5.7 miljö- och naturkunskap

advertisement
5.7 MILJÖ- OCH NATURKUNSKAP
Hänvisning till punkt 7.7 i Lpgr 16.1.2004
Miljö- och naturkunskap är namnet på en ämnesgrupp där biologi, geografi, fysik, kemi och
hälsokunskap ingår. Syftet med undervisningen är att få eleverna att förstå naturen och den
kulturmiljö vi lever i, att de lär känna sig själva och andra samt får kunskap om hälsa och sjukdom.
Undervisningen skall bygga på undersökande och problemcentrerade arbetssätt där utgångspunkten
alltid ligger i frågor, fenomen och händelser i anknytning till elevernas egen miljö och tidigare
erfarenheter. Förståelsen för vad växelverkan mellan människan och hennes miljö innebär skall
utmynna i insikten om behovet av en hållbar utveckling.
Enligt de nya grunderna för undervisningen i åk 1 – 9 har läroämnena biologi, geografi,
fysik, kemi och hälsokunskap sammanförts under benämningen miljö- och naturkunskap i åk
1 – 4, medan de utgör två skilda ämnesblock biologi och geografi samt fysik och kemi i åk 5 6. Hälsokunskapen är även här integrerad i ämnesblocken. Från åk 7 t.o.m. åk 9 undervisas
biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap som skilda ämnen.
Biologi och geografi
Miljö- och naturkunskap
Z
Biologi,
geografi,
Fysik, fysik, kemi,
hälsokunskap
Fysik och kemi
Åk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
För MÅL, CENTRALT INNEHÅLL och PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER hänvisas till
grunderna för den nya läroplanen punkt 7.7.
MILJÖ- OCH NATURKUNSKAP I ÅK 1 – 4
Undervisningen i miljö- och naturkunskap på nybörjarstadiet skall alltid utgå från mångfalden i
barnens egen livsmiljö. Genom att utforska omgivningen skapar man grunden för en vidare
förståelse av världen runt omkring.
Eleverna skall göra iakttagelser med hjälp av olika sinnen och enkla verktyg, lära sig beskriva och
jämföra sina observationer samt se helheter. Ett undersökande arbetssätt ger förhoppningsvis
positiva upplevelser och i förlängningen ett positivt förhållningssätt till natur och miljö. Det man
lär med kroppen fastnar i knoppen!
Miljö- och naturkunskap s.1
Innehåll i åk 1 – 2: (genomförs oftast som temahelheter)
1. Människan och den sociala miljön,
hälsa och trygghet
• människokroppen:
hur fungerar min kropp?
varifrån har jag kommit?
• min familj
• mina släktingar
• kost och hälsa:
motion, näringsriktig mat,
goda sovvanor
• vanliga sjukdomar
• uppförande och goda seder
• barn i världen:
barnkonventionen
• trafikfostran
• vänskap
2. Organismerna och deras livsmiljö
• naturen under olika årstider:
hösten: levande – livlöst,
kompostering,
återanvändning
vintern: solen, månen, stjärnorna,
snön, växter och djur i
skogen, övervintring,
stannfåglar
våren: vårtecken,
flyttfåglar,
insekter
• våra vanligaste produktionsdjur
• våra vanligaste sällskapsdjur
• våra vanligaste vilda djur
• våra vanligaste växter på
gårdsplanen, ängen och
i skogen
• våra vanligaste svampar
• våra vanligaste träd
• skogen
3. Den egna närmiljön, jorden och
rymden
• skolgården
• parken
• skogen
• skillnader i lands- och stadsmiljö
• min hembygd
• mitt hemland Finland
• solen, månen och planeterna
• väderstreck
• tid: år, månad, vecka, dag, dygn,
timme
• klockan
4. Ämnen, material och fysikaliska
företeelser i vår omgivning (tema)
• vatten
• luft
• konstruktion och balans
• växtkraft
• elektricitet
• Vintergatan
• människan
• geologi
• ljus och ljud
• magnetism.
5. Energifrågor och säkerhet
• vattenkraft
• vindkraft
• glödlampan
• sparsamhet, återanvändning
• pengar och deras användning
• hur man skyddar hörsel och syn
• regler i en trygg skola
• hur man rör sig tryggt i trafiken
• hänsyn mot andra (för att förhindra
mobbning)
På sidan 4 hittar du några rutor med förslag på lämpliga försök i åk 1 – 2!
Miljö- och naturkunskap s.2
Innehåll i åk 3 – 4:
1. Kartor
• skolgården
• stads- eller byakarta
• grundkartan
• sjökort
• satellitbild över Nykarleby
• väderstrecken
• kartans färger och tecken
• kartans skalor (enkla!)
