Den hållbara framtiden är vår viktigaste marknad

Den hållbara framtiden är vår viktigaste
marknad
Sören Eriksson
Preem
Raffinering
•
•
Export
Står för 80 % av Sveriges
raffineringskapacitet
30% av totala raffineringskapaciteten
i Skandinavien, ca 18 mm3/år
Marknad
•
Total marknadsandel ca 25 %
•
Levererar cirka 50% av alla
petroleumprodukter som säljs i Sverige
•
400 bensinstationer och 200 dieselstationer för
yrkestrafik
Preems raffinaderier
Preem levererar
Moderna, miljö- och energieffektiva
överskottsvärme på
540 GWh/år.
Raffinaderierna släpper ut:
17% mindre koldioxid
72% mindre kväveoxider
94% mindre svaveloxider
… per producerad mängd jämfört med
medelraffinaderiet i väst Europa.
Det motsvarar
uppvärmning av
36 000 villor.
Ytterligare potential
1TWh = 67 000 villor.
Preem leder omvandlingen till
ett hållbart samhälle
Vår mission och vårt mål
•
Byta ut fossil råvara mot hållbar förnybar råvara i
så stor utsträckning som möjligt i vår
drivmedelsproduktion
•
Öka försäljningen av förnybara drivmedel
•
Mål:
- År 2030 ska vi tillverka minst 2 500 000 m3
förnybara drivmedel
Well To Wheel
WTW GHG
(g CO2eq / km)
200
Bensin &
Diesel
Etanol
Vete
100
Etanol Sockerbetor
Bio-diesel
Talldiesel
residue
0
100
6
Talldiesel
DME
200 (Svartlut)
Etanol Cellulosa
Etanol Sockerrör
Biogas
300
400
500
600
WTW Energi (MJ / 100 km)
Preems potential till 2030 – om politik - teknik och råvaror
säkras
Volume
Restoljor/fetter
3 000
Preem
2030
Lignin olja
Pyrolys olja
Restoljor/fetter
1 000
Lignin olja
Cellulosa
Restoljor/fetter
500
Lignin olja
Restoljor/fetter
320
250
220
160
Pyrolys olja
Lignin olja
Nuläge
2016
Tall olja
2019
2021
2023
2025
2030
Year
Vision
Från skogen till tanken
1
Fungerar i alla dieselfordon. I dagens och
morgondagens fordonsflotta
1. Råtallolja är en restprodukt som utvinns ur
svartlut i massabruken
2. SunPine i Piteå förädlar råtalloljan till
råtalldiesel
3. I Preems ombyggda raffinaderi i Göteborg
gör vi helt vanlig diesel av den förädlade
talloljan
4. Evolution Diesel - en helt vanlig diesel som
minskar utsläppen av växthusgaser
•
•
2
3
4
Minskning av växthusgaser under 2015 – 700 000 ton
Sedan introduktion 2011 över 2 000 000 ton
ELLER?
Bra biodrivmedel = Bra råvaror
Raw material used in HVO sold in Sweden
2014
Palm oil
15%
Animal fat
40%
Tall oil
22%
GHG reduction (%)
Veg. oil
23%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Animal
fat
Veg. Oil
Tall oil Palm Oil
RME
RME added for comparison.
TILLBAABLICK LEDARDAGARNA 2013
Val av förnybar råvara utöver klimatkriterier
Allt grönt är inte skönt
•
•
•
•
•
•
Mänskliga rättigheter
Miljö (markföroreningar, avskogning, påverkan på den
biologiska mångfalden, djur och fauna)
Socialt ansvar (ursprungsbefolkning och social påverkan)
Kemikaliehantering (arbetsmiljö och miljöförstöring)
Korruption
Långa transporter
Fakta om palmolja
•
Odlingsmark för världens palmolja är skövlad regnskog.
•
Produktionen av palmolja ökar snabbt och uppgår nu till närmare
60 miljoner ton per år, varav 86 procent produceras i Indonesien
och Malaysia. Plantagerna är extremt storskaliga och sträcker sig
mil efter mil i landskapet.
•
Men den snabba ökningen har skett till ett högt pris. Mer än en
tredjedel av de nya plantager som anlagts i Indonesien, Malaysia
och Papua Nya Guinea under de senaste tjugo åren har skett på
bekostnad av värdefull tropiksskog.
•
Ett annat stort problem är de plantager som anlagts på torvmarker
i Indonesien och Malaysia. Här räknar man med att omkring två
tredjedelar av de utsläpp av växthusgaser som orsakas av
oljepalmsplantagerna kommer från de 17 procent av plantagerna
som anlagts på torvmarker.
•
Ursprungsbefolkningarnas hävdvunna rättigheter sätts åt sidan och
lokalbefolkningarnas intressen hotas. Förutom hoten mot viktiga
och ovärderliga ekosystem bidrar omvandlingen av tropikskog till
stora utsläpp av växthusgaser och har negativa effekter på de
omgivande områdenas tillgång till rent vatten.
•
Skövling av regnskog leder till att djur dör och förlorar sitt hem
samt en mängd arter hotas också av utrotning.
Fakta om palmolja
• De flesta är överens om att det inte
finns någon hållbar
palmoljeproduktion och att all ökad
efterfrågan leder till skövling av
regnskog.
• Anledningen till det är framförallt
korruption
Även om det skulle finnas
hållbar
palmoljeproduktion så
leder en ökad efterfrågan
ofrånkomligt till ökad
skövling av regnskog för
nya palmoljeplanteringar
Borneo
Allt fler näringar marknadsför sig som
palmoljefria
•
•
•
•
•
•
•
•
Mat
Djurmat
Restauranger
Resor
Kommuner
Hotellkedjor
Kosmetika, tvål, schampo
Rengöringsprodukter
• Globala företag (Pepsi, Walmart, Starbucks) som
använder sig av palmolja är överens om att RSPO inte är
ett fungerande organ. The Guardian
TACK !