LPP – Vattnets kretslopp

advertisement
LPP – Vattnets kretslopp
Syfte och innehåll
Genom undervisningen kommer du att få möjlighet att utveckla din
förmåga att:
Genomföra och dokumentera systematiska undersökningar i kemi
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara kemiska samband i samhället och naturen.
Centralt innehåll:
Vattnets egenskaper och kretslopp
Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och
oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och
gasform.
Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans
levnadsvillkor och syn på världen.
Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till
modern vetenskap.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Begrepp
Atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, fast form, flytande form, gasform,
fryspunkt, kokpunkt, koka, avdunsta, kondensera, densitet, vattnets kretslopp
Så här kommer vi att arbeta
Din lärare kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner med hela klassen.
Du kommer att få tillägna dig kunskap genom böcker, film och digitala resurser.
Du kommer att får planera, genomföra och dokumentera olika undersökningar.
Bedömning
Underlag för bedömning:
Genomförandet av laborationerna, laborationsrapporter, muntliga diskussioner, exitcards, skriftliga
förhör.
Det som bedöms är:
Hur väl du väl du har tillägnat dig och kan beskriva de olika begreppen.
Hur väl du kan genomföra och dokumentera undersökningar och laborationer.
Du ger enkla
förklaringar till
begrepp och fakta.
Du använder
begreppen och ger
mer ingående
förklaringar till
begrepp och fakta.
Du genomför
laborationer med stöd.
Du genomför
laborationer på ett
självständigt sätt och
drar enkla slutsatser
utifrån resultaten på
laborationerna
Du gör med stöd enkla
dokumentationer av
genomförda
laborationer.
Du gör självständigt
enkla
dokumentationer av
genomförda
laborationer.
Fakta och begrepp
Laborationer
Dokumentation
Du använder
begreppen, du ger mer
ingående förklaringar
till begrepp och fakta
och du ser och
förklarar samband
mellan de olika
begreppen.
Du genomför
laborationer på ett
självständigt sätt och
du drar självständigt
slutsatser utifrån
resultaten på
laborationerna.
Du gör självständigt
utvecklade
dokumentationer av
genomförda
laborationer.
Download