• Finlands karta
• orientering i närmiljön
med naturens hjälp
• naturskyddsområden i Nykarleby
3. Den egna närmiljön, hembygden
• husdjur
• gårdsplanen
• trädgården
• bär
• Nykarleby-bär: havtorn, skogshallon, tranbär, kråkbär
• mossor, lavar, svampar
• istiden och istidsfenomen
4. Människan och hälsan
• människokroppen och dess
utveckling
• den egna hälsan och hälsovanor
• de vanligaste sjukdomarna
• enkla åtgärder i första hjälp
• olika känslor
• må bra med familj och vänner
• självkännedom, att uppskatta sig
själv och andra
6. Ämnen och fenomen i omgivningen
• ljud och ljus
• värme
• teknik; enkla konstruktioner
• elektricitet och magnetism
2. Organismerna och livsmiljön
• vattnet i vår närmiljö:
grundvatten, ytvatten, dricksvatten,
havsvatten, tidvatten, avloppsvatten
• sjöar
• myrar
• älven
• försurning
• fiskar: matfisk, foderfisk
• insekter: följ utvecklingen
ägg – larv – puppa – fullvuxen
• fåglar: fågelbrädets fåglar,
måsar, änder, flyttfåglar
• växter, vilda och odlade
• fotosyntesen
• näringskedjan
• symbios
• däggdjur i Finland
• däggdjur i Nykarleby:
de små rovdjuren, vitsvanshjort,
rådjur, gråsäl, vikare, utter, flygekorre
5. Norden och Baltikum
• Finland, vårt hemland:
kartan, flaggan, län, landskap, städer,
berg, sjöar, älvar, statsskick, språk,
näringar
• de nordiska länderna:
kartor, flaggor, språk, viktigaste
städer, berg, älvar, statsskick,
näringar
• Finland som en del av Norden :
vad är gemensamt?
vad skiljer?
• de baltiska staterna:
kartor, flaggor, viktigaste städer,
statsskick, näringar
• de nordiska naturlandskapen
• finlandssvenskarna och andra
minoriteter
På sidorna 4 och 5 hittar du rutor med tips och idéer om arbetsmetoder och försök i åk 3 – 4!
Miljö- och naturkunskap s.3
Försök i åk 1 – 2
Gör försök kring temat
min kropp:
• gå på lina
• stå på ett ben (jfr slutna –
öppna ögon)
• smaka – risker
• lukta – andningsskydd
• känn – skyddsutrustning,
brandsäkerhet
• se – skydda din syn
• lyssna – buller
Gör försök kring temat
hösten:
• se hur löven förändras
(klorofyll)
• lövens luftfärd, varför
faller de olika fort?
(form, vikt, aerodynamik)
• strömkretsen
• vad leder ström?
• försök med magneter
Gör försök kring temat
vintern:
• temperaturmätningar och
enkla diagram
• vattnets aggregationstillstånd, smälta snö,
koka vatten
• vattenrening (filtrering,
avdunstning)
• titta på stjärnorna
Gör försök kring temat
min omgivning:
• sortera stenar
• bygg med lera
• bygg torn ute på gården
Tips och försök i åk 3 – 4
TIPS!
Avbilda Nykarleby?
• rita karta med viktiga
punkter inprickade
(t.ex. skolorna)
• gör en genomskärningskarta, pricka in högsta
och lägsta punkten i Nykarleby, väderstreck,
höjd, djup, avstånd, förflyttningsrörelser (använd GPS för lokalisering)
TIPS!
Organismer och livsmiljö?
• besök vattentornet
• besök vattenkraftverket
• far ut och fiska
• använd lupp och
mikroskop
• gör fågelexkursioner
• sätt upp fågelholkar och
studera livet i dem
• samla växter, pressa, gör
ett eget herbarium
TIPS!
Den egna närmiljön?
• besök en ladugård, ett
svinhus, en mink- eller
rävfarm
• odla grönsaker och
prydnadsväxter
• plocka kottar, odla frön,
plantera skog
• bygg en kompost
• sortera sopor, besök
Ekorosk
• studera miljömärkta
varor i butiken
TIPS!
Naturruta?
• sök upp ett område nära skolan, ca 50 m x 50 m
(det kan vara skogsmark, älvstrand, myr, dike, träsk, åker, äng osv.)
• rita en karta över området och märk ut väderstrecken
• gå ut regelbundet, t.ex. 1 gång/vecka eller 1 gång/månad, notera allt som händer i rutan
(lövsprickning, höstlöv, fåglar, andra djur, spår, växter, regnmängd, moln, temperatur osv.)
• gör en plansch av all insamlad information, rapportera ev. via Internet, NY-TV
• njut av naturen i naturrutan, använd alla sinnen
• njut av tystnaden
• en välfungerande naturruta kompletterar läroplanen!
Miljö- och naturkunskap s.4
Gör försök kring temat
organismerna och deras livsmiljö
• sött, salt och bräckt vatten
• vattnet som lösningsmedel
• vatten som transportör, kylarvätska,
energiform
• vattenreningsförsök
• virveln i flaskan
• fotosyntesen (livet i flaskan)
• luften - fågelfjädern
Gör försök kring temat
människan och hälsan
• testa räckvidd: förhållandet mellan
kroppslängd och arm/benlängd
• hopptest
• muskeltest (integrering med gymnastiken)
• balansera föremål på fingret eller andra
kroppsdelar
• plåstertest, vilket är bäst?
• hävstänger
• hjulet som hjälpmedel
• hållfasthet i konstruktioner som eleverna
bygger t.ex. av tidningspapper
Gör försök kring temat
den egna närmiljön
• groningsförsök:
* i tvättad sand respektive mulljord
(bergull)
* i mörker respektive ljus
* i varierande fuktighet
* i utrymmen med varierande koldioxidmängd (förråd – klassrum)
• bygg modeller av bekanta byggnader i
närmiljön
• gör vindkraftverksmodeller
• bygg flygplan och drakar
• mät lufttryck och vindstyrka
• mät temperatur
• se på och jämför olika typer av moln
• sök olika stenarter i vår omgivning
• sök bevis på landhöjningen och övriga
istidsfenomen
• bygg en kompass
• bygg en strömkrets med brytare
Miljö- och naturkunskap s.5
Download