IM 210 RF

advertisement
"RUKSANVISNING
IM 210 RF
IM 210 RF
Bäste Cylindakund!
Tack för att du valt Cylindas mikrovågsugn.
En mikrovågsugn med finesser och ny teknik
som gör den enkel att använda.
Ett flertal funktioner och program gör din matlagning roligare.
För att få största möjliga nytta av din nya mikrovågsugn
rekommenderar vi dig att läsa igenom
bruksanvisningen innan du börjar använda den.
Vidstående symbol på produkten eller emballaget anger att den inte får hanteras
som hushållsavfall. Den ska istället lämnas in för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att försäkra sig om att produkter hanteras på rätt
sätt bidrar vi till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå om produkter kasseras som vanligt avfall.
För ytterligare information om återvinning kontakta dina lokala myndigheter, ditt
sophämtningsföretag eller återförsäljaren av mikrovågsugnen.
IM 210 RF
1
VIKTIGT ATT VETA om Mikrovågor
Mikrovågsugnar använder sig av elektromagnetiska vågor.
Elektromagnetiska vågor finns överallt i vår miljö som t ex radiovågor, ljus eller
infraröda strålar.
Frekvensområdet för elektromagnetiska vågor i mikrovågsugnar är inom 2450 MHz bandet och dess egenskaper är:
• de reflekteras av metaller
• de går igenom allt annat material
• de absorberas av vatten, fett och socker.
När mat utsätts för mikrovågor börjar molekylerna i livsmedlet vibrera vilket i sin
tur leder till värme.
Mikrovågor tränger ner ca 2,5 cm i livsmedel. Kärnan i tjockare maträtter blir ändå
uppvärmda genom att värmen leds inåt på samma sätt som vid vanlig tillagning i ugn eller på spis.
2
Tillagad mat i mikrovågsugn är inte farligt och tekniken är enkel att förstå.
IM 210 RF
Innehåll
Kap Innehåll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sida
Viktigt att veta
INNEHÅLL
anvisningar för kasserat
Emballage
Emballaget
PACKA UPP
INKOPPLING OCH MONTERING
Elektrisk installation
Montering
SÄKERHET VID ANVÄNDNING
mikrons DELAR OCH TILLBEHÖR
DEN ROTERANDE TALLRIKEN
KONTROLLPANELEN
Displayen
INNAN ANVÄNDNING
Ställa in tiden
Ändra inställd tid
Tona ner ljuset i displayen
Stänga av den roterande tallriken
Barnlås
Alarmklocka
2 8.
3 9.
4 4 4 4 10.
4 4 5 6 11.
6 7 12.
7 13.
8 8 8 8 8 8 8 14.
15.
ANVÄNDNING
Gäller vid alla funktioner
EFFEKT, VÄRMESTYRKA
Snabbprogrammering
Varmhållning av tillagad mat
Värmestyrkor för olika mat AUTOMATISK TILLAGNING
Fisk
9
9
10
10
10
10
11
11
Grönsaker
TINA UPP DJUPFRYST MAT
Automatisk upptining
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
PROBLEM OCH FELSÖKNING
VAD GÖR MAN OM?
a) Mikron inte startar
b) Mikron låter efter den är klar
c) Fel på roterande tallriken
d) Imma uppstår
e) Maten inte blir varm
f) Det uppstår gnistor i mikron
KUNDSERVICE
GARANTIVILLKOR
11
12
12
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
Du har gjort ett bra köp och du kommer att ha glädje av din nya mikrovågsugn i många år om
du sköter och underhåller den på rätt sätt.
Fler detaljer och illustrationer finns i bruksanvisningen.
Läs bruksanvisningen noga så att du kan alla funktioner. Markera de ställen som du tycker är
viktiga. Lägg gärna bruksanvisningen på ett ställe där den är lätt att hitta och glöm inte att vidarebefordra den till en eventuell ny ägare.
Viktigt!
Mikrovågsugnen är avsedd för hushåll. Om det används för yrkesmässiga ändamål ska de
bestämmelser som gäller för aktuell verksamhet följas.
Ugnen är endast avsedd för beredning av mat och livsmedel.
Låt en fackman ta hand om den gamla mikron på ett miljövänligt sätt eftersom mikrovågsugnar
kan innehålla miljöbelastande komponenter.
Kontakta din återförsäljare eller din kommun i detta ärende.
