MÅL

advertisement
Fysik
MÅL
VAD GÖR VI
År 1 Tema ”flytta
hemifrån”

Att utveckla kunskap om
energi och energiformer,
energiomvandlingar och
energikvalitet samt
samhällets
energiförsörjning.

Känna till olika sätt att
generera elektrisk ström
och deras för och
nackdelar.

Att utveckla sin förmåga
att göra kvantitativa,
kvalitativa och etiska
bedömningar av
konsekvenser av
mänskliga verksamheter
och olika tekniska
konstruktioner från miljö-,
energi- och
resurssynpunkt.
HUR GÖR VI
Läser om de olika energiformerna
och påvisar energiprincipen.
Vi bygger en modell av ett
samhälle där vi tar hänsyn till de
bitar som framkommit i
inventeringen.
Vi inventerar de behov som ett
samhälle (Fårösund) har för att
människan och miljön skall kunna
fungera och utvecklas.
UTVÄRDERING
År 2 Tema Rymden

Att utveckla kunskap om
fysikens världsbild
utgående från astronomi
och kosmologi.

Att ha insikt i hur ljud
skapas, utbreder sig och
kan registreras.

Att ha insikt i hur ljus
utbreder sig, reflekteras
och bryts samt hur ögat
kan uppfatta ljus
Universum
Genomför en ”rymdresa” där vi
besöker delar av universum.
Resan planeras med eleverna och
genomförs med försök och
dagboksanteckningar.
Vågrörelser genomförs praktiskt,
”vågen”. Ljud och optik
laborationer genomförs.
Vågrörelser som begrepp införs.
Begrepp som longitudinell,
transversell, amplitud ,våglängd
och frekvens berörs.
År 3 Tema mellan himmel
och jord

Att ha kunskap om tryck,
värme och temperatur i
sammanhang med
materiens olika former.

Att ha kunskap om
principerna för den
elektriska kretsen och
känna till begrepp som
ström, spänning, elektrisk
energi och effekt.
Hur materia påverkas av tryck och
temperatur.
Vi befäster begreppen inom
elläran
Endast för åk 9


Att utveckla kunskap om
olika slag av strålning och
dess växelverkan med
materia och levande
organismer.
Att ha insikt i materiens
uppbyggnad av
elementarpartiklar och
atomer.
Planeras med eleverna.
Att genom laborationer, som först
är lärarstyrda och sedan mer och
mer elevstyrda, upptäcka och
befästa begreppen ström,
spänning, elektrisk energi och
effekt.
Download