Presentation GMV svenska Powerpoint (2017)

advertisement
Göteborgs miljövetenskapliga
centrum, GMV
Samarbetsorganisation mellan Chalmers och Göteborgs universitet
Organisatoriskt placerat direkt under respektive rektor
Hållbar utveckling inom forskning, utbildning och samverkan
Att skapa samverkan,
mellan och inom Chalmers och
Göteborgs universitet, för att generera
och nyttiggöra kunskap om
hållbar utveckling.
Verksamhetsområden
Kunskapsförsörjning
Mötesplats
Samverkansprojekt
Miljö- och
hållbarhetsledning
Övrigt
Verksamhetsområden
Kunskapsförsörjning
Mötesplats
Samverkansprojekt
Miljö- och
hållbarhetsledning
Övrigt
Kunskapsförsörjning
Mötesplats
Samverkansprojekt
• Ämnesansvar för Miljövetenskap samt
Vetenskap om hållbar utveckling
• Forskarskolor
• Doktorandkurser
• SIDA Helpdesk
• Lärande för hållbar utveckling
• Seminarier, konferenser
Miljö- och
hållbarhetsledning
Övrigt
Kunskapsförsörjning
Mötesplats
Samverkansprojekt
Miljö- och
hållbarhetsledning
Övrigt
• Seminarier, konferenser
• Forskarmöten mellan ämnesområden
• Samverkansmöten mellan akademi, näringsliv, myndigheter
• Nätverk för forskare, lärare, doktorander
• Studentsamverkan
• Idéskapande möten
Kunskapsförsörjning
Mötesplats
Samverkansprojekt
Miljö- och
hållbarhetsledning
Övrigt
• Plattform för samverkan utanför institutionsstrukturer
• Centrum och nätverk med kanslifunktion och projektledning
• Projektuppdrag (kommunikation, ekonomi, administration etc)
Kunskapsförsörjning
Mötesplats
Samverkansprojekt
Miljö- och
hållbarhetsledning
Övrigt
• Ansvarar för miljöledningssystemet på Göteborgs universitet
• Hållbarhetsmärkning av universitetskurser
• Uppföljning av hållbar utveckling i lärandemålen
• Klimatstrategi
Kunskapsförsörjning
Mötesplats
• Utredningar och remisser
• Stipendieadministration
Samverkansprojekt
Miljö- och
hållbarhetsledning
Övrigt
Centrum och nätverk med
kanslifunktion
Focali – Forest, climate & livelihood research network
GAC – Göteborgs luft- och klimatcentrum
GAME – Göteborg Action for Management of the Environment
KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg
SDSN Northern Europe
Swedish Life Cycle Center
WE – Centrum för forskning om arbete och sysselsättning
GMV är en eftertraktad samarbetspartner och
Göteborgsregionen är internationellt erkänd
för sin samverkan för hållbar utveckling.
GMV skall öka och förbättra det tvärvetenskapliga
forskningssamarbetet inom och mellan Chalmers och
Göteborgs universitet, så att fler forskare hittar nya
angreppssätt och skapar ny/fördjupar samverkan för
att bidra till en hållbar utveckling.
GMV skall förbättra utbildningssamarbetet inom och
mellan Chalmers och Göteborgs universitet, genom
att öka inslagen om miljö och hållbar utveckling inom
grund- och forskarutbildning.
GMV skall öka och förbättra Chalmers och
Göteborgs universitets strategiska samverkan med
externa aktörer för att nyttiggöra och generera
kunskap om miljö och hållbar utveckling.
1990
2000
2004
2008
2011
Miljösektionen
bildas
GMV bildas
”Learning to
change our
world”
Gothenburg
Sida helpdesk
Recommendations
ESD
2015
2016
”World
Environmental
Education
Congress”
SDSN
Northern
Europe
lanseras
GMV i siffror
• Idag totalt 33 personer knutna till GMV (varierande tjänstgöringsgrad)
• Omsätter ca 50 milj kr
• Forskarnätverk med ca 500 forskare och doktorander
Siffror från jan 2017
Forskare, Göteborgs universitet
(224)
Forskare, Chalmers
(168)
530
Doktorander, Göteborgs universitet
(67)
Doktorander, Chalmers
(71)
Siffror från jan 2017
Gå med i GMV:s forskarnätverk
• Sökbar i GMV:s nätverksdatabas www.gmvnatverk.se
• Nyhetsbrev varannan vecka
• Inbjudningar till möten, nätverksträffar
• Information om doktorandkurser, forskningsmedel
Katarina Gårdfeldt
Föreståndare
Anders Ekbom
Ställföreträdande
föreståndare
Thomas Pettersson
Vice föreståndare
Tove Hagström
Tf administrativ chef
Camilla Nygren
Ekonom
Mikael Östblom
Kommunikationsstrateg
Kansli på Aschebergsgatan 44,
Göteborg
Hållplats: Kapellplatsen
Styr&Ställ: Läraregatan/Molinsgatan
stationsnr 53
gmv.chalmers.gu.se
Tack!
Focali – Forest, climate & livelihood research network
Svenskt multidisciplinärt forskarnätverk
med fokus på skog/bio-energi,
klimatförändring och markfrågor.
Samarbete med SIANI kring temat
“Forests, Landscapes and Food
Security”
Sida helpdesk för miljö och klimat
Stöd och rådgivning till Sida i samarbete
med SLU.
Stödjer integrering av miljö och klimat i
det svenska utvecklingssamarbetet.
Cirka 220 uppdrag per år.
Swedish Life Cycle Center
Nationellt kompetenscentrum för
tillämpat livscykeltänkande.
Partners: Chalmers – GMV
(värduniversitet), KTH, SLU, AkzoNobel,
SCA, NCC Construction, SKF, Sony
Mobile Communications, Vattenfall,
Volvo Car Group, Volvo Group, IVL
Svenska Miljöinstitutet, SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut,
Naturvårdsverket.
GAME – Göteborg Action for Management of the
Environment
För samman företag, myndigheter och
forskningsorganisationer i syfte att stärka
den västsvenska samhällsutveckling
med innovationer och miljöteknik.
Finansieras av Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs
universitet, IVL Svenska miljöinstitutet
och SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut.
GAC – Göteborgs luft- och klimatcentrum
Centrum för atmosfärsrelaterad
forskning i Göteborgsregionen,
organiserat av GMV.
Exempel på centrala problemområden är
pågående klimatförändringar, uttunning
av ozonlagret och hälso- och
miljöeffekter orsakade av
luftföroreningar.
KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg
Branschöverskridande samverkan för att
halvera klimatpåverkan från en typisk
svensk godstransport till år 2020.
Medlemmar: FordonsGas, GMV
(Chalmers/Göteborgs universitet),
OKQ8, PostNord Logistics AB, Preem,
Ragn-Sells, Renova AB, Scania,
Schenker AB, Stora Enso, Sveriges
Åkeriföretag, Trafikverket och Volvo
Lastvagnar.
SDSN Northern Europe
Sustainable Development Solutions
Network - nätverk som initierats av FN.
GMV koordinerar regionalt SDSNnätverk för norra Europa.
WE – Centrum för forskning om arbete och
sysselsättning
Uppgift att främja forskningssamarbete
över disciplin-, fakultets-, universitetsoch nationella gränser.
Huvudmålsättning att stimulera forskning
och forskningssamarbete kring hållbart
arbete och sysselsättning.
Download