Uni10b

advertisement
Bortkopplingen av
bakgrundssrålningen skedde
då universum var 380.000 år
gammalt (z=1100) vilket kan
jämföras med universums
nuvarande ålder –
13,7 miljarder år.
Idag finns det genomsnittligt i
universum ca 1,5 väteatomsmassor av
materia per 𝑚𝑚3 och ca 410 miljoner
fotoner per 𝑚𝑚3 . P.g.a att fotoner
blåskiftas bakåt i tiden spelar de en allt
viktigare roll ju närmare Big Bang vi
kommer.
Då universum är ca
24.000 år gammalt
(z=5.200) så blir det
”materiedominerat”
Ω0 =
ρ0
ρ𝑐𝑐
ρ𝑐𝑐 = 3(𝐻𝐻0 )2 /8πG
Mörk materia och mörk energi
Mörk energi – materia med negativt tryck! Om man blåste
upp en uppblåst ballong ytterligare, men nu med mörk
energi, så skulle ballongen kollapsa ihop allt mer – trots att
innehållet av materia/energi ökar!
Exempel på olika möjliga
kosmologiska modeller.
James Webb: Uppskjutning Oktober 2018
Universums toplogi
Några “sunt förnuftiga” (d.v.s. Newtonska) vanföreställningar.
• Universum började med att all materia var samlad i en punkt. Därefter
skedde en stor explosion, Big Bang, och materian slungades ut och
“expanderar” nu i rummet → materian i universum har en yttre gräns och
det måste helt enkelt finnas något därutanför (tomrum?). Det måste
dessutom ha varit så att det fanns en tid innan den där “urklumpen”
exploderade. Denna bild är helt fel.
• Den förutsätter att det är vår vardagsföreställningar om rum och tid är
riktiga: Saker sker i ett “passivt” rum och tiden löper på opåverkad av vad
som än sker. Men Einsteins allmänna relativitetsteori säger något helt annat
och denna teoris syn på rum och tid har visat sig vara mer korrekt än
ovanstående “Newtonska vardagsuppfattningar.”
• Enligt Einsteins allmänna relativitetsteori så utgör inte rum och tid en passiv arena
där saker sker. Rum och tid är aktiva deltagare. Ovanstående missuppfattning
grundar sig således på en felaktig syn om vad rum och tid är.
• Rum, tid och materia skapas vid Big Bang, d.v.s det fanns ingen tid (eller rum,
materia) “innan” Big Bang (vårt vardagsspråk räcker inte till för att beskriva
situationen ordentligt. Men med matematik så går det alldeles utmärkt!). Att fråga
vad som hände före Big Bang är lika tokigt som att fråga om vad som finns norr
om Nordpolen.
• Big Bang skedde överallt och efter ett ögonblick så fanns det ett ändligt eller
oändligt (vi vet inte vilket) rum där allt var väldigt jämnt utspritt. Det finns inget
centrum. Det ser ut ungefär på samma sätt överallt. Med tiden rör sig saker och
ting genomsnittligt ifrån varandra trots att materien genomsnittligt ligger still! Det
är rummet som expanderar (det är alltså inte så att materia expanderar ut i ett
passivt, för alltid på samma sätt existerande, rum).
• Detta enligt Einstein. Men har Einstein rätt?
Download