Ontologi - Vad finns?

advertisement
Ontologi - Vad finns?
4IK024 Vetenskapsmetod och teori
Vetenskapsteori/filosofi
Filosofi
Ontologi/
Metafysik
Vad finns?
Epistemologi
Vad kan vi veta?
Hur kan vi inhämta
kunskap?
Etik
Vad är rätt
respektive fel?
Sökandet efter grundprinciper
•
Ungefär 2600 år sedan började antikens naturfilosofer förklara
materia och naturfenomen med hjälp av förnuft och logiskt
tänkande – logos ersatte mythos
•
Sökandet efter enhet har alltid varit en central fråga i
vetenskapen
•
Vilka principer och substanser utgör grunden av universum?
Olika ontologier
Från grekiska ontos (varande) och logia (lära)
Monism
Allt varande kan förklaras utifrån en grundprincip - kropp eller själ
(materia eller medvetande)
Dualism
Allt varande kan förklaras utifrån två klart åtskilda grundprinciper
– kropp och själ (materia och medvetande)
Olika typer av dualism
Substansdualism
Det finns två olika substanser, kroppar och själar (materia och
medvetande)
Egenskapsdualism
Det finns endast en substans, materia, men materia har två slags
egenskaper, de fysiska resp. de mentala/själsliga
Olika typer av monism
Idealism
•
•
Det finns ingen verklighet oberoende av mänskligt medvetande
Allt som finns kan förklaras med mentala och/eller själsliga
processer
Materialism
• Allt som existerar i verkligheten är materia och fysikaliska
processer
• Enligt reduktionism kan de själsliga/mentala processerna
förklaras med fysiska fenomen
Virtuella världar som idealistisk verklighet?
Some rights reserved by Robin Ashford
Some rights reserved by William Cromar
Reduktionism
•
Är våra tankar och drömmar enbart biokemiska processer i centrala
nervsystemet?
•
Är det möjligt att skapa artificiell intelligens (AI)?
Some rights reserved by Zillafag
Some rights reserved by jurvetson
Kausalitet
Orsaken föregår verkan
Orsak
Verkan
En deterministisk världsbild är en kombination av materialism
och kausalitet
Determinism
•
Varje händelse är orsaksbestämd och oundviklig, universum består
av en kedja av händelser
•
•
Vid varje ögonblick existerar endast en fysikaliskt möjlig framtid
En superintelligens såsom ”Laplaces demon” skulle kunna
rekonstruera allt som har hänt och förutsäga allt som kommer att
hända i universum
Har vi en fri vilja?
Är vi ansvariga för våra handlingar?
Determinism
Hård determinism
Fri vilja existerar inte
Mjuk determinism/kompatilism
Fri vilja och en deterministisk världsbild kan kombineras
Tack!
4IK024 Vetenskapsmetod och teori
Download