverk som konstnären säljer själv
● serveringstjänster (mat och dryck, exkl. vin, öl samt starksprit) som förtärs på restauranger
6 % moms
● allmänna nyhetstidningar
● böcker och tidskrifter
9 (34)
● taxi-, buss-, flyg- och tågresor i Sverige
● teater- och biobiljetter
● konserter
● entré till idrottsevenemang samt utövande av densamma om denna bedrivs i bolagsform
0 % moms
● kompendier tillverkade av oss som köps av studenter och som är ett led i utbildningen
● utbildning som är anslagsfinansierad och berättigar till studiemedel
● uthyrning av lokaler, rum och lägenheter (andrahandsuthyrning)
● entré till idrottsevenemang eller utövning av idrottslig verksamhet om den tillhandahålls av stat,
kommun eller allmännyttig ideell förening
● upplåtelse av rum/lägenhet av stadigvarande karaktär som t ex studentrum och
gästforskarbostad
● annonsering i periodiska publikationer (minst 4 nummer per år utges)som utges av
organisationer
● tryckkostnader för momsfria publikationer (minst 4 nummer per år utges)som utges av
organisationer
2.1.1 Påläggs moms och beräkning av marginalmoms
Påläggsmoms kallas den moms som läggs på priset på en vara/tjänst. Marginalmoms kallas
den moms som dras ifrån priset inkl. moms.
Påläggsmoms
25%
12%
6%
Marginalmoms
20%
10,71%
5,66%
När du tar betalt ska du lägga moms på hela beloppet. I detta inräknas förutom själva varans
eller tjänstens pris även andra statliga skatter eller avgifter såsom tull, accis och reklamskatt. På
så sätt kan det bli skatt (moms) på skatten.
2.2 Undantag från momssatserna
Mellan statliga myndigheter ska inte moms läggas på eftersom staten är en juridisk person.
Detta gäller inte de statliga affärsverken; Svenska Kraftnät, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och
Statens Järnvägar. Affärsverken ska hanteras på samma sätt som en näringsidkare d v s vi ska
lägga på moms vid kundfakturering till affärsverken.
Vi har i normalfallet rätt att få kompensation för hela den debiterade momsen. Det finns dock
undantag. Nedan kommer de vanligast förekommande undantagen.
2.2.1 Bilar
Vid köp av personbil får vi inte kompensation för moms. Som personbil räknas även lastbil med
skåpkarosseri och buss, om fordonets totalvikt är högst 3500 kg. Har förarhytten en separat
karosserienhet får momsen däremot dras av. Med separerad karosserienhet menas att det ska
finnas en luftspalt mellan förarhytten och skåpet och att fordonet är funktionsdugligt som lastbil
även om skåpet nedmonteras.
10 (34)
Vi får däremot kompensation för erlagd moms som avser driftkostnader för bilen, exempelvis
service, reparation, besiktning, utrustning och tillbehör.
Vid leasing och korttidshyra av personbil har vi kompensationsrätt för halva momsen oavsett
leverantör. Innehåller fakturan även andra särredovisade kostnader har vi kompensationsrätt för
hela momsen, exempelvis bensin, torkarblad och kylarvätska. Om leasingavtalet inkluderar
service av bilen så är endast halva momsen avdragsgill. Om du däremot tecknar två separata
avtal, ett serviceavtal och ett leasingavtal, blir momsen avdragsgill med 100 procent på servicen
och 50 procent på leasingen.
2.2.2 Representation
Vid representation gäller speciella regler. Hela momsbeloppet är inte avdragsgillt. Se separat
anvisning för representation samt 2.3 Blandade momssatser i denna handledning.
2.2.3 Annonser
Annonsering i momsfria periodiska publikationer är momsfri. Med periodiska publikationer
menas att minst 4 nummer per år utges. Detta gäller även för den del av upplagan av ett
medlemsblad eller av en personaltidning som säljs till utomstående. Tryckningskostnader för
momsfria publikationer är också momsfritt. Om Linnéuniversitet säljer/köper annonsplats i en
icke periodisk publikation ska moms debiteras annonsören. Annonsering i icke periodiska
publikationer samt i allmänna nyhetstidningar beskattas med 25 %.
2.2.4 Fraktkostnader
Vid försäljning av en vara kan andra kostnader än varukostnaden tillkomma t ex porto/fraktkostnad. Denna kostnad är en bikostnad och bikostnader följer produkten (Detta gäller
även faktureringsavgifter). Ett exempel är försäljning av böcker där varan och tjänsten har olika
skattesatser, 6 % på böckerna och 25 % på frakten. I detta exempel ska inte summan delas upp
på de olika skattesatserna eftersom frakten bedöms som en bikostnad. 6 % moms (bokmoms)
läggs på den totala summan av kostnaderna för böckerna och frakten. Ett undantag är vid
momsfri försäljning, t ex momsfria kompendier. Där ska det debiteras 25 % moms på porto/fraktkostnaden.
2.2.5 Idrott
Skattesatsen är 6 % för tillträde till idrottsliga evenemang och utövande av idrottslig verksamhet
om verksamheten bedrivs i bolagsform.
Avgifter för tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet undantas från
momsplikt om den tillhandahålls av staten, kommun eller allmännyttig ideell förening. Detta
gäller även idrottslig verksamhet som till mindre del består av teoretiska moment.
2.2.6 Rumsuthyrning
Momsplikt föreligger för rumsuthyrning och uthyrning av konferensrum i hotellrörelse eller
liknande verksamhet samt för upplåtelse av campingplats och motsvarande campingverksamhet.
Momssatsen är 12 %. Andra tjänster som tillhandahålls som ett naturligt led i rumsuthyrningen
omfattas också som exempelvis telefon, fax, betal-TV, tvätt och parkeringsplats.
11 (34)
Upplåtelse av rum eller lägenhet av stadigvarande karaktär som t ex ungkarlshotell, studentrum
eller gästforskarbostäder anses dock inte momspliktig (0 % moms).
2.2.7 Uthyrning av lokal
Uthyrning av lokal, rum och lägenhet (s.k. andrahandsuthyrning) är normalt inte momspliktigt.
Undantag är i de fall där utrustningen i en lokal är den huvudsakliga anledningen till
uthyrningen. Tillträdet till lokalen framstår då som ett underordnat led i upplåtelsen och
omsättningen i sin helhet blir därför skattepliktig. Det vill säga avser uthyrningen en vanlig
lektionsal ska inte moms debiteras, avser uthyrningen en lokal med en särskild utrustning
exempelvis en studio ska 25 % moms debiteras.
2.2.8 Stipendier
Stipendier är inte momspliktiga.
2.2.9 Omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster
Från den 1 juli 2007 ska omvänd skattskyldighet för moms tillämpas vid inköp av byggtjänster.
Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska beräkna, redovisa
och betala momsen på den aktuella byggtjänsten.
Exempel på tjänster som omfattas:
 mark- och grundarbeten
 bygg- och anläggningsarbeten
 bygginstallationer inkl. el och VVS
 snickeri-, måleriarbete, golvläggning, ventilation m m
 slutbehandling av byggnader
 byggstädning
 uthyrning av byggmaskiner med förare
Leverantörsfakturan
När vi köper en byggtjänst ska säljaren inte redovisa moms i leverantörsfakturan utan ange vårt
momsregistreringsnummer samt upplysning om att omvänd skattskyldighet tillämpas. Vid LNU
beräknar och redovisar vi den utgående momsen till Skatteverket och har även rätt till
kompensation för ingående moms med samma belopp.
Om leverantören ställt ut en felaktig faktura måste vi ta kontakt och be om korrigering.
2.2.9.1 Kombinationer av varor och byggtjänster
Den omvända skattskyldigheten gäller bara vid inköp av de särskilt angivna tjänsterna. Om det i
en byggtjänst ingår material så räknas hela tillhandahållandet som en byggtjänst.
I de fall det är fråga om ett rent varuinköp ska leverantören inte använda den omvända
skattskyldigheten. Det kan i köpet ingå montering där själva arbetet är obetydligt i förhållande
till varans värde. Köpet anses då som ett rent varuinköp och leverantören ska inte använda
omvänd skattskyldighet.
12 (34)
2.2.9.2 Övrigt avseende byggtjänster samt undantag från omvänd skattskyldighet
Enligt ställningstagande från Skatteverket omfattas alla statliga myndigheter som köper in en
byggtjänst till verksamhet som ”i någon del kan anses som yrkesmässigt bedriven”. Detta
innebär att köp till ett ändamål som enbart utgör myndighetsutövning (exempelvis examination)
inte omfattas. Dock kan vi konstatera att de byggtjänster som köps till LNU avser ändamål,
exempelvis lokaler, som används i hela vår verksamhet och då är det omvänd skattskyldighet
som gäller.
Tjänsterna ska vara omsatta (sålda) i Sverige. Byggtjänster anses omsatta i Sverige om
fastigheten finns i Sverige. Uthyrning av arbetskraft anses omsatt i Sverige om uthyrningen görs
till en näringsidkare i Sverige.
