Mikrobiologiska (bakterier)

advertisement
Dricksvattenkvalitet - Tabell:Gräftåvallen vattenverk
(gränsvärde för tjänligt med anmärkning, förutom fettext som innebär gränsvärde för otjänligt***)
Dricksvattnet bedöms som "tjänligt"* om det uppfyller Livsmedelsverkets krav. Om någon parameter inte uppfyller Livsmedelsverket krav bedöms
dricksvattnet som "tjänligt med anmärkning"** eller som "otjänligt"***.
*: "tjänligt" = dricksvattnet får användas som vanligt, bedömningen tjänligt är högsta betyg enligt Livsmedelsverket.
**: "tjänligt med anmärkning" = dricksvattnet får användas som vanligt men vattenverket ska informera om anmärkningen, utreda och åtgärda.
***: "otjänligt" = dricksvattnet får utan föregående behandling ej användas till dryck och matlagning, övrig användning som vanligt.
not 1: gränsvärde påvisad = bakterien får inte alls förekomma i tjänligt dricksvatten.
Enhet
Gränsvärde,
vid
vattenverket
Antal mikroorgansimer vid 22°C
antal/ml
10
100
<11
Bakterier som normalt finns i mark och
sjöar.
Antal långsamväxande bakterier
antal/ml
finns inte
5000
<70
Bakterier som normalt finns i mark och
sjöar.
Parameter
Gränsvärde, Genomsnitts
hos
halter
konsument konsument
Övrigt
Kommentar
Mikrobiologiska
(bakterier)
Clostridium perfringens
Escherichia coli (E. coli)
Koliforma bakterier
antal/100 ml
finns inte
antal/100 ml påvisad
antal/100 ml
not 1
påvisadnot 1
påvisadnot 1
påvisadnot 1
påvisadnot 1
0
Bakterier som normalt finns i sjöar och
vattendrag, men kan också betyda
påverkan från avlopp. Clostridium
perfringens får vid analys av dricksvattnet
ej påvisas.
<1
Bakterier som indikerar påverkan från
avlopp och/eller naturgödsel. E. coli får
vid analys av dricksvattnet ej påvisas.
<1
Bakterier som normalt finns i sjöar och
vattendrag, men kan också betyda
påverkan från avlopp. Koliforma bakterier
får vid analys av dricksvattnet ej påvisas.
Kemiska
Aluminium (Al)
Ammonium (NH4)
mg/l Al
0,100
finns inte
mg/l NH4
finns inte
0,50
Förekommer naturligt i vatten. Används
även i reningsprocessen.
<0.004
Förhöjd halt kan indikera påverkan av
gödsel och/eller avlopp.
Fluorid (F)
mg/l F
finns inte
1,5
0.31
Finns naturligt i varierande halt i
dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet
har normalt en positiv effekt på
tandstatusen.
Färg
mg/l Pt
15
30
<5
Organiska ämnen (t ex växtrester) och
järn- & manganrester kan ge vatten färg.
Läs på tvättmedelsförpackningen för
korrekt dosering av tvättmedel. Mjukt
vatten är på tvättmedelsförpackningen 06 °dH.
Kan ge färg och grumlighet.
Hårdhet
Järn (Fe)
°dH
mg/l Fe
finns inte
0,100
finns inte
0,200
4.9
<0.010
Klor, total aktiv (Cl2)
Konduktivitet
mg/l Cl2
mS/m
0,4
finns inte
finns inte
250
0
19
Lukt
Mangan (Mn)
mg/l Mn
finns inte
0,050
svag
finns inte
Ingen
<0.002
Nitrit (NO2)
pH
mg/l NO2
-
0,10
finns inte
0,50
<7,5 och >9,0
-
finns inte
svag
<0.003
8.0
Analyseras
Ej
°C
FNU eller
NTU
20
finns inte
7.1
0,5
1,5
<0.10
Smak
Temperatur
Turbiditet
Klor används ej i Används för att ta bort bakterier. Kan vid
normalfall
förhöjda halter ge "badhuslukt."
Ett mått på salthalten i vattnet.
Organiska ämnen (t ex växtrester) kan ge
lukt och smak.
Kan ge färg och grumlighet.
Förhöjd halt kan indikera påverkan av
gödsel och/eller avlopp.
Dvs pH bör ligga mellan 7,5-9.
Organiska ämnen (t ex växtrester) kan ge
lukt och smak.
Sommartid kan dricksvattnet ibland nå
temperaturer uppemot 20°C.
Grumlighet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards