Studiehandledning

advertisement
Studiehandledning
Västsahara – avkolonisering med förhinder
5 cirkelträffar
Huvudbok : ”Västsahara – avkolonisering med förhinder” av Claes Olsson.
Förlag: Stiftelsen Global Kunskap.
Kompletterande material på Internet (se sid. 3).

Den koloniala bakgrunden, Västsahara blir spansk koloni, Berlinkonferensen
1884-85, FNs roll i avkoloniseringsprocessen, folkrättsliga perspektiv enligt FN
Diskutera:
Berlinkonferensen om Afrikas delning är på många sätt märklig. Diskutera varför
denna samling genomfördes och vad den innebar för territoriet Västsahara.
FN har spelat en viktig roll i avkoloniseringsprocessen. Vilka FN-dokument ligger till
grund för FNs arbete med avkolonisering?
Internationella domstolen fann att inga ”historiska krav” förelåg vad gäller Västsahara.
Diskutera hur Internationella domstolen resonerade och kom fram till den
ståndpunkten?

Konfliktens förlopp: Marocko invaderar och ockupationen, från väpnad konflikt
till eld upphör, försöken att genomföra folkomröstningar om Västsaharas
framtid
Diskutera:
Hur utformade sig motståndet mot den spanska koloniseringen av Västsahara och hur
var stämningen bland lokalbefolkningen inför Internationella domstolens utlåtande?
Vad innebar den ”gröna marschen” och vad låg bakom Spaniens uppgörelse med
Marocko och Mauretanien genom den sk ”Trepartsöverenskommelsen” i Madrid?
Gå igenom och diskutera vad som sker från Marockos/Mauretaniens invasion 1975 till
vapenvilan 1991.
Sedan 1991 har flera försök att genomföra en folkomröstning gjorts. Varför har de
försöken misslyckats? Vilka alternativa förslag att lösa konflikten har lagts fram?

Konfliktens huvudsakliga aktörer: 1/ konfliktens parter Västsahara/Polisario
och Marocko
Angränsande länders roll i konflikten Algeriet och Mauretanien
Diskutera:
Hur organiserar Polisario motståndet mot ockupationen?
Hur skiljer sig Algeriets och Mauretaniens hållning till konfliktens parter?
Marocko använder sig av en klassisk ”bosättarpolitik”. Hur tar sig detta uttryck?
Vem vinner och vem förlorar på att konfliktens lösning förskjuts?

Internationella organisationer, sammanslutningar och stormakter: FN, OAU/AU,
EU och USA
Diskutera:
Västsahara är en ständig fråga för FNs säkerhetsråd. Varför har FN så svårt att nå
resultat?
Vad är MINURSO och vilken uppgift har den?
Hur har OAU/AU agerat och hur ställer sig olika afrikanska länder till parterna i
konflikten?
Vill USA se en lösning av konflikten, och i så fall vilken?
Västsaharakonflikten sker i EUs närområde. Trots det har EU en mycket låg profil om
konflikten, varför? Vilka olika faktorer styr EUs hållning i Västsaharafrågan?

Vad händer nu? Vad kan du göra?
Diskutera:
Västsahara idag: Vad sker i de ockuperade områdena? Vilka villkor lever de
västsaharier under som lever i de ockuperade områdena?
Vilka tillfaller vinsterna från områdets naturtillgångar?
Hur är förhandlingssituationen mellan Västsahara/Polisario och Marocko just nu?
Vad kan du göra för att visa din solidaritet och främja en rättvis lösning av konflikten?
Hemsidor:
På svenska:
Stiftelsen Global Kunskap
www.vastsahara.se
Föreningen Västsahara
http://www.vastsahara.net
”Ett folk kontra företag? Självbestämmande, naturresurser och transnationella företag i
Västsahara” av Raphaël Fisera
http://www.globalpublications.org/Glob%20Persp%202005.3-4.pdf
”Västsaharakonflikten - FNs svåra avkoloniseringsuppdrag”, artiklar av Toby Shelley.
http://www.globalpublications.org/Glob%20persp%202003.3.pdf
På engelska:
Amnesty International
http://hrw.org/englishwr2k7/docs/2007/01/11/morocc14714.htm
http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=ENGMDE290032007
Reportrar utan gränser
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=20772
Download