PLAN FÖR FORSKARSTUDIER Forskarstuderandenas

PLAN FÖR FORSKARSTUDIER
Forskarstuderandenas
registeruppföljning
Planen för forskarstudier med åtföljande bilagor returneras senast den 15 april 2015 kl. 15.45 till
teologiska fakultetens administration, till vetenskapssekreterare.
Efternamn (också tidigare)
Förnamn (tilltalsnamnet understreckas)
Personbeteckning
Studentnummer
Gatuadress
Postnummer och -anstalt
E-postadress
Telefonnummer
PLAN FÖR FORSKARSTUDIER
 teologie licentiatexamen  teologie doktorsexamen
 filosofie doktorsexamen
Avhandlingens (licentiatavhandlingens) arbetsnamn (om namnet på finska/svenska, även en engelsk
översättn.)
Målet är att avlägga följande examen
Min licentiatavhandling är under granskning
 nej
 ja
Min licentiatavhandling har godkänts
 nej
 ja
 nej
 ja
 nej
 ja
datum ____ / ____ 20___
 nej
 ja
datum ____ / ____ 20___
 nej
 ja
datum ____ / ____ 20___
Mitt avhandlingsmanuskript är under
förhandsgranskning
Jag har erhållit disputationstillstånd
Jag har disputerat
Min avhandling har blivit godkänd
datum ____ / ____ 20___
Min påbyggnadsexamen beräknas bli klar
Huvudämne
Genomförda studier (omfattning)
Studier som skall genomföras (omfattning)
Teologiska fakulteten
PB 33 (Alexandersgatan 7), 00014 Helsingfors universitet
Telefon (0)2941, www.helsinki.fi/teol
1 (3)
Övriga studier
Genomförda studier (innehåll och omfattning)
Studier som skall genomföras (innehåll och omfattning)
Färdigheter som skall överföras: sådana som redan är genomförda eller skall genomföras som en del av
forskarstudierna
 universitetspedagogik
 undervisningsuppgifter
 vetenskaplig kommunikation
 projektarbete
 internationell verksamhet
 något annat, vad
Professor som övervakar forskningen ___________________________________________________________
Forskningshandledare _______________________________________________________________________
TILL PLANEN FÖR FORSKARSTUDIER BÖR BIFOGAS EN SEPARAT FORSKNINGS- OCH TIDTABELLSPLAN
(SE BIFOGAD ANVISNING)
_____ / ______ 20___
___________________
ORT
_________________________________________________
UNDERSKRIFT OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE
IFYLLS AV INSTITUTIONENS PREFEKT
Den studerande har kontaktat den övervakande professorn
Institutionen förordar att planen för forskarstudier godkänns
Motiveringar till det negativa beslutet
 ja
 ja
 nej
 nej
UNDERSKRIFT AV INSTITUTIONENS PREFEKT OCH DATUM
IFYLLS AV ORDFÖRANDEN FÖR DOKTORPROGRAMMET
Nämnden för forskarstudier godkänner planen för forskarstudier  ja
 nej
Motiveringar till det negativa beslutet
DATUM OCH ORDFÖRANDENS UNDERSKRIFT
Teologiska fakulteten
PB 33 (Alexandersgatan 7), 00014 Helsingfors universitet
Telefon (0)2941, www.helsinki.fi/teol
2 (3)
FORSKNINGS- OCH TIDTABELLSPLAN (forsknings- och tidtabellsplanen behöver inte uppgöras om
avhandlingsmanuskriptet är under förhandsgranskning, disputationstillstånd har beviljats eller avhandlingen
har godkänts)
Godkännandet av planen för forskarstudier påverkas av hur realistisk och ändamålsenlig den är. Till den bör bifogas en
5–10 sidor lång forsknings- och tidtabellsplan, av vilken följande saker bör framgå:
1. Avhandlingens (licentiatavhandlingens) ämne
2. Bakgrund
- avhandlingens bakgrund, betydelse och ställning på det nationella och internationella forskningsfältet
- tidigare forskning som anknyter till ämnet
3. Målsättningar och metoder
- avhandlingens målsättningar
- material och forskningsmetod(er)
- förväntade forskningsresultat och deras betydelse
- utgivna publikationer
- eventuella övriga publikationsmålsättningar än avhandlingen (t.ex. artiklar)
4. Förverkligande av arbetet med avhandlingen
- utredning om forskningens framskridande samt tidtabell för när den blir klar
- finansiering hittills (t.ex. erhållna stipendier) och finansieringsplan
- nationellt och internationellt samarbete (t.ex. forskningsprojekt, internationella kontakter, studier utomlands)
- handledare för avhandlingen
- på vilket språk skrivs avhandlingen?
5. Bibliografi över den centrala forskningslitteraturen
3 (3)