Internationell studentmobilitet i Stockholm 2015/2016

advertisement
Internationell studentmobilitet
i Stockholm 2015/2016
Staf, mars 2017
Brita Lundström, Fil. Dr
Stockholms Akademiska Forum
Valhallavägen 79
114 28 Stockholm
www.staforum.se
2
Internationell studentmobilitet i Stockholm 2015/2016
Drygt 9 000 internationella studenter studerade vid Stockholms lärosäten under läsåret 2015/2016.
Det var en ökning med inte mindre än 12 % jämfört med föregående år. Efter studieavgifternas
införande minskade inflödet av internationella studenter under flera år men läsåret 2014/2015
skedde ett trendbrott då antalet återigen ökade något. Det senaste årets rejäla ökning med 12 %
fler internationella studenter innebär också det högsta antalet internationella studenter på 5 år.
Fler betalande studenter
föregående år. Förändringen beror dels på ett ökat
antal inresande studenter, dels på ett minskat antal
studenter totalt vid lärosätena.
Det var framförallt antalet freemover-studenter som
ökade i antal under läsåret 2015/2016. Jämfört med
föregående år ökade antalet freemover-studenter
med 15 %. Antalet utbytesstudenter ökade också
något men har legat på en relativt jämn nivå (runt
2 000-3 000 studenter) under de senaste 10 åren. Av
freemover-studenterna var det också framförallt de
betalande studenterna från tredje land som ökade.
Läsåret 2014/2015 var det totalt 795 betalande studenter vid Stockholms lärosäten. Läsåret 2015/2016
var det 1 138 betalande studenter, vilket är en ökning med 43 %.
Flest från Tyskland, Finland och Kina
Flest inresande studenter kom från Tyskland
(755 st), Finland (746) och Kina (667) följt av Frankrike (430). Från Finland och Kina var den
övervägande delen freemover-studenter. Från Tyskland och Frankrike var majoriteten av de inresande
studenterna utbytesstudenter. Efter de fyra länderna
varifrån flest antal inresande studenter kom följer
Italien (294 st), Indien (276), Grekland (259), Spanien (258), USA (230) och Nederländerna (223).
Den kraftiga minskning som setts av inresande studenter från Frankrike under de senaste åren tycks ha
avstannat och antalet ligger på samma nivå som året
innan. De länder som har ökat mest i antal inresande
studenter är Kina och Indien med omkring 100
studenter fler vardera. Sammantaget kom de inresande studenterna från minst 66 olika länder.
Störst antal vid SU och KTH
Stockholms universitet med 3 662 inresande studenter och KTH med 2 903 inresande studenter var
de två universitet som tog emot absolut störst antal
internationella studenter i Stockholm. Sett till andelar var det i stället de konstnärliga högskolorna
Kungl. Musikhögskolan (33 %), Kungl. Konsthögskolan (26 %) och Stockholms konstnärliga högskola (24 %) tillsammans med Handelshögskolan i
Stockholm (25 %) som hade flest inresande studenter. Den totala andelen internationella studenter
i Stockholm låg på 10 % vilket var något högre än
Finländare vid SU och kineser vid KTH
Vid Stockholms universitet och Karolinska
Institutet var de största enskilda grupperna bland
internationella studenter finländare. Vid KTH var
1
istället kineser den största enskilda gruppen. Vid
Södertörns högskola kom däremot den största
enskilda gruppen från Bangladesh tätt följt av
Finland.
dock en svag minskning (-3 %) jämfört med föregående läsår. Det var framförallt USA och Storbritannien som lockade studenter från Stockholm
men också Polen och Australien drog studenter.
Frånsett rena språkkurser så var det främst utländska läkarutbildningar som attraherade svenska
studenter. Inte mindre än 672 personer från Stockholms län hade studiemedel för att läsa läkarprogram utomlands under läsåret 2015/2016. Läkarutbildningar i Polen, Rumänien, Ungern och
Tjeckien framträder särskilt. Även olika utländska
ekonomiprogram hade högt antal studenter från
Stockholms län. Ett av de enskilda universitet som
stack ut inom ekonomiområdet var Copenhagen
Business School.
Flest utresande till USA och Frankrike
För studenter från Stockholms lärosäten var det
universitet i USA och Frankrike som var de populäraste destinationerna för utbytesperioder under
läsåret 2015/2016. Dessa länder följdes av Storbritannien, Kina, Australien, Singapore, Spanien,
Tyskland, Italien och Nederländerna. Totalt reste
studenter till 56 olika länder. Sammantaget reste
1 821 studenter från Stockholms lärosäten som
utbytesstudenter vilket var ett i stort sett oförändrat
antal jämfört med läsåret 2014/2015. Stockholms
universitet (658 st) och KTH (585) hade flest
utresande studenter följt av Handelshögskolan i
Stockholm som hade 200 utresande studenter.
Stor andel freemover-studenter
I en jämförelse med hela Sverige så utgör de inresande studenterna som kommer till Stockholms
lärosäten 26 % av det totala antalet som kommer till
landet. Totalt i Sverige består de inresande studenterna av 40 % utbytesstudenter och 60 % freemover-studenter. I Stockholm skiljer sig förhållandet något, med 33 % utbytesstudenter och 67 %
freemover-studenter.
