Global Unconstrained Bond Fund — Klass Ah (EUR)

advertisement
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Unconstrained Bond Fund — Klass Ah (EUR)
Siffror visas i EUR
Gällande den 31 maj 2017
INVESTERINGSMÅL
Förvaltare:
Att generera intäkter och samtidigt erbjuda ett visst skydd mot stigande räntesatser och en låg korrelation
med aktiemarknader. Fonden investerar huvudsakligen i en portfölj med obligationer från emittenter över
hela världen inklusive tillväxtländer. Fullständiga uppgifter om investeringsmål och affärsprinciper finns i
fondprospektet.
Arif Husain
Förvaltat fonden
sedan:
2015
Anställd sedan:
2013
UTVECKLING
FONDÖVERSIKT
Fondens Startdatum
10 jun 2015
Startdatum – Klass Ah (EUR)
10 jun 2015
Aktieslagsvaluta
EUR
Fonden är
Ackumulerande
Fondförmögenhet
$1.097,3 miljoner
Antal innehav
Likvida medel
Löpande avgifter – baserat på
räkenskapsåret som avslutades 31
maj 2017
Högsta startavgift
Minsta investering
Morningstar-kategoriTM
Klass Ah (EUR) - ISIN-kod
Klass Ah (EUR) - Bloomberg-kod
110
USD
Kumulativt resultat (%)
Fondvaluta
87
8,3%
1,17%
5,00%
US$15.000
EAA Fund Global Flexible
Bond - EUR Hedged
LU1245572752
100
90
jun-15
nov-15
maj-16
nov-16
maj-17
Basvärde = 100
Global Unconstrained Bond Fund - Klass Ah (EUR)
EUR LIBOR 3 månader
TRGUAHE LX
AVKASTNING
Årligt
(NAV, total avkastning)
Startdatum
1 mån
3 mån
Hittills i år
1 år
Sedan start
Klass Ah (EUR)
EUR LIBOR 3 månader
10 jun 2015
-0,10%
-0,03%
-1,45%
-0,09%
-2,20%
-0,15%
-0,49%
-0,34%
1,06%
-0,23%
ÅRSRESULTAT
(NAV, total avkastning)
31 maj 2012 tills
31 maj 2013
31 maj 2013 tills
31 maj 2014
31 maj 2014 tills
31 maj 2015
31 maj 2015 tills
31 maj 2016
31 maj 2016 tills
31 maj 2017
Klass Ah (EUR)
EUR LIBOR 3 månader
–
–
–
–
–
–
–
–
-0,49%
-0,34%
Tidigare resultat ger inte vägledning om framtida resultat.
Källa för prestation: T. Rowe Price. Fondens resultat beräknas med hjälp av den offentliga NAV-kursen med distributioner återinvesterade, om tillämpligt. Försäljningsavgifter,
skatter och andra lokalt tillämpade kostnader har inte dragits av och om tillämpligt kommer de att minska resultatsiffrorna.
Växelkursrörelser mellan aktieklassvalutan och fondbasvalutan kan påverka avkastningen.
Investeringstekniker används för att minska valutarisker mellan fondens basvaluta och valutan av den kurssäkrade aktieklassen. Kostnaderna för att göra det kommer att bäras
av aktieklassen och det finns ingen garanti att sådan kurssäkring kommer att träda i kraft.
Indexavkastningar anges med återinvesterad bruttoinkomst.
Risker - följande risker är av betydande relevans för fonden (se prospektet för ytterligare information):
Landsrisk (Kina) - alla investeringar i Kina utsätts för risker som liknar dem för andra investeringar i tillväxtmarknader. Dessutom kan investeringar som görs eller innehas i
samband med en QFII-lincens eller Stock Connect-programmet utsättas för ytterligare risker.
Landsrisk (Ryssland och Ukraina) - i dessa länder är risker kopplade till depåer, motparter och marknadsvolatilitet högre än i de utvecklade länderna.
Kreditrisk - en obligation eller ett penningmarknadsinstrument kan tappa värde om emittentens finansiella hälsa försämras.
Valutarisk - förändringar i valutakurser kan minska investeringsvinsterna eller öka investeringsförlusterna.
Standardrisk - emittenterna av vissa obligationer kan bli oförmögna att göra betalningar på sina obligationer.
Derivatrisk - derivat kan innebära förluster som är betydligt större än kostnaden för derivatet.
Tillväxtmarknadsrisker - tillväxtmarknader är inte lika etablerade som utvecklade marknader och innebär därför högre risker.
Ränterisk - när räntan går upp faller normalt obligationens värde. Risken är normalt högre ju längre löptid en obligationsinvestering har och ju högre dess kreditkvalitet är.
Emittentens koncentrationsrisk - i den utsträckning en fond som investerar en stor del av sina tillgångar i värdepapper från ett relativt litet antal emittenter, kommer dess
prestanda att påverkas starkare av händelser som påverkar dessa emittenter.
Likviditetsrisk - ett värdepapper kan bli svårt att värdera eller sälja vid önskad tidpunkt och till önskat pris.
Förskottsbetalnings- och förlängningsrisk - med hypoteks- och tillgångssäkrade fonder eller andra värdepapper vars marknadspriser normalt speglar antagandet att
värdepapperen kommer att betalas ut före förfallodagen, kan oväntade ränterörelser påverka fondens resultat.
Risk med koncentration i en sektor - prestationen hos en fond som investerar en stor del av sina tillgångar i en viss ekonomisk sektor (eller, för obligationsfonder, ett visst
marknadssegment) kommer att påverkas starkare av händelser som påverkar denna sektor eller del av räntemarknaden.
Se sida 3 för viktig information
1/3
T. Rowe Price Funds SICAV — Global Unconstrained Bond Fund — Klass Ah (EUR)
10 HÖGSTA EMITTENTER
Emittent
Italien
Italien
TIPS
US Treasury N/B
Israel
Rumänien
TIPS
Brazil NTN-F
Tyskland
Skandinaviska Enskilda
DIVERSIFIERING AV TILLGÅNGSTYP
Förfallotid
01 jun 27
01 mar 21
15 apr 18
15 maj 46
31 jan 22
26 apr 23
15 apr 21
01 jan 27
15 aug 26
17 jun 20
Kupong(%)
2,200
3,750
0,125
2,500
5,500
5,850
0,125
10,000
0,000
1,500
% av fond
9,7
5,6
4,9
4,8
4,3
3,9
3,6
3,5
3,3
3,0
Tillgångstyp
Stat
SPRIDNING AV KREDITKVALITET
AAA
% av fond
26,7
AA
3,6
A
15,6
BBB
29,6
BB
12,7
B
5,3
CCC
1,0
Ej värderat
-2,9
Reserver
8,3
Källor för spridning av kreditkvalitet: Moody's Investors Service; om Moody's
inte värderar ett värdepapper kommer Standard & Poor's (S&P) att användas
som en andra källa. När det är tillgängligt kommer T. Rowe Price att använda
Fitch för värdepapper som inte har värderats av Moody’s eller Standard & Poor's.
Kategorin med värdepapper från amerikanska statliga myndigheter kan inkludera
både värderade och icke-värderade värdepapper. T. Rowe Price använder det
underliggande investeringsinstrumentets värdering för standardbyten.
jämförelseindex avser en 3-månadersperiod för EUR LIBOR.
Se sida 3 för viktig information
Gällande den 31 maj 2017
2/3
% av fond
73,7
Företagsrelaterade
11,6
Motsvarigheter till likvida medel
8,3
Kollateraliserade
Statlig myndighet/överstatliga
organisationer
Derivat
7,8
1,5
-3,0
T. Rowe Price Funds SICAV — Global Unconstrained Bond Fund — Klass Ah (EUR)
Gällande den 31 maj 2017
VIKTIG INFORMATION
Allmänna fondrisker – skall läsas tillsammans med de fondspecifika riskerna ovan. Kapitalrisk – värdet på din investering kommer att variera och garanteras ej. Den
påverkas av förändringar av växelkursen mellan fondens basvaluta och valutan som du tecknade dig i, om de skiljer sig. Motpartsrisk – risken att en enhet som fonden gör
transaktioner med inte uppfyller sina skyldigheter gentemot fonden. Geografisk koncentrationsrisk – i den utsträckning som en fond investerar en stor del av sina tillgångar
i ett visst geografiskt område kommer dess prestanda att påverkas starkare av händelser inom detta område. Hedging-risk – en fonds försök att minska eller eliminera vissa
risker genom hedging kanske inte alltid fungerar som tänkt. Investeringsfondrisk – att investera i fonder innebär vissa risker som en investerare inte skulle möta om han/
hon investerar direkt på marknaderna. Hanteringsrisk – förvaltaren eller dess experter kan ibland upptäcka att deras skyldigheter gentemot en fond står i konflikt med deras
skyldigheter gentemot andra investeringsportföljer som de förvaltar (i sådana fall kommer dock alla portföljer behandlas rättvist). Operativ risk – operativa fel kan leda till
avbrott i fondverksamheten eller ekonomiska förluster.
Detta faktablad är enbart avsett för marknadsföringssyften.