Förteckning över de byggtjänster som omfattas:
http://www.skatteverket.se/download/18.d5e04db14b6fef2c86815/1423570093937/Omvandskattskyldighet-byggsektorn-forteckning-tjanster.pdf
Undantag
Tjänsterna här nedanför klassificeras inte som tjänster avseende fastighet, byggnad eller
anläggning. Du ska därför inte använda omvänd skattskyldighet för
 plantering och skötsel av grönytor
 fastighetsskötsel på uppdrag inkluderat mindre reparationer
 arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning
 installation och montering av industriutrustning
 uthyrning av byggmaskiner utan förare
 uthyrning av byggnadsställningar utan montering
 rena landsvägstransporter
 tillverkning och uppförande av egentillverkade monteringsfärdiga hus samt installation
av egentillverkade byggnadssnickerier
2.2.10 Inköp som avser skattepliktiga förmåner för anställd
Vid inköp som avser skattepliktig förmån för anställd t ex inköp av städhjälp, inköp av
personaldatorer, är momsen på leverantörsfakturan ej avdragsgill för Linnéuniversitet.
2.3 Blandade momssatser
Det är den tjänst eller vara som kunden faktiskt efterfrågar som styr vilken momssats som ska
debiteras. Säljer vi en utbildning till Växjö Kommun och kostnaden för resa tillkommer så är
det utbildningstjänsten som Växjö kommun efterfrågar och inte resetjänsten. Därmed ska du
lägga på 25 % moms på hela fakturan. Det kan dock finnas fall då vi erhåller en faktura där
olika momssatser är debiterade på samma faktura, t ex då hotell fakturerar 12 % moms på
rummet och maten men 25 % moms på alkoholhaltiga drycker som har serverats på
restaurangen.
Fraktkostnader/portokostnader är oftast en biprodukt och i dessa fall följer de produktens
momssats även för den del som hör till frakten/portot. Se även 2.1.4. Fraktkostander i denna
handledning.
13 (34)
2.3.1 Representation
Vid representation på restaurang har man avdragsätt för moms motsvarande ett kostnadsbelopp
på 90 kr. När man ska beräkna den avdragsgilla momsen i de fall vin eller starköl ingår i
kostnaden kan man göra på två sätt. Att utgå från den kostnad (vin, öl) som ger mest
momsavdrag är inte tillåtet. Man kan välja att beräkna avdraget proportionellt efter hur mat
och starkdrycker är fördelat. Alternativt kan enligt skatteverket ett avdrag på 14 kr/person göras
vid maxbeloppet 90 kr.
2.3.2 Konferenser
Skatteverket definierar begreppet konferens som ”sammankomst med föredrag, seminarium,
information eller diskussioner som äger rum på en bestämd plats och vid en bestämd tidpunkt”.
Det kan handla om erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer men det kan också
vara en intern personalkonferens utan externa deltagare. I ett konferensarrangemang ingår
möteslokal, konferenspersonal, teknisk utrustning, kaffe, kakor, förfriskningar och lunch. Vid
försäljning till privatperson och beskattningsbar person som har sitt säte i Sverige ska 25 %
moms debiteras om arrangemanget ägt rum i Sverige. Är köparen en beskattningsbar person och
har sitt säte utomlands ska ingen moms debiteras utan tjänsten ska beskattas i det land där
köparen har sitt säte. OBS! Köparens momsregistreringsnummer krävs för att vi ska kunna
fakturera momsfritt, gäller både inom och utanför EU. För mer info se 3.5.3.3 Tillträde till
evenemang ”Pedagogiska eller vetenskapliga tjänster”.
Skulle de i arrangemanget ingå frukost eller kvällsmiddag hanteras detta separat och beskattas
då med 12 % moms. Gäller dock ej alkohol, där ska det alltid vara 25 %. Ingår det resor
beskattas även de separat med 6 % moms.
2.4 Utbildning
2.4.1 Momsfri utbildning
Utbildning på grund-, gymnasie- och högskolenivå som anordnas av det allmänna och
finansieras med anslag över statsbudgeten samt berättigar till studiestöd enligt studiestödslagen
(1999:1395), är undantagen från momsplikt. Se även 3 kap § 8 Momslagen.
Varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i en momsfri utbildning är också momsfria.
Exempel på detta är kompendier som ingår i undervisningen, larmkort för att kunna ha tillgång
till datorlaboratorium och laboratorierockar. All annan vidareförmedling är momspliktig t ex
böcker, kopieringskort.
Definitionen av momsfri utbildning har förtydligats. För att kunna bedöma om det är en
momsfri utbildningstjänst som tillhandahålls eller om tjänsten, enligt mervärdesskattelagens
definition, utgör momspliktig uthyrning av arbetskraft, bör avtalet ge vägledning. Om köparen
t ex köpt in en vikarietjänst, assistenttjänst eller någon/några föreläsningar utgör det uthyrning
av arbetskraft. Är det en privatperson ska det hanteras som arvode, är det ett företag ska
fakturan innehålla 25 % moms. I de fall du däremot köper en hel eller en del av en utbildning
där egen utbildning saknas gällande den aktuella kursen/ämnet och utbildaren får i uppdrag att
genomföra kursen i enlighet med studieplanen kan utbildningstjänst föreligga. I dessa fall ska
fakturan inte innehålla moms. Undantaget gäller även tillhandahållande av varor och tjänster
som omsätts som ett led inom denna del av utbildningen. Detta gäller även handledning.
14 (34)
Det som avgör är om utbildaren har fått ta över hela ansvaret för utbildningen eller ges
uppdraget att agera lärare.
Enligt Skatteverket anses en utbildning genomförd under eget ansvar när följande tre
förutsättningar är uppfyllda.



Underentreprenören får i uppdrag att ta hand om hela den självständiga delen av ett
ämne, t.ex. branschkunskap inom ramen för en yrkesutbildning.
Underentreprenören åtar sig att ansvara för samtliga delar som behövs för att
utbildningen i det specifika delämnet ska kunna genomföras, t.ex. framtagning av
material till eleverna.
Underentreprenören tar även hand om upplägg och planering av ämnet.
När kunden däremot hyr in personal och själv ansvarar för arbetsledning, bestämmer
arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna, anses det som uthyrning av arbetskraft.
Den utbildning som kan avses som momsbefriad enligt ovan är grund-, gymnasie- och
högskoleutbildning som anordnas av staten, kommunen, landsting eller en av det allmänna
erkänd utbildningsanordnare (t ex friskolor) och annan utbildning som berättigar till studiestöd
enligt studiestödslagen (t ex yrkeshögskoleutbildning). Här ingår även KY-utbildning.
Uppdragsutbildning där uppdragsgivaren utser de personer som ska utbildas är oavsett
utbildningens innehåll alltid momspliktig utbildning.
2.4.1.1 Ersättning praktikkostnader
Ersättning till landsting, kommuner med flera för mottagande av studenter som i sin
högskoleutbildning ska göra viss praktik, t ex sjukvårdspraktik, lärarutbildningspraktik, är
momsfri. Denna praktik ses som verksamhetsförlagd utbildning, är ett led i den ordinarie
utbildningen, och ses därmed som ersättning för momsfri utbildning.
2.4.1.2 Studieavgifter till studenter från tredje land
Enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och
högskolor ska vi ta ut en studieavgift för alla studenter som inte är medborgare i EU-land vid
tidpunkten för anmälan. Studieavgiften omfattas av Högskolelagen och utbildningen ingår i
Linnéuniversitetet ordinarie utbud d v s är studiemedelsgrundande. Denna studieavgift är
momsbefriad.
2.4.2 Momspliktig utbildning
Utbildning är momspliktigt när det gäller utbildningstjänster som ligger utanför ramen för den
ordinarie skolutbildningen och som heller inte berättigar till studiestöd (se ovan).
Momssatsen för uppdragsutbildning är 25 %. Med uppdragsutbildning menas sådan utbildning
där uppdragsgivaren utser de personer som ska utbildas. Det är sådan utbildning som inte är
tillgänglig för alla och som inte finansieras av anslagsmedel.
Utbildning för personligt ändamål är momspliktig oavsett syftet med utbildningen.
15 (34)
Varor, tjänster och handledning som tillhandahålls som ett led i en momspliktig utbildning är
också dessa momspliktiga.
2.5 Regler för externfinansierad verksamhet
Utbildnings- och forskningsuppdrag: Vid fakturering av kostnader för utbildnings- och
forskningsuppdrag ska 25 % moms debiteras uppdragsgivaren.
Vidarefakturerade kostnader: Information om vidarefakturering av kostnader finns i särskild
handledning. Vidarefakturering inom staten ska du fakturera utan att lägga på moms. Vid övrig
vidarefakturering ska moms läggas på med samma belopp som ingår i leverantörsfakturan som
är underlag för vidarefaktureringen. Detta gäller även vid vidarefakturering till EU-land och
tredje land i de fall det avser en tjänst som ska beskattas i Sverige (se 3.5 Tjänster inom EU och
4.4 Försäljning av tjänster till länder utanför EU). Används ett balanskonto för
vidarefaktureringen ska man på balanskontot bokföra belopp inklusive moms.
