Lojo, Ingå och Sjundeå
Förutredning om
kommunsammanslagningen
Fullmäktigeseminarium
28.1.2010
Förutredning
Det här är en förutredning som i kommunerna används som underlag då man
beslutar om att eventuellt gå vidare till egentliga förhandlingar om
kommunsammanslagning och om vilka kommuner som kan tänkas vara med i det
skedet. Förutredningen är alltså inte ännu ett åtgärdsprogram som ligger som
grund för egentliga beslut om sammanslagning.
Om kommunerna beslutar fortsätta till det andra skedet av utredningen går man
först då mera detaljerat igenom hur servicen, förvaltningen, ekonomin,
förtroendemannaorganisationen osv. ordnas i den sammanslagna kommunen.
Det andra skedet i utredningen resulterar i de egentliga
sammanslagningshandlingarna och en mer detaljerad beskrivning av hur servicen
ska ordnas.
Kommunstrukturreformen
som en del av kommun- och servicestrukturreformen
Kommunindelningen kan ändras om ändringen:
• främjar ordnandet av service för invånarna i området
• förbättrar levnadsförhållandena för invånarna i området
• förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området
• främjar kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lönsamhet
En kommunsammanslagning är alltid ett strategiskt val, där avsikten bör vara att
den enskilda kommunens, regionens och i en vidare bemärkelse också områdets
livskraft och framför allt funktionsförmågan tryggas.
Befolkning
• Alla tre kommuner har en tydligt växande befolkning => också den sammanslagna nya kommunen är
en tillväxtkommun (53 376 =>62 186 invånare/år 2025).
• Folkmängden ökar i alla åldersgrupper, men ökningen är kraftigast i gruppen över 75 år, nästan 128 %
(12 % av hela befolkningen år v 2025).
• Då befolkningen i arbetsför ålder enligt prognoserna ökar långsammare än de övriga åldersgrupperna
försämras försörjningskvoten i den nya kommunen i framtiden.
Befolkningsprognos för Ingå + Lojo +
Sjundeå (med Karislojo)
Ikäluokat yhteensä
0-6v
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
7 - 16 v
17 - 19 v
20 - 64 v
65 - 74 v
75 - 84 v
2008
2010
2015
2020
2025
85 - v
Utveckling av servicebehovet och kostnaderna 2007–2025
Trendkalkyl över kommunalskatten samt prognoser om
nettokostnaderna för servicen
Lojo 2
600
M€
.
500
400
300
200
100
0
2007
2010
2015
2020
2025
Äldreomsorg
28,6
34,4
51,8
76,1
123,8
Specialiserad sjukvård
49,1
57,6
78,4
99,6
129,4
Primärhälsovård, öppen
17,5
20,2
26,6
32,9
41,6
Grundl. utbildn. o. gymnasium
44,6
49,8
59,9
72,2
87,6
Dagvård och förskola
24,1
28,0
35,3
41,9
50,5
Övriga uppgifter
33,0
38,1
49,4
60,5
75,4
Kommunalskatt
145,8
164,0
212,1
259,6
324,1
• Enligt prognosen ökar behovet av finansiering för äldreomsorgen med över 95 mn €, mer än 330 %.
• Finansieringsbehovet inom den specialiserade sjukvården bedöms öka med ca 80 mn €, ca 165 %.
2 007
2 010ökar 2med
015
020 mn €,
2 025
• Finansieringsbehovet inom primärhälsovården
ca 224
inemot 140 %.
Kunn.vero kattaa
74 %
72 %
70 %
68 %
64 %
• För den grundläggandeToimintakate
utbildningens
och gymnasiets
del förutses
en
ökning på ca 43 mn €, ca 95 %.
M€
-196,9
-228,2
-301,3
-383,3
-508,3
• Nettokostnaderna för dagvården
och 6,6
förskoleundervisningen
ökar med
Vuosikate M€
14,0
22,7
20,1
12,2 ca 26 mn €, dvs. ca 110 %.
Vuosikate €/asukas
128
264
398
347
203
Att ordna servicen i den nya kommunen
Den nya kommunens förvaltning och service produceras på finska och svenska (grundlagen 122 §).
• Social- och hälsovården ordnas huvudsakligen enligt den nuvarande LOST-modellen.
• Skolservicen och småbarnsfostran ordnas enligt närserviceprincipen utgående från det nuvarande
nätverket inom skolväsendet och småbarnsfostran.
• De övriga bildningstjänsterna produceras i samarbete med den 3 sektorn, företag och den nya kommunen.
• Biblioteksservicen är närservice.
• Den tekniska servicen samlas till en helhet. Servicen för upprätthållande av infrastrukturen produceras
som kommunens eget arbete. Byggandet konkurrensutsätts.
• Förvaltningen och stödservicen bildar en helhet. Samservicepunkter i Ingå och Sjundeå. De elektroniska
möjligheterna att uträtta ärenden utvecklas.
Förtroendemannaförvaltningen
• Huvudprincipen är att 51 ledamöter enligt kommunallagen väljs i valet år 2012.
• Beslutsfattarna i kommunen kan också enligt övervägande komma överens om en
större sammansättning för de två första fullmäktigeperioderna. Antalet medlemmar i
det utvidgade fullmäktige kan vara högst det sammantagna antalet ledamöter i
kommunerna.
• För övrigt följer förtroendemannaorganisationen i den sammanslagna kommunen till
huvuddragen Lojos nuvarande modell, om inte de politiska beslutsfattarna kommer
överens om något annat.
• Styrelsen har 13 medlemmar och nämnderna 13 medlemmar enligt det nuvarande
förfarandet i Lojo.
Det ekonomiska läget
• Efter bokslutet år 2008 innehåller Ingå kommuns balansräkning ett ackumulerat underskott på
2 425 125 € dvs. ca 435 €/invånare.
• Efter bokslutet år 2008 innehåller Lojo stads blansräkning ett ackumulerat överskott på sammanlagt
18 392 510 €, dvs. 470 €/invånare.
• Efter bokslutet år 2008 innehåller Sjundeå kommuns balansräkning ett ackumulerat underskott på
2 565 627 €, dvs. ca 437 € /invånare.
• Med uppgifterna för år 2008 innehåller virtualkommunens balansräkning ett ackumulerat överskott på
13 401 758 €, dvs. 265 €/invånare.
Det ekonomiska läget
•
•
•
•
På lång sikt har årsbidraget i % varit bäst i Lojo.
Ingås årsbidrag var negativt 1997, 1998, 2001, 2003 och 2008.
Lojos årsbidrag var inte negativt en enda gång 1997–2008.
Sjundeås årsbidrag var negativt 1998 och 1999.
Det ekonomiska läget
Lånesituationen år 2008
• Ingå kommun har lån på 3 437 €/inv.
• Lojo stad har lån på 1 520 €/inv.
• Sjundeå kommun har lån på 3 089 €/inv.
• På koncernnivå minskar skillnaderna.
• Största delen av Lojos koncernlån
gäller hyresbostäder.
Ekonomiska prognoser
• I Ingå förutses positiva resultat åren 2009–2011.
• I Lojo förutses negativa resultat åren 2009–2011.
• I Sjundeå väntas negativa resultat åren 2009–2010 och ett positivt resultat år 2011.
BOKSLUTSPROGNOSER OCH EKONOMIPLANER
Ingå
Lojo
Ekonomiplan,
Inkomstprognos
Utgiftsprognos
Årsbidrag
Resultat
Investeringar
1000 €
2009
2010
2011
4 217
3 595
3 630
-26 893 -28 508 -28 963
1 448
1 421
1 835
376
284
530
850
1 062
513
Balansöver-/underskott
Ingå
Lojo
Sjundeå
Totalt
2009
2010
Sjundeå
2011
75 859 75 303 77 243
-241 999 -243 691 -251 189
4 104
5 785
7 537
-4 310 -2 934 -1 491
18 200
13 485
16 857
2009
2010
2011
3 316
3 397
3 685
-26 389 -29 181 -30 978
1 521
1 068
2 095
-103
-279
695
2061
2 304
4 383
BS 2008 BSp 2009 EP 2010 EP 2011
-2 425 125 -2 049 125 -1 765 125 -1 235 125
18 392 510 14 082 461 11 148 825 9 657 787
-2 565 627 -2 668 627 -2 947 627 -2 252 627
13 401 758 9 364 709 6 436 073 6 170 035
Om ekonomin utfaller enligt prognoserna halveras överskottet i den
sammanlagda balansräkningen, men bevaras ändå som överskott.
Yhdistymisavustukset
Personal
• Den nya kommunen har över 3 000 personer i sin tjänst.
• Fram till år 2018 bedöms mer än 800 anställda gå i pension (ca 25 %)!
• Personalen har anställningstrygghet i 5 år.
Möjligheter vid sammanslagningen
– Sammanslagningen stärker kommunernas tillväxt och möjliggör en aktiv tillväxtstrategi.
– Med gemensam planering av markanvändningen kan man planlägga alternativa
bostadsområden och få de nuvarande områdena/tomterna i effektivt bruk.
– Sammanslagningen ger näringslivet alternativa etableringsområden och kommunen
med växande folkmängd skapar nya möjligheter för affärsverksamhet framför allt för
små och medelstora företag. En förutsättning för att den sammanslagna kommunens
område ska kunna utnyttjas till fullo är att man satsar på att utveckla trafiklederna
mellan kommuncentrumen.
– En målmedveten utveckling av djuphamnen i Ingå, gemensam planering av
markanvändningen och förbättring av standarden på det interna och externa
trafikledsnätverket skapar goda förutsättningar för utveckling inom näringslivet och
möjliggör en betydande ökning av arbetsplatssufficiensen i området.
– Primärhälsovården och den specialiserade sjukvården tydligt på en organisations
ansvar. Detta bidrar till bättre samordning av servicen och helhetsbetonad utveckling.
– Vikariearrangemangen och personalrekryteringen är enklare att sköta i den
sammanslagna kommunen.
– Förvaltningen kan göras lättare och överlappningar slopas i den operativa
verksamheten och i förtroendemannaverksamheten.
Hot vid sammanslagningen
– Servicen koncentreras och därmed blir kommuninvånarnas resor för att uträtta
ärenden längre.
– Sammanslagningen skapar inte ett starkt underlag för den nya kommunens ekonomi.
Kommunen möter stora utmaningar i verksamheten och ekonomin då det gäller att
ordna service för en växande befolkning, i synnerhet i fråga om seniorservicen.
– Man genomför en teknisk sammanslagning utan nödvändiga strukturella reformer.
De ekonomiska problemen ökar och kommunen hamnar i en ond cirkel där ekonomin
ständigt måste balanseras.
– Man lyckas inte skapa en gemensam ny kommunkultur, utan de gamla
kommunkulturerna blir rådande. Det uppstår svåra motsättningar.
– De många kommunsammanslagningarna splittrar resurserna, vilket kan leda till
ojämlikhet mellan de olika områdena. Detta orsakar i sin tur missnöje bland
invånarna.
– Den nya kommunens interna politik tar för mycket energi av politiken utåt, vilket gör
att den övergripande utvecklingen stagnerar.
– Resurserna räcker inte till för utveckling av trafiklederna på bred bas
(kustbanan, stamväg 51, E18…).