Fonderna är delfonder i T. Rowe Price Funds SICAV, ett Luxemburgbaserat investeringsbolag med variabelt kapital som är registrerat hos Commission de Surveillance
du Secteur Financier och uppfyller kraven för företag för kollektiva investeringar i värdepapper ("UCITS"). Fullständig information om målen, investeringspolicyerna och
riskerna finns i prospektet som är tillgängligt tillsammans med den huvudsakliga investerarinformationen på engelska och på officiellt språk för de jurisdiktioner där fonderna
är registrerade till allmän försäljning, tillsammans med årsrapporter och halvårsrapporter (tillsammans "fonddokument"). Alla beslut om att investera bör ske baserat på
fonddokumenten som finns tillgängliga utan kostnad från den lokala representanten, det lokala informations-/betalningsombudet eller från auktoriserade distributörer och via
www.troweprice.com. Morningstars senaste fondpriser finns tillgängliga online.
Detta material, inklusive eventuella uttalanden, information, data och innehåll som finns i materialet samt all information, bilder, länkar, grafik eller inspelningar som ges i
samband med detta material som tillhandahållits av T. Rowe Price är endast avsett för allmänna informationssyften. Detta material är inte avsett för personer i jurisdiktioner
som förbjuder eller begränsar spridningen av materialet och i vissa länder tillhandahålls materialet på särskild begäran. Under inga omständigheter får materialet, i sin helhet
eller delar utav det, kopieras eller distribueras på nytt utan tillåtelse av T. Rowe Price. Materialet utgör inte en distribution, ett erbjudande, en inbjudan, rekommendation eller
uppmaning om att sälja eller köpa värdepapper i någon jurisdiktion.
Kontakta en ekonomisk rådgivare för mer information och undersök de rättsliga, regulatoriska och skattemässiga följderna av att investera i fonden. Om du investerar genom en
tredje part ska du vända dig till dem direkt, eftersom avgifter, resultat och villkor kan skilja sig åt materiellt.
Vissa siffror i rapporten kanske inte stämmer på grund av avrundning eller uteslutande av likvida medel.
Ytterligare information för: Investerare i Storbritannien: Investerare informeras härmed att alla eller de flesta skydd, som ges genom det brittiska regelverket, inte finns
tillgängliga och att ersättning inte kommer att finnas tillgänglig för dem under brittiska Financial Services Compensation Scheme. Investerare i Österrike: Betalningsombud:
Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Fonddokumenten kan erhållas kostnadsfritt från betalningsombudet.
Om inte annat anges har detta material utfärdas och godkänts av T. Rowe Price International Ltd, 60 Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ som är auktoriserat och reglerat
av Storbritanniens myndighet för finansiell förvaltning (Financial Conduct Authority).
Schweiz - Utfärdat i Schweiz av T. Rowe Price (Switzerland) GmbH ("TRPSWISS"), Talstrasse 65, 6th Floor, 8001 Zürich, Schweiz. First Independent Fund Services Ltd,
Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich är representant i Schweiz. Neue Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8002 Zürich är betalningsagent i Schweiz.
Delfonderna för T. Rowe Price SICAV är inte tillgängliga för amerikanska personer, vilket definieras i Rule 902(k) i United States Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse
("Securities Act"). Aktierna i fonderna har inte och kommer inte heller att registreras enligt Securities Act eller enligt någon stats värdepapperslagstiftning. Dessutom kommer
fonderna inte att registreras enligt United States Investment Company Act of 1940 (the "1940 Act"), i dess ändrade lydelse och investerarna kommer inte ha rätt till förmånerna i
the 1940 Act. Tillhandahålls till globala företag i USA av T. Rowe Price Investment Services, Inc.
T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE och utformningen av logotypen med tjockhornsfåret är, helt och/eller delvis, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
T. Rowe Price Group, Inc. i USA, EU och andra länder. Detta material är endast avsett att användas i utvalda länder.
© 2017 Morningstar. Med ensamrätt. Informationen som finns häri: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer; (2) får ej kopieras eller distribueras samt (3)
garanteras inte vara korrekt, fullständig eller tidsmässigt rätt. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer ansvarar för några skador eller förluster som uppkommer av
användning av denna information. Tidigare resultat ger ingen garanti om framtida resultat. För ytterligare information om värderingsmetoder, besök www.morningstar.com
Källa och copyright: Citywire. Fondförvaltaren har värderats av Citywire baserat på förvaltarens resultat riskjusterat över 3 år. För ytterligare information om värderingsmetoder,
besök www.aboutcitywire.com
2017-GL-5430
3/3
Download