Planering Materia

advertisement
Pedagogisk planering Fysik & Kemi år 8
Arbetsområde Materia
Inledning
Allt runt omkring oss är materia. Du består av materia. Under detta arbete ska vi lära oss mer om materia
samt dess byggsten – atomen.
Varför?
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att:
 använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som
rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 genomföra systematiska undersökningar i fysik, och använda fysikens begrepp, modeller och
teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Vad






Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym,
densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och
utvärdering.
Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter
Sambandet mellan fysikaliska och kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller
och teorier.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Hur?



Vi arbetar med eget arbete, läsning och uppgifter
Gemensamma genomgångar
Laborationer
.
Bedömning



Du bedöms kontinuerligt på ditt arbete i klassrummet samt vid laborationer
Du ska lämna in minst en laborationsrapport
Du kommer att skriva två läxförhör
Lektionsplanering
Vecka
Tisdag (lab)
Onsdag
Torsdag
Läxa
40
Lab densitet
Genomgång materia
Fortsatt genomgång
Skriv lab. rapport
hemma. Lämna in
senast tisdag v. 14
41
Helklass:
Arbete med frågor
(Mattelab. på
halvklasslektionen)
Fortsatt arbete med
frågor samt
repetition.
Förhör på materia
Läs på inför förhöret.
42
Lab: Volym/densitets
Genomgång:
Fasövergångar
Tryck: eget arbete
med läsning och
frågor
Läs på anteckningar.
Fortsatt arbeta med
tryck
Förhör på
fasövergångar och
tryck
Jobba färdigt med
frågorna hemma om
du inte hunnit klart
på lektionen.
Läs på inför förhöret.
43
Densitet/tryck
laboration
Kunskapskrav för arbetet med materia
För betyget E ska du:
För betyget C ska du:
För betyget A ska du:
Du kan göra undersökningar med hjälp
av planeringar. Du hjälper till att
komma på enkla frågor och
planeringar som fungerar.
Du kan göra undersökningar med
hjälp av planeringar. Du kommer på
enkla frågor och planeringar som
efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra undersökningar med
hjälp av planeringar. Du kommer på
enkla frågor och planeringar som
fungerar.
Du kan använda utrustning på ett
säkert sätt som fungerar ganska bra i
undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett
säkert sätt som fungerar bra i
undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett
säkert sätt som fungerar mycket bra
i undersökningar
Du kan jämföra frågor med resultat i
en undersökning. Du drar enkla
slutsatser som hänger ihop med
modeller och teorier inom fysiken på
ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i
en undersökning. Du drar utvecklade
slutsatser som hänger ihop med
modeller och teorier inom fysiken på
ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i
en undersökning. Du drar
välutvecklade slutsatser som hänger
ihop med modeller och teorier inom
fysiken på ett mycket bra sätt.
Föra enkla resonemang kring Du kan
diskutera på ett enkelt sätt om dina
resultat är rimliga. Du hjälper till att ge
förslag som kan göra undersökningen
bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat
sätt om dina resultat är rimliga. Du
ger förslag som efter någon
förbättring kan göra undersökningen
bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat
sätt om dina resultat är rimliga. Du
ger förslag som kan göra
undersökningen bättre.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du
har gjort och vad du har kommit fram
till i undersökningar med hjälp av
tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur
du har gjort och vad du har kommit
fram till i undersökningar med hjälp
av tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt
hur du har gjort och vad du har
kommit fram till i undersökningar
med hjälp av tabeller, diagram,
bilder och skriftliga rapporter.
Du har goda kunskaper om materia.
Du ger exempel och förklarar hur
saker hänger ihop i fysiken på ett
utvecklat sätt. Du använder fysikens
begrepp, modeller och teorier på ett
bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om
materia. Du ger exempel och
förklarar hur saker hänger ihop i
fysiken på ett välutvecklat sätt. Du
använder fysikens begrepp, modeller
och teorier på ett mycket bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia.
Du ger exempel och förklarar hur
saker hänger ihop i materien på ett
utvecklat sätt. Du använder kemins
begrepp, modeller och teorier på ett
bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om
materia. Du ger exempel och
förklarar hur saker hänger ihop i
materien på ett välutvecklat sätt. Du
använder kemins begrepp, modeller
och teorier på ett mycket bra sätt.
När du laborerar
När du skriver en
laborationsrapport
Teorin
Fysik
Du har baskunskaper om materia. Du
ger exempel och beskriver hur saker
hänger ihop i fysiken. Du använder
fysikens begrepp, modeller och teorier
på ett ganska bra sätt.
Kemi
Du har baskunskaper om materia. Du
ger exempel och beskriver hur saker
hänger ihop i materien. Du använder
kemins begrepp, modeller och teorier
på ett ganska bra sätt.
Download