Upphandling med social hänsyn

advertisement
Upphandling med social hänsyn
-sysselsättningsfrämjande åtgärder
Välkommen!
Upphandling med social hänsyn
-sysselsättningsfrämjande åtgärder
Anders Öberg, landstingsråd (S), Norrbottens läns landsting
Upphandling med social hänsyn
-sysselsättningsfrämjande åtgärder
Social hänsyn i upphandling - vad det är, regelverk, tillämpningar och exempel
Eva Ternegren, konsult och utbildare, Coompanion Göteborg, fritidspolitiker
Eva Ternegren
Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg | 417 56 Göteborg
Tel: 031-744 01 63 |
Mobil: 070-5363292| e-post: [email protected]
www.coompanion.se
Dagens program
• Vad är sociala hänsyn/syftet med sociala
hänsyn
• Regelverket Sverige och EU
• Hur kan sociala hänsyn användas?
• Några exempel
• Göteborgs stad modell kring upphandling med
sociala hänsyn
Sociala hänsyn EU –kommissionens tolkning
• Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter
• Anständigt arbete
• Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens
rättigheter
• Social integration
• Lika möjligheter
• Tillgänglighet för alla
• Beaktande av hållbarhetskriterier
• Frågor om etiskt handel och CSR
EU:s direktiv
EU s Direktiv om offentlig upphandling
(2004/17/EG, art. 38)
• Säger att det går att ta social hänsyn
vid upphandling, under förutsättning
att de inte strider mot de EG-rättsliga
principerna .
• Förstärks i nya EU direktiven
Principerna
• De EG-rättsliga principerna
- Likabehandling
- Ömsesidigt erkännande
- Proportionalitet
- Transparens
- Icke diskriminering
Mer om EU
• Från EU kommissionen betonas vikten av att ta
sociala hänsyn mer och mer
• Sociala krav används i större utsträckning i
andra EU länder jmf med Sverige
• Sverige var aktivt i att trycka på om sociala
hänsyn men tillämpar minst
EU – direktiv som ska införas
senast 2016 i Sverige (nu 2017)
• Möjligheten av reserverade kontrakt
• Möjligheten att reservera
tjänstekontrakt inom hälso- och
sjukvårdsområdet, sociala tjänster
och kulturella tjänster till
organisationer inom social ekonomi
Om sociala hänsyn i LOU - idag
6 kap 13 § En upphandlande myndighet får ställa
särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor
för hur ett kontrakt skall fullgöras. Dessa villkor
skall anges i annonsen om upphandling eller i
förfrågningsunderlaget.
1 kap 9 a § Upphandlande myndigheter bör beakta
miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig
upphandling om upphandlingens art motiverar
detta. Lag (2010:571).
Vanligaste svenska tolkningen
(SKL och KKV)
• Att anbudsgivaren anställer personer
med funktionsnedsättning
• Att anbudsgivaren anställer
långtidsarbetslösa
• Att anbudsgivaren vid utförandet av
arbetet aktivt gör något för att främja
jämlikhet, mångfald eller tillgänglighet
Hur ställer upphandlaren sociala
krav?
• Enklast och säkrast som så kallade
kontraktsvillkor
• Då behöver inte villkoren vara
uppfyllda förrän kontraktet skrivs på –
eller viss tid efteråt
• Ger möjlighet för alla företag att vara
med
Men förekommer också som
• Kvalificeringskrav på leverantör –
grund för uteslutning om man inte
uppfyller kraven
• Tilldelningskriterium vid förnyad
konkurrensutsättning
• Utvärderingskriterium
Exempel på formuleringar
Leverantören ska vid varje tidpunkt under den pågående
avtalsperioden, tillhandahålla tjänst för X personer för
allmän visstidsanställning (AVA) i högst720 dagar eller den
maximala tid som centrala kollektivavtal stadgar, tjänsten/erna ska vara heltidstjänster. Personen ska anställas på
tjänst/-er vars uppgifter i första hand är relaterade till
genomförandet av det aktuella avtalet.
