Vinterns exceptionella kostnader för snöröjning visar på problemen

advertisement
Riksförbundet Enskilda Vägar
Sveriges riksdag
Trafikutskottet
100 12 Stockholm
Vinterns exceptionella kostnader för snöröjning visar på problemen
för de enskilda väghållarna
Sveriges enskilda vägar är unika. Vi har idag landets längsta vägnät, 42 000 mil.
Nästan var fjärde transport börjar eller slutar på en enskild väg. De enskilda vägarna
sköts av föreningar som lägger ned ett omfattande ideellt arbete och pengar för att
deras vägar ska vara farbara året runt.
Knappt hälften av de enskilda vägarna, ungefär 20 000 mil, saknar statliga bidrag.
Väghållarna står själva för kostnaderna för drift och underhåll av vägen. För övriga
går stat och kommun in som medfinansiärer och tar en del av kostnaderna. Det är bra,
inte minst ur ett likställdhets- och rättviseperspektiv för de medborgare som inte bor
vid en statlig eller kommunal väg.
Vissa statliga men framför allt kommunala vägar överlåts nu till enskilt huvudmannaskap. REV anser att detta i många fall tyvärr görs utan större planering och att det
inte tas hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna för de enskilda. I många fall innebär dock en överlåtelse att väghållningen blir effektivare och bättre. Jämförelser visar
att enskild väghållning är effektivare och kostar betydligt mindre i drift och underhåll
än motsvarande statliga och kommunala vägar. Detta beror inte bara på det ideella
arbete som läggs ned. En stor del kan tillskrivas effektivare förvaltning som är bättre
anpassad till de boendes behov. Den enskilda väghållningen innebär således stora besparingar för både stat och kommun men ökade kostnader för den enskilde, framför
allt i jämförelse med de som bor vid en statlig eller kommunal väg.
REV kan konstatera att det finns ett stort uppdämt behov av större investeringar, bl.a.
av tusentals broar och pumpanläggningar. Många enskilda väghållare klarar inte av
att bära sådana kostnader. Därför skjuts denna typ av större investeringar på
framtiden. Ett alternativ för väghållaren skulle kunna vara är att genomföra en
nedsättning av bärigheten av utsatta broar, detta skulle dock påverka jord- och
skogsnäringen negativt. REV anser att en sådan utveckling bör undvikas.
REV anser att det är angeläget att statusen för det enskilda vägnätet utreds så att
bättre underlag för vilka långsiktiga åtgärder som krävs kan tas fram. Hur omfattande
är underhålls- och investeringsbehovet på det enskilda vägnätet samt vilka åtgärder
kommer att krävas för att erhålla en rimlig standard.
Vinterns snöröjning har tydliggjort att när det snöar mycket så ökar kostnaderna
kraftigt för att sköta vägarna på rätt sätt. Det betyder att det underhåll och investeringar som enligt fastställd budget skulle ha utförts i år skjuts framåt då dessa pengar
Riksförbundet Enskilda Vägar
Riddargatan 35-37
Tel.
08-20 27 50
E-post:
[email protected]
114 57 STOCKHOLM
Fax.
08-20 74 78
Hemsida: www.revriks.se
2
istället får tas till driften av vägen. Resultatet blir sämre vägar och högre kostnader
för väghållarna. Även klimatförändringarna, med mera regn och åtföljande högre
vattennivåer kommer att påverka de enskilda vägarna dramatiskt och ställa krav på
särskilt underhåll och ökade investeringsmedel.
REV erfar att många föreningar i södra och mellersta Sverige har nästintill tredubblat
antalet plog- och halkbekämpningsåtgärder under denna vinter jämfört med en
normalvinter. Detta har fört med sig exceptionella kostnader för väghållarna.
REV har varit i kontakt med både Vägverket och Näringsdepartementet för att
framföra våra synpunkter och vår oro. Vi har kunnat konstatera att det finns en
samsyn om att väghållarna i år har drabbats av ovanligt höga kostnader för
snöröjning m.m.
De statliga bidragen har höjts av den nuvarande regeringen och det är mycket
positivt. Vi anser dock att nuvarande nivå på anslagen inte är tillräcklig för att skapa
en långsiktigt stabil lösning för de större investeringar som har skjutits på och nu
skjuts ännu längre framåt. Vårt förslag är att det skapas ett långsiktigt stöd för denna
typ av kostsamma investeringar. Detta bör vara riktat till större investeringar som en
enskild väghållare inte själv klarar av att bära för t.ex. renovering av broar eller annat
större underhåll för att bl.a. klara klimatförändringarnas skador. Ett sådant stöd
skulle bidra till högre vägstandard och bättre enskilda vägar i framtiden.
Riksförbundet Enskilda Vägar vill därför framhålla följande önskemål:
 Att de enskilda väghållarna bör kompenseras för vinterns exceptionella
snöröjningskostnader så att underhåll och investeringar kan upprätthållas,
 Att det bör skapas ett långsiktigt stöd för större investeringar om 100 miljoner kr
per år så att reparation av broar och annat större underhåll möjliggörs.
 Att utredning tillsätts för att fastställa statusen för det enskilda vägnätet och vilket
underhålls- och investeringsbehov som finns. Utredningen bör också fastställa
vilka åtgärder som krävs för att erhålla en rimlig standard på det enskilda
vägnätet.
Riksförbundet Enskilda Vägar
Ulf Sävström
VD
Kopia: Näringsdepartementet
Vägverket
Riksförbundet Enskilda Vägar
Download