Arbetsmarknadsutsikterna 2011

advertisement
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012
Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013
Västra Götalands län
Jens Sandahl
Per Olsson
Britt-Inger Gravander
Arbetsmarknadsprognosen
• 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser)
• 1 841 arbetsställen i privata näringslivet i Västra
Götalands län intervjuades av arbetsförmedlare under
vårens intervjuundersökning, svarsfrekvens 72%
• Kommuner (samtliga 49 st) och Västra Götalandsregionen, samt statlig verksamhet intervjuas också
Prognosen undersöker arbetsmarknadens:
• Efterfrågeutvecklingen: faktisk och förväntad
• Kapacitetsutnyttjandet
• Sysselsättningsutveckling: faktisk och förväntad
• Rekryteringsbehov
Konjunkturinstitutets barometerindikator till och med maj 2012
120
110
100
90
80
70
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
60
Antal varslade personer, Västra Götalands län, per månad 2006-2012
Antal personer berörda av varsel (vänster skala)
Länets andel av rikets varsel (höger skala)
7 000
60%
6 000
50%
5 000
40%
4 000
30%
3 000
20%
2 000
10%
1 000
0
2007
0%
2008
2009
2010
2011
2012
Arbetslösheten i Västra Götalands län, 2006-2012
Totalt antal arbetslösa
Kvinnor
Män
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Arbetslösheten i Västra Götalands län, april 2012
Andel av arbetskraften 16-64 år
Kommun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tjörn
Lerum
Öckerö
Kungälv
Tranemo
Strömstad
Stenungsund
Härryda
Orust
Tanum
…
Uddevalla
Färgelanda
Mariestad
Mellerud
Tibro
Töreboda
Åmål
Vänersborg
Gullspång
Trollhättan
Västra Götalands län
Riket
Arbetslöshet
3,2%
3,4%
3,4%
3,4%
3,6%
4,0%
4,2%
4,2%
4,5%
4,6%
…
8,9%
9,0%
9,5%
9,8%
9,9%
9,9%
10,6%
11,3%
11,8%
17,1%
7,6%
7,9%
Arbetslösheten för olika gruppen i länet och riket
Andel av arbetskraften i respektive grupp, april 2012
21%
Västra Götalands län
Riket
18%
15%
12%
9%
6%
3%
0%
r
no
n
i
Kv
Mä
n
Un
gd
(
ar
m
o
1
8-
å
24
r)
r)
5
e(
dr
l
Ä
å
64
5-
da
da
öd
öd
f
f
s
es
ike
rik
Inr
Ut
Fö
rg
y
a
mn
sia
ld
tbi
u
l
nin
g
ing
dn
l
i
utb
ial
ial
as
as
n
n
m
m
gy
Gy
r
e
t
Ef
ing
dn
l
i
utb
Arbetslöshetens utveckling i länet
Utsatta grupper: förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför arbetsnedsättning,
arbetslösa i åldern 55-64 år, utomeuropeiskt födda
Utsatta
Ej utsatta
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Efterfrågeutveckling för industrin
Kommande 6 månaderna
Kommande 6-12 månaderna
Nettotal
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
Våren Hösten Våren Hösten Våren Hösten Våren Hösten Våren Hösten Våren
2007
2007 2008
2008 2009
2009 2010
2010 2011
2011 2012
Svarar mot frågan: ”Gör en bedömning av efterfrågan på Era varor/tjänster/produktioner kommande 6 månader och 6-12
månader framöver”
Diagrammet anger Nettotal, vilket är andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster
minus andel av arbetsställen som bedömer minskning
Efterfrågeutveckling för byggverksamhet
Kommande 6 månaderna
Kommande 6-12 månaderna
Nettotal
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
Våren Hösten Våren Hösten Våren Hösten Våren Hösten Våren Hösten Våren
2007
2007 2008
2008
2009
2009 2010
2010 2011
2011
2012
Svarar mot frågan: ”Gör en bedömning av efterfrågan på Era varor/tjänster/produktioner kommande 6 månader och 6-12
månader framöver”
Diagrammet anger Nettotal, vilket är andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster
minus andel av arbetsställen som bedömer minskning
Efterfrågeutveckling för privata tjänster
Kommande 6 månaderna
Kommande 6-12 månaderna
Nettotal
70
60
50
40
30
20
10
0
Våren Hösten Våren Hösten Våren Hösten Våren Hösten Våren Hösten Våren
2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012
Svarar mot frågan: ”Gör en bedömning av efterfrågan på Era varor/tjänster/produktioner kommande 6 månader och 6-12
månader framöver”
Diagrammet anger Nettotal, vilket är andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster
minus andel av arbetsställen som bedömer minskning
Rekryteringsproblem
Andel arbetsställen som angett att man upplevt brist på arbetskraft senaste halvåret
35
Våren 2011
Hösten 2011
Våren 2012
30
25
20
15
10
5
0
Byggnadsverksamhet
Industri
Privata tjänster
Offentliga tjänster
Totalt
”Har Ni upplevt någon arbetskraftsbrist vid rekryteringar under de senaste 6 månaderna?”