Kontraktsvillkoret gäller under förutsättning att det inte
innebär att Leverantören skulle bryta mot 25 – 25a §§ i
lag (1982:80) om anställningsskydd och Leverantören kan
styrka detta.
Aktuellt läge
• Ett antal upphandlingar med sociala
hänsyn har gjorts i Sverige av
kommuner, AF och Kriminalvården
• Ingen har överprövats – rättspraxis,
domar och tydliga riktlinjer saknas i
Sverige – finns några i Eu-domstolen
• Nya Upphandlingsmyndigheten kommer
att arbeta för en nationell strategi för
hållbar upphandling
Kommuner som har använt sociala
hänsyn
•
•
•
•
•
Botkyrka – trainee platser
Örebro – mest praktikplatser
Malmö- vita jobb
Helsingborg
Göteborg – lärlingsplatser och
anställningar
Ur upphandlingspolicyn - Göteborg
• Det är möjligt att ställa sociala krav i
alla faser av en upphandling, i
kvalificeringsfasen, utvärderingsfasen
eller som ett särskilt kontraktsvillkor.
Mest affärsmässigt att ställa kravet
som ett särskilt kontraktsvillkor.
Göteborg Budgetformulering –
prioriterat mål
Under 2014 ska minst 50 procent av
stadens tjänsteupphandlingar göras med
sociala hänsyn.
Det handlar om att främja
sysselsättningsmöjligheter för personer
som står långt från arbetsmarknaden,
stimulera social integration, främja
anständiga arbetsvillkor, lika möjligheter,
sociala rättigheter samt arbetstagares
rättigheter. ”
Hur skulle målet nås?
• Stödfunktion inrättades på
Upphandlingsbolaget – Göteborgs stads
Inköpscentral
• Pilotprojekt som syftade till att ta fram en
modell för sociala hänsyn startades 2014
• I arbetet deltog kommunens olika enheter,
leverantörer, AF, samordningsförbund, social
ekonomi m.fl
• Nu finns en modell som kan användas vid
upphandling med sociala hänsyn
Vad skulle lösas i modellen ?
• Vad är en tjänsteupphandling?
• Vilka målgrupper
• Hur ska de som är ”långt från
arbetsmarknaden” hittas?
• Hur utvärdera?
• Objekt eller ramavtalsupphandlingar?
• Vilket stöd ska leverantören få?
Modellen för social hänsyn
•
•
•
•
•
•
Upphandlingsprognos
Utbildningsbehov – bedömning
Krav och villkor – avgränsningar
Rekrytering
Anställningar
Uppföljningar
Mer om modellen
- Leverantören kan få stöd av
arbetsmarknadsenheten i rekryteringen
-Vanliga tidsbegränsade anställningar
-Det handlar om tjänster vars
genomförande kräver minst 4 månader
och omfattar fler anställda ä en
Resultat hittills
• Resultatet rapporteras av alla
nämnder och bolag
• Resultat hittills 160 anställningar, och
många fler i pipeline på 10 månader
• Beslut ska tas i fullmäktige om
modellen våren 2016
Vilka jobb?
• IT-tekniker
Administration
Miljöservice
Lärlingsanställningar
Städ
Trädgårdsskötsel
Hantlangning
Gårdsten
Gårdstensbostäder
• I byggentreprenader har man arbetat
länge med utvärderingskriterier där
poäng ges för att företaget anställer
arbetslösa ungdomar från Gårdsten
• Kontraktsvillkor är ändå vanligast
• Har gett minst 2000 jobb åt ungdomar
och andra arbetslösa genom åren i
området
Sociala hänsyn i Örebro
• Personal- och brukarinflytande. Det kan gälla tjänster
inom rehabilitering eller utbildning där brukaren ska
kunna påverka och ta ansvar för sin situation.
• Att kunna erbjuda brukaren ett socialt nätverk. Det
gäller tjänster inom städning, vård och behandling där
brukaren kan behöva ändra sin livssituation och där
behovet av stöd kvarstår efter att den behandlande
insatsen är avslutad.
• Att leverantören kompletterar sin ordinarie verksamhet
med ideella insatser
(ur riktlinjer för hur sociala hänsyn kan tillämpas 2012)
Boendebyggarna i Örebro
• Gällde entreprenad ombyggnad av bostadsbestånd
• Anbudsgivaren skulle beskriva hur de tänkte sig kunna
ta emot arbetslösa i projektet och utveckla arbetstillfällen
och utbildningsformer utan ökade kostnader för ÖBO.
• Skanska, som vann upphandlingen, lovade att under de
fyra åren som ombyggnaden erbjuda praktikplatser till
50–80 arbetslösa som dessutom till stor del själva bor i
området.
• I utvärdering av anbudet viktades
arbetsmarknadsinsatserna till 15%
Slutsats
”Det är inte alls så svårt som många
påstår att genomföra en upphandling
med sociala hänsyn. Det finns en
omotiverad rädsla hos tjänstemän.”
Upphandlingsansvarig på ÖBO, Anneli Sundqvist,
Städtjänster Familjebostäder
• Krav att 7 av 10 anställda städare
skulle komma från Bergsjön – där
uppdraget skulle utföras
• Krav fanns på att samtliga som sökte
skulle komma på intervju
• Formen var att ett särskilt
kontraktsvillkor skulle uppfyllas
Mer om städupphandlingen
• Uppdraget annonserades som en
förnyad konkurrensutsättning
• Familjebostäder skulle vara delaktiga
i annonsering och urval
• Städbolaget NCA vann
upphandlingen och anställde 7
personer från området som varit
arbetslösa
Om Malmö
• Vita jobb – kontroll av företag att de
följer arbetsrättsregler och ö.k
• Krav på att anställa långtidsarbetslös
• Leverantören anställer 6 mån, hela
lönekostnaden + försäkring,
arbetskläder och handledning
• En anställd per upphandling
Leverantören vinner också
• Marknadsföringsvärde – visar
företagets sociala ansvar CSR
• Framtida kompetensförsörjning
• Bredare kompetens och chans till
större mångfald i företaget
• Men Svenskt Näringsliv är skeptisk
Sociala hänsyn och sociala företag
– hur kan kommunen agera?
• Sociala hänsyn - en del av affärsideen hos det
sociala företaget – bra om befintligt CSR
arbete kunde värderas i anbud
• Det sociala företaget som underleverantör till
större företag som får uppdrag - så funkar det
ofta t.ex i UK – inte prövat i Sverige
Vad måste sociala företag själv
göra?
• Sociala företag måste bli bättre på
att lämna anbud och att samverka
kring anbud.
• Produkterna/tjänsterna stämmer
inte alltid överens med vad offentlig
sektor vill köpa
Avslutande synpunkter
• Påverka politiken i att införa sociala
hänsyn i policys
• Efterfråga och använd sociala hänsyn
i upphandling
• Mer praxis och domstolsutslag
behövs för att kunna definiera
avgränsningar och ramar
Mer att tänka på
• Överväg att starta i mindre skala eller
i projektform i ett område eller hos en
viss nämnd
• Bjud in näringslivet och social
ekonomi innan ni kör igång
• Utarbeta gärna riktlinjer/mallar för att
att skala upp tillämpningen
Mer information och tips
• www.socialhansyn.sei
• Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsguide
Att använda sociala
hänsyn i offentlig upphandling – nuläge och
Exempel på tillämpning
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=2
045
Tillväxtverket
Att fundera på i pausen
• Vill vi jobba med sociala
hänsyn i vår verksamhet?
• Vad krävs för att komma
igång?
Upphandling med social hänsyn
-sysselsättningsfrämjande åtgärder
10.30-11.00
Bikupa och kaffe/te
Upphandling med social hänsyn
-sysselsättningsfrämjande åtgärder
Idéburet offentligt partnerskap – ett sätt att anlita den sociala ekonomin, juridik och exempel
Eva Ternegren, konsult och utbildare, Coompanion Göteborg, fritidspolitiker
Dagens program
Ideburet- offentlig partnerskap
•Vad är det
•När kan det användas
•Hur används det
•Juridiskt utrymme
•Exempel
Om upphandling och bidrag
Verksamhetsbidrag/föreningsbidrag
• Ger möjlighet för medborgarna att få ökat inflytande i
utformningen av välfärdsinsatser och i samhällsplanering
• Ska inte inkräkta på föreningens självbestämmanderätt
• Innebär inte att ett uppdragsförhållande uppstått
• Kommunen bestämmer förutsättningarna
Upphandling
• formellt styrs verksamhetens uppdrag av den upphandlande
myndigheten som är beställare
• mellan parterna upprättas kommersiella kontrakt efter ett
upphandlingsförfarande
Definition av offentligt privat partnerskap KKV
• Med offentlig privata partnerskap (OPP) förstås
samarbetsformer mellan upphandlande enheter och
leverantörer med målsättningen att säkerställa
finansiering, genomförande, modernisering, förvaltning
eller underhåll av en infrastruktur och/eller
tillhandahållande av tjänster.
• OPP avtalen faller normalt inom ramen för LOU. Avtalen
utgör typiskt sett långvariga profilprojekt med höga
kontraktsvärden och är oftast rättsligt och finansiellt
komplicerade
Ideburet – offentligt partnerskap
• Mellanform mellan föreningsbidrag och
upphandling
• Handlar om ”Ekonomisk tjänst av allmänt
intresse” eller en ”icke ekonomisk tjänst av
allmänt intresse”
• Kan ingås mellan ideburna organisationer som
har allmänintresse som mål/delaktighet och
offentliga organisationer
Mer om ideburet offentlig
partnerskap
• Innebär att ideburna organisationer bidrar till
samhällls- utvecklingen på ett mer konkret sätt
än vad bidragen ger utrymme för men bygger
inte på marknadsmekanismer och
kommersiella kontrakt
Hur kan partnerskap ingås?
• parterna kommer överens om vilken
verksamhet som ska bedrivas av den
ideburna organisationen,
• med vilka mål och inom vilka ramar
• kommunen lämnar ett ekonomiskt stöd
till driften.
• överenskommelsen nedtecknas i ett
kontrakt.
Modellen- Forum för frivilligt arbete*
Verksamheten
•sker på initiativ av den ideella organisationen
•ska vara ett led i att förverkliga ett politiskt program eller
plan
•ska inte vara finansierad av föreningsbidrag
•detaljregleras inte av kommunen
•ska drivas under en längre tid
•det finns inte en marknad eller konkurrenssituation att
vårda
•bägge parter är med och finansierar verksamheten
* Numera Forum – ideburna organisationer med social inriktning
Juridiskt stöd för modellen
Strider rätt utformat inte mot
•Kommunallag
•LOU
•Statsstödsregler
Enligt juridisk bedömning i Göteborgs
stad.
Statsstödsregler
• Regleras av Lissabons-fördraget i EU
• IOP tjänsterna borde bedömas som
sociala tjänster av allmänt intresse av
icke-ekonomisk art. Då omfattas de
inte av statsstödsreglerna
• Förutsatt att de inte är konkurrenssneddrivande eller medför en
ekonomisk fördel för mottagaren
Mer om IOP Kommunallagen och
LOU
Gäller nedanstående bör partnerskapet inte strida mot KL
eller LOU och i sin natur ligger det närmare bidraget än ett
kommersiellt kontrakt
•Om den reglerar en verksamhet som är kompetensenlig
•Om det handlar om avtal mellan en icke-vinstsyftande
idéburen organisation
•Det inte finns en kommersiell marknad
•Kommunen bidrar ekonomiskt, har insyn i verksamheten
men detaljreglerar den inte
Kommunallagen och praxis anger
• Att det är en kommunal angelägenhet
att ha verksamhet inom idrott och
fritidsverksamhet, folkbildning och
kultur och kommunen kan ge bidrag
för sådan verksamhet
• Att kommunen inte kan ge stöd till
enskilda näringsidkare
Gränsdragning
• Handlar ej om att allmänt stödja en
förenings verksamhet
• Handlar inte heller inte om en specifik
tjänst som den offentliga sektorn vill
beställa och som kan levereras av
flera leverantörer
Motion SKL om ideburet offentligt
partnerskap
SKL har beslutat att uttala stöd för de
kommuner och regioner som väljer att
utveckla IOP relationer och utveckla
hållbara modeller
Kongressen november 2015
Ny lagstiftning?
• Civilminister Ardalan Shekarabi
Föreslår ny lagstiftning utifrån IOP
Dock
• Rättsläget måste ändå bedömas som
oklart
• Det saknas rättspraxis kring avtalen
• Varje potentiellt avtal bör prövas mot
Kommunallagen,
upphandlingslagstiftning och
statsstödsregler
Antalet partnerskap växer snabbt
• 35 tal samarbeten i landet –
september 2015 enligt lista från
Forum – minst 15 st i Göteborg
• Tog fart 2014
• I Göteborg lossnade det när
kommunjuristen gav klartecken
Vilka kommuner/regioner har IOP
•
•
•
•
•
•
•
Region Skåne
Västra Götaland
Uppsala läns landsting
Västerås
Linköping
Sigtuna
Malmö
Göteborg
Stockholm
Uppsala
Östhammar m.fl
Exempel på IOP
• Göteborgs stad – Stadsmissionen
Tillfälliga boenden för hemlösa romer
• SDN Angered – Kooperativet
Fjällkåpan - Fritidsverksamhet för
barn och unga i Rannebergen/Gbg
• Röda Korset – Region Skåne kring
traumatiserade och tortyrskadade
Exempel på partnerskap – Skåne
stadsmission och Region Skåne
•
•
•
•
Hälso- och sjukvård för hemlösa
Komplement till den offentliga sjukvården
Bedrivs uppsökande och utan tidsbokning
Mervärde är helhetslösning för patienten,
volontärinsatser, nätverk, länk till det offentliga
samhället
• Kostar 4.2 miljoner per år. Regionen betalar
3.8 miljoner, index uppräkning
Vad kan ingå i ett avtal?
•
•
•
•
•
•
•
Bakgrund
Målgrupp – syfte
Värdegrund
Partners – 2 eller flera
Insatser – aktiviteter
Finansiering
Avtalstid
Om sociala företag och upphandling
• Sociala företag deltar redan i
offentliga upphandlingar
• Ideburet offentligt partnerskap kan
vara ett alternativ
• Reserverade
kontrakt –
2016?
IOP i Skottland
Finns en nationell strategi för social
upphandling där ökad upphandling från
social ekonomi ingår som mål
IOP används när en myndighet vill pröva
en ny lösning ihop med en aktör från
tredje sektorn
Att hitta mer kostnadseffektiva lösningar
på välfärdsproblem är en drivkraft
Att utveckla IOP
• Bjud in föreningslivet – den sociala
ekonomin
• Försök gemensamt definiera vilka
områden ni skulle vilja samarbeta
kring
• Hur kan detta manifesteras i ett
avtal?
Frågor att fundera över
• Vad för sorts intäkter är intäkter från
ett partnerskap, ersättning, bidrag,
momspliktigt…..
• Överskott
• Konkurrens
mellan
idéburna
organisationer?
Upphandling med social hänsyn
-sysselsättningsfrämjande åtgärder
12.00-13.00
Lunch
Upphandling med social hänsyn
-sysselsättningsfrämjande åtgärder
Att öka mångfald i offentliga upphandlingar
Arash Kordestani, lektor, Luleå Tekniska Universitet
Att Öka Mångfald i
Offentlig Upphandling
20 januari 2016
Arash Kordestani (PhD)
Lektor, Luleå tekniska Universitet
[email protected]
0920 49 12 47
Om mig
 33 år, Iranier
 Har varit i Sverige i 7 år
 Maskinteknik, e-Commerce,
Industriell ekonomi, marknadsföring
 Undervisar inköp, operations
management, logistik, företags
sociala ansvar (CSR)
 Forskar om ekonomiska och sociala
aspekter i leveranskedjan
 Del I:
 Minoriteter
 Mångfald
Agenda
 Hur det var
 Del II: Pilotprojekts Resultat
 Företag ägda av:
 Personer med utländskbakgrund
Minoritets leverantörer
 Funktionsnedsättning
 Kvinnor
 HBTs
 Underutnyttjade affärer
 Veteraner
Mångfald på inköp,
supply chain
Mångfald
Mångfald på ledarnivå
Mångfald på anställdas nivå
 Fyra år sedan:
Stora inköps organisationer
Hur det var
 Offentlig sektor samt privata sektor
 En Vinnovaprojekt:
Normkritisk innovation för
inkludering av minoritetsägda
leverantörer i myndigheters
inköpsprogram
Pilot projektet
 Syfte: hur leverantörsmångfald kan
anpassas i praktiken i ett svenskt
sammanhang.
 Formella och informella
uppfattningarna om
leverantörsmångfald
http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2009-02191/Normkritisk-innovation-forinkludering-av-minoritetsagda-leverantorer-i-myndigheters-inkopsprogram/
 Från november 2014 till augusti
2015
 Företag ägda av kvinnor med
utländskbakgrund
Syfte och mål
 Upphandlarna
 Övriga intressenter
 Resultatet
Upphandlare
Urvalet
leverantör
Övriga
intressenter
Fas 1
6
6
11
Fas 2
4
11
3
Upphandlings
material
20
Svårigheter på
leverantörssidan
 Brist på kunskap om offentlig
upphandling
 Begränsade ekonomiska resurser
 Begränsad marknadskommunikation
 Nätverk
 Språkbarriärer
Svårigheter på
leverantörssidan
 Brist på referenser
 Ej väletablerade varumärken
 Diskriminering
Svårigheter på
inköpssidan
 Begränsade ekonomiska resurser
 Anbudsstorlek
 Referenser
 Brist på kompetens gällande
inkluderande upphandling
 Svårigheter att prioritera mellan
minoritetsgrupper
 Lägsta pris eller ekonomiskt mest
fördelaktiga
 Almiformeln:
År 2013: Rekrytering av
Inkludering av social
hänsyn i upphandling
konsulttjänster, IFS:
Kontakter, kompetens, erfarenhet:
40% Pris: 40%
personliga egenskaper: 20%
Sju konsultföretag ägdes av invandrare
 År 2015: Upphandla tjänster åt Almi
AB: pris, mångfald, proaktivitet,
engagemang intervju med leverantör
Inkludering av social
hänsyn i upphandling
 Byggindustrin, en hjälte
Upphandlingar i Hovsjö
Utvärdering av anbud för kriterierna proaktivitet och
engagemang, mångfald och intervju
• Högsta poäng 3: Har mycket utförligt beskrivit efterfrågad information.
Mycket tydliga svar på frågorna. Mycket stor erfarenhet av
bemanningslösningar. En mycket proaktiv och engagerad leverantör. Har visat
mycket stor förmåga att leverera bemanningspersoner som uppfyller kraven
med rätt kompetens för bemanningslösningar inom efterfrågat område. En
synnerligen god arbetsprocess som stödjer mångfald, dokumenterad intern
kompetens och uppföljning En synnerligen god förståelse rörande uppdragets
omfattning och dess innebörd vilket bedöms medföra ett mycket stort
mervärde för detta uppdrags genomförande.
• Näst högsta poäng 2: Har utförligt beskrivit efterfrågad information. Tydliga
svar på frågorna. Visat erfarenhet från bemanningslösningar inom efterfrågat
område. En proaktiv och engagerad leverantör. Har visat god förmåga att
leverera bemanningspersoner som uppfyller kraven om rätt kompetens för
bemanning inom efterfrågat område. En mycket god arbetsprocess som
stödjer mångfald, dokumenterad intern kompetens och uppföljning En mycket
god förståelse rörande uppdragets omfattning och dess innebörd vilket
bedöms medföra ett betydande mervärde för detta uppdrags genomförande.
 Att förstå anbudshandlingar
 Särbehandling
Positiv eller Negativ
 Självdiskriminering
Analys
 Att inte vinna kontrakt och negativ
särbehandling
 Referens: en moment 22
 Referens: dumpningstrategi
 Mänskliga resurser: trubbel
Grabbgäng
Analys
 Kommuners status
 Små städer mot stora
 Dagens norm
 Offentlig upphandlings fokus:
Rekrytering
Invandrarentreprenörer
Förslag och Tips
 Branscher behöver utökas
 Rekrytera ungdomar och
långtidsarbetslösa vs. människor
med utländskbakgrund
 Att ställa krav på målgrupp eller på
plats
 Öppenheten av LOU
 Konstruktiva kommunikationer
Förslag och Tips
 Vinst med kontrakt
 Social hänsyn och innovation
 Social hänsyn och kvalité
Hur det är i dagsläge
Tack 
Arash Kordestani (PhD)
Lektor, Luleå tekniska Universitet
[email protected]
0920 49 12 47
Upphandling med social hänsyn
-sysselsättningsfrämjande åtgärder
Vilka möjligheter och utmaningar ser företag med social hänsyn i offentlig upphandling?
Peter Öhlund, Brygga i Piteå ekonomisk förening
Roine Karlsson, Coompanion Norrbotten
Upphandling med social hänsyn
-sysselsättningsfrämjande åtgärder
Exempel från Bodens kommun
Theresa Hägglund, upphandlingschef, Bodens kommun
• Bodens kommun och sociala
kriterier
Upphandlingspolicyn
• Bodens kommunkoncern ska medverka till en god och
långsiktigt hållbar totalekonomi genom att:…
– när det är möjligt beakta miljö och sociala/etiska krav i
syfte att verka för en hållbar utveckling
• I strategisk plan anges att kommunen bör ställa sociala
krav
Allmänna förutsättningar
• Tydliga beslut och förankring från ledningen
• Övergripande beslut från
Nämnder/fullmäktige/styrelse
• Vilja och möjlighet hos verksamheten
• Att det även i den egna interna verksamheten finns
intresse av att arbeta med sociala kriterier
• Kompetens och resurser hos inköpsorganisationen
• Kompetens och resurser hos
arbetsmarknadsförvaltningen
• Resurser att följa upp ställda krav
Vad är sociala kriterier i Bodens kommun
•
•
•
•
•
Personer som står långt från arbetsmarknaden
Personer med funktionshinder
Rätt till heltidsanställning
ILOs kärnkonventioner
CSR kompassen
Tre praktiska exempel
• Städentreprenadupphandling – pågående avtal
• Vårdnära servicetjänster – tilldelning denna vecka
• Ramavtal fastighetsarbeten (Bygg, VVS, Måleri,
Golv, Vent, Glas, Golv) – utannonsering löpande från
februari
Städentreprenadupphandling
-grundläggande information
• 3+1 årigt entreprenadavtal
• Hälften av kommunens fastigheter är utlagd på
entreprenad
• 21 objekt, både kontor, skolor, förskolor och
fritidslokaler
• Sysselsätter ca 12-14 heltider
• Vissa objekt har städning sju dagar i veckan
Städentreprenadupphandling
- krav och utvärdering
• Specificerad frekvens och tydlig definition av krävda
arbetsinsatser
– Begränsa möjlighet att förminska uppdraget
– Möjliggöra uppföljning av ställda krav
• Omfattande utvärdering på bla:
– arbetslednings kompetens
– beskrivning av tilltänkt lokal organisation
– efterfrågan på specificerat antal timmar som ingår i
uppdraget per objekt och vecka
Städentreprenad
-sociala kriterier, förarbete
• Verksamheten uppdrag att ta in krav gällande åtgärder
mot personer som står långt från arbetsmarknaden vid
ny upphandling
• Upphandling tar fram ett förslag i fyra olika nivåer för
nämnd att fatta beslut om
• Nämnd beslutar att införa två av fyra föreslagna
kriterier
• Kommunstyrelsen informeras om beslutet och ställer
sig positiva
Städentreprenad
-sociala kriterier, målgrupp
• Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som