IM 210 RF
3
1. anvisningar för kasserat
emballage
Emballaget
skyddar mikrovågsugnen under transport och
består delvis av återvinningsbart material.
–
wellpapp/papper (övervägande åter
vinningsbart papper)
–
formdelar av polystyren (expanderad,
freonfri polystyrenplast)
–
folie och påsar av polyetylenplast
–
spännband av polypropylenplast
Lämna förpackningsmaterialet till närmaste
återvinningstation, så att det kan återvinnas
och olaglig deponering inte uppstår.
2.
PACKA UPP
den plats där den ska monteras.
Observera!
Alla ingrepp i mikrovågsugnen eller i fast
elinstallation inom fastighet får endast utföras av behörig personal.
Tillverkaren av mikrovågsugnen kan inte
hållas ansvarig för fel i den fasta elanläggningen i fastighet.
Montering
Mikrovågsugnen kan lika gärna byggas in
under spishäll, bänk eller i ett högskåp, öppet eller bakom lucka, enligt de måttanvisningar som finns på bilden.
Vid minsta osäkerhet, anlita fackman eller
ta kontakt med vår kundtjänst!
Mikrovågsugnen ska helst packas upp och
monteras på plats av två personer. På så sätt
undviks skador på personer och egendom.
Kontrollera noga innan inbyggnad att mikrovågsugnen inte har några synliga, utvändiga
skador.
Använd aldrig en mikrovågsugn som är
skadad.
Undersök mikrovågsugnen noga så att det
inte finns
•
skador på emballaget som kan tyda på
att ugnen har skadats under transporten
•
skador på själva mikrovågsugnen
•
synliga skador på kablar eller stickpropp
Be kundservice att undersöka mikrovågsugnen
om du missstänker att skador har uppstått.
3.
Inkoppling och montering
Viktigt!
God ventilation och luftgenomströmning är
Innan du kopplar in mikrovågsugnen måste viktigt för mikrovågsugnens funktioner.
du försäkra dig om att den fasta elanläggSkruva alltid fast ugnen enligt bilden.
ningen i köket (eller i det rum där mikrovågsugnen skall installeras) är korrekt.
Använd inte mikrovågsugnen omedelbart efter
att du flyttat den från ett kallt utrymme till ett
Följande villkor gäller:
varmt på grund av kondens som kan leda till
220V/10A/1,5mm2 och skyddsjord.
apparatfel.
Kontakta din fastighetsskötare, elinstallatör eller annan fackman om du är osäker.
Elektrisk installation
Mikrovågsugnen levereras med en apparatsladd som är skyddsjordad. Det är viktigt att
längden räcker till för inkoppling till stickuttag
redan när mikrovågsugnen står på golvet vid
4
IM 210 RF
4. SÄKERHET VID ANVÄNDNING
Använd endast mikrovågsanpassad utrustning
vid matlagning med mikrovågsugn.
Lämna inte matlagningsredskap i ugnen när
den inte används.
Starta aldrig mikrovågsugnen helt tom eller
utan den medföljande tallriken.
Alltför lång uppvärmning i mikrovågsugn kan
torka ut maten för mycket. Tänk på att mikrovågsugnar är mycket snabbare än traditionella
ugnar.
Om rök (eller brand uppstår). Bryt strömmen
och behåll luckan stängd för att kväva eventuell eld. Låt det svalna och eftersläck.
Mixtra inte med perforeringarna på luckan. Det
kan förstöra mikrovågsugnen.
Kontrollera luckans tätlist regelbundet. Vid
skada kontakta kundtjänst.
Ha alltid uppsikt över tillagning av mat i pappers- eller plastkärl. Då det finns viss risk för
självantändning.
Det är viktigt att inga metalldelar (folieformar,
kastruller, bestick, påsförslutare eller annat)
finns inuti mikrovågsugnen vid tillagning av
mat.
Vid mikrovågsuppvärmning av barnmat, välling eller dryck är det viktigt att skakar eller rör
om innan du kontrollerar matens temperatur
före servering.
Värm aldrig upp mat i slutna kärl. Skruva av
lock, napp eller annat innan mikrovågsuppvärmning. Explosionsrisk.
Lår aldrig barn ensamma använda mikrovågsugnen.
Använd alltid grytlapp eller skyddsvantar då
du ska ta ut tillagad mat. Olika material absorberar värme olika. Risk för brännskador.
Oskalade ägg (råa och även förkokade) kan
inte beredas i mikrovågsugn.
Mikrovågsuppvärmda vätskor kan plötsligt
efterkoka. Risk för brännskador.
När du värmer små mängder av mat (en korv,
ett bröd eller så) är det att föredra att placera
en kopp vatten intill för att bromsa allt för häftig uppvärmning.
IM 210 RF
5
5. Mikrovågsugnens DELAR OCH TILLBEHÖR (avvikelser kan förekomma)
A
KONTROLLPANEL
B
ROTERANDE
TALLRIK
C
DÖRRHANDTAG
DEN ROTERANDE TALLRIKEN
tillagar maten med jämn värmefördelning.
Tallriken roterar åt båda hållen, d v s den byter
riktning under gång.
Om tallriken inte roterar är det viktigt att du
kontrollerar så att det inte fastnat smuts under
den eller under dess drivrullar (se bilden till
vänster). Försäkra dig om att tallriken är rätt
placerad på sina drivrullar.
Forcera inte rotationen manuellt. Du kan förstöra den automatiska drivkraften.
6
IM 210 RF
6. Displayen
Kontrollpanelen
A
+/-
1
2
4
3
6
5
1
+/- väljarvred.
Här kan du ställa in klockslag, tillagningstid, effektnivå, typ av livsmedel samt
portionens vikt.
2
Klocka.
Att ställa klockan.
B
C
Displayen vägleder dig genom alla val och
inställningar.
3
4
Stoppa roterande tallrik.
5
Start/Stopp-knapp.
Här startar, stoppar eller helt avbryter du
olika tillagningsprogram.
6
Funktionsväljarvred.
Här väljer du tillagningsmetod, automatik
och typ av livsmedel.
A
Klockslag
Programmerad tillagningstid
Värmestyrka (W)
Portionsvikt (g)
B
Stopp av roterande tallrik
C
Automatiskt programval.
I bilden visas f n F=fisk.
+/-
A U TO
A U TO
Automatisk tillagning.
Belysning.
+/-
Effekt, värmestyrka.
A U TO
Automatisk upptining.
A U TO
IM 210 RF
7
7.
INNAN ANVÄNDNING
(4 sidan 7) och symbolen slocknar i displayen. Tallriken börjar åter rotera.
Ställa in tiden
När kopplar in mikrovågsugnen för första
gången eller efter ett längre strömavbrott (mer
än 24 timmar) blinkar displayen (A sidan 7)
00:00.
Vrid väljarvredet (1 sidan 7) åt minus (-) eller
plus (+) tills rätt tid visas och släpp vredet.
Bekräfta inställd tid med att trycka på knappen
för klocka (2 sidan 7).
Ett pip bekräftar ditt val.
Ändra inställd tid
Tryck på knappen för klocka (2 sidan 7).
Visning av tid i displayen (A sidan 7) börjar
blinka.
Vrid väljarvredet (1 sidan 7) åt minus (-) eller
plus (+) tills rätt tid visas och släpp vredet.
Bekräfta inställd tid med att trycka på knappen
för klocka (2 sidan 7).
Ett pip bekräftar ditt val.
Om du inte bekräftar inställd tid genom att
trycka på knappen för klocka (2 sidan 7)
kommer din mikrovågsugn ändå ihåg vald tid
efter en minut.
När maten inte roterar automatiskt vid tillagning i mikrovågsugn kan det vara nödvändigt
att själv vända eller röra om i maten någon
gång.
Använd grytlappar eller liknande annars risk
för brännskador.
Barnlås
Du kan spärra möjligheten att använda mikrovågsugnen.
Så här aktiverar du barnlåset:
Öppna luckan.
•
•
Tryck in och håll kvar start/stopp-knap
pen (5 sidan 7) i fem sekunder tills lås
symbolen visas i displayen.
•
Två pip bekräftar att låset är aktiverat.
Mikrovågsugnen går ej att starta.
Så här avaktiverar du barnlåset:
Öppna luckan.
•
•
Tryck in och håll kvar start/stopp-knap
pen (5 sidan 7) i fem sekunder tills lås
symbolen slocknar i displayen och
klockan återigen visas.
Två pip bekräftar att låset är avaktiverat.
Tona ner ljuset i displayen
Du kan också tona ner belysningen i displayen
genom att hålla ner knappen för klocka (2
Alarmklocka
sidan 7) i 5 sekunder.
Du kan också använda mikrovågsugnen för att
För att återgå till normal display håll ner knappåminnas om en förinställd tid.
pen för klocka igen i 5 sekunder.
Så här ställer du in tid för alarm:
•
Funktionsväljarvredet (6 sidan 7) på noll,
Stänga av den roterande tallriken
rakt upp.
Om det inte finns utrymme för att rotera med
•
Välj tid för alarm med väljarvredet
mat på tallriken är det viktigt att slå av den
(1 sidan 7).
automatiska rotationen innan tillagning startas.
Bekräfta tiden genom att trycka på
•
start/stopp-knappen (5 sidan 7).
Viktigt! Det går inte att slå av rotation un
Tiden börjar räkna ner.
der pågående upptiningsprogram.
Efter uppnådd tid piper mikrovågsugnen
tre gånger.
För att stoppa rotationen av tallriken i mikroFör att avbryta öppnar du luckan och trycker
vågsugnen trycker du på knappen (4 sidan 7).
på start/stopp-knappen (5 sidan 7) en gång
till.
I displayen tänds symbolen för stopp av roteDisplayen återgår till att visa klockslaget.
rande tallrik (B sidan 7) upp
och tallriken slutar rotera.
För att stoppa rotationen av tallriken i mikrovågsugnen trycker du på samma knapp igen
8
IM 210 RF
8.
ANVÄNDNING
Gäller vid alla funktioner
Börja med att ställa in mat i mikrovågsugnen
och stäng luckan ordentligt.
Kör aldrig mikron utan mat!
Dåligt stängd lucka tillåter inte mikron att
starta.
Om luckan öppnas under pågående tillagning
stannar mikron. Vald funktion finns kvar och
kan återigen startas genom att stänga luckan
och att trycka på start/stopp-knappen (5 sidan
7).
För att helt avbryta och radera ett pågående
tillagningsprogram trycker du på start/stoppknappen (5 sidan 7) och håller inne i två
sekunder.
Om du väljer en funktion och därefter inte gör
något, under en minut, kommer mikrovågsugnen att pipa tre gånger för att påminna dig om
att starta eller göra ett nytt val.
Efter ytterligare en minut piper mikron ytterligare en gång och nollställer sig själv.
Vill du veta med vilken effekt mikrovågsugnen arbetar med trycker du på W-knappen (3
sidan 7) och effektalet visas i displayen.
När mikrovågsugnen är färdig med ett program piper den tre gånger och klockan i displayen visar återigen inställd tid.
Om du vill fortsätta med ytterligare tillagning
efter ett färdigkört program måste du först
öppna och stänga luckan en gång.
Lämnas luckan öppen i mer än tre minuter så
släcks lampan inuti mikron automatiskt.
Du kan återigen tända lampan med luckan
öppen genom att vrida funktionsväljarvredet (6
sidan 7) till belysning.
Mikrovågsungen är utrustad med en timerstyrd evakueringsfläkt som fortsätter att gå en
stund efter att tillagningen är klar. Den stänger
av sig själv.
IM 210 RF
9
9.
Effekt, Värmestyrka
Effekt, värmestyrkor för olika mat
Vrid funktionsväljarvredet (6 sidan 7) till effekt, EffektRekommendation
värmestyrka.
1000W blinkar i displayen.
1000/900W Snabb uppvärmning av dryck
1000W är maximal effekt.
Mat med mycket vätska som
t ex soppor, såser, vissa grönVrid väljarvredet (1 sidan 7) till önskad effekt
saker som t ex tomater.
och tryck på W-knappen (3 sidan 7) för att
bekräfta.
800/700W Frysta eller färska grönsaker.Tiden 00:00 börjar blinka i displayen.
600W
Smälta choklad, kokos etc.
Välj önskad tidslängd genom att vrida väljarvredet (1 sidan 7) till önskad tid och bekräfta
500W
Fisk, skaldjur.
med ett tryck på start/stopp-knappen (5 sidan Färdigrätter, matrester.
7).
Långsamkokning.
Belysningen i ugnen tänds och tillagningen
Äggbaserade rätter.
startar. Tallriken roterar och tiden i displayen
räknar ner.
400/300W Långsamkokning av söta livs
medel som t ex marmelad, sylt.
Om dörren öppnas under pågående tillagning
stoppas programmet. Kvarvarande tid blinkar
200W
Upptining av fryst mat.
i displayen. För att återigen starta stänger du
Mjukgöra smör, glass etc.
luckan.
100W
Avfrosta fryst konfektyr, bär etc.
Tillagningstiden kan närsomhelst ändras
genom att vrida på väljarvredet (1 sidan 7) till
önskad tid.
Snabbprogrammering
När funktionsväljarvredet (6 sidan 7) är på
noll, rakt upp kan du snabbstarta mikron genom att helt enkelt bara trycka på start/stoppknappen (5 sidan 7).
Tillagning startar med maximal effekt, 1000W,
under 30 sekunder.
Du kan trycka på start/stopp-knappen upp till
fem gånger för att få en sammanlagd tid om 2
och en halv minut med maximal effekt.
Tillagningstiden kan närsomhelst ändras
genom att vrida på väljarvredet (1 sidan 7) till
önskad tid.
Varmhållning av tillagad mat
Lämnar du tillagad mat i mikron efter tillagningstidens slut startar automatisk varmhållning efter 2 minuter. Displayen visar symbolen
HH för detta.
Varmhållningen avslutas efter 15 minuter och
det bekräftas med tre pipsignaler.
10
IM 210 RF
S
10. Automatisk tillagning
Det finns 6 automatiska programfunktioner att
välja mellan:
F för färsk fisk
U1 för färska kompakta fiberrika grönsaker.
U2 för mjukare grönsaker
U3 för frysta grönsaker
Grönsaker
Sammanlagda vikter från 100 till 1000 gram
går att tillaga.
Automatiken innebär kokning och det är viktigt
att sätta till vatten till grönsakerna innan tilllagning.
Några mått för tillägg av vatten till att bereda
grönsaker i mikrovågsugn:
Upp till 200 g grönt -
ca 2 msk vatten
Upp till 500 g grönt -
ca 0,5 dl vatten
Upp till 1 kg grönt -
ca 1 dl vatten
Så här gör du:
•
Välj med funktionsväljarvredet (6 sidan
7) automatisk tillagning.
•
Vrid väljarvredet (1 sidan 7) tills önskad
automatik visas i displayen (C sidan 7)
t ex F.
•
Bekräfta automatiken genom att trycka
på W-knappen (3 sidan 7).
•
Minsta vikt, 100g, blinkar i displayen.
•
Ställ in matens vikt med väljarvredet (1
sidan 7).
•
Bekräfta den nya vikten med ett tryck på
start/stopp-knappen (5 sidan 7).
•
Tillagningen startar och kvarvarande till
lagningstid visas i displayen.
Placera grönsakerna hel eller i bitar i en låg
form (mikrovågsugns säker) stänk över vatten
och täck över.
Täck ej över svamp!
Placera på den roterande tallriken.
Stäng luckan och välj automatik och vikt.
Efter halva tillagningstiden piper mikrovågsugnen och ordet ”turn” tänds upp i displayen.
Öppna luckan och vänd maten i sin form.
Vi detta tillfälle är det lämpligt att tillsätta salt
och kryddor om så önskas.
Stäng luckan och tillagningen fortsätter.
Efter tillagningen är det bra att låta maten vila
en stund i rumstemperatur annars risk för
brännskador.
Vid automatiska tillagningsfunktioner väljer
din mikrovågsugn tid och värme/effekt i förhållande till vald funktion och matens vikt.
Beräknad tillagningstid går inte att ändra vid
automatisk tillagning.
Automatik för olika maträtter
Fisk
Fisk från 100 till 1000 gram går att tillaga.
All färsk fisk lämpar sig utmärkt att tillaga i
mikrovågsugn.
Automatiken innebär kokning av fisk.
Skivor, filé eller hel fisk fungerar utmärkt.
Är fisken mycket tjock rekommenderas vi att
du snittar den något.
Placera fisken hel eller i bitar i en låg form
(mikrovågsugns säker) stänk över några matskedar vatten, citronsaft eller vitt vin och täck
över.
Placera på den roterande tallriken.
Stäng luckan och välj automatik och vikt.
Efter halva tillagningstiden piper mikrovågsugnen och ordet ”turn” tänds upp i displayen.
Öppna luckan och vänd maten i sin form.
