Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
12197
Dokumentserie
su/med
RUTIN
Ventrikelsond
Giltigt fr o m
2015-11-02
Version
2
Innehållsansvarig: Ingemar Blomqvist, Vårdenhetschef, Avdelning 350 (ingbl8)
Godkänd av: Christina Svärd, Verksamhetschef, Läkare kirurgi Östra (chrsv17)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Kirurgi Östra
Revideringar i denna version
Tidigare rutin nr 1, version 1.4 – Verksamhetsområde Kirurgi/Område 2/SU
Syfte
Att beskriva indikation för, föreberedelser, material och tillvägagångssätt med mera vid insättning av
ventrikelsond.
Arbetsbeskrivning
Indikation

Förebyggande på alla patienter som ska genomgå akut bukkirurgi där ileus, ventrikelretention
eller ökad aspirationsrisk föreligger i samband med sövning.

Behandla ventrikelretention.

Kontroll av vätskenivå i magsäck.
Förberedelser

Informera patienten om tillvägagångssätt.

Helst i enskilt rum, dra för draperierna på 4:a sal.
Material

Plastskydd till patienten

Handskar

Plastförkläde

Duodenalsond st 12, 14, 16

Xylocain gel 2%

Dricksglas med vatten

Rondskål

50 ml sondspruta

Häfta

Stetoskop

Pappersservett el dyl

Urinuppsamlingspåse

Ev kateterklämma och kateterpropp
Tillvägagångssätt

Patienten skall vara vaken och kunna medverka

Låt patienten sitta i sängen, uppåt eller lite framåtlutad, med hakan
mot bröstet.

Vid liggande läge ska patienten helst ligga på vänster sida med lätt sänkt
huvudända.

Lägg plastskydd på patientens bröst.

Mät med sonden från patientens nästipp via örat ner till spetsen på
bröstbenet. Lägg till 10 cm och gör en markering på sonden hur långt
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
12197
Giltigt fr.o.m
2015-11-02
Version
2
RUTIN
Ventrikelsond
ner den ska föras.

Om patienten har löst sittande tandprotes, ta ut den innan sonden förs
ned.

Ta på handskar.

Fukta nedre delen av sonden med vatten, lägg Xylocain-gel på
spetsen.

Be patienten ta en klunk vatten, som hålles kvar i munnen.

För försiktigt ner sonden genom näsan till övre delen av svalget,
ca 8-12 cm.

Be patienten svälja vattnet samtidigt som du för ner sonden förbi
svalget till magsäcken, forcera inte.

Fortsätt att mata ned sonden, medan patienten sväljer.

Kontrollera sedan att sonden ligger rätt genom att spruta ned 5 – 10
ml luft och lyssna med stetoskopet efter bubblande ljud över
magsäcken. (inga kläder emellan). Om oklart läge: aspirera.

Vid kvarliggande sond, fixera med tejp på näsa och kind.

Koppla sonden till urinuppsamlingspåse och häng påsen under
magsäcksnivå, eller stäng sonden med kateterklämma eller
kateterpropp.

Rapportera till läkare vid komplikationer.
Provtagning

Om prov på maginnehåll ska tagas utföres detta som aspiration efter
nedförandet av sonden.
Skötsel/Omvårdnad

Kontrollera sondläge vid behov, och innan administrering av t. ex
kontrast.

Observera att inga skarpa vikningar på slangen uppstår.

Kontrollera att bandaget sitter fast på näsan.

Mät dygnsmängd v.b.
Komplikationer

Sonden ligger i luftstrupen. Patienten får hosta och känner obehag.
Åtgärd
Dra bort sonden och sätt en ny, uppmärksamma motstånd när man passerar svalget.

Sonden ligger i duodenum, kontrolleras vid ev röntgenundersökning.
Åtgärd
dra upp den någon centimeter, enl röntgen fynd
Borttagande

Material: Handskar , M-tork.

Avlägsna tejp som fixerat sonden.

Dra snabbt men försiktigt upp sonden.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
12197
Giltigt fr.o.m
2015-11-02
Version
2
RUTIN
Ventrikelsond
Övrigt

Vid problem kontakta läkare.

Dokumentera.
Ansvar
Verksamhetschef, Verksamhetsområde Kirurgi/Område 2/SU ansvarar för att de rutiner och riktlinjer
som verksamheten kräver finns tillgängliga och följer gällande författningar/lagar.
Samtlig personal på Verksamhetsområde Kirurgi/Område 2/SU ska delges direktivet via VC, VEC och
EC.
Uppföljning, utvärdering och revision
Rutinansvarig verksamhetsutvecklare, Verksamhetsområde Kirurgi/Område 2/SU, ansvarar för att
detta dokument uppdateras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är
kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
Granskare/Arbetsgrupp
Granskare:
Leif Nelvin, Överläkare avd 350, Verksamhetsområde Kirurgi/Område 2/SU
Arbetsgrupp/person som tagit fram rutinen:
Ingemar Blomqvist, VEC avd 350/Rutinsamordnare/Verksamhetsområde Kirurgi/Område 2/SU
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)
Download