Microsoft Word Viewer - Nyare folder

advertisement
Vad gör IFS i Linköping?
Föreningens målsättning
IFS erbjuder anhöriga och andra
medlemmar:
Föreningen skall bl a verka för:
• stöd och gemenskap
• anhörigmöten och medlemsmöten där
aktuella föreläsare, t ex själverfarna, politiker,
forskare, författare, psykiatriker eller
psykologer, inbjudes
• lunchmöten
• samtalsgrupper ledda av psykoterapeut som
anordnas vid behov
• möjlighet att träffa anhöriga med liknande
erfarenheter på neutral mark i lugn och trygg
miljö
IFS/Trappan erbjuder personer
med psykiska funktionshinder:
• studier och social gemenskap i små
studiegrupper under strukturerade former
• undervisning ledd av handplockade lärare
• brett urval av teoretiska och praktiska ämnen
• möjlighet att själv välja ett eller flera ämnen
• studier som inte kräver förkunskaper
• kostnadsfri undervisning
• verksamhet enligt avtal med kommunen
• att förbättra förståelse och respekt genom
ökad information om schizofreni och andra
psykotiska tillstånd
• att ge stöd och hjälp till anhöriga
• att främja kontakterna med psykiatriska
verksamheter inom kommun och landsting
• att myndigheter, institutioner och övriga
aktörer infriar sina åtaganden och utvecklar
insatserna utifrån brukarnas egna
förutsättningar
• att främja kontakter med närstående
organisationer i Sverige och i andra länder
• att främja de drabbades medborgerliga
rättigheter som fullvärdiga medlemmar i
samhället
• att utforma och driva vårdpolitiska och
vårdideologiska policyfrågor
• att informera oss om och stödja forskningen
kring schizofreni och andra psykotiska
sjukdomar
• att främja de drabbades medborgerliga
rättigheter som fullvärdiga medlemmar i
samhället
Välkommen!
Download