Bidragsfinansierad verksamhet: Med bidrag avses medel som lämnas till Linnéuniversitet,
från statlig myndighet såväl som icke statlig finansiär, utan att någon motprestation krävs.
Bidrag som kommer in till universitetet är inte momspliktiga.
2.5.1 Definition av bidrag enligt ESVs anvisningar 2005;14
Utdrag från Ekonomistyrningsverkets anvisning Erhållna bidrag och donationer 2005:14;
”Med bidrag avses medel som tas emot utan krav på motprestation. Det innebär att den som
lämnar bidraget inte ställer krav på att som utbyte för bidraget få varor, tjänster eller särskilda
förmåner. Att bidragsgivare anger vad pengarna ska användas till, t.ex. att bidraget ska
användas till forskning inom ett specificerat område, innebär inte något krav på motprestation.
Det är svårt att ange en entydig definition av vad ett bidrag är. Om några av följande
omständigheter föreligger kan det tala för att det är fråga om ett bidrag:
• Bidraget betalas ut efter ett ansökningsförfarande.
• Bidragets storlek fastställs innan arbetet är utfört eller ens har startat, förutsatt att inte är fråga
om ett fast pris enligt offert eller prislista.
• Bidraget betalas t.ex. ut av en stiftelse med syfte att främja forskning eller motsvarande.
• Arbetet inte är närmare specificerat.
• Bidragsgivaren saknar inflytande över utformningen av den aktivitet bidraget ska finansiera
samt möjlighet att övervaka och kontrollera att tjänsten utförs på visst sätt.
• Bidragsgivaren har inte rätt att kräva ekonomisk ersättning om arbetet är bristfälligt utfört etc.
• Bidraget har ett allmänt syfte och det är svårt att finna ett direkt samband mellan det utförda
arbetet och det mottagna bidraget.
Att bidragsgivaren begär en rapport över hur bidraget har använts innebär inte att det föreligger
en motprestation. Om givaren begär att helt exklusivt få en rapport med ett resultat och innehåll
som kan användas i givarens verksamhet kan dock motprestation anses föreligga.
Vid t.ex. forskningsbidrag kan följande tumregel användas: om bidragsmottagaren kan arbeta
förutsättningslöst utan några speciella direktiv från uppdragsgivaren bör motprestation inte
anses föreligga. Om däremot uppdragsgivaren ställer konkreta krav på hur forskningsarbetet ska
bedrivas och genomföras eller kräver att få ta del av forskningsrapporten för eget bruk torde
bidraget anses utgöra ersättning för utförda forskningstjänster (uppdragsforskning).
16 (34)
Med bidrag avses både tillgångar som utgörs av pengar och andra tillgångar som myndigheten
tar emot utan krav på motprestation. Det spelar heller ingen roll vad ersättningen benämns (t.ex.
ersättning, stöd, bidrag etc.); om det inte föreligger en motprestation ska ersättningen behandlas
som ett bidrag.”
2.6 Begagnade varor
När du köper begagnade varor från privatpersoner eller näringsidkare som tillämpar
vinstmarginalbeskattning, d v s de näringsidkare som bedriver handel med begagnade varor,
finns ingen moms specificerad på fakturorna och ingen moms får därför dras av.
2.7 Inköp och försäljning av anläggningstillgångar/inventarier
Moms ska inte läggas på vid försäljning av anläggningstillgångar. Statliga myndigheter inte har
avdragsrätt för ingående moms utan får momskompensation. Därmed kan du inte lägga på
moms på inventarier/anläggningar vid försäljning. Vid inköpet har inget momsavdrag gjorts,
den ingående momsen har rekvirerats. Priset som sätts på den begagnade anläggningen ska
dock sättas inklusive moms. Kontakta alltid Ekonomiavdelningen vid inköp och försäljning
av anläggningstillgångar.
2.8 Internethandel
Beställningar via Internet kan delas in i;
 Leverans off-line, exempel en bok beställs via internet men skickas fysiskt till en
person, momssatsen blir för boken är 6 % på bruttobeloppet.

Leverans on-line, leverans sker på elektronisk väg, anses då som en tjänst och
momssatsen är 25 % på bruttobeloppet.
3 Handel med länder inom EU
3.1 Regler för handel med varor och tjänster inom EU
Reglerna för utrikeshandel är olika för varor och tjänster. Det är också olika regler om du
handlar med länder inom EU eller med länder utanför EU samt om handeln sker till
näringsidkare eller privatperson.
Inom EU råder fri rörlighet för varor och tjänster eftersom det är en gemensam marknad. Det
finns inga gränskontroller och det är företagarens ansvar att se till att momsen betalas på både
varor och tjänster.
Om du däremot handlar varor från ett land utanför EU, import, så debiterar Tullverket moms
(importmoms) när varan förs in i Sverige. Köper du tjänster från ett land utanför EU ska du
själv i vissa fall redovisa momsen på samma sätt som vid EU handel. Försäljning inom EU se
särskilda regler. Försäljning till länder utanför EU (export) är momsfri.
17 (34)
3.2 EUs medlemsländer med landkoder och benämning på skatt/moms
Nedan visas en förteckning med EU:s medlemsländer med landkoder och benämning på
skatt/moms.
Medlemsland
Land- Benämning
kod
skatt/moms
Medtag/Undantag: Vissa områden inom EU
har dock undantagits från de gemensamma
reglerna.
Belgien
BE
Bulgarien
BG
Cypern
CY
CYP
Medräknat: Storbritanniens basområden Akrotiri
och Dhekelia. Undantag: De områden som inte
kontrolleras av republiken Cyperns regering
Danmark
DK
MOMS
---
Estland
EE
EEK
---
Finland
FI
ALV
Undantag: Åland (ur finsk synvinkel räknas dock
Åland som EU-land)
Frankrike
FR
TVA
Grekland
GR
FPA
Undantag: Agio Oros (berget Athos)
Irland
IE
VAT
-
Italien
IT
IVA
Undantag: Livigno, Campione d´Italia och de
italienska delarna av Luganosjön
Kroatien
HR
PDV
Lettland
LV
LSL
---
Litauen
LT
LTL
---
Luxemburg
LU
TVA
-
Malta
MT
MTL
---
Nederländerna
NL
BTW
Polen
PL
PLN
---
Portugal
PT
IVA
Medtag: Azorerna och Madeira
Rumänien
RO
TVA
---
Slovakien
SK
SKK
---
Slovenien
SI
SIT
---
Spanien
ES
IVA
Medtag: Balearerna (Mallorca, Ibiza, Menorca
och Formentera) Undantag: Ceuta, Melilla och
Kanarieöarna (Gran Canaria, Tenerife,
Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera,
El Hierro)
Storbritannien
GB
VAT
Medtag: Isle of Main
Undantag: Kanalöarna (Jersey, Guernsey,
Aldernay, Sark, Herm) och Gibraltar
Sverige
SE
MOMS
---
Tjeckien
CZ
CZK
---
Tyskland
DE
Mwst
Undantag: Ön Helgoland och området Busingen
am Hochrhein
BTW
---
Medtag: Monaco
Undantag: De franska utomeuropeiska
departementen (Franska Guyana, Guadeloupe,
Martinique och Réunion)
---
18 (34)
Ungern
HU
HUF
---
Österrike
AT
Mwst
-
I EU:s mervärdesskatteområde ingår inte:
Färöarna och Grönland
Andorra
San Marino
Vatikanstaten
Aruba och Nederländska Antillerna (Bonarire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius och Sint-Maarten)
De franska utomeuropeiska territorierna
3.3 Momsregistreringsnummer (VAT-nummer) i EU-länder
För att kunna handla momsfritt inom EU ska både köparens och säljarens VAT-nummer anges
på fakturan. Nedan visas hur VAT nummer ska se ut i de olika medlemsländerna.