IM 210 RF
11
11. Tina upp djupfryst mat
Att tina djupfryst mat i mikrovågsugn går
mycket snabbt.
Du kan tina mat med antingen den automatiska upptiningsfunktionen eller effekt, värmestyrkefunktionen inställd på max 200W, se
punkt 9 EFFEKT, VÄRMESTYRKA, sidan 9.
Små bitar av t ex fisk bör tillredas omgående
efter upptining.
Stora bitar av te x kött bör vila lika lång tid
efter den automatiska upptiningsfunktionen
för att få ungefär samma temperatur i hela
stycket.
Fryst livsmedel med frost på sig tar längre
tid att tina upp än vad den automatiska upptiningsfunktionen rekommenderar. Lägg till tid.
Den automatiska upptiningsfunktionens rekommenderade tider är baserad på en nedfrysningstemperatur om -18°C.
Upptiningstid varierar beroende på en mängd
faktorer som: vätskeinnehåll, storlek, form,
nedfrysningstemperatur etc.
Packa gärna upp maten från sin frysförpackning innan upptining. Inga metallklips får vara
kvar.
Efter halva upptiningstiden ska maten vändas
upp och ner samt delas på om möjligt.
Går inte den automatiska rotationen att använda ska du slå av den innan upptining, se
punkt 7 INNAN ANVÄNDNING, sidan 8,
och istället rotera din mat då och då manuellt.
Det finns 4 automatiska programfunktioner att
välja mellan:
d1 200W effekt, valfri tid.’
d2 kött, fågel, fisk, grönt
d3 bröd
d4 färdiglagade rätter
Så här gör du:
•
Välj med funktionsväljarvredet (6 sidan
7) automatisk upptining.
d1 tänds upp i displayen (C sidan 7).
•
Vrid väljarvredet (1 sidan 7) tills önskad
automatik visas i displayen (C sidan 7)
d2, d3 eller d4.
•
Bekräfta automatiken genom att trycka
på W-knappen (6 sidan 7).
•
Vid val av d1 så blinkar tiden i displayen.
Välj tid genom att vrida på väljarvredet.
•
Vid val av d2, d3 eller d4 blinkar 100 g
i displayen (minimivikt för upptining). Välj
tid genom att vrida på väljavredet.
•
Bekräfta ditt val genom att trycka på
start/stopp-knappen (5 sidan 7).
Vid val av d2, d3 eller d4 kan du inte
ändra det automatiska valet av tid.
Efter halva upptiningstiden piper mikrovågsugnen och ordet ”turn” tänds upp i displayen.
Öppna luckan och vänd på maten.
Stäng luckan, tryck på start/stopp-knappen
och upptiningen fortsätter.
Det är viktigt att vända och rotera frysta varor
ofta vid upptining i mikrovågsugn.
Undvik därför att stänga av den automatiska
rotationen av tallriken vid upptining.
Undvik att vätska såsar ihop sig med upptinande mat i mikrovågsugnen då vätskan blir
för het.
Placera gärna din frysta mat på en upp- och
nervänd liten tallrik i en större rättvänd tallrik,
för avrinningens skull, i mikrovågsugnen vid
upptiningen.
Frys aldrig ner upptinad mat igen.
Automatiska upptiningsfunktioner
Vid automatiska upptiningsfunktioner väljer din
mikrovågsugn tid och värme/effekt i förhållande till vald funktion och den frysta matens vikt.
12
IM 210 RF
12. SKÖTSEL och underhåll
Torka alltid rent mikrovågsugnen invändigt
med en fuktig disktrasa eller svamp.
Du får inte använda högtryckstvätt, frätande
rengöringsmedel eller flyktiga vätskor.
Fastbrända matrester försämrar ugnens kapacitet, kan ge obehaglig lukt och orsaka brand.
Tycker du att obehaglig lukt uppstår kan du
placera ett glas med citronvatten eller ättiksvatten i mikrovågsugnen en stund.
Torka därefter rent med våt trasa med milt
rengöringsmedel.
Om dörren och dess tätningslist är defekta ska
du kontakta kundtjänst eller ditt inköpsställe.
Du kan också ta ur och diska den roterande
tallriken.
Du kan också ta ur tallrikens drivrullar för
rengöring.
Undvik väta i drivrullarnas infästningshål i
själva mikrovågsugnen. Risk för elektriskt fel.
IM 210 RF
13
13.