Fortsatt bristproblematik på arbetsmarknaden:
• Minskning inom det privata näringslivet
Konjunktursvacka påverkar särskilt bygg och industri
• Bristen inom offentliga tjänster ökar
Inte lika konjunkturkänslig sektor, påverkas dessutom av generationsväxling
Måttlig sysselsättningsökning under 2012 och 2013
• Stor ökning av antalet sysselsatta inom privat sektor i
länet under 2010 och första halvan 2011, starkare i
länet än i riket
• Inbromsad sysselsättningsutveckling i länet:
– Byggverksamhet, 2012 () 2013: ()
– Industri, 2012 () 2013: ()
– Privata tjänster, 2012 () 2013: ()
• Oförändrad sysselsättning inom jord- och skogsbruk,
samt i offentlig verksamhet
• Svag sysselsättningsökning i länet:
2012: +6 000, 2013: +7 000
Antal arbetslösa kvartal 4 respektive år,
Västra Götalands län, utfall och prognos
80 000
Utfall
Prognos
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Yrkesbarometern / yrkeskompassen
• I samband med prognosarbetet identifierar
Arbetsförmedlingen brist- och överskottsyrken
på den lokala arbetsmarknaden
• Ligger till grund för Yrkeskompassen:
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
Yrkesbarometer, urval av yrken
Bristyrken
Överskottsyrken
Civilingenjörer, bygg och anläggning
Fordonsmontörer
Byggnadsingenjörer och -tekniker
Montörer: metall-, gummi-, plastprodukter
Byggnadsplåtslagare
Lagerarbetare
Anläggningsarbetare
Försäljare, dagligvaror
Anläggningsmaskinförare
Försäljare, fackhandel
CNC-operatörer
Baristor / cafébiträden
Tunnplåtslagare
Köks- och restaurangbiträden
Civilingenjörer, maskin
Receptionister
Civilingenjörer, elektronik och teleteknik
Parkarbetare
VVS-ingenjörer
Ekonomiassistenter
Lastbilsmekaniker
Administratörer och sekreterare
Bussförare
Fastighetsskötare
Mjukvaru- och systemutvecklare
Vaktmästare
Gymnasielärare i yrkesämnen
Städare
Förskollärare
Barnskötare
Läkare
Vårdbiträden
Specialistsjuksköterskor
Personliga assistenter
Arbetsmarknadspolitiska utmaningar
• Hög arbetslöshet samtidigt som företag upplever ökad
brist på arbetskraft
• Viktigt att behålla fokus på grupper med svag position på
arbetsmarknaden även när konjunkturen bromsar in
• Personer med svagare position tillhör ofta någon av de
utsatta grupperna:
–
–
–
–
Arbetslösa med förgymnasial utbildning
Funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga
Utomeuropeiskt födda
Arbetslösa personer i åldern 55-64 år
Sammanfattning
• Konjunktursvacka avslutade 2011, både nationellt och i länet
• Försiktig framtidsoptimism om ökad efterfrågan under 2012
som förstärks något inför 2013
• Fortsatt hög brist på personer med högre utbildning och
särskilda yrkeskompetenser
• Svag sysselsättningsökning:
– Byggverksamhet, 2012 () 2013: ()
– Industri, 2012 () 2013: ()
– Privata tjänster, 2012 () 2013: ()
• Arbetslösheten på fortsatt hög nivå, minskar svagt 2013
• Fortsatta svårigheter för utsatta grupper på arbetsmarknaden
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards