Presentationsteknik, 4 hp (738G28)
VT 2014
Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att de ska få större
säkerhet och en ökad medvetenhet. Deltagarna ska få möjlighet att lära känna sig själva som
talare och att utveckla strategier för att nå bästa möjliga resultat i de sammanhang där muntlig
framställning inför grupp är aktuellt. Vi talar om förberedelser och framförande, om talat
språk och om kroppsspråk. Lärare och kurskamrater ger konstruktiv feedback på
framförandena.
Kursen inleds med en föreläsning om muntlig framställning. Föreläsningen behandlar både
informerande och argumenterande framställningsteknik. Efter föreläsningen följer 5
seminarier varav seminarium 4 utgör ett dubbelpass i helklass. Under seminarierna får
deltagarna framföra sina presentationer. Efteråt diskuterar deltagarna, seminarieledaren och
talaren kring framförandet. Till varje framförande väljs två deltagare som ger respons på talet.
Till hjälp vid diskussionen finns en mall för informerande presentation och en för
argumenterande presentation. Varje seminariegrupp består av 10–15 studenter. Vid sista
seminariet slås grupperna ihop för att studenterna ska få möjlighet att tala inför en större
publik.
Föreläsning 1
Presentationsteknik samt kursinformation. Ulrika Axelsson
Seminarium 1
Oförberedda övningar i seminariegruppen. Inför detta seminarium kan du inte förbereda dig.
Syftet med detta seminarium är att få en uppvärmning inför kommande presentationer samt att
lära känna varandra i gruppen.
Seminarium 2
Berätta om dig själv som talare, 3–4 minuter inför seminariegruppen. Börja planering av
seminarium 3.
Ge en bild av vilket förhållande du har till att tala inför publik. Hur var det när du gick i
grundskola/gymnasium eller i början av din yrkeskarriär? Hur vill du vara som talare i
framtiden? Har du några förebilder? Har du vissa talsituationer som du föredrar och finns det
sådana som du undviker?
Seminarium 3
Presentera i par något inom språklig kommunikation (6 minuter) inför seminariegruppen.
1
Se till att presentationen väcker engagemang och vidare tankar. Planera noga hur ni ska
framföra presentationen. Fundera över vilka hjälpmedel som passar bäst. Använd gärna
tekniska hjälpmedel som till exempel powerpoint och OH. Kanske är det lämpligt att
läsa ett citat ur en bok, visa en filmsnutt på dvd eller kanske kan ni utgå från en bild
eller ett föremål? Om ni interagerar med publiken ingår det i framställningstiden.
Variation är välkommet både för att väcka och behålla kurskamraternas intresse och för
att inspirera och ge idéer till framtida presentationer.
Förslag på ämnen:
Retorik
Kroppsspråk
Kommunikation över nätet (Facebook, twitter, mejl,
chatt m.m.) SMS-kommunikation
Manligt och kvinnligt språk
Fackspråk (lumparsnack, sotarmoj, m.m.)
Teckenspråk
Tilltal och hälsningsbeteenden
Hemliga språk (rövarspråket, fikonspråket m.m.)
Esperanto
Barns språk
Särskrivningar
Konstnärens/författarens kommunikation med betraktaren/ läsaren
Namns betydelse
Språks släktskap
De fysiska förutsättningarna för språklig kommunikation
Pratkvarnar
Ungdomsspråk
Fult språk, svordomar m.m.
Hur kommunicerar idrottstränaren med sitt lag
Anglicismer
Lumparchargong
Språkutveckling
Konstruerat språk
Dyslexi
Talängslan
Ordspråk och talesätt
Dialekter
Seminarium 4 (dubbelpass)
Du ska träna på att hålla ett mer argumenterande föredrag, eftersom du i många situationer i
2
verkligheten kommer att ställas inför liknande uppgifter. Din uppgift är att ”sälja” något; en
produkt eller en idé; vara talare vid en varumässa, företagsmässa, ett ”Speaker's Corner” eller
annan tänkt talsituation. Ämnet du väljer kan vara hämtat från ditt utbildningsområde. Du bör
använda någon form av hjälpmedel för att illustrera din framställning. Väljer du att presentera
en produkt kan du gärna demonstrera den.
Använd retoriska och stilistiska grepp för att göra presentationen så övertygande som möjligt.
Tesen (huvudbudskapet) du driver ska komma fram tydligt och klart, inledningsvis och
avslutningsvis. Den ska underbyggas av minst tre välformulerade argument och nyanseras av
något motargument, som du bemöter.
Tid för presentationen: 3–4 minuter.
Förslag på ämnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Köp denna pryl (ngt köksredskap, en prenumeration, en cykelpump etc.)
Bli vegetarian
Förbjud vissa hundraser
Sänk bensinpriset
Tillåt dödshjälp
Öka antalet skolidrottstimmar
Inför hårdare fängelsestraff
Inför dödsstraff
Sänk myndighetsåldern
Öka systembolagets öppettider
Sänk pensionsåldern till 60 år
Avskaffa monarkin
Kaffe ska vara gratis för studenter
Fri fart på alla vägar
Kvotering är det bästa sättet att öka jämställdheten
Avskaffa kärnkraften
Kom gärna med egna förslag!
3
Betygskriterier för Godkänd för muntliga presentationer
•
•
•
•
•
•
budskapet ska framgå tydligt
tidsramarna ska hållas
presentationen ska vara väl förberedd
lämpliga hjälpmedel ska användas
manus ska finnas tillgängligt men budskapet ska framföras fritt
ögonkontakt ska hållas med publiken
Betygskriterier för Väl godkänd för muntliga presentationer
Utöver kriterierna för godkänd ska studenten:
• visa närvaro och engagemang
• använda retoriska grepp i sin framställning
• skapa ett stort intresse för budskapet hos åhörarna
Referenslitteratur
Axelsson, Ulrika (2011). Talängslan. Förstå, utmana och förändra. Lund: Studentlitteratur.
Backlund, Britt (1991). Inte bara ord. En bok om talad kommunikation. Lund:
Studentlitteratur.
Backlund, Britt (red.) (2000). Talandets lust och vånda. Tänkt och talat om språk och
kommunikation. Lund: Studentlitteratur.
Hellspong, Lennart (2004) Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. 2:a uppl; Lund:
Studentlitteratur.
Johannesson, Kurt (2001). Tala väl. 10 lektioner i praktisk retorik. Nordstedts.
Juhlin, Lotta (1999). Den goda kommunikationen. Rösten, kroppsspråket och retoriken. Lund:
Studentlitteratur.
Persson, Mikael (2002). Övertyga: en handbok i retorik. Uppsala: Demosthenes.
Renberg, Bo (2003). Bra skrivet. Väl talat. Studiehandledning i skrivande och praktisk
retorik. Lund: Studentlitteratur.
Strömquist, Siv (1994). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerup.
van der Vliet, Paul (2010). Tala dig till ledarskap. Lund: Studentlitteratur.
4
Återkopplingsmall för muntlig framställning
Då du ska ge återkoppling på dina kurskamraters presentationer ska du tänka på att vara positiv,
konkret och konstruktiv men ge också exempel på något som kan förbättras. Motivera dina
synpunkter. Utgå gärna från följande punkter:
Innehåll
 Presentationen av talaren
 Inledning
 Disposition; röd tråd
 Avslutning
Framförande
Röstbehandling
 Röststyrka
 Taltempo
 Betoning
 Artikulation (tydligt uttal)
Språkbehandling
 Stilnivå
 Ordval
Teknik
 Allmänt uppträdande (ledigt eller spänt)
 Lyssnarkontakt
 Engagemang
 Kroppsspråk
 Hjälpmedel
Vid den argumenterande presentationen bör du också tänka på:
•
Ethos (talarens trovärdighet, personlighet, ödmjukhet, kunnande, förmåga att
entusiasmera publiken och också lyssna på publiken)
•
Logos (fakta- och förnuftsargument)
•
Pathos (känsloargument)
•
Retoriska knep (upprepningar, tilltal, vi-känsla, statistik, generaliseringar,
majoritetstrick, attitydmarkeringar, vaghet, citat m.m.)
5