Medlemsland
VAT-nummer med
landkod 1)
Antal tecken utöver landkoden
Belgien
BE 9999999999
10 siffror b)
Bulgarien
BG 999999999
9-10 siffror
Cypern
CY 99999999X
8 siffror + 1 bokstav
Danmark
DK 99999999
8 siffror
Estland
EE 999999999
9 siffror
Finland
FI 99999999
8 siffror
Frankrike
FR 99999999999
11 siffror c)
Grekland
EL 999999999
9 siffror d)
Irland
IE 9X99999X
8 eller 9 tecken e)
Italien
IT 99999999999
11 siffror o)
Kroatien
HR 99999999999
11 siffror
Lettland
LV 99999999999
11 siffror
Litauen
LT 999999999999
9 eller 12 siffror
Luxemburg
LU 99999999
8 siffror
Malta
MT 99999999
8 siffror
Nederländerna
NL 999999999B99
12 tecken
Polen
PL 9999999999
10 siffror f)
Portugal
PT 999999999
9 siffror
Rumänien
RO 9999999999
2-10 siffror g)
Slovakien
SK 9999999999
10 siffror
Slovenien
SI 99999999
8 siffror
Spanien
ES X9999999X
9 tecken h)
Storbritannien
GB 999999999
GB 999999999999
GB GD999
9 siffror
12 siffror i)
5 tecken j)
19 (34)
GB HA99
5 tecken k)
Sverige
SE 999999999999
12 siffror i)
Tjeckien
CZ 9999999999
8-10 siffror
Tyskland
DE 999999999
9 siffror m)
Ungern
HU 99999999
8 siffror
Österrike
AT U99999999
9 tecken n)
Förklaringar
9 = tecknet ska vara en siffra
X = tecknet ska vara en siffra eller en bokstav
Övriga tecken = tecknet utgör en fast del av numret
a) Använd mellanrum efter landkoden av tydlighetsskäl.
b) Fyll ut äldre niosiffriga nummer med en inledande nolla.
c) Det första eller det andra tecknet efter landkoden kan undantagsvis istället vara en bokstav (inte I eller O).
d) Landkoden är inte enligt ISO 3166. Grekiskamomsregistreringsnummer visas bara som godkända om företaget särskilt anmält till
landets skattemyndighet att de handlar med andra EU-länder.
e) Andra tecknet efter landkoden är en siffra eller en bokstav, det sista tecknet är alltid en bokstav (OBS! skillnaden mellan 1 och I
samt mellan 0 och O).
f) Polska momsregistreringsnummer visas bara som godkända om företaget särskilt anmält till landets
skattemyndighet att det handlar med andra EU-länder.
g) Nummer kortare än tio siffror ska inte fylls ut med inledande nollor.
h) Det första tecknet efter landskoden eller i vissa fall det sista tecknet eller båda dessa tecken är en bokstav.
Spanska momsregistreringsnummer visas bara som godkända om företaget särskilt anmält till landets
skattemyndighet att det handlar med andra EU-länder.
i) Avser företag som har separata momsregistreringar för olika verksamhetsgrenar.
j) Avser myndigheter (Governmental Departments).
k) Avser ”health care institutions”, numera normalt utbytta mot 9-siffriga nummer som inleds med siffrorna 654.
l) De två sista siffrorna är alltid 01.
m) Särskilt registreringsnummer för EU-handel som betecknas ”Umsatzsteuer-Identifikationsnummer”
(”USt-IdNr.”).
n) Första tecknet efter landskoden är alltid bokstaven U. Betecknas ”UID-Nr.”.
o) Italienska momsregistreringsnummer visas bara som godkända om företaget särskilt anmält till landets skattemyndighet att det
handlar med andra EU-länder.
3.4 Handel med varor inom EU
Vi ska alltid ange vårt VAT nummer då vi handlar/beställer en vara av en utländsk leverantör
inom EU. Om vi har angett vårt VAT nummer ska inte utländsk moms debiteras på fakturan
med undantag för om det vi köper ska beskattas i säljarens land, t ex hotell och resekostnader.
Om vi får en faktura med utländsk moms och det är felaktigt debiterat ska fakturan
skickas tillbaka med en upplysning om vårt VAT nummer. Alternativt läggs den
utländska momsen som en kostnad och sedan beräkna moms på hela beloppet d v s varan
blir dubbelbeskattad.
3.4.1 Huvudregler vid handel med varor inom EU, Gemenskapsinternt förvärv
(GIF)
Huvudregeln är att du ska ta ut moms om du säljer varor till en köpare i annat EU-land. Här
finns dock ett viktigt undantag om du säljer varor till kunder med momsregistreringsnummer,
d v s gör ett gemenskapsinternt förvärv. Nedanstående kriterier ska vara uppfyllda för att
kunna sälja varor momsfritt till annat EU-land.

Vi är säkra på att varan verkligen transporteras till ett annat EG-land. (Måste ha
dokument som säkerställer detta).
20 (34)


Köparen åberopar ett VAT nummer.
Vi har kontrollerat att det åberopade VAT nummer existerar och att dess adress
stämmer överens med våra kunduppgifter. Denna kontroll sker i en databas som
återfinns på Skatteverkets hemsida. Denna kontroll ska dokumenteras vid
verifikationen.
Du är skyldig att kontrollera att köparens VAT nummer är giltigt vid försäljningstillfället.
Det kan vara bra att spara eller skriva ut beviset på att du har kontrollerat att
momsregistreringsnumret är giltigt vid försäljningstillfället. Kontrollen kan göras på
skatteverkets hemsida www.skatteverket.se genom att öppna sidan ”Kontrollera köparens VAT
nummer” (skatter/moms/moms vid EU handel) eller genom att ringa skatteupplysningen telefon
0771-567 567.
När VAT nummer (Value Added Tax) ej har åberopats
Om kunden inte åberopar ett giltigt momsregistreringsnummer ska du ta ut svensk moms när du
skickar/säljer en vara till annat EU-land.
Det finns dock undantag om du säljer varor för mer än ett visst belopp, omsättningströskel, till
kunder som inte är momsregistrerade i ett annat EU-land kan du bli skattskyldig för moms i det
andra landet. Tröskelvärdet fastställs i varje medlemsland. Tröskelvärdena varierar för olika
medlemsländer men är > 34 000 EUR.
Vid inköp av varor från momsregistrerad säljare i annat EU-land, när du har åberopat
ditt momsregistreringsnummer, ska du redovisa moms på varan. Detta görs enligt samma
regler som gäller för annan moms. På Linnéuniversitetet görs denna momsredovisning av
ekonomiavdelningen vid varuinköp. En separat handledning finns för hur vi bokför EU-moms.
Vid inköp från säljare i annat EU-land som inte är näringsidkare ska moms inte beräknas
eller redovisas d v s hela beloppet blir en kostnad.
Vid försäljning av varor till någon i annat EU-land som inte är näringsidkare t ex
privatperson ska du vanligtvis redovisa moms (moms läggs på fakturan). Om det är en
begagnad vara har man möjlighet att använda vinstmarginalbeskattning.
Det finns dock ett antal specialregler för t ex Trepartshandel och Inköp från utländska
företagare i Sverige. Med Trepartshandel avses att en vara säljs mellan tre olika parter.
Reglerna är sedan olika beroende på i vilket land parterna är momsregistrerade och vart varan
transporteras. Inköp från utländska företagare i Sverige kan innebära att du ska betala momsen
vid varuinköp. Kontakta Ekonomiavdelningen om du har trepartshandel eller Inköp från
utländska företagare i Sverige.
3.4.2 Transportköp
En vara som enligt avtalet mellan säljaren och Linneuniversitet ska transporteras till oss är
omsatt i Sverige om:

Varan finns i Sverige då säljaren, köparen eller någon annan påbörjar transporten till
köparen.

Varan finns inte i Sverige då transporten påbörjas men varan monteras eller installeras
här av säljaren eller för dennes räkning.
21 (34)

Varan finns inte i Sverige då transporten påbörjas men varan importeras till landet från
en plats utanför EG av säljaren för att omsättas.

Varan finns inte i Sverige då transporten påbörjas men varan transporteras av säljaren
eller för dennes räkning från ett annat EG-land till en köpare i Sverige och

Köparen inte är skattskyldig för inköpet och värdet av säljarens sammanlagda
omsättning överstiger 320 000 kr per år, s.k. postorderhandel
3.4.3 Avhämtningsköp
Om en vara enligt avtalet mellan köpare och säljare inte ska transporteras till köparen är den
omsatt i Sverige om den finns här då den tas om hand av köparen.
Om vi är osäkra på att varan verkligen kommer att föras ut ur landet är lämpligt
tillvägagångssätt att vi fakturerar med svensk moms. När vi erhåller dokument som bevisar att
varorna har förts ut kan vi kreditera momsen.
Observera att det på fakturan måste framgå varför vi säljer varan momsfritt. Det enklaste är en
laghänvisning till EG:s sjätte direktiv, mervärdeskattedirektivet, (1977, samt ett nytt 2006) och
exempelvis ange ”intra community trade according to article 28c”.
Om köparen inte är registrerad för moms i annat EG-land anses omsättningen vara gjord i
Sverige och svensk moms skall redovisas.
Vid försäljning till privatpersoner sker beskattningen normalt i det land där säljaren finns.
3.5 Tjänster inom EU
Nya regler vid beskattning av tjänster vid utrikeshandel kom 1 januari 2010. Ytterligare
regeländringar kom 1 januari 2011 avseende undantag från huvudregeln. Dessa nya regler
innebär att tjänster mellan företag i så stor utsträckning som möjligt ska beskattas i det land där
köparen är etablerad. Tjänster mellan näringsidkare och privatpersoner ska däremot enligt
huvudregeln beskattas i det land där säljaren är etablerad. Syftet är att införliva EG-rådets
direktiv 2008/8/EG i mervärdesskattelagen (ML). Tjänster ska beskattas i omsättningslandet.
