Patientguide - Icare Finland

advertisement
Patientguide
Tillhör:
Icare HOME (modell: TA022)
PATIENTGUIDE
TA022-035 SV-3.1
Inledning
I den här guiden får du lära dig hur du
använder Icare HOME-tonometern.
Läs noga alla anvisningar i guiden innan
du använder tonometern.
Innehållsförteckning
Översikt över tonometern........................... 4
Förbereda tonometern för användning..... 6
Rikta in tonometern...................................... 8
Gör mätningen............................................10
Felsökning....................................................12
Byta batterier ..............................................14
Rengöra tonometern .................................16
Om du behöver hjälp
Om du har några frågor eller problem som
rör Icare-tonometern kan du gå in på:
www.icaretonometer.com
3
Översikt över tonometern
Framsida
Inställningsratt
för kindstöd
Baksida
Mätknapp
LOAD
MEASURE
REPEAT
DONE
SERVICE
BATTERY
Lampan LOAD
(montera)
Lampan MEASURE
(mätning)
Lampan REPEAT
(upprepa)
Lampan DONE
(klar)
SERVICE-lampa
BATTERI-lampa
Strömknapp
4
Inställningsratt för pannstöd
Pannstöd
Sensorer för ögonavläsning
(känner av vilket öga som mäts)
Sondbas (med indikatorlampa)
Sond
Kindstöd
UNDERSIDA
1
2
3
4
B
B
6
7
Indikator för
kindstödets position
Märkning
IP22
Icare
Finland Oy
Type: TA022
B
B
B
B
Inställningsratt
för kindstöd
Silikonlucka (över
USB-ingång)
Batterilucka
5
Förbereda tonometern för användning
1
Se till att pann- och kindstöden sitter
enligt ögonspecialistens noteringar
på stödpositionsmärket.
Stödpositionsmärket finns i bärväskan.
Vrid på rattarna om stöden behöver
justeras.
2
Tryck på och släpp
strömknappen
för att starta tonometern.
Alla lamporna på baksidan kommer
att blinka en gång och du hör en kort
pipsignal.
Lampan LOAD (montera) blinkar när det
är dags att montera sonden.
3
Ta fram en ny sond och öppna
förpackningen.
!
VAR FÖRSIKTIG!
•• Använd endast originalsonder och
godkända sonder från tillverkaren.
•• Rör inte vid sonden.
4
Ta av locket från sondbehållaren, sätt
ner sonden i sondbasen, tryck snabbt
mätknappen.
(1 sekund) på
Lampan MEASURE (mätning) blinkar när
tonometern är klar för mätning.
!
VAR FÖRSIKTIG!
•• Rör inte vid sonden.
•• Rikta inte tonometern nedåt.
•• Använd inte sonden om den rört vid
en yta som inte är steril, t.ex. bordet
eller golvet.
6
A
A
A
A
A
A
A
A
1
1
2
2
3
3
4
4
A
A
A
A
6
6
7
7
BELONG
S TO:
SUPPOR
T POSITI
ON
FOREHE
AD
LEFT EY
E
RIGHT EY
E
CHEEK
LOAD
MEASURE
LOAD
REPEAT
DONE
MEASURE
REPEAT
SERVICE
DONE
BATTERY
SERVICE
BATTERY
7
Rikta in tonometern
5
Stå framför en spegel och håll
tonometern framför ansiktet, riktad
åt sidan.
!
VARNING! Låt inte tonometern röra vid
ögonen.
6
Rikta in sondens spets mot mitten
på hornhinnan och vrid tonometern
tills sondspetsen pekar rakt mot
hornhinnan.
VARNING! Låt inte tonometern röra vid
ögonen.
!
!
VAR FÖRSIKTIG! Täck inte över
sensorerna som läser av ögonen.
7
Kontrollera att lampan på sondbasen
lyser grönt.
Om lampan på sondbasen lyser rött,
kontrollera att du tittar rakt fram (dvs.
med huvudet i rät vinkel) och vinkla
tonometern tills lampan på sondbasen
lyser grönt.
8
Sondbasen måste befinna sig
mitt i synfältet för att sonden ska
vidröra mitten av hornhinnan under
mätningen.
Upprepa steg 5 och 6 om sonden inte
befinner sig mitt i synfältet.
8
9
Gör mätningen
9
Tryck
på mätknappen för att mäta
trycket (sonden rör vid ögat under
mätningarna).
Håll knappen nertryckt om du vill göra
6 mätningar i följd,
eller
tryck snabbt på knappen (1 sekund)
6 gånger om du vill göra en mätning
åt gången.
10 Om mätningen lyckades hörs en lång
pipsignal, lampan på sondbasen släcks
och lampan Done (klar) tänds.
Lägg tillbaka sonden i dess behållare och
kasta den på lämpligt sätt.
!
VAR FÖRSIKTIG! Om något blir fel trycker
du snabbt på mätknappen (1 sekund) och
fortsätter mätningen.
11 Om läkaren har sagt att du ska mäta
båda ögonen upprepar du steg 1 till
och med 10 för det andra ögat.
12 När alla mätningar är klara, tryck
strömknappen och håll
på
den nedtryckt tills du hör 3 korta
pipsignaler.
i
10
OBS! Tonometern stängs av automatiskt
om den inte använts på 3 minuter.
LOAD
DONE
MEASURE
REPEAT
DONE
SERVICE
BATTERY
:
GS TO
BELON
SITION
SU
T PO
PPOR
EAD
FOREH
CHEEK
E
LEFT EY
RIGHT
EYE
Steg
1–10
LOAD
MEASURE
REPEAT
DONE
SERVICE
BATTERY
11
Felsökning
Felmeddelande
Sondbasen lyser med fast
rött sken.
Orsak: Tonometern hålls
inte rakt.
Sondbasen blinkar rött,
lampan Measure (mätning)
släcks och du hör 2
pipsignaler.
Orsak: Tonometern är för långt
ifrån eller för nära ögat, eller
hålls inte rakt.
REPEAT
LOAD
MEASURE
SERVICE
REPEAT
Sondbasen blinkar rött,
lampan Repeat (upprepa)
blinkar och du hör 2
pipsignaler
Orsak: För stor variation mellan
mätningarna, eller ingen
avläsning av ögat.
Sondbasen blinkar rött,
servicelampan blinkar och
du hör 2 pipsignaler
Orsak: Smutsig sondbas eller
skadad/smutsig sond.
Tonometern behöver service.
DONE
SERVICE
BATTERY
BATTERY
12
Batterilampan blinkar
Orsak: Batteriet är svagt.
Lösning
1. Titta rakt fram (dvs. håll huvudet i rät
vinkel).
2. Justera tonometerns lutning tills lampan
på sondbasen lyser grönt.
mätknappen för att
1. Tryck på
radera felet.
2. Justera tonometerns position.
3. Gör om mätningen.
mätknappen för att
1. Tryck på
radera felet.
2. Kontrollera att inget är i vägen för
sensorerna för ögonavläsning eller vid
tinningsidan av ögonen.
3. Gör om mätningen.
Kontakta återförsäljaren av tonometern
för service.
Byt batteri.
Se sid. 14–15 för anvisningar.
13
Byta batterier
1
Lyft upp silikonlocket från
batteriluckan och för på batteriluckan
så den öppnas.
2
Ta bort de använda batterierna och
sätt i två nya CR123A-litiumbatterier.
Kontrollera att batteriernas positiva ände
(+) är riktade mot batterilocket.
3
För tillbaka batterilocket på
tonometern och sätt fast silikonlocket
i USB-ingången.
14
ICE
RV
Y
SE
ER
TT
BA
DONE
URE
MEAS
AT
REPE
LOAD
D
D
SE
DONE
E
SUR
MEA
EAT
REP
LOA
ICE
RV
RY
TE
BAT
ICE
RV
RY
TE
BAT
SE
DONE
E
SUR
MEA
EAT
REP
LOA
IP22
Icare
Finland Oy
Type: TA022
MEAS
LOAD
AT
E
Y
ER
TT
BA
IC
RV
SE
DONE
REPE
URE
IP22
Ica
Fin
Type:
IP22
Ica
Fi
Type:
15
Rengöra tonometern
1
Fukta en trasa eller pappershandduk
lätt med vatten.
Krama ur överflödigt vatten från trasan/
pappershandduken.
2
Rengör tonometern med den fuktiga
trasan/pappershandduken.
!
VAR FÖRSIKTIG! Sänk inte ned
tonometern i vatten eller annan vätska.
i
OBS! Allt underhåll, förutom batteribyte
och rengöring, måste utföras av
tillverkaren eller behörigt serviceföretag.
16
17
Download