Till dig som får Abasaglar

advertisement
Till dig som får Abasaglar®
Till dig som får
Abasaglar®
– SVENSKA
Vad är Abasaglar?
Abasaglar (insulin glargin) är ett långverkande basinsulin och ges framförallt för
att sänka ditt fasteblodsocker. Behöver du få bättre kontroll även på blodsockret
efter måltider kan Abasaglar kombineras med ett måltidsinsulin eller blodsockersänkande tabletter. Abasaglar används för behandling av både vuxna och barn med
diabetes.
Varför behöver jag Absaglar?
Du har fått Abasaglar för att din kropp inte producerar tillräckligt med insulin.
Genom att ersätta kroppens minskande insulinproduktion med insulin i spruta kan
du få en bättre balans på ditt blodsocker.
Abasaglar är ett långverkande
basinsulin med effekt över i
stort sett hela dygnet. Tideffektkurvan kan variera
mellan olika personer och vid
olika tidpunkter hos samma
person beroende på dos,
injektionsställe, kroppstemperatur
och fysisk aktivitet.
Insulinaktivitet
Effektprofil
Abasaglar ska tas en
gång om dagen vid valfri
tidpunkt, men det ska
tas vid samma tidpunkt
varje dag.
Tid
Insulinbehovet är olika hos olika individer. För att du ska hitta den dos som
passar just dig kan du behöva testa ditt blodsocker oftare, speciellt i början av
behandlingen. Abasaglar ska tas en gång om dagen vid valfri tidpunkt, men det
ska tas vid samma tidpunkt varje dag. Följ din läkares ordination.
Möjlig tidpunkt
för dosering
Frukost
Abasaglar är ett
långverkande basinsulin
med effekt över i stort
sett hela dygnet.
Vilka hjälpmedel finns
tillgängliga för injektion
av Abasaglar?
Dosering
Det vita området i
kurvan symboliserar
blodsockernivåerna
som stiger efter
måltider.
Vad är
Abasaglar?
Lunch
Middag
Abasaglar i penna och ampull
Abasaglar finns tillgängligt i både förfylld
penna och i ampull till
flergångspenna.
Om du vill ha mer information
än den du finner här kan du fråga
din läkare eller sjuksköterska.
Utförlig information om läkemedlet och biverkningar finns
också i bipacksedeln som följer
med läkemedelsförpackningen.
Du är också välkommen att
kontakta medicinsk information
på Lilly.
Telefon: 08-737 8800
E-post: [email protected]
Abasaglar finns tillgängligt i förfylld penna och i ampull för flergångspenna.
SEABA00012
ABASAGLAR 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning (insulin glargin) Cylinderampull,
förfylld injektionspenna (KwikPen)
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
ATC-kod: A10AE04
Läkemedel vid diabetes. Insuliner och analoger för injektion, långverkande.
Indikationer: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Varningar: ABASAGLAR ska inte användas för behandling av diabetesketoacidos. Behandling
med vanligt snabbverkande insulin, som ges intravenöst, rekommenderas vid detta tillstånd.
Vid otillräcklig blodsockerkontroll eller vid benägenhet för hyperglykemiska eller
hypoglykemiska episoder måste en kontroll av patientens efterlevnad av den föreskrivna
behandlingsregimen, val av injektionsställen och injektionsteknik och alla andra relevanta
faktorer göras innan en dosjustering övervägs.
Om en patient sätts över till en annan typ av insulin eller till ett annat insulinmärke bör detta ske
under noggrann medicinsk övervakning. Ändring av styrka, märke (tillverkare), typ (regular,
NPH, Lente, långverkande, osv), ursprung (animaliskt, humant, humana insulinanaloger) och/
eller tillverkningsmetod kan göra att dosen behöver ändras.
Administrering av insulin kan leda till att antikroppar mot insulinet bildas. I sällsynta fall kan
förekomsten av antikroppar mot insulinet kräva justering av insulindosen för att förhindra
uppkomst av hyper- eller hypoglykemi.
Datum för översyn av produktresumén: 2015-05-21
Läs bipacksedeln före användning.
För ytterligare information och priser se www.fass.se
Rx, F
Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker
till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.
Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00. www.lilly.se.
2015-10-13
SEABA00012
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards