Bättre hälsa för ensamboende äldre

advertisement
Datum: 201611
Ansvarig: PGSA gruppen
Verksamhet/process Bodafors vårdcentral
Förbättringsområde: Förbättrad hälsa för ensamboende äldre
Bakgrund – Varför är detta förbättringsområdet valt? Varför just nu?
Vi har identifierat att vårdcentralen har många ensamboende äldre. Vårt psykosociala team upplever
ett behov av att kunna ge ett bättre stöd och hjälp till självhjälp för denna grupp.
Övergripande mål – Vad ska uppnås? Mått ska anges och målet ska vara tidssatt. Behöver det kompletteras
med delmål?
Stödja ensamboende äldre till kontakter i samhället. Antal som vi aktivt slussat till annan aktivitet
eller erbjudit tid i egen grupp verksamhet.
Minskad upplevelse av ensamhet och ökad känsla av upplevd hälsa hos äldre ensamboende av de
som vi slussat vidare.
Nuläge – Nuvarande situation för detta område beskrivs. Vilka är våra resultat och hur gör vi idag?
Vårt psykosociala team har i dagsläget många stödjande samtal enskilt med ensamboende äldre.
Behov finns av fler insatser och vägledning i grupp.
10 % av vår listade befolkning tillhör målgruppen. Vilket innebär ca 425 individer. En förbättrad hälsa
och ett ökat välbefinnande i denna grupp skulle bidra till en bättre folkhäls i samhället. Bodafors
vårdcentral har en åldrad befolkning ett ACG på 1,12 och ett CNI på 1.95.
I dagsläget april 2016 erbjuder vi enbart stödjande samtal till ensamboende äldre med psykisk
ohälsa.
Analys av nuläget – a. Vilka är orsakerna till att resultaten ser ut som de gör? b. Samla alla idéer som ni tror
påverkar att ni når målet
Svårt att nå gruppen. Lätt att glömma bort deras psykiska tillstånd vid bedömning av somatiska
sjukdomar.
Hur skall vi stödja att äldre kan etablera nya kontakter i samhället. Vi behöver hitta stödresurser i
samhället. Tex PRO, SPF, Emåkyrkan och Svenska kyrkan kan vara aktörer att samarbeta med.
Gånggrupper och fikaaktiviteter.
Lista prioriterade förändringar som ska testas
Vilka förändringar är prioriterade och ska testas baserad på vår analys av nuläget? Förändringarna kan testas
enligt tänket i PGSA-modellen.
Bygga gruppverksamhet för äldre. Lucia och Annbritt
Kontakt med pensionärsföreningar Pernilla maj/juni
Kontakt med träningsverksamheter och verksamheter för daglediga. Pernilla
Undersöka möjlighet för vc att hyra träningslokal som sjukgymnasten kan hjälpa till i.
Skapa mätningar, upplevd hälsa före och efter gruppverksamheten? Psykosociala teamet.
Utöka samverkan med Rådgivningsbyrån, Nässjö kommun.
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
2016-01-15
Analys av resultat av de testade förändringarna kopplat till det övergripande målet
Gör en analys
– Visa mätning över tid för det övergripande förbättringsarbetet (diagram/tabell)
– i vilken omfattning och hur har de testade förändringarna haft effekt (påverkat) resultaten kopplat till det
övergripande målet/delmålet?
– Ytterligare effekter?
Vi har nu flera externa grupper att ta kontakt med då patienter upplever ensamhet. Det är lokala
pensionärsföreningar, kyrkor med daglig verksamhet och träningsgrupper.
Vi har dock inte lyckats att identifiera patienter som vi kunnat hänvisa dit. Vi har inte heller kunnat
skapa en gruppverksamhet bara för ensamboende äldre. Svår grupp att nå.
Parallellt med projektet har det pågått ett sidoprojekt där det psykosociala teamets arbetssätt har
arbetats om. Etiska samtal har skett i arbetslaget som sedan legat till grund för det förändringsarbete
som gjorts.
Psykosociala teamet har nu tagit bort stödjande samtal av lång behandlingskaraktär för att kunna nå
tillgänglighetsmålen. Psykosociala teamen avslutade samtalskontakter för att det inte var en
behandlingsform. I varje avslutande av samtalskontakt hänvisades patienter till att ta kontakt med
frivilligverksamheter. Individuella hänvisningar till föreningsliv mm har skett vid flertalet tillfällen
under året.
verksamheter
4.5
4
3.5
3
2.5
verksamheter
2
1.5
1
0.5
0
april
augusti
Bilden ovan illustrerar de externa verksamheter vi har identifierat i närområdet som kan hänvisas till.
Vi har nu externa kontakter att hänvisa till. Vi är mer uppmärksamma på problematiken med ensamhet.
Summering utifrån analys och resultat av de genomförda förändringarna
Lärdomar – Nya frågeställningar – Nästa steg
Det vi kunnat se är att tillgänglighetsmålet till psykosociala teamet har påverkat
behandlingsinsatserna för denna grupp. Vi har kunnat hänvisa denna patientgrupp vidare till
organiserad verksamhet utanför sjukvården.
Kan vi följa de patienter som vi skrev ut våras genom klinisk översikt? 7 patienter upptog mycket av
tiden för våra behandlare. Utvärderingen här är inte klar.
Vi har blivit bättre på att använda rådgivningsbyrån. Skapat mötesplatser. Förtydligt vars och ens
ansvar som behandlare. Framförallt i missbruks/beroende vård.
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
2016-01-15
Download