Geovetenskap A 7,5 hp

advertisement
Akademin för teknik och miljö
KURSPLAN
Faculty of Engineering and Sustainable Development
Geovetenskap A 7,5 hp
Earth Science A 7,5 credits
Fastställd av Institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö
Version
Beslutad den
2010-03-22
2014-05-21
2017-03-10
Gäller fr.o.m.
2010-03-22
2014-08-25
2017-08-28
Fördjupning
G1F
Utbildningsnivå
Grundnivå
Kurskod
SB250A
Högskolepoäng
7,5 hp
Huvudområde
Geografi
Ämnesgrupp
Geovetenskap och naturgeografi
Utbildningsområde
Tekniska området 100%
Mål
Studenten skall tillägna sig geovetenskapliga baskunskaper inom främst geologi,
naturgeografi, kvartärgeologi, klimatologi och hydrologi. Genom kunskaper om de olika
geosystemen i tid och rum, och hur dessa i samverkan eller enskilt påverkar och förändrar
planeten Jorden, skall studenten efter avslutad kurs kunna:
- Beskriva Jordens geologiska historia, livets utveckling, samt den geovetenskapliga
metodik som kunskapen är baserad på.
- Beskriva Jordens uppbyggnad och sammansättning, samt de processer som styr
bergskedjebildning, vulkanism och jordskalv.
- Beskriva mineral- och bergartsbildande processer, samt kunna identifiera de vanligaste
bergartsbildande mineralen och ett urval vanliga bergarter.
- Beskriva jordarts- och jordmånsbildande processer med fokus på svenska förhållanden,
samt kunna identifiera de i Sverige vanligast förekommande jordarterna.
- Beskriva landskaps- och landformsbildande processer med fokus på svenska förhållanden.
- Beskriva processerna i atmosfären och hydrosfären (grundläggande meteorologi och
klimatologi) och deras koppling till aktuella klimat- och miljöproblem.
- Redogöra för våra viktigaste georesurser och kunna diskutera
Sida 1 av 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.
geovetenskapens roll i
samhället.
Kursens innehåll
Planeten Jordens bildning, uppbyggnad och dynamiska utveckling. Geologisk historia och
livets utveckling. Stratigrafi och geologiska dateringsmetoder. Mineral- och bergartsbildande
processer. Mineral- och berggrundskännedom. Berggrundsgeologiska kartor och
strukturgeologi.
Kvartär klimat- och landskapsutveckling, med tonvikt på den senaste istiden och postglacial
tid. Minerogena och organogena jordarter, deras sammansättning, bildning och egenskaper.
Jordmånsbildande processer. Jordartskännedom och jordartsgeologiska kartor.
Geomorfologi och exogena processer (vittring, massrörelser, erosion, transport och
sedimentation). Geoinformation, kartor och flygbilder.
Atmosfärens allmänna cirkulation. Klimat- och vädersystem. Klimatregioner och globala
klimatförändringar.
Vattnets rörelse i naturen och vattenomsättning, mark- och grundvatten. Hydrologiska och
hydrogeologiska kartor.
Naturresurser och deras utnyttjande. Geodiversitet.
Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan processer, material och former. Kunskaperna
från kursens teoretiska moment kommer att befästas och exemplifieras under exkursioner,
övningar och laborationer. Kursen ska ge grunderna för fortsatta studier i geovetenskapliga
ämnen.
Undervisning
Föreläsningar, övningar, laborationer, grupparbete, exkursion och fältövningar. Alla moment
utom föreläsningar är obligatoriska.
Förkunskaper
En B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 4 med undantag för Sh A och Ma C, alt Sh 1 och
Matematik 3b/3c).
Examinationsform
Skriftlig tentamen, övningar och laborationer, exkursion
Skriftlig tentamen ges vid kursens slut (betyg Fx och F är ej godkänt och kräver
omexaminering). Dessutom erfordras godkända övningsuppgifter, laborationer och godkänd
exkursion.
Moment
0030 Skriftlig tentamen 4,5 hp, Betyg: AF
0040 Övningar, laborationer 2 hp, Betyg: UG
0050 Exkursion 1 hp, Betyg: UG
Betyg
A, B, C, D, E, Fx, F
Hållbar utveckling
Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.
Kurslitteratur
Marshak, S. (senaste upplagan). Portrait of a Planet. W.W. Norton & Co Inc.
Stenciler och kompendier som behövs för laborationer och övningar samt en exkursionsguide
Referenslitteratur
Sveriges Nationalatlas Berg och Jord (senaste upplagan).
Sveriges Nationalatlas Klimat, sjöar och vattendrag (senaste upplagan).
Sida 2 av 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.
Download