Minnesanteckningar från FN:s klimatpanel IPCC

advertisement
Minnesanteckningar från FN:s klimatpanel IPCC
Av Lasse Klingberg SAf:s representant vid presentationen
Den 27/9 offentliggjordes innehållet i IPCCs nya klimatrapport, och samma dag hölls ett symposium
kring hur den nya informationen ska påverka beslutsfattande, och experter inom olika områden
diskuterade olika sätt reducera västhusgasutsläppen. Mötet arrangerades av Global Challenges
Foundation, en organisation med bas i Sverige, och med syfte att informera om de globala hoten, och
arbeta för ett globalt samarbete kring effektiva, rationella och rättvisa lösningar av de globala
problemen. Aktuarieföreningen hade bjudits in att delta i diskussionen.
Diskussionen var uppdelad i tre delar:
-
Klimathotet och arbetet med att bedöma utvecklingen
Åtgärder med utgångspunkt i den finansiella sektorn
Åtgärder ur ett kontroll/regelverksperspektiv
I sessionen om klimathotet visades många kända tänkbara konsekvenser av uppvärmningen, och
man betonade begreppet ”tipping point” - när läget blir så allvarligt att konsekvensen blir något som
inte går att förhindra. Exempel på tipping points är grundvatten-kollaps, uttorkning, permanent
förlust av jordbruksmark, skogsdöd, förhöjda vattennivåer i haven, utrotning av arter. Ett föredrag
handlade om effekterna vid 4 graders ökning av genomsnittstemperaturen. Man diskuterade också
behovet av att mäta riskerna på det sätt vi aktuarier är vana vid: risk = sannolikhet x påverkan, och
att man bör betrakta klimatökningen som en sannolikhetsfunktion där åtgärderna bestäms av den
förväntade förlusten, inte utifrån konsekvensen vid förväntad temperaturstegring.
Session 2 handlade om globala katastrofer, och kommunikation med industrin med hjälp av metoder
från finansvärlden. Redan idag mäts och redovisas klimatrelaterad information från olika företag, och
den görs tillgänglig för investerare/mäklare. CDP har idag världens största databas av den här typen,
där affärsföretag rankas utifrån kvalitén på den redovisade informationen. Flera av föredragen
tangerade aktuariers arbetsområden: Swiss Re deltog med en beskrivning om anpassningar till en
förändrad riskbild med riskbedömning och kost-/intäktsanalys kring åtgärder. En representant från
HSBC talade om i vilken utsträckning kapitalmarknaden kan absorbera kostnader för samhällets
klimatåtgärder. En brittisk aktuariekonsult (Nick Silver) talade om behovet av ett regelverk för skydd
av egendom, finansiell stabilitet, och riskkontroll. Kapitalmodellering är det logiska ramverket för att
knyta åtgärder till risken.
I arbetet med internationell säkerhet idag är tillgången till data en viktig begränsning. Förbättrad
tillgång och kvalité i data är en nyckelfaktor i arbetet med att skapa ett internationellt regelverk kring
säkerhet. En annan begränsning som redogjordes för är de internationella institutionerna,
kapitalismens logik och den ökande politiska polariseringen som skapar en situation som liknades vid
trafikkaos. Man efterlyser ett bindande ramverk som påskyndar åtgärder, samarbete kring
riskhantering och kvantifiering, där näringslivet tar ett större engagemang.
I samband med mötet lanserades ”the Global Risk & opportunity Indicator” – GROI, som man hoppas
ska användas till att koppla ihop klimatforskningen och de ekonomiska indikatorerna.
Presentationerna från mötet kommer att läggas upp på Global Challenges Foundations hemsida, men
kan innan dess fås via följande länk: https://www.dropbox.com/sh/nh7arnivn6sdpzz/ENWAwQLP29
Videoklipp från konferensen kommer också att läggas upp på hemsidan.
Vid mötet fanns gratisexemplar att få av en praktisk bok utgiven av Global Challenges Foundations
grundare. Boken - Laszlo Szombatfalvy: Vår tids största utmaningar - ger en introduktion till arbetet
med klimatfrågor och andra stora globala problem, och är på ca 100 sidor. Läste den själv för några
dagar sedan under några tunnelbaneresor, och rekommenderar den gärna. Den kan laddas ner
från http://globalchallenges.org/publications/the-greatest-challenges-of-our-time/, eller beställas
från t.ex. Adlibris: http://www.adlibris.com/se/bok/var-tids-storsta-utmaningar-9789170921575).
Arbetet med att kvantifiera risker kopplade till klimatförändringarna liknar I många avseenden det
arbete många aktuarier idag är inblandade i vid kapitalmodellering och prissättning. Att utveckla och
administrera metoder för riskkvantifiering kopplat till klimatförändringar som kan användas av
näringslivet, organisationer, och lokala beslutsfattare kan komma att bli ett viktigt framtida arbetsfält
för aktuarier.
Download