Svar på skrivelse från Intresseföreningen För Schizofreni (IFS/CS

advertisement
KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 105-574-07
SID 1 (2)
2007-10-10
INDIVID OCH FAMILJ
Handläggare: Susanna Wahlberg
Telefon: 08-508 08 022
Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Svar på skrivelse från Intresseföreningen För
Schizofreni (IFS/CS) om planer på att
konkurrensutsätta verksamheter inom
socialpsykiatrin
Förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner svar på skrivelse från
Intresseföreningen För Schizofreni (IFS/CS) om planer på att konkurrensutsätta
verksamheter inom socialpsykiatrin.
Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
Susanna Wahlberg
Avdelningschef
Bakgrund
I en skrivelse daterad den 29 augusti 2007 framför Intresseföreningen För
Schizofreni i Centrala Stockholm (IFS/CS) synpunkter på stadens planer att
konkurrensutsätta verksamheter inom socialpsykiatrin. Skrivelsen är ställd till
stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm samt
Socialtjänstnämnden.
Box 49 039, 100 28 Stockholm. S:t Eriksgatan 47 A
Telefon 08-508 08 000. Fax 08-508 08 099
[email protected]
www.stockholm.se
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 105-574-07
SID 2 (2)
IFS/CS anser att upphandlingsförfarandet är en olämplig form för att åstadkomma
valfrihet och mångfald inom den befintliga socialpsykiatrin. Man pekar på att det
kommer att skapa oro hos de berörda brukarna och ökad belastning på de
anhöriga. IFS/CS befarar att stora företag kommer att tränga ut mindre aktörer och
förordar istället en satsning på alternativa verksamheter (t.ex. sociala kooperativ
eller insatser från intresseorganisationerna) för att öka mångfalden och
åstadkomma en större valfrihet.
Slutligen skriver IFS/CS att om stadsdelsnämnden ändå väljer att
konkurrensutsätta dessa verksamheter bör en djupgående konsekvensanalys
genomföras före upphandlingsprocessen och samråd om upphandlingskriterier ske
tidigt med berörda brukar- och anhörigorganisationer.
I samband med att skrivelsen anmäldes på nämndmötet den 20 september gavs
stadsdelsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett underlag till svar från nämnden. I
förslaget till svar på skrivelsen beskrivs bakgrund och syftet med
konkurrensutsättningen samt hur tillvägagångssättet planeras.
Skrivelsen och svar på skrivelsen bifogas.
______________________________
Bilagor
1. Svar på skrivelsen
2. Skrivelse från IFS/CS
Box 49 039, 100 28 Stockholm. S:t Eriksgatan 47 A
Telefon 08-508 08 000. Fax 08-508 08 099
[email protected]
www.stockholm.se
Download