Om tjänsten är omsatt i Sverige ska den beskattas här. Om tjänsten är omsatt i ett annat EG-land
ska den beskattas där. Tjänster som är omsatta i ett land utanför EG ska inte beskattas inom EG.
Ett antal undantag finns från huvudreglerna, se ”3.5.3 Undantag från Huvudreglerna”.
Ett villkor för att du ska kunna sälja tjänster momsfritt är att köparen agerar i sin egenskap av
näringsidkare. Tjänsten får alltså inte vara avsedd enbart för privat användning.
3.5.1 Huvudregel vid försäljning och köp av tjänster till näringsidkare
Huvudregeln vid försäljning av tjänster till näringsidkare är att tjänsterna anses omsatta i det
land där köparen är etablerad när tjänsten tillhandahålls dit. Du ska inte ta ut någon moms om
köparen är en näringsidkare i ett annat land än Sverige. Etablerad anses du vara där du har ditt
säte för din ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe. Om köparen saknar säte eller
fast etableringsställe anses tjänsten omsatt där köparen bor eller vistas stadigvarande. Ett villkor
för att du ska kunna sälja tjänster momsfritt är att köparen agerar i sin egenskap av
näringsidkare. Tjänsten får alltså inte vara avsedd enbart för privat användning.
22 (34)
För att bestämma omsättningsland enligt denna huvudregel måste du avgöra
 Om köparen agerar i egenskap av näringsidkare
 Var näringsidkaren har sitt säte eller fasta etableringsställe till vilket tjänsten
tillhandahålls.
Om köparen agerar i egenskap av näringsidkare och har sitt säte utomlands ska du inte ta ut
någon svensk moms vid försäljningen.
Vid försäljning av tjänster till annat EU-land måste LNU i vissa fall lämna uppgifter till
Skatteverket om försäljningen i en periodisk sammanställning.
3.5.2 Huvudregel vid försäljning och köp av tjänster till privatpersoner
Huvudregeln vid försäljning av tjänster till någon som inte är näringsidkare är att tjänsterna
anses omsatta i det land där säljaren är etablerad. Det innebär att svensk moms ska tas ut
oavsett i vilket land köparen finns.
3.5.3 Undantag från Huvudreglerna
Det är alltså nödvändigt att först och främst bedöma vilken typ av tjänst som är aktuell för att
sedan kunna avgöra var beskattning ska ske och vem som är skattskyldig. De tjänster som
beskattas enligt särskilda regler, undantag från huvudreglerna, delas upp i följande kategorier.
- Förmedlingstjänster
- Fastighetstjänster
- Tranporttjänster (person- och varutransporter)
- Tillträde till kulturella och liknande evenemang
- Lastning och lossning
- Värdering av och arbete på vara som är lös egendom
- Restaurang- och cateringtjänster
- Korttidsuthyrning av transportmedel
- Diverse tjänster t ex reklam, reklam- och annonsering, datatjänster, information, uthyrning av
arbetskraft, elektroniska tjänster
- Tjänster som avser fartyg eller luftfartyg
- Tjänster avseende export eller viss import
Om en tjänst inte tillhör någon av dessa kategorier gäller huvudreglerna.
3.5.3.1 Tjänster avseende fastigheter t ex uthyrning av rum i hotellrörelse
Tjänster som avser fastigheter är omsatta i det land där fastigheten är belägen. Förmedling av en
tjänst som avser en viss fastighet skall anses som en tjänst avseende fastigheter. Till denna
bestämmelse hör även upplåtelse av fastighet till vilket hotellverksamhet hör. D.v.s.
hotellövernattningar är omsatta i det land där fastigheten är belägen.
3.5.3.2 Transporttjänster
En transporttjänst är omsatt i Sverige om den utförs i Sverige. En transporttjänst som utförs i
Sverige och i något annat land ska dock anses i sin helhet omsatt utomlands, om transporten
23 (34)
sker direkt till eller från utlandet. Denna bestämmelse gäller för såväl person- som
varutransporter. För varutransporter finns det dock många undantag. När vi reser utomlands är
det ingen moms på biljetten. Det spelar ingen roll om vi reser inom EU eller utanför EU, det blir
ändå ingen moms. Detta undantag gäller både näringsidkare och privatpersoner.
3.5.3.3 Tillträde till kulturella och liknande evenemang
En tjänst i form av ett tillträde till ett evenemang är omsatt inom landet om evenemanget äger
rum här oavsett vem köparen är. För att en tjänst ska räknas som ett tillträde till ett evenemang
krävs att två förutsättningar är uppfyllda; det ska vara ett evenemang av ett visst slag och det ska
vara en fråga om tillträde. Med tillträde avses rätten att närvara på ett evenemang som besökare,
publik eller deltagare i utbyte mot en biljett eller betalning.
För att tjänsterna ska omfattas ska de avse tillträde till något av följande evenemang:
 Kulturella
 Konstnärliga
 Idrottsliga
 Vetenskapliga
 Pedagogiska
 Underhålsmässiga
 Liknande tjänster
Evenemang är ett arrangemang som äger rum vid en viss tidpunkt och på en viss plats. Ett
evenemang pågår under en begränsad tid och riktar sig till allmänheten.
Exempel på evenemang:
 föreställningar, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, mässor, nöjesparker,
konserter, utställningar samt andra liknande kulturella evenemang
 idrottsevenemang såsom matcher eller tävlingar
 evenemang av pedagogiskt eller vetenskapligt slag såsom konferenser och seminarier
 evenemang av underhållningskaraktär såsom hundspannsturer och skoterturer.
Kulturella, konstnärliga eller idrottsliga evenemang
Biljettförsäljningen avser ett tillträde när försäljningen sker på ett sådant sätt att det är svårt för
säljaren att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson. Vilket det
oftast är när biljetter säljs till kulturella, konstnärliga eller idrottsliga evenemang. Samma gäller
mässor och utställningar. Vid en sådan försäljning har normalt inte säljaren tillgång till
tillräckliga uppgifter för att avgöra köparens identitet. Alla biljetter till sådana evenemang ska
därför bedömas som tillträde även om en enskild köpare går att identifiera. Vilket betyder att om
evenemanget äger rum i Sverige ska den beskattas i Sverige.
Undantag är om ett eller ett fåtal företag köper alla biljetter till ett kulturellt, konstnärligt eller
idrottsligt evenemang t.ex. till sina anställda. I sådana fall är det möjligt för säljaren att avgöra
köparens identitet och beskattningsland ska då bedömas enligt huvudregeln. Det innebär att om
evenemanget äger rum i Sverige och köparen är en beskattningsbar person är omsättningen
gjord inom landet om köparen är etablerad i Sverige och utomlands om köparen är etablerad i ett
annat land.
24 (34)
Ett deltagande som besökare på en mässa räknas som ett tillträde till ett evenemang och ska
beskattas i det land där tjänsten omsätts. En utställares deltagaravgift omfattas däremot av
huvudregeln och ska beskattas i det land där köparen är etablerad.
Pedagogiska eller vetenskapliga evenemang
Om biljettförsäljning sker på ett sådant sätt att det för säljaren är möjligt att avgöra om köparen
är en beskattningsbar person eller en privatperson avser försäljningen inte ett tillträde. Detta är
normalt fallet vid försäljning av pedagogiska och vetenskapliga tjänster men även för andra
evenemang av underhållskaraktär. Försäljning av sådana tjänster ska bedömas enligt
huvudregeln. Vilket betyder att om evenemanget äger rum i Sverige och köparen är en
beskattningsbar person är omsättningen gjord inom landet om köparen är etablerad i Sverige
och utomlands om köparen är etablerad i ett annat land.
3.5.3.4 Diverse tjänster, s.k. intellektuella tjänster
Till dessa tjänster räknas juristtjänster, konsulttjänster, reklam-och annonsering, information,
bank-och finansieringstjänster, försäkringar och uthyrning av arbetskraft. Dessa tjänster följer
huvudreglerna om försäljningen sker inom EU. Gäller då både näringsidkare och till någon som
inte är näringsidkare.
Sker försäljningen till ett land utanför EU och används utanför EU till någon som inte är
näringsidkare är tjänsten omsatt utomlands. Du ska inte ta ut någon moms, däremot kan du bli
skyldig att redovisa moms enligt det landets regler.
3.5.3.5 Digitala tjänster
Digitala tjänster är ett samlingsnamn för telekommunikations- och sändningstjänster och
elektroniska tjänster. Med elektroniska tjänster avses tjänster som säljs via internet t ex.
applikationer, tillgång till webbplatser, filmer, böcker, tidningar, programvaror och musik.
Digitala tjänster anses alltid omsatta i det land där köpare är etablerad, bosatt eller stadigvarande
vistas. Vid försäljning av en digital tjänst till någon som inte är en näringsidkare är säljaren
ansvarig för att redovisa och betala momsen i de EU-länder tjänsterna är omsatta. Är den
digitala tjänsten omsatt utanför EU måste landet kontaktas för att ta reda på hur försäljningen
ska hanteras.
3.5.3.6 Förmedlingstjänster
När en förmedlingstjänst tillhandahålls till en näringsidkare bestäms omsättningsland vanligtvis
enligt Huvudregeln. Detta gäller dock inte om omsättningen av den förmedlade varan eller
tjänsten anses som omsatt utanför EU. I sådant fall är förmedlingstjänsten omsatt utomlands
även om köparen finns i Sverige.
Vid förmedling av vara eller tjänst till någon som inte är näringsidkare måste du bedöma var
den förmedlade varan eller tjänsten är omsatt. Är varan/tjänsten omsatt utanför Sverige är
förmedlingstjänsten inte omsatt i Sverige. Det spelar alltså ingen roll i vilket land köparen finns.
25 (34)
3.5.3.7 Restaurang- och cateringtjänster
Restaurang- och catering tjänster är omsatta där tjänsterna utförs. Detta gäller oavsett om
köparen är näringsidkare eller någon som inte är näringsidkare. En restaurang i Sverige ska
alltid ta ut svensk moms oavsett vem som är köparen.
3.5.3.8 Korttidsuthyrning av transportmedel
Korttidsuthyrning av transportmedel ska beskattas i det land där du ställer transportmedlet till
kundens förfogande. Detta gäller oavsett om köparen är näringsidkare eller någon som inte är
näringsidkare. Med korttidsuthyrning avses att kunden får disponera transportmedlet högst 30
dagar. För fartyg gäller tidsgränsen 90 dagar. Varar uthyrningen längre tid gäller huvudregeln
istället.
I vissa fall ska man inte ta ut moms vid uthyrningstjänster. Det kan vara aktuellt vid skepp för
yrkesmässig sjöfart, fartyg för bogsering samt flygplan för yrkesmässig person-eller
godstransport.
4 Handel med länder utanför EU
4.1 Inköp av varor från länder utanför EU (3:e land), IMPORT
Från och med den 1 januari 2015 ska alla som är momsregistrerade redovisa och betala moms
vid import till Skatteverket i stället för Tullverket. Även om importen sker genom ombud är det
den skattskyldige som ska redovisa och betala in momsen (införselmoms).
Om du köper en vara från en säljare i tredje land och varan/varorna transporteras till Sverige ska
leverantörsfakturan inte innehålla någon moms. Dock ska vi betala importmoms. Skattesatsen är
densamma som vid motsvarande omsättning inom landet.
Underlaget för momsberäkningen tillhandahålls av Tullverket. Importmomsen redovisas i
skattedeklarationen och betalas in tillsammans med den utgående momsen. Linnéuniversitetet
har kompensationsrätt för ingående moms med samma belopp.
Tullärenden för universitetet handläggs på Linnéuniversitetet av respektive
institution/avdelning. Har du frågor kring importmoms ska du vända dig till Tullverket.
4.2 Inköp av tjänster från länder utanför EU (3:e land) ), IMPORT
Om det ska vara svensk moms eller inte beror på tjänstens karaktär och om den säljs till en
näringsidkare eller till en privatperson. Huvudregeln är att en tjänst ska beskattas i det land där
köparen är etablerad om köparen är en näringsidkare och i det land som säljaren är etablerad i
när köparen inte är en näringsidkare. Undantag från huvudregeln gäller för samma typer av
tjänster som vid handel med tjänster inom EU t ex kulturella-, pedagogiska-, restaurangtjänster, persontransporter. Inköp av tjänster följer samma regler för tredje land som för land
inom EU.
26 (34)
4.3 Försäljning av varor till länder utanför EU (3:e land), EXPORT
Försäljning av varor till länder utanför EU benämns export och denna försäljning ska inte
påföras moms oavsett om vi säljer till en privatperson eller näringsidkare. Istället påförs troligen
införselmoms då varan passerar gränsen. Även vid denna försäljning måste vi ange anledningen
till varför vi inte debiterar moms på försäljningen, se ”1.61.4 Uppgifter som alltid ska framgå på
en faktura som avser handel med andra länder”.
Observera att det är platsen för tillhandahållandet som avgör om det är export eller inte. Enbart
det faktum att köparen är ett utländskt företag i ett 3:e land innebär inte med automatik att det är
en exportförsäljning. Tillhandahållandet måste ske utomlands.
4.4 Försäljning av tjänster till länder utanför EU (3:e land), EXPORT
Försäljning av tjänster till näringsidkare i tredje land följer samma regler som försäljning av
tjänster till näringsidkare i länder inom EU. Huvudregeln är att tjänsten är omsatt i det land där
köparen är etablerad. Undantag från huvudregeln se 3.5.3. Vid försäljning av tjänster till någon
som inte är näringsidkare är att tjänsten anses omsatt i det land där säljaren är etablerad.
Undantagen är de samma som för näringsidkare förutom när det gäller Diverse övriga tjänster
s.k. intellektuella tjänster. När försäljning av dessa tjänster sker till land utanför EU till någon
som inte är näringsidkare är tjänsten omsatt utomlands. Det krävs dock att tjänsten används
utanför EU. Dessutom kan LNU bli skyldig att redovisa moms enligt det landets regler.
Även vid denna försäljning måste vi ange anledningen till varför vi inte debiterar moms på
försäljningen, se ”1.61.4 Uppgifter som alltid ska framgå på en faktura som avser handel med
andra länder”.
5 Återbetalning av moms inom EG
Möjlighet finns att begära återbetalning av feldebiterad utländsk moms inom EG. Kontakta
ekonomiavdelningen om detta är aktuellt. Ett nytt system för återbetalning av moms inom EU
träder i kraft fr.o.m. 2010. Den som vill ansöka om återbetalning av moms från ett annat EUland ska använda Skatteverkets e-tjänst "Momsåterbetalning inom EU".
6 Schablonfördelning Moms
Statliga myndigheter gör en årlig schablonfördelning av ingående moms i momspliktig
respektive icke momspliktig verksamhet. Den görs enligt följande;
Sveriges medlemsavgift till EU består av flera delar som beräknas på flera olika sätt. En
betydande del av avgiften baseras på landets samlade mervärdesskatt. Statliga myndigheter har,
jämfört med andra juridiska personer, en särskild ordning för hantering av mervärdesskatt. Den
utgående mervärdesskatten betalas till den lokala skattemyndigheten medan den ingående
mervärdesskatten rekvireras från ett särskilt skattekontor inom Riksskatteverket. Denna
särskilda ordning för hantering av mervärdesskatt föranleder Finansdepartementet att, inför
beräkning av den mervärdesskattebaserade EU-avgiften, göra korrigeringar utifrån
myndigheternas redovisade ingående mervärdesskatt i mervärdesskattepliktig verksamhet.
27 (34)
Myndigheterna skall därför, enligt överenskommelse med EU, fr.o.m. räkenskapsåret 1999
fördela sin ingående mervärdesskatt på mervärdesskattepliktig respektive icke
mervärdesskattepliktig verksamhet. För de statliga myndigheter som inte på ett enkelt sätt kan
skilja dessa verksamheter åt, har ESV och Finansdepartementet kommit överens om att en
schablonberäkning kan göras.
Ingående mervärdesskatt kan då löpande under året bokföras i debet S1541 Ingående
mervärdesskatt, för att vid upprättande av mervärdesskatterekvisition omföras via kredit S1544
Avräkningskonto till debet S1550 Mervärdesskattefordran utan att S1541 berörs. På så sätt
finns, vid årets slut, ett debetsaldo på S1541 som motsvarar hela årets ingående mervärdesskatt.
Det är detta saldo, som med hjälp av schablonberäkningen skall fördelas mellan S1541 och
S1542.
1. Faktura inkommer
2. Rekvisition av ingående
mervärdesskatt upprättas
3. Betalning från RSV
Debet S1541 Ingående mervärdesskatt
(Kredit S2581 Leverantörsskulder)
(Debet S5xxx Driftkostnader)
Kredit S1544 Avräkningskonto
Debet S1550 Mervärdesskattefordran
Kredit S1550 Mervärdesskattefordran
(Debet postgiro)
Schablonberäkningen som ger fördelningsnyckeln mellan dessa S-koder går till så att de
mervärdes-skattepliktiga intäkterna ställs i relation till myndighetens totala intäkter. Den totala
ingående mervärdesskatten fördelas sedan mellan S1541 och S1542 enligt denna framräknade
fördelningsnyckel. Myndighetens mervärdesskattepliktiga intäkter finns normalt på S-koderna
31X2. Observera att alla intäkter på dessa S-koder inte är mervärdesskattepliktiga och därmed
inte ska tas med i beräkningen.
