Hur lär Wii oss att dansa i idrott och hälsa?

advertisement
Titel
Hur lär Wii oss att dansa i idrott och hälsa?
Poster
✔
Paper tema
Paper fritt
Författare, hemvist,
e-post, tel-nr
Abstract:
(11 pt. Max 500 ord)
Introduktion
Syfte & teoretisk ram
Béatrice Gibbs, GIH, [email protected], 070-7348714
Ett centralt innehåll i ämnesplanen för idrott och hälsa är Rörelse till musik samt
dans (Skolverket, 2011). Tidigare forskning visar dock att dans sällan förekommer i
undervisningen (Larsson & Redelius, 2008; Quennerstedt et al, 2008). Kan det bero
på bristande kunskaper hos vissa lärare eller kanske avsaknad av läromedel att
bedriva dansundervisning? Läromedel såsom bollar och gymnastikredskap finns att
tillgå för att hjälpa elever i deras sökande av kunskap (Almqvist, 2005), men få har
undersökt dess betydelse för elevers lärande och speciellt i relation till dans.
Metod
Resultat
Diskussion
Syftet med studien är därför att undersöka elevers rörelsekvaliteter i en lärprocess
där dansspel används som läromedel i undervisningen i idrott och hälsa på
gymnasiet. Detta genomfördes genom att studera elevernas lärprocesser där fokus
var på de rörelsekvaliteter som eleverna använde när de interagerade med
dansspel. För att analysera rörelsekvaliteter var studien inspirerad av Rudolf Labans
rörelseanalys (Laban, 1988). Labans ramverk tar dock inte hänsyn till andra
individer, musik eller artefakter såsom TV-spel och talar inte heller om ett lärande,
vilket innebar att studien också tar sin utgångspunkt ur en sociokulturell ansats, där
lärande ses som något som uppstår genom interaktion mellan elever men också
mellan elever och artefakter (Quennerstedt, Öhman & Almqvist, 2011).
Insamlingen av empiri gick till så att jag arbetade fram ett upplägg à sju
lektionstillfällen som genomfördes i en gymnasieklass där dansspelet Nintendo Wii
Just Dance användes som läromedel. Fyra av lektionerna utgick från ett specifikt
innehåll, där eleverna exempelvis fick i uppgift att arbeta med koordination. Under
två lektioner fick eleverna arbeta självständigt i grupper, där slutmålet var att under
sista lektionen visa upp en dans som de skapat på egen hand. Alla lektioner har
videofilmats, för att kunna se vad eleverna gör och därmed få syn på hur lärandet av
rörelser går till. För tillfället är jag i analysfasen och planerar att vara klar med min
licentiatuppsats i juni 2014. Min förhoppning är att öka kunskapen om hur elever lär
sig under en process där lärande av rörelser är i fokus.
Referenser:
Almqvist, J. (2005) Learning and Artefact: On the Use of Information Technology in
Educational Settings. Uppsala: Uppsala University.
Laban, R. V. (1988). Modern educational dance (4 ed.) Plymouth: Northcote House.
Larsson, H. & Redelius, K. (2008) Swedish physical education research questioned
– current situation and future directions, Physical Education and Sport Pedagogy, 13
(4), pp. 381-398.
Quennerstedt, M., Öhman, M., Almqvist, J. (2011) Keep Your Eye on the Ball:
Investigating artifacts in-use in Physical Education, Interchange, 42(3), pp. 287-305.
Quennerstedt, M., Öhman, M. & Eriksson, C. (2008) Physical Education in Sweden a national evaluation, Education-line, pp. 1-17.
Download