Många utlandsstuderande från Stockholm
Även om antalet utresande studenter från
Stockholms lärosäten var relativt lågt så studerar
ändå många från Stockholms län utomlands. Statistik från Centrala Studiestödsnämnden visar att
5 389 personer från Stockholms län hade studiemedel från CSN för utlandsstudier (utbytesstudenter borträknat) under läsåret 2015/2016. Det är
2
Internationell studentmobilitet
2015/2016
Internationell
studentmobilitet
Inresande
studenter
Utbytesstudenter
Utresande
studenter
Freemoverstudenter
Betalande
Ej betalande
Utbytesstudenter
Freemoverstudenter
Språkkursstudenter
Antal inresande studenter 2015/2016
9093
(+12%)
6108 freemovers+2985 utbytes
Inresande studenter 2006-2016
12000
10000
8000
6000
SU
KTH
HHS
SH
KMH
SKH
Konst
fack
Övriga
4000
2000
0
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
Utbytesstudenter
2011/2012
Freemover
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Antal inresande studenter per lärosäte
SU
KTH
KI
HHS
SH
KMH
Konst
fack
SKH
Övriga
Andel inresande studenter per lärosäte
KMH
KKH
HHS
SKH
KTH
Konstfack
Sthlm
KI
SU
Inresande studenter från (minst) 66 olika länder
Fördelning per världsdel inresande studenter
Afrika
3%
Sydamerika
1%
Oceanien
2%
Nordamerika
5%
Asien
26%
EES-länder
60%
Övriga Europa
3%
Inresande studenter 10-i-topp
Tyskland
Finland
Kina
Frankrike
Italien
Indien
Grekland
Spanien
USA
Inresande studenter 20-i-topp
Tyskland
755
Finland
(+7 %)
Pakistan
214 (+16 %)
746 (+15 %)
Storbritannien
204
Kina
667 (+24 %)
Bangladesh
173 (-14 %)
Frankrike
430
(-1 %)
Singapore
146 (+10 %)
Italien
294
(+8 %)
Iran
143 (+15 %)
Indien
276 (+51 %)
Schweiz
133 (+10 %)
Grekland
259
Norge
130
(-4 %)
Spanien
258 (+18 %)
Australien
116
(-3 %)
USA
230
Österrike
103 (+12 %)
Nederländerna
223 (+15 %)
(+1 %)
(-2 %)
Polen
(+9 %)
97 (-16 %)
Nederländerna
Förändring inresande studenter
900
800
700
Tyskland
Finland
600
Kina
Frankrike
500
400
300
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Antal inresande nybörjare 2015/2016
5550
(+14%)
2613 freemovers+2937 utbytes
2015/2016
Inresande nybörjare 10-i-topp
Tyskland
Kina
Frankrike
Finland
Italien
Spanien
Nederländerna
USA
Indien
Inresande nybörjare 20-i-topp
Tyskland
537 (+15 %)
Singapore
144
Kina
403
(-32 %)
Schweiz
119 (+13 %)
Frankrike
327
(-3 %)
Australien
105
(-3 %)
Finland
263 (+17 %)
Grekland
82
(-5 %)
Italien
204 (+11 %)
Österrike
80 (+21 %)
Spanien
193 (+24 %)
Kanada
61 (+15 %)
Nederländerna
188 (+25 %)
Danmark
55
USA
181
Brasilien
50 (+56 %)
Indien
158 (+41 %)
Norge
48
(-4 %)
Storbritannien
146
Japan
48
(-17 %)
(+3 %)
(+9 %)
(+9 %)
(-25 %)
Storbritannien
Antal utresande utbytesstudenter 2015/2016
1821
(+1%)
Utresande utbytesstudenter till 56 olika länder
Destinationer 10-i-topp
USA
Frankrike Storbritannien Australien
Kina
Singapore
Spanien
Tyskland
Fördelning per världsdel utresande studenter
Afrika
3%
Sydamerika
2%
Oceanien
7%
Nordamerika
12%
EES
48%
Asien
24%
Övriga Europa
4%
Italien
Nederländerna
Fördelning per lärosäte utresande studenter
SU
KTH
HHS
KI
SH
Antal utresande freemover-studenter 2015/2016
5389
(-3 %)
Stockholms län
RKH
Övriga
Destinationer 10-i-topp
USA
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Storbritannien
Polen
Australien
Danmark
Utbildningar
Lettland
Tyskland
Spanien
Nederländerna Frankrike
Studiedestinationer
Internationell
studentmobilitet
Inresande studenter
Utresande studenter
9093
7494
Utbytesstudenter
2985 (33 %)
Freemover-studenter
6108 (67 %)
Betalande
1138 (19 %)
Ej betalande
4970 (81 %)
Utbytesstudenter
1821 (24%)
Freemover-studenter
5389 (72%)
Språkkursstudenter
284 (4%)
Källor:
Universitets- och högskoleregistret
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Centrala Studiestödsnämnden (CSN)
Statistiska Centralbyrån (SCB)
Förkortningar:
HHS – Handelshögskolan i Stockholm
KI – Karolinska Institutet
KKH – Kungl. Konsthögskolan
KMH – Kungl. Musikhögskolan
KTH – Kungl. Tekniska högskolan
RKH – Röda Korsets Högskola
SH – Södertörns högskola
SKH – Stockholms konstnärliga högskola
SU – Stockholms universitet
Download