1. Sammanfattning Haiti, ett av världens fattigaste länder, har

Utrikesdepartementet
Mänskliga rättigheter i Haiti 2004
1. Sammanfattning
Haiti, ett av världens fattigaste länder, har drabbats särskilt svårt av
höstens orkanvåg och det befaras att närmare 2000 personer har
omkommit. De allvarliga bristerna vad gäller mänskliga rättigheter har
därigenom förvärrats. Respekten för politiska och medborgerliga
rättigheter är i betydande utsträckning urholkade. Det råder stor politisk
osäkerhet som skapat en ytterligare försämring av situationen för
mänskliga rättigheter. Det går en läkare på 9500 invånare.
FN:s kommission för mänskliga rättigheter har vad gäller Haiti särskilt
betonat kvinnans utsatta ställning.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter
Haiti har anslutit sig till följande internationella fördrag inom området
för mänskliga rättigheter; Internationella konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), Internationella
konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
(CERD), FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av
kvinnor (CEDAW) samt konventionen om barnens rättigheter (CRC).
3. Respekten för rätten till liv och kroppslig integritet
Antalet utomrättsliga avrättningar, dödsfall i samband med kravaller och
överlagda mord eller mordförsök på politiker, liksom fallen av
polismisshandel, är oroväckande. Mordet på senator Toussaint samt
uppmärksammade mordförsök på bl.a. den förre presidentens syster och
på direktören för National Coalition for Haitian Rights, Pierre
Esperence (som med sin familj fick ta en tillfällig tillflykt till Sverige) är
exempel.
2
Situationen i fängelserna är oförändrat allvarlig och präglas av en kraftig
överbeläggning. 80% av de intagna har aldrig fått sin sak prövad i
domstol.
4. Dödsstraff
Haiti tillämpar inte dödsstraff.
5. Rättssäkerhet
I den senaste resolutionen från FN:s kommission för mänskliga
rättigheter uttrycks det internationella samfundets frustration över
bristen på framsteg vad gäller reformeringen av rättssystemet. FN:s civilpolismission lovprisas och behovet av att ge den nationella polisen
träning betonas.
6. Straffrihet
Det finns en tydlig tendens att politiskt obekväma personer eller grupper
trakasseras eller hotas. Andra oroande fenomen är klara indikationer på
omfattande narkotikahantering inom poliskåren, samt att polismän som
skilts från tjänsten på grund av maktmissbruk och oegentligheter aldrig
lagförs. Detta spridda bruk av straffrihet även i uppenbara fall sätter i
fråga den politiska viljan att i grunden genomföra en nödvändig
reformering av rättsväsendet.
7. Olika gruppers situation
Kvinnor åtnjuter inte samma sociala och ekonomiska ställning som män.
Organisationer för kvinnors rättigheter hävdar att våldtäkt och andra
övergrepp mot kvinnor är vanligt förekommande. Sexuellt ofredande
mot kvinnor i arbetslivet är ett problem.
Nästan en fjärdedel av alla barn under fem års ålder är kroniskt
undernärda. I praktiken har barn på landsbygden ingen tillgång till
offentliga skolor. Övergrepp mot barn i olika former är ett allvarligt
problem. Regeringen har inte ratificerat ILO:s konvention 182 angående
eliminering av de grövsta former av barnarbete. Landets hälso- och
utbildningsprogram för barn är bristfälliga. Trafficking av kvinnor och
barn utgör ett särskilt allvarligt problem. Regeringen har gjort vissa
ansträngningar för att komma till rätta med den rådande situationen.