Exempel:
RESULTATRÄKNING
Intäkter av anslag
2000
Intäkter av avgifter och 300 Därav icke statliga 150
andra ersättningar
Intäkter av bidrag
1000
Finansiella intäkter
200
Summa intäkter
3500
Schablonberäkning:
1. Räkna ut fördelningsnyckeln:
2. Hämta saldot på S1541 Ingående mervärdesskatt
(icke momspliktig verksamhet): 450
3. Multiplicera saldot med fördelningsnyckeln:
4. Gör omföringen:
Momspliktiga intäkter/totala intäkter 150 / 3500
= 4,3%
0,043 * 450 = 19
Kredit S1541 Ingående mervärdesskatt (icke
momspliktig verksamhet) 19
Debet S1542 Ingående mervärdesskatt
(momspliktig verksamhet) 19
28 (34)
Var hundrade miljon vi felbokar, påverkar EU-avgiften med 5 miljoner!
¹ Enligt 2§ Förordning (1993:529) om myndigheters hantering av ingående
mervärdesskatt
² Exklusive eventuell ingående mervärdesskatt härrörande från transfereringsavsnittet
(På grund av att den redovisade ingående mervärdeskatten utgör ett underlag för beräkning av
Sveriges EU-avgift, måste den fördelas på ingående mervärdeskatt som avser momspliktig
respektive icke-momspliktig verksamhet. Denna fördelning görs en gång per år i samband med
årsbokslut. Fördelningen kan göras enligt den schablonmetod som ESV meddelar. Baskonto
1541 används endast för detta ändamål.)
Utg. mervärdeskatt på inköp där myndigheten är mervärdeskatteskyldig
(För både varor och tjänster gäller under vissa omständigheter omvänd skatt skyldighet för
moms s.k. förvärvsbeskattning. Det innebär att det är köparen istället för säljaren som blir
skyldig att redovisa och betala in utgående mervärdeskatt till Skatteverket. Samtidigt har
köparen oftast kompensationsrätt för ingående moms med motsvarande belopp. Detta gäller vid
inköp av varor och tjänster från utlandet och inköp av byggtjänster inom Sverige.)
Linnéuniversitetet bokför löpande på 1542 istället för 1541. När schablonfördelning ska göras är
det därför beloppet för momsfri verksamhet som förs om från 1542 till 1541.
7 Lathund för Momshantering i Linneuniversitet
7.1 Lathund Inköp av varor och tjänster
Statliga myndigheter har inte avdragsrätt för ingående moms. Istället har vi kompensationsrätt
vilket innebär att vi kan rekvirera ingående momsen. Kompensationsrätten gäller endast svensk
moms. Finns utländsk moms på fakturan blir detta en kostnad.
7.1.1 Lathund Inköp inom Sverige
Huvudmomssatsen är 25 % undantag är bland annat nedanstående varor och tjänster.
TYP AV INKÖP
Annonsering i momsfria medlemstidningar
Böcker och tidskrifter
Upptryckta kompendier
Resor (taxi, buss, flyg och tåg)
Entrébiljetter, konserter, biblioteks- och
museiverksamhet
Livsmedel
Logi hotell
Inköp av ny bil
Hyra av bil/hyresdelen, exkl. bensinkostnad
Bensinkostnaden i samband med bilhyra
BESKATTNING (MOMS)
Momsfritt
6%
6%
6%
6%
12 %
12 %
Momsen får ej dras av, utan blir en kostnad
50 % av momsen får dras av
Hela momsen är avdragsgill, 25 %
29 (34)
TYP AV INKÖP
BESKATTNING (MOMS)
25 % moms, ska ses som en separat tjänst
och inte som ett led i utbildningen
12 % moms
Försäljning av kopieringskort till studenter
Serveringstjänster exkl. vin, öl eller
starksprit
Serveringstjänster av vin, öl eller starksprit
Ersättning för företagsförlagd praktik för
studenter t ex lärarstudenter, sjukvårdspraktik
25 % moms
Momsfritt, ingår som ett led i momsfri
utbildning
Vid inköp från privatperson kan vi inte dra av moms.
7.1.2 Lathund Inköp från länder inom EU
För beskattning av varor gäller samma regler som tidigare. Varuinköp från annat EG-land kan
göras momsfritt om du uppger sitt momsregistreringsnummer till säljaren. Då ska köparen
beräkna EU-moms på varuvärdet och redovisa den. Denna form av omvänd skattskyldighet
kallas ofta gemenskapsinternt förvärv. För den moms som du själv har beräknat har du
avdragsrätt för enligt samma regler som gäller för annan moms. Denna hantering av EU-moms
sköts centralt i EFH-flödet av ekonomiavdelningen på Linnéuniversitet.
Leverantörsfaktura avseende inköp av varor från annat EU-land ska ej innehålla moms. Vårt
VAT nummer ska lämnas vid varubeställning och finnas angiven på leverantörsfakturan. Även
vid inköp av varor och tjänster från utomstatlig leverantör måste myndigheter vid bokföringen
skilja på om varan/tjänsten köps från Sverige, annat EG-land eller land utanför EG. Har du inte
uppgifter om företagets VAT nummer eller företaget inte har ett giltigt VAT nummer ska du
lägga svensk moms på fakturan vid försäljning.
Om utländsk moms har debiterats i en faktura från utländsk leverantör får den inte rekvireras
från Skatteverket, den blir en kostnad för LNU. Kompensationsrätt gäller endast för moms som
påförts enligt reglerna i den svenska mervärdeskattelagen. Utländsk moms som debiterats i en
faktura måste därför kostnadsföras.
Om du köper en tjänst eller vara av en utländsk företagare som är skattskyldig i Sverige
(svenskt VAT nummer) får du en faktura med svensk moms.
TYP AV INKÖP FRÅN FÖRETAG
INOM EU
BESKATTNING (MOMS)
Inköp av varor
Beskattas i Sverige (EU-moms)
Enl. svenska momssatser
Annonsering utomlands (intellektuell
Beskattas i Sverige 25 % moms (EU-moms)
tjänst)
Inköp av böcker och tidskrifter
Beskattas i Sverige 6 % moms (EU-moms)
Datasökningar (intellektuell tjänst)
Beskattas i Sverige 25 % moms (EU-moms)
Hotell- och resekostnader i annat EUland
Konferenser som tillhandahålls/omsätts i
annat EU-land (kulturell tjänst)
Beskattas utomlands
Beskattas i Sverige 25 % moms (EU-moms)
30 (34)
TYP AV INKÖP FRÅN FÖRETAG
INOM EU
Konferenser som tillhandahålls/omsätts i
Sverige (kulturell tjänst)
Köp av konsult (intellektuell tjänst)
Lab analyser som utförs i annat EU-land
BESKATTNING (MOMS)
Beskattas i Sverige 25 % moms (EU-moms)
Beskattas i Sverige 25 % moms (EU-moms)
Beskattas i Sverige 25 % moms (EU-moms)
(intellektuell tjänst)
Licenskostnader (typ av rättighet)
ADB tjänster (intellektuell tjänst)
Beskattas i Sverige 25 % moms (EU-moms)
Beskattas i Sverige 25 % moms (EU-moms)
Inköp av ”momsfri utbildning” (berättigar
till studiestöd, utbildaren har ansvaret) och
utbildningen tillhandahålls i Sverige
Momsfritt
(kulturell tjänst)
Inköp av ”momspliktig utbildning” som
tillhandahålls i Sverige, utbildning
Beskattas i Sverige 25 % moms (EU-moms)
(kulturell tjänst)
Inköp av ”momspliktig utbildning” som
tillhandahålls i annat EU-land, utbildning
Momsfritt
(kulturell tjänst)
Vid inköp från privatperson kan vi inte dra av moms.
7.1.3 Lathund Inköp från länder utanför EU (IMPORT)
Vid inköp av varor från tredje land, land utanför EG:s mervärdeskatteområde, ska fakturan inte
innehålla någon moms. Om varan inte är undantagen från skatteplikt ska den som är tullskyldig
enligt tullagen betala importmoms till Tullverket. Importmomsen framgår av tullräkningen från
Tullverket och myndigheter har rätt till kompensation för ingående moms med motsvarande
belopp. Du måste dock hantera momsen med hänsyn till det datum som står på tullfakturan
annars riskerar du skattetillägg. Du kan inte dra ingående momsen direkt om det står ett datum
längre fram i tiden på fakturan. Detta är ett problem för oss eftersom vi har ett elektroniskt flöde
där vi normalt drar momsen i samband med att fakturan skannas in. Se 5 kap § 16 - 17 i
momslagen.
TYP AV INKÖP FRÅN FÖRETAG I
ANNAT LAND, EJ EU
Inköp av varor, t ex böcker och tidskrifter
BESKATTNING (MOMS)
Annonsering utomlands (intellektuell tjänst)
Datasökningar (intellektuell tjänst)
Hotell- och resekostnader
Konferenser som tillhandahålls/omsätts i
annat land (kulturell tjänst)
Köp av konsult (intellektuell tjänst)
Lab analyser som utförs i annat land
Beskattas i Sverige
Beskattas i Sverige
Beskattas utomlands
Beskattas i Sverige
Eventuell moms debiteras via Tullverket
Beskattas i Sverige
Beskattas i Sverige
(intellektuell tjänst)
Licenskostnader (typ av rättighet)
Beskattas i Sverige
31 (34)
TYP AV INKÖP FRÅN FÖRETAG I
ANNAT LAND, EJ EU
ADB tjänster (intellektuell tjänst)
Inköp av momspliktig utbildning som
tillhandahålls i annat land, utbildning
BESKATTNING (MOMS)
Beskattas i Sverige
Beskattas i Sverige
(kulturell tjänst)
7.2 Lathund Försäljning av varor och tjänster
När vi säljer momsfritt till andra länder pg av att köparen åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT) ska både köparens och säljarens momsregistreringsnummer anges på
fakturan. Dessutom ska en förklaringstext finnas med på fakturan, se ”1.6.1Fakturans innehåll
och texter” i denna handledning. Särskilda baskonton har lagts upp för dessa intäkter.
Momsregistreringsnumren tillhör de uppgifter som ska lämnas till skatteverket i Periodisk
sammanställning.
7.2.1 Lathund Försäljning inom Sverige
Mellan statliga myndigheter ska moms ej läggas på fakturan. Undantaget för moms gäller inte
de statliga affärsverken Statens Järnvägar, Sjöfartsverket, Svensk Kraftnät samt Luftfartsverket.
Nedanstående exempel avser icke statlig försäljning.
TYP AV FÖRSÄLJNING INOM SVERIGE
Varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i en
momsfri utbildning t ex kompendier
Utbildning som ligger utanför ramen för den
ordinarie utbildningen (rätt till studiemedel), se
definitionen av utbildning
Bidrag (kräver ingen motprestation) från såväl statlig
som icke statlig finansiär
Konferenser som vi genomför i Sverige
Fakturering av lönekostnader
Tryckning av medlemsblad och
Personaltidningar till organisationer
Annonsering i momsfria medlemsblad
Böcker, kompendier
Kompendier som ingår i momsfri utbildning
KÖPARE
Företag,
privatperson,
organisationer
Företag,
privatperson,
organisationer
Företag,
privatperson,
organisationer
Företag,
privatperson,
organisationer
Företag,
privatperson,
organisationer
Organisationer
organisationer
Företag,
privatperson,
organisationer
Studenter
BESKATTNING (MOMS)
Momsfritt
Momspliktig, 25 % moms
Momsfritt
(Momskompensationen är
borttagen fr.o.m. 2009-01-01)
Momspliktig, 25 % moms
Momspliktig, 25 % moms
Momsfritt om det ges ut av en
organisation och är avsett för
anslutna medlemmar.
Utkommer minst 4 ggr/år och
har ett huvudsakligt syfte att
sprida information om
organisationen
Momsfritt
Momspliktig, 6 % moms
Momsfritt
32 (34)
TYP AV FÖRSÄLJNING INOM SVERIGE
Broscher till sjuksköterskor
Kopieringskort
Kopior på allmänna handlingar enligt 15§
avgiftsförordningen
Studieavgifter avseende momsfri utbildning
KÖPARE
studenter
studenter
Företag/privatperso
n/
organisation
Studenter från
tredje land/ EJ EU
BESKATTNING (MOMS)
Momsfritt
Momspliktig, 25 % moms
Momsfritt, ingår i
myndighetsutövning
Momsfritt, omfattas av
högskolelagen
7.2.2 Lathund Försäljning till land inom EU
När vi säljer momsfritt till andra länder pg av att köparen åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT) ska både köparens och säljarens momsregistreringsnummer anges på
fakturan. Dessutom ska en förklaringstext finnas med på fakturan, se ”1.6.1 Fakturans innehåll
och texter”. Särskilda baskonton har lagts upp för dessa intäkter. Momsregistreringsnumren
tillhör de uppgifter som ska lämnas till skatteverket i Periodisk sammanställning.
Följande villkor måste vara uppfyllda för att du ska kunna sälja varor till annat EG-land utan
moms:

Köparen måste vara registrerad till moms i ett annat EG-land, ha ett giltigt
momsregisteringsnummer vid försäljningstillfället och åberopa sitt
momsregistreringsnummer.

Varan måste transporteras från Sverige till ett annat EG-land.
Du måste veta att köparen verkligen är registrerad till moms i ett annat EG-land än Sverige och
att momsregistreringsnumret är giltigt vid försäljningen innan du säljer utan svensk moms.
Det gör du genom att kontrollera kundens VAT-nummer. Har du sålt en vara utan svensk moms
och det senare visar sig att köparen inte varit registrerad till moms i ett annat EG-land, kan du
bli skyldig att betala svensk moms till staten. Du riskerar också att få betala skattetillägg.
Du måste alltid kontrollera köparens VAT-nummer inför varje försäljning. På skatteverkets
hemsida kan du kontrollera om ett nummer är giltigt. Sökvägen till denna sida på Skatteverket
är; www.skatteverket.se Välj fliken företag & organisationer, välj sedan ”moms” och ”moms
vid handel med EU-länder” i vänstra fältet. Till höger under ”Övrigt” finns då ”Kontrollera
köparens momsregistreringsnummer”. Du kan också ringa Skatteverket telefon 0771-567 567
för att få ett VAT-nummer kontrollerat. Telefonnumret är ett gemensamt nummer för
skatteupplysningar från alla skattekontor.
Vid försäljning av varor till privatperson inom EG-land ska alltid moms läggas på fakturan.
TYP AV FÖRSÄLJNING TILL EU-LAND
Varuförsäljning då varan transporteras till annat
EU-land t ex böcker, kompendier
Varuförsäljning då varan transporteras till annat
EU-land, t ex böcker, kompendier
Konferenser som vi genomför i Sverige (kulturell
tjänst)
Konferenser som vi genomför i Sverige (kulturell
tjänst)
KÖPARE
Företag med giltigt
VAT nummer
Företag utan giltigt
VAT nummer,
Privatpersoner
Företag med giltigt
VAT nummer
Privatperson
BESKATTNING (MOMS)
Momsfritt
Momspliktig 6 %, 12 % eller
25 % moms, samma skattesats
som vid fsg inom Sverige
Momsfritt
Momspliktig, 25 % moms
33 (34)
TYP AV FÖRSÄLJNING TILL EU-LAND
Utbildning som vi genomför i Sverige t ex
uppdragsutbildning (kulturell tjänst)
Digitala tjänster
Digitala tjänster
KÖPARE
Företag med giltigt
VAT nummer,
Privatperson
Företag med giltigt
VAT nummer
Privatperson
Uppdragsforskning
Företag med giltigt
VAT nummer
Konsulttjänster (intellektuell tjänst)
Företag med giltigt
VAT nummer
BESKATTNING (MOMS)
Momspliktig, 25 % moms
Momsfritt
Momsfritt, säljaren ansvarar för
redovisning och betalning av
moms i de land där tjänsten är
omsatt
Momsfritt
Momsfritt
7.2.3 Lathund Försäljning till land utanför EU (EXPORT)
Försäljning av varor till länder utanför EU, tredje land, är Exportförsäljning. D v s leveransen av
varan sker utanför EG:s mervärdeskatteområde. Exportförsäljning till näringsidkare är
undantagen från skatteplikt, men måste kunna styrkas. Du måste kunna visa/göra sannolikt att
varan har levererats till en plats utanför EU. Kan styrkas via speditions- och frakthandlingar.
Dessutom ska en förklaringstext finnas med på fakturan, se ”1.6.1Fakturans innehåll och texter”
i denna handledning.
TYP AV FÖRSÄLJNING TILL LAND
UTANFÖR EU
Försäljning av böcker då varan transporteras till annat
land
Försäljning av böcker då varan transporteras till annat
land, skickas till annat land a)
Konferenser som vi genomför i Sverige
KÖPARE
BESKATTNING (MOMS)
Företag
Momsfritt
Privatperson
Momsfritt
Företag med giltigt
VAT nummer
Privatperson
Företag
Momsfritt
Konferenser som vi genomför i Sverige
Momspliktig, 25 % moms
Utbildning som vi genomför i Sverige t ex
Momsfritt
uppdragsutbildning (enligt huvudregel)
Utbildning som vi genomför i Sverige t ex
Privatperson
Momspliktig, 25 % moms
uppdragsutbildning (aktivitet ej evenemang)
Försäljning av ADB-tjänster, konsulttjänster
Företag
Momsfritt
Försäljning av ADB-tjänster, konsulttjänster
Privatperson
Momspliktig, 25 % moms
Utbildningen, uppdragsforskning som vi genomför
Företag
Momsfritt
utomlands (utbildningsuppdrag, kap 5 § 11
momslagen, huvudregel gäller pedagogisk aktivitet)
a) Svensk moms om de hämtas här. Norge och Åland => under 1 000 kr exkl. moms ses ej
som export och svensk moms ska läggas på.
8. Kontaktpersoner på Linnéuniversitetet vid momsfrågor
Kontaktpersoner vid momsfrågor är Jenny Stensson, finns på ekonomiavdelningen i Kalmar,
ank. 6058, e-mail; [email protected] samt Joakim Karlsson, finns på ekonomiavdelningen i
Växjö, ank. 8509, e-mail: [email protected]
34 (34)
Download