VAD GÖR MAN OM?
a)
Mikrovågsugnen inte startar
Kontrollera att
• Ström finns till nätuttaget.
• Stickproppen fungerar och är ordentligt isatt.
• Luckan är ordentligt stängd
• Barnlåset inte är aktiverat.
b)
Mikrovågsugnen låter fast den har
kört klart.
Kontrollera att
• Ljudet kommer att slå efter en tid.
Mikrovågsugnens fläkt fortsättar att arbeta
en stund för att kyla ner och ventilera ut.
c)
Den roterande tallriken fungerar
dåligt och/eller skramlar.
Kontrollera att
• Det är tomt och rent under tallriken.
• Drivrullarna inte är nedsmutsade.
• Drivrullarna är korrekt placerade.
• Tallriken är rätt placerad.
d)
Det är imma på luckans glas.
• Öppna luckan och torka rent.
e)
Maten inte blir varm.
Kontrollera att
• Kokkärlen inte är av metall och att de är an passade för mikrovågsugn.
• Du har valt rätt effektläge.
f)
Det uppstår gnistor/blixtrar i mikro
vågsugnen.
Kontrollera att
• Kokkärlen inte är av metall och att de är an passade för mikrovågsugn.
• Lös och fast inredning är ordentligt rengjorda.
• Inget i ugnen är ligger mot väggar eller tak.
• Mikrovågsugnen inte körs tom.
Hjälper inget av ovanstående.
Ring Cylinda kundservice (se baksidan) och
ha typskyltens uppgifter tillgängliga.
14
IM 210 RF
14. Kundservice
15. Garantivillkor
För att undvika personskada och bibehålla
ugnens garantier ska alltid fackman anlitas
för reparationer.
Garantivillkor och giltighetstid framgår av
garantibeviset från den butik där
ugnen inköpts.
På garantibeviset eller på baksidan av denna
bruksanvisning finns kontaktuppgifter till
Cylindas kundservice.
Du kan också vända dig till den du köpt
ugnen av.
Ha alltid typskyltens uppgifter tillgängliga vid
dessa kontakter.
Cylinda arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla sina produkter.
Vi ber därför om förståelse för att vi reserverar
oss för förändringar i design, utrustning och
teknik.
Observera att garantin inte gäller för fel som
orsakats av att bruksanvisningen inte följts.
I samtliga sådana fall debiteras normal
reparationskostnad.
IM 210 RF
15
#YLINDA3ERVICElNNS
IHELALANDET
DUBETALARENDASTLOKALTAXA
WWWCYLINDASESERVICE
+IRUNA
'ËLLIVARE
"ODEN
+ALIX
,ULEÍ
0ITEÍ
3KELLEFTEÍ
5MEÍ
¾STERSUND
+RAMFORS
3UNDSVALL
3ÚDERHAMN
'ËVLE
"ORLËNGE
5PPSALA
6ËSTERÍS
+ARLSTAD
¾REBROËVEN
CENTRALTRESERVDELS
LAGER
3TOCKHOLM
.ORRKÚPING
5DDEVALLA
3KÚVDE
3KARA
'ÚTEBORG
"ORÍS
*ÚNKÚPING
6ËSTERVIK
6ISBY
&ALKENBERG
6ËXJÚ
(ALMSTAD
(ELSINGBORG
-ALMÚ
.ËR DU ANMËLER FELET SKALL DU UPPGE
-ASKINTYP
3ERIENUMMER
)NKÚPSDATUM
&ELBESKRIVNING
.AMN
!DRESS
4ELEFONNUMMERTILLBOSTADARBETEOCHMOBIL
$ETTA UNDERLËTTAR SERVICETEKNIKERNS ARBETE OCH
GÚRATTHANKANTAMEDSIGRËTTRESERVDELAR
$ETËRTRYGGTFÚRDIGATTANLITAENSPECIALUTBILDAD
FACKMANSOMKANDINPRODUKTOCHALLTIDANVËNDER
ORIGINALRESERVDELAR
6IKONTAKTARDIGFÚREBESÚKETFÚRATTKOMMAÚVERENS
OMLËMPLIGTIDPUNKT
(UVUDKONTOR%LEKTROSKANDIA!".ORRVIKENLEDEN3OLLENTUNA
4ELEFONVXWWWELEKTROSKANDIASEINFO ELEKTROSKANDIASE
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards