Distansstimulering till RPC Upprättad Framtagen av 2011-11

advertisement
PM Kvinnokliniken
Distansstimulering till RPC
Upprättad
2011-11-01
Framtagen av
Kjell Wånggren, medicinskt ledningsansvarig
Reviderad
2012-01-31
Fastställd av
Bo Sultan, verksamhetschef
1. Utredning och behandling på hemorten
Remitterande läkare utreder paret enligt lokala föreskrifter eller enligt reproduktionscentrums
vårdprogram. Vid behov samråder remitterande läkare med läkare på RPC.
Fertilitetsbehandling som inte kräver assisterad befruktning utförs på hemorten.
2. Remiss till RPC
Remiss för assisterad befruktning (makeinsemination, donatorinsemination, IVF/ICSIbehandling, D-IVF eller äggdonationsbehandling) eller annan åtgärd utfärdas av remitterande
läkare. Remisen bör innehålla önskad åtgärd, diagnos och relevant anamnes och utredning. (En
mall för remiss finns på hemsidan för RPC). Vid behov samråder remitterande läkare med
läkare på RPC. I förekommande fall utfärdas specialistvårdsremiss som anger omfattningen av
betalningsåtagandet. Relevanta journalhandlingar och utredningshandlingar, HSSG,
hormonprover, kopia på originalsvar för infektionsprover, spermaprovsvar och i förekommande
fall samtycke till behandlingen bifogas remissen.
3. Behandlingsstart (IVF/ICSI)
Ett stimuleringsprotokoll läggs upp av distansstimulerade läkare. Recept på läkemedel som
behövs för behandlingen utfärdas av läkaren på hemorten. En utskrift av
stimuleringsprotokollet faxas vid behandlingsstart till RPC. (En mall för stimuleringsrapport
finns på hemsidan).
4. Behandling planerad av läkare på RPC (OD, D-IVF)
I de fall där behandling planeras av RPC så utfärdar läkaren på RPC recept.
Behandlingsprotokoll utfärdas av RPC och sänds tillsammans med en kopia på
journalanteckning till distansstimulerande läkare.
5. Monitorering
Monitorering av stimuleringen sker av distansstimulerande läkare på hemorten.
Stimuleringsrapporten faxas till RPC som tar ställning till fortsatt behandling. Beslutet
meddelas direkt till patienten av RPC och vid behov till remitterande läkare.
6. IVF/ICSI och ET
OPU inplaneras och utförs av RPC. IVF och vid behov ICSI utförs på RPC. Tid bokas på RPC
för ET 2-5 dagar efter OPU. RPC meddelar vid behov patienten eventuell utebliven fertilisering
eller andra omständigheter som påverkar behandlingen.
1/3
PM Kvinnokliniken
7. Epikris
I samband med embryotransfer gör ansvarig läkare en sammanfattning av utförd behandling.
En kopia på journalanteckningen sänds till remitterande läkare. Kompletterande
journalanteckning om nedfrysning av embryon skrivs och sänds vid behov.
8. Vid graviditetstestsvar:
Patienten meddelar RPC via telefon eller e-post samt läkaren på hemorten.
Vid positiv graviditetstest bokas tid för graviditetsultraljud 5-6 veckor efter ET hos den
patientansvarige läkaren på hemorten. Rapport om resultat kan ske på en
behandlingsuppföljningsblankett som kan hämtas från RPC:s hemsida.
9. Graviditetsultraljud
Efter graviditetsultraljudet fyller behandlande läkare i ett graviditetsuppföljningsblad och
lämnar till kvinnan. Journalkopia sänds till RPC för kännedom. Patienten ombeds att sända in
uppföljningsblad till RPC efter avslutad graviditet.
OBS! Kvinnor som är gravida efter äggdonation skall ha lutealfasstöd med Progynon och
Progesteron enligt schema till grav.v 12. De erbjuds ultraljud i grav.v 7 och 12 och skall
remitteras till specialistmödravård.
10. Utvärdering och behandlingsplanering: (gäller inte donationsbehandlingar)
Om graviditetstesten utfallit negativt så meddelas patient ansvarig läkare på hemorten som gör
en utvärdering av den genomförda behandlingen och planerar hur en eventuell nästkommande
behandling skall genomföras. Vid behov kontaktas RPC för rådgivning och ev. tas fallet upp
för bedömning vid behandlingskonferens.
11. Frys ET (gäller inte donationsbehandlingar)
Om paren har nedfrysta embryon på RPC så utförs i regel återföring av frysta, tinade embryon
innan ny IVF-behandling startas. Om kvinnan ovulerar och har regelbunden mens så utförs
Frys-ET i naturlig menstruationscykel. Kvinnan monitorerar sig själv med daglig LH-testning
av urinen. Vid behov utförs ultraljud. Vid omslag meddelar kvinnan RPC som inplanerar tining
och ET efter det antal dagar som förflöt innan embryot nedfrystes + en dag. Vid återföring av
blastocyst så sker transfer på sjätte dagen efter omslag. Om kvinnan inte ovulerar utförs frysET i HRT-cykel. Förbehandlingen inför ET sker med T. Progynon 2mg, 1+0+1,
stimuleringsdag 1-5. Härefter ökas dosen till 1+0+2. Vaginalt ultraljud utförs på
stimuleringsdag 12. Vid endometrietjocklek >7 mm kan ET inplaneras. Vid behov ökas dosen
Progynon till 2+0+2. ET planeras efter att Vag Progesteron 400 mg 1+1+1 givits under det
antal dagar som gick innan embryot nedfrysts + en dag (vid dag 2 nedfrysta embryon, på tredje
dagen av progesteronbehandling, vid återföring av blastocyst, på den sjätte dagen).
Distansstimulerande läkare ordinerar, utfärdar recept på läkemedel och monitorerar cykeln.
RPC meddelas med fax med aktuella journalhandlingar bifogade, när HRT-cykeln startas och
när vaginalt ultraljud utförts. RPC planerar in Frys-ET på lämplig dag och meddelar paret en
tid för ET. Om mannen inte är närvarande vid frys-ET behövs ett intyg från mannen. Nya
infektionsprover behöver kontrolleras på båda i paret om de är äldre än 2 år. Svaren på de nya
proverna sänds tillsammans med aktuella journalhandlingar.
12. Ny IVF- behandling: (gäller inte donationsbehandlingar)
Ett nytt stimuleringsprotokoll läggs upp av distansstimulerade läkare. Recept på läkemedel som
behövs för behandlingen utfärdas av läkaren på hemorten. En utskrift av
stimuleringsprotokollet faxas vid behandlingsstart till RPC.
13. Ny behandling planerad av RPC (D-IVF, OD)
I de fall en ny behandling planeras av läkare på RPC, så utfärdar RPC-läkaren recept. Ett nytt
2/3
PM Kvinnokliniken
behandlingsprotokoll sänds tillsammans med en kopia på journalanteckning till
distansstimulerande läkare. Detta gäller även planering och uppläggning av behandling inför
Frys-ET.
14. Avslutande samtal
När en behandlingsserie är avslutad så sker eventuellt avslutande samtal hos ansvarig läkare på
hemorten. RPC kan vid behov bistå med rådgivning inför detta.
15. Rapport om allvarlig händelse
RMC har skyldighet att rapportera allvarliga avvikande händelser eller biverkningar till
Socialstyrelsen (enligt SOSFS 2009:31, 3kap, 8§). Remitterande läkare måste därför informera
RPC om eventuella allvarliga händelser eller biverkningar, t.ex. OHSS där man behöver göra
laparocentes, infektioner etc. som har samband med behandlingen på RPC så att RPC sedan
kan rapportera till SoS. Rapporten kan ske på en behandlingsuppföljningsblankett som finns
framtagen för detta och som kan hämtas från RPC:s hemsida eller med kopia av patientjournal.
3/3
Download
Random flashcards
Create flashcards