har utländsk härkomst
Städentreprenad
-sociala kriterier
• Entreprenören ska ta fram och införa rutiner för ett
strategiskt och långsiktigt arbete för att
underlätta/gynna personer inom målgruppen som står
långt från arbetsmarknaden – vid avtalstecknande
• Entreprenören ska under hela avtalstiden
tillhandahålla två praktikplatser á sex månader vardera
för målgruppen – vid avtalsstart
• Praktikplatserna får inte ersätta ”vanliga” tjänster
• Vite per vecka som detta inte uppfylls
Sociala kriterier
-resurser från arbetsmarknadsförvaltning
• Entreprenören har fått kontaktperson hos
arbetsmarknadsförvaltningen
• Denne ansvarar för all kontakt med arbetsförmedling
och rekryteringsbolag
• Föreslår lämpliga kandidater till entreprenören
• Viktigt att denna resurs är frivillig för entreprenören
att nyttja
• Viktigt att beslutet om vilka som erbjuds praktikplats
alltid är entreprenörens eget
Städentreprenadupphandling
-att tänka på
•
•
•
•
•
Längden på praktikplatsen
Uppstartsprocessen
Reprissalier
Begränsniingar från arbetsförmedlingen
Uppföljningen
Vårdnära servicetjänster
-uppdraget
• Tjänster inom äldreomsorgen som är icke
vårdrelaterade
• Tydlig definition av uppdraget
• Omfattande utvärdering på bla ledning, lokal
organisation, kvalitetsledningssystem och rutiner
• Målgrupp – personer med funktionshinder
Vårdnära servicetjänster
-sociala kriterier
• Obligatoriskt krav att 30% av de anställda skall vara
personer med funktionshinder - vid avtalsstart
• Jämställdhetskrav gällande kön och etniskt ursprung,
aktivt arbete –del i prövning och utvärdering
• Utvärderingskriterier kring möjligheten för
leverantören att tillhandahålla heltidstjänster
– Premierar hög andel heltidsanställningar samt
tillsvidareantällningar
Fastighetsarbeten
-grundläggande förutsättningar
•
•
•
•
Ett tiotal ramavtal
Många mindre lokala leverantörer
Både större och mindre arbeten
Kombination av rangordning och förnyad konkurrens
samt separat upphandling
Fastighetsarbeten
-planerade krav
• Målgrupp – personer med utländska bakgrund som
står långt ifrån arbetsmarknaden
• Lärlingsplatser/praktikplatser för målgruppen löpande
under hela avtalstiden
• Anpassat antal platser utifrån omfattningen av det
ramavtalet
Fastighetsarbeten
-att fundera på
• Intresset/incitamentet för leverantör rangordnad
tvåa/trea att ha dessa praktikplatser
Övriga upphandlingar med sociala
krav
• Kaffemaskiner
– Eriskt/ekologiskt kaffe/te
• Arbetskläder
– ILOs kärnkonventioner ( 6 st)
Bodens kommuns fortsatta arbete
• Vid uppstart av ny upphandling
– upphandlingsenheten lyfter frågan med ansvarig
verksamhet
• Upphandlingsenheten måste ha kompens inom
kravställande och uppföljning
• Utvärdering av arbetsmarknadsförvaltningens insatser
och kommande behov
• Dialog inom respektive förvaltning och dess nämnd
kring fokus framöver
• Dialog på övergripande beslutande nivå
• Översyn av den interna verksamheten
Livsmedelsupphandling
• I dagsläget har vi basnivå på hållbarhetskriterierna
• Ny upphandling pågår – förstudie
• Välja ut fler varor med etisk märkning
Upphandling med social hänsyn
-sysselsättningsfrämjande åtgärder
14.30-15.00 Fika
Upphandling med social hänsyn
-sysselsättningsfrämjande åtgärder
Paneldebatt
Inge Andersson, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande (S), Bodens kommun
Anders Öberg, Landstingsråd (S), Norrbottens läns landsting
Eva Ternegren, Coompanion
Arash Kordenstani, Luleå tekniska universitet.
Upphandling med social hänsyn
-sysselsättningsfrämjande åtgärder
Tack!
Download